Vyhláška č. 616/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti

(v znení č. 209/2007 Z. z.)

Čiastka 251/2003
Platnosť od 31.12.2003 do31.08.2008
Účinnosť od 01.05.2007 do31.08.2008
Zrušený 310/2008 Z. z.

616

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 9. decembra 2003

o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona sa preukazuje vyhlásením audítora o výške počiatočného kapitálu.

(2) Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona sa preukazuje dokladmi o pôvode peňažných vkladov a nepeňažných vkladov do základného imania budúcej správcovskej spoločnosti a dokladmi o pôvode ďalších finančných zdrojov správcovskej spoločnosti, a to pri

a) fyzických osobách prehľadom o jej majetkovej a finančnej situácii doložené výpismi z účtov v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, výpismi z účtov vedených členom centrálneho depozitára, výpismi z katastra nehnuteľností a podobne,

b) pri právnických osobách účtovnými závierkami za posledné tri kalendárne roky overenými audítorom spolu s výrokom audítora a výročnými správami1) za posledné tri kalendárne roky schválenými valnými zhromaždeniami a podobne.

(3) Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona sa preukazuje

a) dokladmi podľa odseku 2 o akcionároch s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti,

b) zoznamom fyzických osôb s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti a ich blízkych osôb,2) ktoré sú v čase podania žiadosti o povolenie na vznik a činnosť budúcej správcovskej spoločnosti v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti, k pobočke zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo k finančnej inštitúcii, s uvedením ich obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla a sídla,

c) zoznamom právnických osôb s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, sídla, výšky základného imania a percentuálnej výšky podielu,

d) zoznamom právnických osôb s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, sídla, výšky základného imania a percentuálnej výšky podielu, v ktorých má

1. fyzická osoba s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je členom ich štatutárnych orgánov alebo dozorných orgánov, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky, alebo

2. právnická osoba s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je zastúpená v ich štatutárnych orgánoch alebo dozorných orgánoch, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky.

(4) Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona sa pri osobách navrhovaných za členov predstavenstva, za členov dozornej rady, za prokuristov, za vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za odborné činnosti podľa zákona a zamestnancov zodpovedných za výkon vnútornej kontroly preukazuje

a) dokladom o dosiahnutom vzdelaní a praxi, ktorý potvrdzuje splnenie podmienok podľa § 6 ods. 8 a 9 zákona,

b) stručným odborným životopisom,

c) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, obdobným potvrdením o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava, a ak nie je možné získať taký doklad, čestným vyhlásením s úradne osvedčeným podpisom,

d) čestným vyhlásením o splnení podmienok podľa § 6 ods. 10 písm. a) až d) zákona.

(5) Splnenie podmienok podľa § 6 ods. 2 písm. e) až g) zákona sa preukazuje dokladmi

a) preukazujúcimi priehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,3) ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti s uvedením výšky priamych podielov a nepriamych podielov na základnom imaní alebo hlasovacích právach v právnickej osobe v rámci takejto skupiny, výpismi z obchodného registra, výpismi z registra emitenta alebo výpismi z účtu majiteľa zaknihovaného cenného papiera a podobne,

b) preukazujúcimi, že úzke väzby v rámci skupiny s úzkymi väzbami,3) ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti, neprekážajú výkonu dohľadu, napríklad grafickým znázornením štruktúry takejto skupiny,

c) preukazujúcimi, že výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok v štáte, na ktorého území má skupina s úzkymi väzbami úzke väzby,3) napríklad potvrdením orgánu dohľadu v štáte, v ktorom má skupina s úzkymi väzbami úzke väzby, a ak nie je možné získať taký doklad, čestným vyhlásením s úradne osvedčeným podpisom.

(6) Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. i) zákona sa preukazuje návrhom stanov správcovskej spoločnosti.

(7) Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. j) zákona sa preukazuje

a) písomnými vyhláseniami zakladateľov, že nenastali skutočnosti uvedené v § 6 ods. 2 písm. j) zákona,

b) účtovnými závierkami zakladateľov za posledné tri kalendárne roky overenými audítorom,

c) konsolidovanými účtovnými závierkami zakladateľov za posledné tri kalendárne roky, ak sú zakladatelia súčasťou konsolidovaného celku,

d) výročnými správami1) za posledné tri kalendárne roky schválenými príslušnými orgánmi zakladateľov správcovskej spoločnosti.

(8) Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. k) zákona sa preukazuje

a) opisom technického vybavenia budúcej správcovskej spoločnosti s uvedením údajov o výpočtovej technike (hardvér, softvér), informačnom systéme a systéme na technické spracovanie údajov vrátane informácií o bezpečnosti prenosu dát,

b) vnútornými pracovnými predpismi, smernicami a pokynmi upravujúcimi bezpečnosť systému prenosu údajov, spôsob zálohovania údajov v tomto systéme a spôsob jeho používania,

c) dokladmi preukazujúcimi vlastnícke právo alebo oprávnenie užívať nehnuteľnosť, v ktorej sa budú vykonávať činnosti správcovskej spoločnosti,

d) návrhom organizačnej štruktúry,

e) postupom pri vybavovaní sťažností investorov a podielnikov,

f) programom činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti,4)

g) informáciou o systéme vnútornej kontroly,

h) informáciou o rozsahu oprávnenia zamestnancov správcovskej spoločnosti pri správe majetku v podielovom fonde s uvedením výšky limitov pre jednotlivé transakcie a postupov pri transakciách prekračujúcich stanovené limity,

i) pravidlami činnosti vo vzťahu ku klientom vrátane vzoru tlačív používaných v styku s klientmi,

j) informáciou o postupoch zamedzujúcich využívanie dôverných informácií a manipuláciu kurzov cenných papierov,

k) informáciou o zabezpečovacích postupoch pri obchodoch s finančnými nástrojmi v cudzej mene,

l) informáciou o systéme riadenia rizík vyplývajúcich z činnosti správcovskej spoločnosti,

m) informáciou o marketingovej a reklamnej stratégii,

n) informáciou o postupoch vypracovania analýz ekonomickej výhodnosti nákupu a predaja finančných nástrojov.

§ 2

(1) Doklady podľa § 1 sa predkladajú v origináloch, a ak nemožno predložiť ich originály, predkladajú sa ich úradne osvedčené kópie.

(2) Ak sú doklady podľa § 1 vyhotovené v cudzom jazyku, splnenie podmienok podľa § 6 ods. 2 zákona sa preukazuje aj úradne osvedčeným prekladom týchto dokladov do slovenského jazyka.

(3) Doklady podľa § 1, ktoré už boli v súvislosti s iným konaním predložené Úradu pre finančný trh pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, možno nahradiť písomným vyhlásením zakladateľov správcovskej spoločnosti o tom, že tieto doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé, s uvedením úradne osvedčených podpisov osôb oprávnených za nich konať a zoznamom už predložených dokladov a dátumom ich predloženia Úradu pre finančný trh.


§ 3

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2004.


Ivan Mikloš v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

2) § 116 Občianskeho zákonníka.

3) § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

4) § 6 ods. 1 zákona č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2002 Z. z.