Oznámenie č. 8/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o ochrane utajovaných skutočností

Čiastka 3/2003
Platnosť od 10.01.2003
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 29. apríla 1997 na základe článku 9.

8

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. apríla 1997 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o ochrane utajovaných skutočností.

Dohoda nadobudla platnosť 29. apríla 1997 na základe článku 9.

Do textu dohody možno nazrieť na Národnom bezpečnostnom úrade.