Oznámenie č. 73/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/1/1997-100 o kŕmnych surovinách na výrobu kŕmnych zmesí a o hospodárskych krmivách v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. januára 2002 č. 39/1/2002-100

Čiastka 32/2003
Platnosť od 27.02.2003 do30.06.2006
Zrušený 438/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2003.

73

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 a § 22 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z. o krmivách

výnos z 12. februára 2003 č. 149/1/2003-100, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/1/1997-100 o kŕmnych surovinách na výrobu kŕmnych zmesí a o hospodárskych krmivách (oznámenie č. 104/1998 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. januára 2002 č. 39/1/2002-100 (oznámenie č. 80/2002 Z. z.).

Výnosom sa v prílohe č. 1 v časti A bode 12.7 ustanovujú bližšie požiadavky na kŕmne suroviny živočíšneho pôvodu, ktoré možno uvádzať do obehu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2003.

Výnos je uverejnený v čiastke 6/2003 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.