620

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 31. júla 2003 bola v Bruseli podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou úniou o účasti Slovenskej republiky v Policajnej misii Európskej únie v Bosne a Hercegovine.

Dohoda nadobudla platnosť 31. júla 2003 na základe článku 8.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou úniou o účasti Slovenskej republiky v Policajnej misii Európskej únie v Bosne a Hercegovine

Vláda Slovenskej republiky a Európska únia (ďalej len „zmluvné strany“),

berúc do úvahy

– prítomnosť Medzinárodných policajných jednotiek Organizácie Spojených národov (ďalej len „IPTF“) v Bosne a Hercegovine od roku 1996 a ponuku Európskej únie zabezpečiť od 1. januára 2003 kontinuitu prítomnosti IPTF v Bosne a Hercegovine,

– prijatie tejto ponuky Bosnou a Hercegovinou na základe listov z 2. a zo 4. marca 2002, v ktorých sa medziiným uvádza, že Plánovací tím EUPM bude mať status, aký majú v súčasnosti členovia Monitorovacej misie Európskej únie (ďalej len „EUMM“) v Bosne a Hercegovine,

– prijatie Spoločnej akcie 2002/210 CFSP o Policajnej misii Európskej únie (ďalej len „EUPM“) v Bosne a Hercegovine, ktorú schválila Rada Európskej únie 11. marca 2002 a v ktorej sa uvádza, že európske členské štáty NATO, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie, a iné štáty, ktoré sú kandidátmi na vstup do Európskej únie, ako aj ďalšie štáty, ktoré sú členskými štátmi OBSE, ale nie sú členskými štátmi Európskej únie, súčasne poskytujúce personál IPTF, sú prizvané podieľať sa na EUPM,

– Dohodu medzi Európskou úniou a Bosnou a Hercegovinou o činnosti EUPM v Bosne a Hercegovine, uzatvorenú 4. októbra 2002,1) vrátane ustanovení o statuse personálu EUPM,

dohodli sa takto:

Článok 1

Rámec dohody

Vláda Slovenskej republiky sa stotožňuje s ustanoveniami Spoločnej akcie 2002/210/CFSP o Policajnej misii Európskej únie v Bosne a Hercegovine vrátane prílohy o vyhlásení misie pre EUPM, ktorú prijala Rada Európskej únie 11. marca 20022) v súlade s ustanoveniami uvedenými v nasledujúcich článkoch.

Článok 2

Osoby dočasne vyslané do EUPM

(1) Vláda Slovenskej republiky dočasne vyšle do EUPM príslušníkov Policajného zboru alebo členov medzinárodného civilného štábu. Tieto osoby sú vyslané na dobu minimálne jedného (1) roka, berúc do úvahy potrebu ich vhodnej výmeny.

(2) Vláda Slovenskej republiky zabezpečí, aby príslušníci Policajného zboru alebo členovia medzinárodného civilného štábu dočasne vyslaní do EUPM vykonávali svoju misiu v súlade s ustanoveniami Spoločnej akcie 2002/210/CFSP.

(3) Vláda Slovenskej republiky včas informuje EUPM a Generálny sekretariát Rady Európskej únie o všetkých zmenách týkajúcich sa personálu dočasne vyslaného do EUPM.

(4) Personál dočasne vyslaný do EUPM sa podrobí dôkladnej lekárskej kontrole a očkovaniu. Príslušný orgán Slovenskej republiky vystaví potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti tohto personálu vykonávať požadované činnosti. Kópiu potvrdenia treba priložiť k dokumentom personálu, ktorý je dočasne vyslaný do EUPM.

(5) Vláda Slovenskej republiky znáša náklady na vyslanie príslušníkov Policajného zboru alebo členov medzinárodného civilného štábu vrátane nákladov na ich mzdu a peňažné príspevky, nákladov na lekárske ošetrenie, poistenia a cestovných výloh do Bosny a Hercegoviny a späť.

Článok 3

Štatút osôb vyslaných do EUPM

(1) Personál vyslaný vládou Slovenskej republiky pre potreby EUPM musí byť realizovaný do 31. decembra 2002 podľa Zmluvy o Predbežnom tíme EUPM a od 1. januára 2003 je realizovaný podľa Dohody medzi Európskou úniou a Bosnou a Hercegovinou o činnosti EUPM v Bosne a Hercegovine uzatvorenej 4. októbra 2002.

(2) Vláda Slovenskej republiky zodpovedá za vysporiadanie všetkých požiadaviek vzťahujúcich sa na personál vyslaný do EUPM, ktoré tento personál uplatní alebo ktoré sa ho týkajú. Vláda Slovenskej republiky zodpovedá za všetky úkony vykonané voči vyslanému personálu.

(3) EUPM je neozbrojenou misiou, preto sa na ňu nevzťahujú žiadne pravidlá o ozbrojených misiách.

(4) Vyslaní príslušníci Policajného zboru vykonávajú činnosť vo svojich národných uniformách. EUPM poskytuje barety a príslušné označenie.

Článok 4

Systém velenia

(1) Vláda Slovenskej republiky podieľajúca sa na EUPM nezasahuje do autonómie rozhodovania Európskej únie. Personál vyslaný vládou Slovenskej republiky je povinný plniť si svoje úlohy a správať sa v súlade so záujmami EUPM.

(2) Personál vyslaný do EUPM plne riadia jeho štátne orgány.

(3) Štátne riadiace orgány postúpia operačné rozkazy (OPCOM) veliteľovi misie/policajnému komisárovi EUPM, ktorý vydáva príslušné rozkazy prostredníctvom hierarchickej štruktúry velenia a kontroly.

(4) Veliteľ misie/policajný komisár zabezpečuje každodenné riadenie EUPM.

(5) Vláda Slovenskej republiky má rovnaké práva a povinnosti každodenného riadenia činností ako členské štáty Európskej únie, ktoré sa podieľajú na činnostiach podľa článku 8 ods. 2 Spoločnej akcie 2002/210/CFSP. Riadenie týchto činností sa uskutočňuje v súlade s bežnou činnosťou policajnej misie a v rámci jej veliteľstva.

(6) Veliteľ misie/policajný komisár EUPM zodpovedá za disciplínu personálu misie. V prípade potreby vykoná disciplinárne konanie oprávnený orgán vysielacieho štátu.

(7) Vláda Slovenskej republiky určí národný kontaktný útvar (ďalej len „NPCs“), ktorý bude zastupovať personál vyslaný do misie. NPCs informuje veliteľa misie/policajného komisára EUPM o národných záležitostiach a je zodpovedný za každodennú disciplínu personálu.

(8) Rozhodnutie Európskej únie o skončení vyslania sa uskutoční po rozhovoroch s vládou Slovenskej republiky za predpokladu, že vláda Slovenskej republiky vyslala osoby do EUPM do dňa skončenia tejto misie.

Článok 5

Utajované skutočnosti

Vláda Slovenskej republiky prijme príslušné opatrenia týkajúce sa utajovaných skutočností, s ktorými prídu do styku osoby vyslané do EUPM tak, aby zodpovedali bezpečnostným nariadeniam Rady Európskej únie obsiahnutým v rozhodnutí Rady č. 2001/264/EC z 19. marca 2001.3)

Článok 6

Príspevok na bežné výdavky

(1) Vláda Slovenskej republiky bude prispievať na bežné výdavky EUPM sumou vo výške 25 000 eúr ročne. Slovenská republika zváži možnosť poskytnutia osobitného dobrovoľného príspevku na bežné výdavky, berúc do úvahy svoje možnosti a stupeň zainteresovanosti.

(2) Medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a veliteľom misie/policajným komisárom EUPM bude uzatvorená dohoda o poukázaní príspevku vlády Slovenskej republiky určeného na bežné výdavky EUPM. Táto dohoda bude obsahovať ustanovenia o

a) výške poukázanej sumy vrátane prípadného dobrovoľného príspevku,

b) spôsobe platby a prevodu príslušnej sumy,

c) overovacích opatreniach týkajúcich sa kontroly a auditu poukázanej sumy, ak je to potrebné.

(3) Vláda Slovenskej republiky formálne informuje EUPM a Generálny sekretariát Rady Európskej únie o výške svojho príspevku na bežné výdavky do 15. novembra 2002 a potom vždy do 1. novembra príslušného roku, pričom finančný výkaz uzavrie vždy do 15. decembra príslušného roku.

(4) Príspevok vlády Slovenskej republiky určený na bežné výdavky EUPM bude poukázaný do 31. marca každého roku na bankový účet založený v príslušnom štáte na tento účel.

Článok 7

Nedodržanie podmienok

Ak jedna zo zmluvných strán nedodrží svoje záväzky vyplývajúce z textu predchádzajúcich článkov, druhá zmluvná strana má právo vypovedať túto dohodu na základe písomného oznámenia doručeného dva (2) mesiace pred dátumom vypovedania.

Článok 8

Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu. Dohoda zostáva platná po čas pokrývajúci príspevok Slovenskej republiky poukázaný EUPM.

Dané v Bruseli 31. júla 2003 v štyroch vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku:

Miroslav Adamiš v. r.

Za Európsku Úniu:

Maria-Louisa Overvard v. r.

Anglické znenie textu

Poznámky pod čiarou

1) Official Journal, L 293, 29. 10. 2002, s. 1.

2) Official Journal, L 70, 13. 3. 2002, s. 1.

3) Official Journal, L 101, 11. 4. 2001, s. 1.