Oznámenie č. 78/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/4/1997-100 o úradnom odbere vzoriek a o laboratórnom skúšaní a hodnotení krmív

Čiastka 37/2003
Platnosť od 07.03.2003 do30.09.2009
Účinnosť do 30.09.2009
Zrušený 380/2009 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. marca 2003.

78

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 22 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z. o krmivách

výnos z 12. februára 2003 č. 149/2/2003-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/4/1997-100 o úradnom odbere vzoriek a o laboratórnom skúšaní a hodnotení krmív (oznámenie č. 118/1998 Z. z.).

Výnosom sa dopĺňajú a upravujú analytické metódy na úradnú kontrolu krmív.

Výnos nadobúda účinnosť 15. marca 2003.

Výnos je uverejnený v čiastke 6/2003 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.