Oznámenie č. 67/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov

Čiastka 32/2003
Platnosť od 27.02.2003
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 10. júla 2000 na základe článku 18 ods. 1. Výmenou nót 12. decembra 2003 a 9. januára 2004 bola prijatá zmena Prílohy č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej h...

67

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. júla 1999 bola v Trstenej podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov.

Dohoda nadobudla platnosť 10. júla 2000 na základe článku 18 ods. 1.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou sa skončila platnosť článku 3, 3a) a prílohy č. 1 Dojednania medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri výkone kontroly v železničnom a cestovnom styku cez štátne hranice podpísaného v Prahe 8. júla 1971 (vyhláška č. 50/1972 Zb.).

Do textu dohody možno nazrieť na Colnom riaditeľstve Slovenskej republiky.