Oznámenie č. 77/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o nočnej práci č. 171 z roku 1990

Čiastka 36/2003
Platnosť od 04.03.2003
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 4. januára 1995 v súlade s článkom 13 ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 11. februára 2003 na základe článku 13 ods. 3.

77

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. júna 1990 bol v Ženeve prijatý Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o nočnej práci č. 171 z roku 1990.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohovorom uznesením č. 1804 z 18. decembra 2001 a súčasne rozhodla, že ide o zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

Prezident Slovenskej republiky dohovor ratifikoval 30. januára 2002. Ratifikačná listina bola uložená u generálneho riaditeľa Medzinárodného úradu práce v Ženeve 11. februára 2002.

Dohovor nadobudol platnosť 4. januára 1995 v súlade s článkom 13 ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 11. februára 2003 na základe článku 13 ods. 3.

DOLOŽKA PREDNOSTI

medzinárodnej zmluvy pred zákonmi Slovenskej republiky

(čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky - č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov)

1. Gestor zmluvy: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

2. Názov zmluvy: Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o nočnej práci č. 171 z roku 1990, ktorý Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce prijala na svojom 77. zasadnutí 26. júna 1990 v Ženeve (ďalej len „dohovor").

3. Účel a predmet zmluvy a jeho úprava v zákonodarstve Slovenskej republiky: Dohovor je multilaterálna medzinárodná zmluva prezidentskej povahy, ktorej účelom a predmetom je vytvoriť spravodlivé, riadne a uspokojivé pracovné podmienky aj pri vykonávaní nočnej práce. Článok 3 dohovoru upravuje, že členský štát Medzinárodnej organizácie práce prijme osobitné opatrenia vyžadované povahou nočnej práce, ktoré zahŕňajú najmenej opatrenia uvedené v článkoch 4 až 10 dohovoru, v prospech nočných pracovníkov s cieľom ochrany ich zdravia, pomoci smerujúcej k uľahčeniu plnenia ich rodinnej a sociálnej zodpovednosti, poskytnutia príležitosti postupu v zamestnaní a priznania primeraných náhrad. Takéto opatrenia sa prijmú aj v oblasti bezpečnosti a ochrany materstva pre všetkých pracovníkov vykonávajúcich nočnú prácu. Účel a predmet tejto medzinárodnej zmluvy v zákonodarstve Slovenskej republiky sú vyjadrené najmä v čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky a v Zákonníku práce (zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov).

4. Priama úprava práv alebo povinností fyzických osôb alebo právnických osôb: Ustanovenia článkov 4 až 10 dohovoru priamo zakladajú práva a povinnosti zamestnancov ako fyzických osôb a zamestnávateľov ako právnických osôb alebo fyzických osôb vo vzťahu k ustanoveniam o nočnej práci v zamestnaní upraveným v Zákonníku práce (zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov).

5. Kategória zmluvy podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky (vyžaduje pred ratifikáciou súhlas Národnej rady Slovenskej republiky): Dohovor zaraďujeme do kategórie medzinárodnej zmluvy - medzinárodná zmluva o ľudských právach a základných slobodách (druhá hlava, piaty oddiel Ústavy Slovenskej republiky - hospodárske a sociálne práva - čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky); ďalej dohovor zaraďujeme do kategórie medzinárodnej zmluvy, ktorá priamo zakladá práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb (články 9 a 10 dohovoru), ako aj do kategórie medzinárodnej zmluvy, na ktorej vykonanie je potrebný zákon (článok 11 dohovoru) - pozri podrobnejšie odborný posudok dohovoru (právna analýza dohovoru vo vzťahu k vnútroštátnemu zákonodarstvu Slovenskej republiky). Keďže dohovor je multilaterálna medzinárodná zmluva prezidentskej povahy a svojím predmetom, účelom a charakterom zasahuje do troch kategórií medzinárodných zmlúv uvedených v čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, vyžaduje sa pred ratifikáciou súhlas Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky.

6. Kategória zmluvy podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky (má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky): Predmetný článok Ústavy Slovenskej republiky zaraďuje dohovor do kategórie medzinárodnej zmluvy - medzinárodná zmluva o ľudských právach a základných slobodách (druhá hlava, piaty oddiel Ústavy Slovenskej republiky - hospodárske a sociálne práva - čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky) a do kategórie medzinárodnej zmluvy, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb (články 4 až 10 dohovoru). Dôvodom na zaradenie dohovoru medzi medzinárodné zmluvy, ktoré majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, je najmä skutočnosť zabezpečiť dlhodobý štandard právnej úpravy o nočnej práci v zákonodarstve Slovenskej republiky v tých hraniciach, ako vyžaduje dohovor v článkoch 4 až 10. Dôvodom je tiež zabezpečiť zamestnancom ako fyzickým osobám spravodlivé, riadne a uspokojujúce pracovné podmienky aj pri vykonávaní nočnej práce a vytvoriť také pracovné podmienky zo strany právnických osôb alebo fyzických osôb ako zamestnávateľov, ktoré sú rovnocenné pracovným podmienkam pri vykonávaní práce v dennej pracovnej zmene.

7. Účinky prijatia medzinárodnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi, na slovenský právny poriadok (uvedú sa právne predpisy alebo ich jednotlivé ustanovenia, ktorých sa medzinárodná zmluva týka; potreba ich zrušenia alebo adaptácie z dôvodu duplicity): Ustanovenia dohovoru sa vykonávajú prostredníctvom právnych predpisov platných v Slovenskej republike, ktoré s dohovorom plne harmonizujú. Ustanovenia o nočnej práci v zamestnaní sú upravené v Zákonníku práce (zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov) i v ďalších právnych predpisoch uvedených v odbornom posudku dohovoru (právna analýza dohovoru vo vzťahu k vnútroštátnemu zákonodarstvu Slovenskej republiky).

Sú to tieto ďalšie právne predpisy:

- zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,

- zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,

- zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení neskorších predpisov,

- zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov,

- zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov,

- zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov,

- zákon č. 106/1999 Z. z. o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite),

- zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.

Súčasné znenia uvedených zákonov platných v Slovenskej republike aplikujú ustanovenia dohovoru, preto sa nevyžaduje žiadna zmena, zrušenie ani adaptácia existujúcich zákonov, ktoré upravujú nočnú prácu v Slovenskej republike.

Do textu odborného posudku dohovoru (právna analýza dohovoru vo vzťahu k vnútroštátnemu zákonodarstvu Slovenskej republiky) možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Medzinárodná dohoda