Oznámenie č. 80/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave

Čiastka 38/2003
Platnosť od 08.03.2003
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 22. februára 2003 na základe článku 17 ods. 1.

80

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. júna 2002 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť 22. februára 2003 na základe článku 17 ods. 1.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončila platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o medzinárodnej cestnej doprave z 24. júna 1975 (vyhláška č. 49/1976 Zb.).

K oznámeniu č. 80/2003 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave

Vláda Slovenskej republiky a vláda Bulharskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

so želaním prispieť k rozvoju obchodu a hospodárskych vzťahov medzi oboma štátmi, ako aj k rozvoju cestnej dopravy cestujúcich a tovaru na územie a z územia svojich štátov a tranzitom cez ich územia v rámci trhovej ekonomiky

dohodli sa takto:

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah uplatnenia

1. Táto dohoda sa vzťahuje na cestnú dopravu vykonávanú dopravcami, ktorí majú sídlo na území štátu jednej zo zmluvných strán, použitím vozidiel evidovaných v tomto štáte, medzi východiskovým a cieľovým miestom na území štátov zmluvných strán, ako aj tranzitom cez územia týchto štátov.

2. Táto dohoda sa nedotýka práv a povinností vyplývajúcich z iných medzinárodných zmlúv, ktorými sú zmluvné strany viazané.

Článok 2

Pojmy

Na účely tejto dohody pojem

a) „dopravca“ znamená fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá má sídlo na území štátu jednej zo zmluvných strán a je oprávnená vykonávať medzinárodnú cestnú osobnú alebo nákladnú dopravu za odmenu alebo pre vlastné potreby v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi,

b) „vozidlo“ znamená samostatné motorové vozidlo alebo súpravu vozidiel určených na prepravu cestujúcich alebo tovaru po ceste, ktoré dopravca používa ako vlastný majetok alebo ako prenajaté vozidlo, alebo ako vozidlo na základe lízingovej zmluvy,

c) „evidencia vozidla“ znamená pridelenie evidenčného čísla vozidlu príslušnými orgánmi; v prípade, že ide o súpravu vozidiel, pri vydávaní povolenia alebo oslobodení od povolenia je určujúcim faktorom evidenčné číslo motorového vozidla,

d) „doprava“ znamená jazdu s naloženým alebo s prázdnym vozidlom, aj keď je vozidlo, príves alebo náves prepravovaný na časti cesty vlakom alebo loďou,

e) „kabotáž“ znamená vykonávanie dopravy na území hostiteľského štátu s miestami nakládky a vykládky nachádzajúcimi sa na tomto území dopravcom so sídlom na území štátu druhej zmluvnej strany; začiatočné a konečné úseky v medzinárodnej kombinovanej doprave sa nepovažujú za kabotáž,

f) „doprava pre vlastné potreby“ znamená dopravu cestujúcich a tovaru uskutočňovanú iba v súvislosti s vlastnou ekonomickou činnosťou alebo vyplývajúcou z nej, alebo slúžiacu vlastným zamestnancom, prípadne uskutočňovanú neziskovou organizáciou, ktorá prepravuje vlastných členov v súlade so svojimi sociálnymi zámermi, ak:

– dopravná činnosť je iba doplnkovou činnosťou vo vzťahu k iným aktivitám podniku alebo organizácie,

– použité vozidlá sú vo vlastníctve podniku alebo organizácie alebo si ich prenajali, alebo získali dlhodobou zmluvou alebo prostredníctvom lízingu, pričom ich musí viesť vodič, ktorý je zamestnancom podniku alebo organizácie,

g) „kombinovaná doprava“ znamená prepravu tovaru nákladným vozidlom s prívesom alebo návesom s ťahačom alebo bez neho, s výmennou nadstavbou alebo kontajnerom s dĺžkou 20 a viac stôp, pričom cestná doprava predstavuje iba počiatočný alebo konečný úsek dopravnej operácie k železničnej, vodnej alebo námornej doprave,

h) „územie štátu zmluvnej strany“ znamená územie Slovenskej republiky a územie Bulharskej republiky,

i) „sídelný štát“ znamená územie štátu zmluvnej strany, v ktorej má dopravca sídlo a kde je vozidlo evidované,

j) „hostiteľský štát“ znamená územie štátu zmluvnej strany, v ktorej vozidlo vykonáva dopravu bez toho, aby tam bolo evidované a dopravca tam mal sídlo,

k) „autobus“ a „autokar“ znamenajú vozidlá, ktoré sú skonštruované a určené na prepravu osôb a okrem sedadla vodiča majú viac ako osem miest na sedenie,

l) „nájomné vozidlo“ znamená vozidlo, ktoré je skonštruované a určené na prepravu najviac deviatich osôb a ich batožiny vrátane vodiča a používa sa na dopravu, za ktorú sa platí tretej strane,

m) „pravidelná autobusová doprava“ znamená prepravu osôb na určenej trase podľa cestovného poriadku, za ktorú sa platí stanovené cestovné,

Cestujúci môžu nastupovať a vystupovať na vopred určených zastávkach; preprava je umožnená každému s výnimkou prípadov, keď je potrebná rezervácia. Nezávisle od toho, kto dopravu organizuje, pojem „pravidelná autobusová doprava“ zahŕňa aj dopravu, ktorá je poskytovaná vybraným skupinám cestujúcich a vylučuje niektoré iné skupiny cestujúcich v prípade, že táto preprava spĺňa uvedené kritériá; táto doprava sa nazýva „osobitná pravidelná autobusová doprava“.

n) „kyvadlová doprava“ znamená dopravu, pri ktorej sa opakovanými jazdami autobusov tam a späť prepravujú vopred vytvorené skupiny cestujúcich z východiskového miesta do cieľového miesta; tie skupiny cestujúcich, ktoré sa prepravili do cieľového miesta, sa niektorou z ďalších jázd prepravia späť do východiskového miesta; východiskové miesto a cieľové miesto sú oblasti, kde doprava začína a končí, ako aj všetky miesta nachádzajúce sa v okruhu 50 km,

Prvá jazda späť a posledná jazda tam v sérii kyvadlových prepráv musia byť bez cestujúcich.

Pojem kyvadlová doprava zahŕňa aj dopravu, v rámci ktorej niektorí cestujúci pristúpia k inej skupine pri jazde späť do východiskového miesta alebo ak je prvá jazda do cieľového miesta a posledná jazda do východiskového miesta bez cestujúcich. Tento typ kyvadlovej dopravy sa nazýva „obrátená kyvadlová doprava“.

Kyvadlová doprava, ktorá zabezpečuje ubytovanie so stravou alebo bez stravy pre aspoň 80 percent svojich cestujúcich v cieľovom mieste alebo v prípade potreby počas cesty, sa nazýva „kyvadlová doprava s ubytovaním“.

o) „príležitostná doprava“ znamená dopravu, ktorá nepatrí ani do kategórie pravidelnej autobusovej dopravy, ani do kategórie kyvadlovej dopravy,

p) „kontrolný doklad“ znamená zoznam cestujúcich v autobusoch a autokaroch, ktorého formu určí zmiešaná komisia uvedená v článku 15 tejto dohody.

ČASŤ II

OSOBNÁ DOPRAVA

Článok 3

Pravidelná autobusová doprava

1. Pravidelná autobusová doprava vykonávaná autobusmi a autokarmi podlieha vydaniu povolenia príslušným orgánom štátu, v ktorom jazda začína, končí a uskutočňuje sa tranzitom cez jeho územie.

2. Žiadosť o povolenie sa predkladá príslušnému orgánu štátu zmluvnej strany, v ktorom má dopravca sídlo. Ak príslušný orgán štátu jednej zmluvnej strany žiadosť schváli, odošle žiadosť a schválenie príslušnému orgánu štátu druhej zmluvnej strany. Ak neexistuje reciprocita, žiadosť o povolenie na bilaterálnu pravidelnú osobnú dopravu môže byť zamietnutá.

Zmiešaná komisia uvedená v článku 15 tejto dohody rozhoduje o forme žiadosti o povolenie, o spôsobe jej schválenia a o tom, aké doplňujúce dokumenty sú potrebné.

3. a) Povolenia sa vydávajú po vzájomnej dohode príslušných orgánov štátov zmluvných strán. Každý orgán vydá povolenie na úsek trasy, ktorý vedie na území jeho štátu.

b) Rozhodnutie o udelení alebo zamietnutí povolenia sa musí prijať v lehote troch mesiacov od doručenia žiadosti, pokiaľ sa v správnom konaní nevyskytnú nepredvídané okolnosti.

4. a) Pri zmene prevádzkových podmienok a zrušení prevádzky sa bude postupovať podľa tohto článku.

b) Ak nie je dopyt po doprave, dopravca ju môže pozastaviť, o čom bude tri týždne vopred informovať príslušný orgán štátu zmluvnej strany, kde je autobus alebo autokar evidovaný.

5. Ak sa doprava vykonáva na báze subdodávok, v povolení vydanom vedúcej spoločnosti, ak sa doprava vykonáva v jej mene, sa uvedú mená subdodávateľov. Subdodávateľ musí mať sídlo v štáte zmluvnej strany, kde je vozidlo evidované.

Článok 4

Kyvadlová doprava

1. Kyvadlová doprava vykonávaná autobusom alebo autokarom s ubytovaním alebo bez ubytovania podlieha vydaniu povolenia príslušným orgánom štátu, v ktorom jazda začína, končí a uskutočňuje sa tranzitom cez jeho územie.

2. a) Žiadosť o povolenie sa predkladá príslušnému orgánu štátu, v ktorom má dopravca sídlo.

b) Zmiešaná komisia uvedená v článku 15 tejto dohody rozhoduje o forme a obsahu žiadosti o povolenie, spôsobe a podmienkach jej schválenia, ako aj o tom, aké doplňujúce dokumenty sú potrebné.

3. Zmiešaná komisia môže dohodnúť voľnejší režim vykonávania kyvadlovej dopravy.

Článok 5

Príležitostná doprava

1. Príležitostná doprava vykonávaná autobusom alebo autokarom podlieha vydaniu povolenia príslušným orgánom štátu, v ktorom jazda začína, končí alebo uskutočňuje sa tranzitom cez jeho územie.

2. Od povolenia podľa odseku 1 sú oslobodené na území hostiteľského štátu tieto druhy dopravy:

2.1 jazdy za zatvorenými dverami, pri ktorých to isté vozidlo prepravuje tú istú skupinu cestujúcich počas celej cesty a ktoré ich privezie aj späť do východiskového miesta;

2.2 doprava, pri ktorej sa na ceste tam prepravujú cestujúci a jazda späť je bez cestujúcich;

2.3 doprava, pri ktorej sa jazda tam vykonáva bez cestujúcich a jazda späť je s cestujúcimi, ak

a) cestujúci tvoria skupinu podľa zmluvy o preprave uzavretej pred ich príchodom na územie štátu zmluvnej strany, kde ich dopravca vyzdvihne a odvezie na územie štátu, v ktorom má sídlo; alebo

b) pôvodne ich priviezol ten istý dopravca na územie štátu zmluvnej strany, kde ich znovu vyzdvihne a odvezie na územie štátu, v ktorom má sídlo; alebo

c) cestovali na pozvanie na územie štátu, v ktorom má dopravca sídlo a výdavky spojené s cestovaním hradí pozývajúca osoba,

2.4 doprava pre vlastné potreby.

3. Pristupovanie cestujúcich v priebehu jazdy nepodliehajúcej povoleniu nie je možné, pokiaľ nie je udelené osobitné povolenie.

4. Zmiešaná komisia uvedená v článku 15 tejto dohody má právo oslobodiť od povolení aj iné druhy príležitostnej dopravy a právo rozhodovať o spôsobe ich vydávania.

5. Pri príležitostnej doprave nepodliehajúcej povoleniu musí mať posádka autobusu alebo autokaru kontrolný doklad. Podmienky používania a obsah kontrolného dokladu určí zmiešaná komisia uvedená v článku 15 tejto dohody.

Článok 6

Spoločné ustanovenia pre osobnú dopravu

1. Prepravné povolenia sa udeľujú konkrétnym osobám a nemôžu ich používať iní dopravcovia.

2. Kabotáž je zakázaná. Lokálne výlety organizované výhradne pre skupinu cestujúcich prepravených do tejto oblasti tým istým dopravcom sa nepovažujú za kabotáž, ak sú cestujúci uvedení na zozname cestujúcich.

ČASŤ III

NÁKLADNÁ DOPRAVA

Článok 7

Systém povolení

1. Dopravcovia so sídlom na území štátov zmluvných strán môžu na základe systému povolení bez obmedzení vykonávať:

a) dopravu medzi územiami štátov zmluvných strán a tranzitom cez ich územia,

b) dopravu do alebo z tretej krajiny.

2. Kabotáž je dovolená iba s osobitným povolením príslušného orgánu hostiteľského štátu.

Článok 8

Oslobodenie od povolení

1. Nasledujúce druhy prepravy sú výnimkami z článku 7 tejto dohody a nepodliehajú systému povolení:

a) preprava vozidlami, ktorých celková povolená hmotnosť vrátane prívesov neprevyšuje 6 ton alebo povolené užitočné zaťaženie vrátane prívesov neprevyšuje 3,5 tony,

b) príležitostná doprava na letiská alebo z letísk v prípadoch, keď je letecká doprava odklonená,

c) preprava poškodených alebo havarovaných vozidiel a jazdy opravárenských vozidiel,

d) jazda nenaloženého vozidla vyslaného nahradiť havarované vozidlo v inej krajine, ako aj spiatočná jazda havarovaného vozidla po oprave,

e) preprava živých zvierat v špeciálne skonštruovaných alebo natrvalo upravených vozidlách povolených na takýto typ dopravy príslušnými orgánmi štátu, v ktorom má dopravca sídlo,

f) preprava náhradných dielcov a zásob pre oceánske a riečne lode a pre lietadlá,

g) preprava tovarov v stavoch núdze, konkrétne v prípade prírodnej katastrofy a pri poskytovaní humanitárnej pomoci,

h) preprava umeleckých predmetov na veľtrhy a výstavy alebo na nekomerčné účely,

i) preprava majetku na nekomerčné účely, príslušenstva a zvierat na divadelné, hudobné, filmové, športové alebo cirkusové predstavenia, ako aj na rozhlasové nahrávanie, filmovú alebo televíznu produkciu, alebo ich preprava z nich ,

j) prvá jazda novozakúpeného vozidla bez tovaru,

k) preprava zosnulých,

l) začiatočné a konečné – medzinárodné a vnútroštátne – úseky jázd vozidiel po ceste v rámci kombinovanej dopravy, pri ktorej sa použije najvhodnejší železničný terminál nachádzajúci sa najbližšie k miestu nakladania alebo vykladania tovaru alebo riečny, alebo morský prístav, ktorý sa nachádza v okruhu 150 km od miesta nakladania alebo vykladania tovaru,

m) preprava bytových zariadení pri sťahovaní,

n) preprava poštových zásielok,

o) doprava pre vlastné potreby.

2. Zmiešaná komisia uvedená v článku 15 tejto dohody môže oslobodiť od povolenia aj ďalšie druhy dopravy jednotlivých nákladov alebo všetkých nákladov po určitých trasách.

Článok 9

Podmienky povolenia

1. Príslušné orgány štátov oboch zmluvných strán si každý rok vymenia dohodnuté množstvo nevyplnených formulárov povolení. Povolenia vydáva dopravcom príslušný orgán štátu, na území ktorého má dopravca sídlo, alebo ním poverený orgán.

2. Povolenia sa udeľujú konkrétnym osobám a sú neprenosné na tretiu osobu.

3. Povolenia sa môžu použiť iba pre jedno vozidlo v tom istom čase. Povolenia sú platné do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roku.

4. Zmiešaná komisia uvedená v článku 15 tejto dohody určuje počet a druh povolení v súlade s článkom 7 tejto dohody, ako aj ďalšie podmienky týkajúce sa vydávania povolení.

ČASŤ IV

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 10

Daňové ustanovenia

1. Vozidlá evidované v štáte jednej zmluvnej strany, dočasne vykonávajúce prepravu podľa tejto dohody na území štátu druhej zmluvnej strany, budú oslobodené od všetkých daní vzťahujúcich sa na vlastníctvo, evidenciu a používanie vozidiel na tomto území.

2. Palivo, ktoré sa pri vstupe vozidla na územie hostiteľského štátu nachádza v obvyklých výrobcom pevne zabudovaných nádržiach vozidla slúžiacich na pohon vozidla a prevádzku vozidla pri kontrolovanej teplote, ako aj mazivá a náhradné dielce sú oslobodené od všetkých dovozných ciel za predpokladu, že dopravca dodrží príslušné colné predpisy.

3. Doprava vykonávaná podľa tejto dohody podlieha v hostiteľskom štáte plateniu mýta a poplatkov, ktoré sa vyberajú za používanie cestnej siete alebo mostov na základe nediskriminácie od domácich aj zahraničných dopravcov.

Článok 11

Hmotnosť a rozmery

1. Maximálna povolená hmotnosť vozidla, hmotnosť pripadajúca na nápravu a rozmery vozidla nesmú prekročiť hodnoty uvedené v evidenčných dokladoch ani maximálne hodnoty platné na území hostiteľského štátu.

2. Dopravu vozidlami, ktorých hmotnosť, rozmery alebo zaťaženie prekročili hornú hranicu povolenú v hostiteľskom štáte, možno vykonávať iba na základe osobitného povolenia vydaného príslušnými orgánmi tohto hostiteľského štátu.

Článok 12

Vybavenie a iné vlastnosti

1. Vozidlá prevážajúce nebezpečný náklad alebo rýchlo sa kaziaci tovar musia byť skonštruované, označené a vybavené podľa požiadaviek Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí z 30. septembra 1957 (ADR) a podľa Dohody o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špeciálnych prostriedkoch určených na tieto prepravy z 1. septembra 1970 (ATP).

2. Záznamové zariadenie používané na kontrolu času vedenia vozidla a odpočinku posádky vozidla musí byť v súlade s ustanoveniami Európskej dohody o práci posádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave z 1. júla 1970 (AETR).

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v rámci tejto dohody budú podporovať používanie vozidiel zodpovedajúcich sprísneným bezpečnostným a environmentálnym normám.

4. Zmiešaná komisia uvedená v článku 15 tejto dohody môže v rámci určovania kontingentov povolení uprednostňovať vozidlá, ktoré zodpovedajú väčšine bezpečnostných a environmentálnych noriem.

Článok 13

Kontrola

1. Povolenia, kontrolné doklady a ostatné dokumenty, ktoré sa vyžadujú na základe tejto dohody, sa musia nachádzať vo vozidlách a musia sa na požiadanie predložiť orgánom vykonávajúcim kontrolu.

2. Zmiešaná komisia určuje doklady vydávané štátom, v ktorom má dopravca sídlo, poskytujúce dôkaz o statuse dopravcu pre vlastnú potrebu.

Článok 14

Povinnosti dopravcu a sankcie

1. Dopravca štátu jednej zmluvnej strany musí na území štátu druhej zmluvnej strany dodržiavať záväzky vyplývajúce z mnohostranných dohôd, ktorými sú zmluvné strany viazané, z tejto dohody, ako aj z iných dvojstranných dohôd a vnútroštátnych právnych predpisov, najmä predpisov o cestnej premávke, colných dohôd a ostatných podmienok a obmedzení.

2. Príslušné orgány štátu zmluvnej strany, v ktorom má dopravca sídlo, môžu v prípade vážnych alebo opakovaných porušení, ku ktorým došlo na území hostiteľského štátu na jeho požiadanie prijať tieto opatrenia:

– vydať výstrahu,

– zakázať vstup na územie štátu zmluvnej strany, kde došlo k porušeniu (porušeniam).

3. Vo veľmi vážnych prípadoch môžu príslušné orgány hostiteľského štátu dočasne zakázať vstup na jeho územie dopravcovi, ktorý porušenie spáchal, až do vydania rozhodnutia orgánom štátu, v ktorom má dopravca sídlo.

4. Zmluvné strany sa budú vzájomne informovať o prijatých rozhodnutiach.

Článok 15

Spolupráca a zmiešaná komisia

1. Príslušné orgány štátov zmluvných strán podniknú nevyhnutné kroky na vykonávanie a používanie tejto dohody a poskytnú si všetky potrebné informácie. Príslušné orgány sa budú taktiež navzájom informovať o zmenách vnútroštátnych právnych predpisov ovplyvňujúcich vykonávanie tejto dohody.

2. Príslušné orgány si navzájom poskytnú pomoc a na účely vykonávania tejto dohody vytvoria zmiešanú komisiu.

3. Zmiešaná komisia bude zložená zo zástupcov príslušných orgánov štátov oboch zmluvných strán. Zmiešaná komisia je zodpovedná za vykonávanie článkov 3, 4, 5, 8, 9, 12 a 13 tejto dohody a všeobecne za riešenie všetkých otázok týkajúcich sa vzťahov medzi zmluvnými stranami v oblasti cestnej dopravy.

ČASŤ V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 16

Príslušné orgány

Podľa tejto dohody príslušnými orgánmi sú:

– za Slovenskú republiku ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií,

– za Bulharskú republiku ministerstvo dopravy a spojov.

Článok 17

Nadobudnutie platnosti a trvanie dohody

1. Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch štátov a nadobudne platnosť tridsiatym dňom po prijatí posledného oznámenia, v ktorom si zmluvné strany diplomatickou cestou navzájom oznámia, že boli splnené podmienky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

2. Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán však môže dohodu písomne vypovedať. Platnosť dohody skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

3. Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody skončí vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o medzinárodnej cestnej doprave z 24. júna 1975.

Dané v Bratislave dňa 17. júna 2002 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, bulharskom a anglickom jazyku, pričom všetky texty sú rovnako autentické. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu Slovenskej republiky:

Jozef Macejko v. r.

Za vládu Bulharskej republiky:

Krasimir Stojanov v. r.