Vyhláška č. 617/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o vlastných zdrojoch správcovskej spoločnosti a ich výpočte

(v znení č. 166/2005 Z. z.)

Čiastka 251/2003
Platnosť od 31.12.2003 do30.06.2011
Účinnosť od 01.06.2005 do30.06.2011
Zrušený 203/2011 Z. z.

617

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 9. decembra 2003

o vlastných zdrojoch správcovskej spoločnosti a ich výpočte

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 116 ods. 1 písm. c) zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Štruktúra vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti

Vlastné zdroje správcovskej spoločnosti tvoria:

a) kapitál správcovskej spoločnosti, ktorým sa rozumie súčet jej základných vlastných zdrojov (§ 2 ods. 1) a dodatkových vlastných zdrojov (§ 3 ods. 1) znížených o hodnotu odpočítateľných položiek (§ 4),

b) doplnkové vlastné zdroje správcovskej spoločnosti (§ 5).

Kapitál správcovskej spoločnosti

§ 2

Základné vlastné zdroje správcovskej spoločnosti

(1) Základné vlastné zdroje správcovskej spoločnosti tvorí súčet položiek vytvárajúcich ich hodnotu znížený o súčet položiek znižujúcich ich hodnotu.

(2) Položkami vytvárajúcimi hodnotu základných vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti sú:

a) splatené základné imanie,

b) emisné ážio,

c) rezervný fond1) a ostatné fondy tvorené zo zisku po zdanení okrem tých fondov, ktoré majú povahu záväzku,

d) ostatné kapitálové fondy okrem rozdielu z prepočtu majetkových cenných papierov a vkladov v cudzej mene,

e) nerozdelený zisk minulých rokov.

(3) Položkami znižujúcimi hodnotu základných vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti sú:

a) účtovná hodnota vlastných akcií správcovskej spoločnosti, ktoré správcovská spoločnosť nadobudla,

b) nehmotný investičný majetok, najmä zriaďovacie výdavky správcovskej spoločnosti a čistá účtovná hodnota programového vybavenia (softvér),

c) strata bežného účtovného obdobia a neuhradená strata z minulých rokov,

d) účtovná hodnota vkladu do základného imania akcionára správcovskej spoločnosti, ktorý má podiel na jej základnom imaní 10 % alebo viac, najviac do výšky emisného kurzu2) akcií správcovskej spoločnosti, ktoré sú v jeho vlastníctve, znížená o pomernú časť položky k tomuto vkladu, ktorá vyjadruje riziká, straty a znehodnotenia,

e) prostriedky vynaložené na zriadenie účtovnej jednotky,

f) dobré meno, ak je jeho zostatok aktívny.

§ 3

Dodatkové vlastné zdroje správcovskej spoločnosti

(1) Dodatkové vlastné zdroje správcovskej spoločnosti tvoria

a) podriadené dlhy, ktorých zostávajúca doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok, ak

1. zmluva o podriadenom dlhu je uzavretá na dobu určitú,

2. peňažné prostriedky v celom dohodnutom objeme boli poskytnuté správcovskej spoločnosti najmenej na päť rokov bez možnosti žiadať ich predčasné splatenie a s dohodnutým začiatkom splácania po uplynutí najmenej piatich rokov od ich poskytnutia správcovskej spoločnosti,

3. v zmluve o podriadenom dlhu sa riadia právom Slovenskej republiky ustanovenia o

3a. záväzku podriadenosti,

3b. možnosti meniť alebo dopĺňať ustanovenie o záväzku podriadenosti, alebo od tohto záväzku odstúpiť,

3c. možnosti odstúpiť od zmluvy o podriadenom dlhu,

3d. možnosti započítania podriadeného dlhu s pohľadávkami správcovskej spoločnosti,

3e. možnosti zabezpečenia podriadeného dlhu,

3f. možnosti pristúpiť k podriadenému dlhu alebo ho prevziať,

3g. zániku zmluvy o podriadenom dlhu,

3h. možnosti meniť čas platnosti zmluvy o podriadenom dlhu,

4. sa zmluvne dohodlo, že ani istinu podriadeného dlhu, ani úroky z neho nie je správcovská spoločnosť povinná splácať v dohodnutých termínoch, ak by zaplatenie týchto splátok znamenalo zníženie primeranosti vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti,

b) rezervy na pokrytie rizík z vlastnej činnosti a ostatné rezervy na pokrytie rizík z investičných služieb,3)

c) iné zdroje, ak

1. sú voľne k dispozícii správcovskej spoločnosti na účely pokrytia rizík z vlastnej činnosti správcovskej spoločnosti,

2. ich existencia je zaznamenaná v účtovníctve správcovskej spoločnosti,

3. ich hodnota bola určená s odbornou starostlivosťou vedúcimi zamestnancami správcovskej spoločnosti a určenie jej hodnoty preveril audítor.

(2) Podriadeným dlhom je úver alebo pôžička prijatá správcovskou spoločnosťou, ak sa správcovská spoločnosť dohodla s veriteľom na záväzku podriadenosti.

(3) Podriadené dlhy podľa odseku 1 písm. a) sú súčasťou dodatkových vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti najviac do polovice hodnoty jej základných vlastných zdrojov.

(4) Dodatkové vlastné zdroje správcovskej spoločnosti sú súčasťou vlastných zdrojov najviac do hodnoty jej základných vlastných zdrojov.

§ 4

(1) Súčet základných vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti a dodatkových vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti sa znižuje o

a) čistú účtovnú hodnotu

1. vkladu správcovskej spoločnosti do základného imania inej správcovskej spoločnosti alebo finančnej inštitúcie, ktorý je väčší ako 10 % základného imania tejto inej správcovskej spoločnosti alebo finančnej inštitúcie, a

2. takých podriadených pohľadávok správcovskej spoločnosti voči správcovskej spoločnosti alebo voči finančnej inštitúcii podľa prvého bodu, ktoré sú súčasťou vlastných zdrojov tejto inej správcovskej spoločnosti alebo tejto finančnej inštitúcie,

b) súčet čistých účtovných hodnôt

1. vkladov správcovskej spoločnosti do základného imania iných správcovských spoločností alebo finančných inštitúcií, ktoré nie sú vyššie ako 10 % základného imania týchto iných správcovských spoločností alebo finančných inštitúcií, a

2. takých podriadených pohľadávok správcovskej spoločnosti voči iným správcovským spoločnostiam alebo finančným inštitúciám iných ako uvedených v písmene a) a ktoré sú súčasťou vlastných zdrojov týchto správcovských spoločností alebo finančných inštitúcií, ak je tento súčet väčší ako 10 % súčtu základných vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti a dodatkových vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti,

c) súčet čistých účtovných hodnôt

1. majetkových účastí podľa § 8 písm. l) zákona v poisťovniach,3a), zaisťovniach3b) a finančných holdingových inštitúciách v oblasti poisťovníctva ,3c)

2. podriadených pohľadávok správcovskej spoločnosti voči poisťovniam, zaisťovniam a finančným holdingovým inštitúciám v oblasti poisťovníctva,3c) ktoré sú súčasťou vlastných zdrojov týchto spoločností, a ak má v nich správcovská spoločnosť majetkovú účasť.

(2) Podriadenou pohľadávkou je pohľadávka správcovskej spoločnosti, ktorá v prípade úpadku dlžníka alebo jeho zrušenia s likvidáciou bude uspokojená až po uspokojení pohľadávok ostatných veriteľov a jej uspokojenie nie je žiadnym spôsobom zabezpečené.

§ 5

Doplnkové vlastné zdroje správcovskej spoločnosti

(1) Ak správcovská spoločnosť poskytuje investičné služby,4) doplnkové vlastné zdroje správcovskej spoločnosti tvoria

a) podriadené dlhy, ktoré nie sú súčasťou dodatkových vlastných zdrojov,

b) iné podriadené dlhy, ak

1. zmluva o podriadenom dlhu je uzavretá na dobu určitú,

2. veriteľ na základe zmluvy o podriadenom dlhu poskytol správcovskej spoločnosti peňažné prostriedky na dobu kratšiu ako päť rokov, ale nie kratšiu ako dva roky, v celom dohodnutom objeme s dohodnutým začiatkom splácania podriadeného dlhu po uplynutí najmenej dvoch rokov od ich poskytnutia správcovskej spoločnosti a bez možnosti žiadať ich predčasné splatenie,

3. je zmluvne dohodnuté, že ani istinu podriadeného dlhu, ani úroky z neho nie je správcovská spoločnosť povinná splácať v dohodnutých termínoch, ak by zaplatenie týchto splátok znamenalo zníženie primeranosti vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti,

4. rozhodným právom v skutočnostiach uvedených v § 3 ods. 1 písm. a) treťom bode je právo Slovenskej republiky.

(2) Doplnkové vlastné zdroje správcovskej spoločnosti predstavujú vlastné zdroje len na krytie trhových rizík.

§ 6

Spoločné ustanovenia

Položky vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti podľa § 2 až 5 sa zahrnú do výpočtu vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti až po odpočítaní prípadných daňových záväzkov a len ak ich možno bezodkladne a bez obmedzenia použiť na pokrytie rizík a strát z podnikania správcovskej spoločnosti.


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2004.


Ivan Mikloš v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 67 Obchodného zákonníka.

2) § 7 ods. 6 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

3) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy (oznámenie č. 644/2002 Z. z.) v znení opatrenia zo 17. júna 2003 č. 13 593/2003-92 (oznámenie č. 224/2003 Z. z.).

3a) § 4 ods. 1 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3b) § 11 ods. 1 zákona č. 95/2002 Z. z.

3c) § 43 ods. 5 písm. i) zákona č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4) § 3 ods. 3 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.