Nález č. 75/2003 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 9. januára 2003 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 248 ods. 2 písm. e) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v slovách „včítane rozhodnutí o poriadkových pokutách" s čl. 46 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky

Čiastka 34/2003
Platnosť od 28.02.2003
Účinnosť od 28.02.2003 do30.06.2016
Zrušený 160/2015 Z. z.

75

NÁLEZ

Ústavného súdu Slovenskej republiky

z 9. januára 2003

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 9. januára 2003 v pléne zloženom z predsedu Jána Mazáka a zo sudcov Jána Auxta, Juraja Babjaka, Eduarda Báránya, Alexandra Bröstla, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Juraja Horvátha, Jána Klučku, Jána Lubyho, Lajosa Mészárosa, Štefana Ogurčáka a Daniela Švábyho o návrhu skupiny 31 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania o súlade § 248 ods. 2 písm. e) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v slovách „včítane rozhodnutí o poriadkových pokutách" s čl. 12 ods. 1 a s čl. 46 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, za účasti Národnej rady Slovenskej republiky, takto

rozhodol:

1. Ustanovenie § 248 ods. 2 písm. e) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v slovách „včítane rozhodnutí o poriadkových pokutách" nie je v súlade s čl. 46 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

2. Vo zvyšnej časti návrhu nevyhovuje.

Podľa čl. 125 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky ustanovenie § 248 ods. 2 písm. e) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v slovách „včítane rozhodnutí o poriadkových pokutách" dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca účinnosť. Ak Národná rada Slovenskej republiky neuvedie toto ustanovenie zákona do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, stráca po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.

Predseda pléna

Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Ján Mazák v. r.