Vyhláška č. 615/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o náležitostiach žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu Úradu pre finančný trh podľa zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 251/2003
Platnosť od 31.12.2003 do31.08.2008
Účinnosť od 01.01.2004 do31.08.2008
Zrušený 288/2008 Z. z.

615

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 9. decembra 2003

o náležitostiach žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu Úradu pre finančný trh podľa zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 116 ods. 1 písm. b) zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Predchádzajúci súhlas podľa § 10 ods. 1 zákona

§ 1

(1) Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu Úradu pre finančný trh (ďalej len „predchádzajúci súhlas“) na nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti vo výške 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej operácii alebo v niekoľkých operáciách priamo, alebo konaním v zhode,1) alebo na to, aby sa správcovská spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou inej materskej spoločnosti obsahuje,

a) ak je žiadateľom fyzická osoba,

1. meno a priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt žiadateľa; ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo,

2. štátnu príslušnosť žiadateľa,

b) ak je žiadateľom právnická osoba,

1. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,

2. prehľadnú štruktúru skupiny osôb s úzkymi väzbami,2) ku ktorej patrí aj právnická osoba s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti žiadajúca o vydanie predchádzajúceho súhlasu,

c) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, v ktorej chce žiadateľ nadobudnúť alebo prekročiť podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach,

d) strategický zámer rozvoja správcovskej spoločnosti pri nadobudnutí alebo zvýšení podielu na základnom imaní správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti vo výške najmenej 33 % vrátane návrhu personálnych zmien v predstavenstve a dozornej rade a informáciu o tom, či žiadateľ rokoval so súčasnými akcionármi správcovskej spoločnosti a či existuje zhoda o ďalšom rozvoji správcovskej spoločnosti,

e) obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, výšku základného imania právnických osôb, v ktorých má žiadateľ podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je zastúpený v ich štatutárnych orgánoch alebo kontrolných orgánoch, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky a výšku tohto podielu v percentuálnom vyjadrení, a doklady preukazujúce tieto skutočnosti,

f) údaje o akciách správcovskej spoločnosti, ktoré chce žiadateľ nadobudnúť, a to

1. počet,

2. menovitú hodnotu,

3. celkovú hodnotu,

4. podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,

g) údaje o hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti, ktoré chce žiadateľ nadobudnúť, a to

1. počet hlasov,

2. podiel na hlasovacích právach vyjadrený v percentách,

h) údaje o akciách správcovskej spoločnosti, ktorých je žiadateľ majiteľom v čase podania žiadosti, a to

1. počet,

2. menovitú hodnotu,

3. podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,

i) údaje o hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti, ktoré má žiadateľ v čase podania žiadosti, a to

1. počet hlasov,

2. podiel na hlasovacích právach vyjadrený v percentách,

j) zdôvodnenie účelu nadobudnutia podielu na základnom imaní správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti vrátane vyhlásenia žiadateľa, že nadobúda akcie na vlastný účet a nekoná v zhode s inými akcionármi správcovskej spoločnosti a že neexistuje záväzok žiadateľa vykonávať akcionárske práva v prospech tretej osoby,

k) vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé,

l) dátum vyhotovenia žiadosti.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:

a) ak je žiadateľom fyzická osoba,

1. odborný životopis žiadateľa,

2. výpis z registra trestov žiadateľa nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, predkladá sa obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava,

3. výpis z obchodného registra, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo výpis zo živnostenského registra alebo iného registra, na základe ktorého podniká, nie starší ako tri mesiace a ročné účtovné závierky za posledné tri kalendárne roky overené audítorom; ak fyzická osoba podniká menej ako tri roky pred podaním žiadosti podľa odseku 1, žiadosť obsahuje takéto údaje len za obdobie od jej vzniku; ak ide o cudzinca, predkladá sa výpis z registra alebo z inej evidencie obdobného charakteru, do ktorej je cudzinec zapísaný, a číslo zápisu,

4. doklady o prehľadnom a dôveryhodnom pôvode, dostatočnom objeme a vyhovujúcej skladbe finančných prostriedkov, ktoré budú použité na nadobudnutie akcií, napríklad prehľad o jej majetkovej a finančnej situácii, výpisy z účtov, výpis z katastra nehnuteľností,

b) ak je žiadateľom právnická osoba,

1. výpis z obchodného registra alebo iný doklad vydaný príslušným orgánom preukazujúci vznik právnickej osoby nie starší ako tri mesiace,

2. výpis z účtu majiteľa zaknihovaného cenného papiera alebo výpis z registra emitenta cenného papiera,

3. grafické znázornenie štruktúry skupiny osôb s úzkymi väzbami,

4. zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktorých podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach právnickej osoby žiadajúcej o vydanie súhlasu podľa odseku 1 je viac ako 10 %,

5. doklady o prehľadnom a dôveryhodnom pôvode, dostatočnom objeme a vyhovujúcej skladbe finančných prostriedkov, ktoré budú použité na nadobudnutie akcií, napríklad účtovné závierky za posledné tri kalendárne roky overené audítorom; ak právnická osoba je súčasťou konsolidovaného celku, aj konsolidované účtovné závierky za posledné tri kalendárne roky alebo správy o hospodárení za posledné tri kalendárne roky overené audítorom; ak právnická osoba vznikla pred menej ako tromi rokmi pred podaním žiadosti podľa odseku 1, žiadosť obsahuje tieto údaje len za obdobie od jej vzniku,

6. písomné stanovisko k zámeru nadobudnúť alebo prekročiť podiel vo výške 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % na základnom imaní správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti vydané orgánom, ktorý nad ňou vykonáva dohľad, ak ide o zahraničnú správcovskú spoločnosť.

§ 2

(1) Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na zníženie základného imania správcovskej spoločnosti, ak nejde o zníženie z dôvodov straty, obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá chce znížiť svoje základné imanie, ak nejde o zníženie z dôvodov straty,

b) výšku základného imania a zoznam akcionárov správcovskej spoločnosti vrátane ich podielov na základnom imaní správcovskej spoločnosti vyjadrených v percentách ku dňu podania žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu,

c) výšku základného imania správcovskej spoločnosti po znížení, spôsob, ktorým sa má vykonať zníženie základného imania, zdôvodnenie zníženia základného imania a navrhovaný dátum jeho zníženia,

d) vyhlásenie správcovskej spoločnosti, že všetky ňou uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé,

e) podpisový záznam najmenej dvoch osôb oprávnených konať za správcovskú spoločnosť,

f) dátum vyhotovenia žiadosti.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:

a) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,

b) zápisnica z rokovania predstavenstva správcovskej spoločnosti, ktorého predmetom bol návrh na rozhodnutie valného zhromaždenia o znížení základného imania správcovskej spoločnosti,

c) doklady preukazujúce splnenie podmienky podľa § 18 ods. 1 zákona.

§ 3

(1) Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva správcovskej spoločnosti, za členov dozornej rady správcovskej spoločnosti a na vymenovanie prokuristu správcovskej spoločnosti obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, pre ktorú sa navrhujú osoby na voľbu za členov predstavenstva správcovskej spoločnosti, za členov dozornej rady správcovskej spoločnosti a na vymenovanie prokuristu správcovskej spoločnosti,

b) meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia osôb navrhovaných za členov predstavenstva správcovskej spoločnosti, za členov dozornej rady správcovskej spoločnosti a prokuristu správcovskej spoločnosti,

c) vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé,

d) podpisový záznam najmenej dvoch osôb oprávnených konať za správcovskú spoločnosť,

e) dátum vyhotovenia žiadosti.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku1 sú tieto doklady:

a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti, ktorého predmetom je návrh na voľbu za členov predstavenstva správcovskej spoločnosti, za členov dozornej rady správcovskej spoločnosti a na vymenovanie prokuristu správcovskej spoločnosti,

b) odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb navrhovaných za členov predstavenstva správcovskej spoločnosti, za členov dozornej rady správcovskej spoločnosti a prokuristu správcovskej spoločnosti,

c) výpis z registra trestov navrhovaných osôb nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, predkladá sa obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava,

d) vyhlásenia osôb navrhovaných za členov predstavenstva správcovskej spoločnosti alebo za členov dozornej rady správcovskej spoločnosti a prokuristu správcovskej spoločnosti o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené zákonom.

(3) Ak žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 podáva akcionár správcovskej spoločnosti, žiadosť obsahuje aj meno, priezvisko, dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu.

§ 4

(1) Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie správcovskej spoločnosti s inou správcovskou spoločnosťou obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá sa má zlúčiť (nástupnícka správcovská spoločnosť),

b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá bude zrušená bez likvidácie zlúčením,

c) zdôvodnenie zlúčenia správcovských spoločností,

d) navrhovaný dátum, ku ktorému má dôjsť k zlúčeniu správcovských spoločností,

e) vyhlásenie žiadateľov, že všetky nimi uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé,

f) podpisový záznam najmenej dvoch osôb oprávnených konať za nástupnícku správcovskú spoločnosť a podpisový záznam najmenej dvoch osôb oprávnených konať za správcovskú spoločnosť, ktorá bude zlúčením zrušená,

g) dátum vyhotovenia žiadosti.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:

a) zápisnice z rokovaní predstavenstiev správcovských spoločností o návrhu rozhodnutí valných zhromaždení o zlúčení správcovských spoločností,

b) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré treba vykonať na zlúčenie správcovských spoločností,

c) účtovné závierky overené audítorom za posledné tri kalendárne roky; ak sú žiadatelia súčasťou konsolidovaného celku, aj konsolidované účtovné závierky za posledné tri kalendárne roky alebo správy o hospodárení za posledné tri kalendárne roky schválené príslušným orgánom žiadateľov.

§ 5

(1) Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na zmenu stanov správcovskej spoločnosti obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorej stanovy sa majú zmeniť,

b) predpokladaný dátum konania valného zhromaždenia, ktoré bude rozhodovať o zmene stanov správcovskej spoločnosti,

c) vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé,

d) podpisový záznam najmenej dvoch osôb oprávnených konať za správcovskú spoločnosť,

e) dátum vyhotovenia žiadosti.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:

a) rozhodnutie predstavenstva správcovskej spoločnosti o návrhu na zmenu jej stanov,

b) stanovisko zamestnanca správcovskej spoločnosti zodpovedného za výkon vnútornej kontroly, ak zmenu stanov navrhujú akcionári,

c) text navrhovaných zmien stanov,

d) úplné znenie stanov správcovskej spoločnosti po zapracovaní navrhovaných zmien.

§ 6

(1) Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na zverenie výkonu činnosti uvedenej v § 3 ods. 2 písm. a) zákona inej právnickej osobe obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá žiada o predchádzajúci súhlas na zverenie výkonu činnosti inej právnickej osobe,

b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorej má byť zverený výkon činnosti uvedenej v § 3 ods. 2 písm. a) zákona,

c) meno a priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia vedúcich zamestnancov právnickej osoby, ktorí budú zabezpečovať výkon činnosti uvedenej v § 3 ods. 2 písm. a) zákona pre podielové fondy správcovskej spoločnosti podľa písmena a),

d) dátum, ku ktorému sa navrhuje zverenie výkonu činnosti právnickej osobe podľa písmena b),

e) vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé,

f) podpisový záznam najmenej dvoch osôb oprávnených konať za správcovskú spoločnosť, ktorá žiada o predchádzajúci súhlas na zverenie výkonu činnosti uvedenej v § 3 ods. 2 písm. a) zákona,

g) dátum vyhotovenia žiadosti.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:

a) návrh zmluvy o zverení výkonu činnosti uvedenej v § 3 ods. 2 písm. a) zákona inej právnickej osobe,

b) doklad o dosiahnutom vzdelaní a praxi v oblasti finančného trhu a odborný životopis osôb podľa odseku 1 písm. c),

c) výpis z registra trestov osôb podľa odseku 1 písm. c) nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, predkladá sa obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava,

d) vyhlásenia osôb podľa odseku 1 písm. c) o splnení podmienok podľa § 6 ods. 10 písm. a) až d) zákona,

e) stanovisko depozitára k navrhovanému zvereniu výkonu činnosti uvedenej v § 3 ods. 2 písm. a) zákona inej právnickej osobe,

f) vyhlásenie právnickej osoby, že sa zaväzuje dodržiavať štatút podielového fondu,

g) doklady preukazujúce, že právnická osoba, ktorej má byť zverený výkon činnosti uvedenej v § 3 ods. 2 písm. a) zákona, má vecné, personálne a organizačné predpoklady na výkon zverenej činnosti,

h) povolenie na výkon činnosti vydané právnickej osobe, ktorej sa zveruje výkon činnosti uvedenej v § 3 ods. 2 písm. a) zákona.

§ 7

(1) Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na zriadenie pobočky správcovskej spoločnosti na území štátu, ktorý nie je členským štátom, ak je takýto súhlas vyžadovaný právnymi predpismi tohto štátu, obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá žiada o zriadenie pobočky,

b) názov štátu, v ktorom má byť zriadená pobočka správcovskej spoločnosti,

c) zdôvodnenie zriadenia pobočky správcovskej spoločnosti,

d) navrhovaný dátum zriadenia pobočky správcovskej spoločnosti,

e) meno a priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia navrhovaných vedúcich zamestnancov pobočky,

f) vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé,

g) podpisový záznam najmenej dvoch osôb oprávnených konať za správcovskú spoločnosť, ktorá žiada o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v štáte, ktorý nie je členským štátom,

h) dátum vyhotovenia žiadosti.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:

a) výpis z registra trestov osôb uvedených v odseku 1 písm. e) nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, predkladá sa obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava,

b) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré treba vykonať na zriadenie pobočky správcovskej spoločnosti,

c) doklad o dosiahnutom vzdelaní a praxi v oblasti finančného trhu a odborný životopis vedúceho zamestnanca pobočky správcovskej spoločnosti.

§ 8

(1) Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na predaj podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho časti obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorej podnik alebo ktorej časť podniku sa má predať,

b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak jej bolo pridelené, ktorá má podnik správcovskej spoločnosti alebo jeho časť kúpiť,

c) zdôvodnenie predaja podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho časti,

d) vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé,

e) podpisový záznam najmenej dvoch osôb oprávnených konať za správcovskú spoločnosť, ktorá žiada o predchádzajúci súhlas na predaj podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho časti,

f) dátum vyhotovenia žiadosti.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:

a) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré treba vykonať v procese predaja podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho časti,

b) návrh zmluvy o predaji podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho časti,

c) zmluva o budúcej zmluve o predaji podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho časti,

d) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti o návrhu rozhodnutia o predaji podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho časti,

e) doklady preukazujúce, že ku dňu ukončenia činnosti správcovskej spoločnosti bola prevedená správa podielových fondov na inú správcovskú spoločnosť alebo bolo uzavreté hospodárenie s majetkom v podielových fondoch a vyplatené podielové listy podielnikom.

(3) Pri predaji podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho časti fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je správcovskou spoločnosťou, žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 obsahuje aj údaje o fyzickej osobe podľa § 1 ods. 1 písm. a) alebo o právnickej osobe podľa § 1 ods. 1 písm. b).

§ 9

(1) Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na vrátenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá chce vrátiť povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti,

b) zdôvodnenie vrátenia povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti,

c) navrhovaný dátum zániku povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti,

d) vyhlásenie správcovskej spoločnosti, že všetky ňou uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé,

e) podpisový záznam najmenej dvoch osôb oprávnených konať za správcovskú spoločnosť, ktorá žiada o predchádzajúci súhlas na vrátenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti,

f) dátum vyhotovenia žiadosti.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:

a) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,

b) zápisnica z rokovania príslušného orgánu správcovskej spoločnosti o návrhu na rozhodnutie valného zhromaždenia správcovskej spoločnosti o vrátení povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti,

c) doklady preukazujúce, že ku dňu ukončenia činnosti správcovskej spoločnosti bola prevedená správa podielových fondov na inú správcovskú spoločnosť alebo bolo uzavreté hospodárenie s majetkom v podielových fondoch a vyplatené podielové listy podielnikom.

Predchádzajúci súhlas podľa § 57 ods. 1 zákona

§ 10

(1) Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na prevod správy otvoreného podielového fondu alebo zahraničného podielového fondu na inú správcovskú spoločnosť (ďalej len „prevod správy“) obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá žiada o prevod správy,

b) názov otvoreného podielového fondu alebo zahraničného podielového fondu, ktorého správa má byť prevedená,

c) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, na ktorú má byť prevedená správa,

d) navrhovaný dátum prevodu správy,

e) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára, ktorý bude vykonávať funkciu depozitára po prevode správy,

f) vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé,

g) podpisový záznam najmenej dvoch osôb oprávnených konať za správcovskú spoločnosť, ktorá žiada o prevod správy,

h) dátum vyhotovenia žiadosti.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:

a) výpis z obchodného registra správcovskej spoločnosti, na ktorú má byť prevedená správa, nie starší ako tri mesiace,

b) harmonogram prevodu správy otvoreného podielového fondu alebo zahraničného podielového fondu,

c) zápisnica z rokovania príslušného orgánu správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o prevode správy.

(3) Ak sa pri prevode správy mení súčasne depozitár otvoreného podielového fondu, na zmenu depozitára sa vzťahujú rovnako ustanovenia § 11.

(4) Ak sa pri prevode správy mení súčasne štatút otvoreného podielového fondu, na zmenu štatútu sa rovnako vzťahujú ustanovenia § 12.

§ 11

(1) Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na zmenu depozitára otvoreného podielového fondu obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doterajšieho depozitára a nového depozitára,

b) predbežný súhlas nového depozitára s výkonom činnosti depozitára pre otvorený podielový fond,

c) meno a priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia vedúcich zamestnancov nového depozitára, ktorí budú zabezpečovať výkon funkcie depozitára pre jej podielové fondy,

d) navrhovaný dátum zmeny depozitára,

e) vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé,

f) podpisový záznam najmenej dvoch osôb oprávnených konať za správcovskú spoločnosť,

g) dátum vyhotovenia žiadosti.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:

a) návrh zmluvy na výkon činnosti depozitára s novým depozitárom,

b) platné bankové povolenie3) a platné povolenie na poskytovanie investičných služieb4) nového depozitára,

c) doklad o dosiahnutom vzdelaní a praxi v oblasti finančného trhu a odborný životopis osôb podľa odseku 1 písm. c),

d) výpis z registra trestov osôb podľa odseku 1 písm. c) nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, predkladá sa obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava,

e) vyhlásenia osôb podľa odseku 1 písm. c) o splnení podmienok podľa § 6 ods. 10 písm. a) až d) zákona.

§ 12

(1) Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na zmenu štatútu otvoreného podielového fondu obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti,

b) názov otvoreného podielového fondu, ktorého štatút sa má zmeniť,

c) vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé,

d) podpisový záznam aspoň dvoch osôb oprávnených konať za správcovskú spoločnosť,

e) dátum vyhotovenia žiadosti.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:

a) rozhodnutie príslušného orgánu správcovskej spoločnosti o návrhu na zmenu štatútu jej otvoreného podielového fondu,

b) text navrhovaných zmien štatútu,

c) úplné znenie štatútu otvoreného podielového fondu po zapracovaní navrhovaných zmien.

§ 13

(1) Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie otvorených podielových fondov obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorej otvorené podielové fondy sa majú zlúčiť,

b) názvy otvorených podielových fondov, ktoré sa majú zlúčiť,

c) zdôvodnenie zlúčenia otvorených podielových fondov,

d) navrhovaný dátum, ku ktorému má dôjsť k zlúčeniu otvorených podielových fondov,

e) zmeny štatútu otvoreného podielového fondu, s ktorým sa otvorené podielové fondy zlučujú,

f) vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé,

g) podpisový záznam aspoň dvoch osôb oprávnených konať za správcovskú spoločnosť a dátum vyhotovenia žiadosti.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:

a) zápisnica z rokovania predstavenstva správcovskej spoločnosti o návrhu na zlúčenie otvorených podielových fondov,

b) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré treba vykonať na zlúčenie,

c) prehľad o stave majetku v otvorených podielových fondoch ku dňu podania žiadosti.

(3) Na zmenu štatútu sa rovnako vzťahujú ustanovenia § 12.

§ 14

(1) Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na vrátenie povolenia na vytvorenie otvoreného podielového fondu obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá chce vrátiť povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu,

b) názov otvoreného podielového fondu, ktorého povolenie na vznik a činnosť chce správcovská spoločnosť vrátiť,

c) zdôvodnenie vrátenia povolenia,

d) navrhovaný dátum zániku povolenia,

e) vyhlásenie správcovskej spoločnosti, že všetky ňou uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé,

f) podpisový záznam aspoň dvoch osôb oprávnených konať za správcovskú spoločnosť a dátum vyhotovenia žiadosti.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:

a) výpis z obchodného registra správcovskej spoločnosti nie starší ako tri mesiace,

b) zápisnica z rokovania príslušného orgánu správcovskej spoločnosti o návrhu na vrátenie povolenia.

§ 15

(1) Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na nadobudnutie cenných papierov do majetku v otvorenom podielovom fonde od akcionárov správcovskej spoločnosti spravujúcej tento otvorený podielový fond alebo na predaj cenných papierov z majetku v otvorenom podielovom fonde akcionárom správcovskej spoločnosti spravujúcej tento otvorený podielový fond obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je akcionár právnickou osobou, alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt akcionára, ak je fyzickou osobou,

b) priamy alebo nepriamy podiel akcionára podľa písmena a) na základnom imaní správcovskej spoločnosti,

c) údaje o cenných papieroch, ktoré majú byť predmetom nadobudnutia do majetku v otvorenom podielovom fonde alebo predmetom predaja z majetku otvoreného podielového fondu, a to

1. druh, forma a počet,

2. menovitá hodnota,

3. celková hodnota vypočítaná podľa pravidiel na určenie hodnoty cenných papierov v majetku v podielovom fonde,

4. podiel na majetku v otvorenom podielovom fonde vyjadrený v percentách,

5. ISIN, ak bol pridelený,

6. reálna cena cenného papiera ku dňu podania žiadosti a priemerný kurz cenného papiera,

d) vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé,

e) podpisový záznam najmenej dvoch osôb oprávnených konať za správcovskú spoločnosť,

f) dátum vyhotovenia žiadosti.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:

a) stanovisko depozitára k navrhovanému nadobudnutiu cenných papierov do majetku v otvorenom podielovom fonde alebo k predaju cenných papierov z majetku otvoreného podielového fondu, najmä či je splnená podmienka podľa § 20 ods. 3 písm. f) zákona,

b) stanovisko zamestnanca správcovskej spoločnosti zodpovedného za výkon vnútornej kontroly,

c) doklady preukazujúce, že nadobudnutie cenných papierov do majetku v otvorenom podielovom fonde alebo predaj cenných papierov z majetku v otvorenom podielovom fonde je v záujme podielnikov.

§ 16

(1) Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na vedenie evidencie zaknihovaných podielových listov otvoreného podielového fondu depozitárom tohto otvoreného podielového fondu obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,

b) vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé,

c) podpisový záznam najmenej dvoch osôb oprávnených konať za správcovskú spoločnosť,

d) dátum vyhotovenia žiadosti.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:

a) výpis z obchodného registra depozitára nie starší ako tri mesiace,

b) stručný opis informačného systému a technických prostriedkov vedenia evidencie zaknihovaných podielových listov otvoreného podielového fondu,

c) doklady preukazujúce technickú a organizačnú pripravenosť na vedenie evidencie zaknihovaných podielových listov otvoreného podielového fondu, napríklad údaje o technickom vybavení a výpočtovej technike, obchodnom systéme a zálohovaní údajov, informácie o bezpečnosti prenosu dát, vnútorné pracovné predpisy upravujúce organizačné zabezpečenie vedenia evidencie zaknihovaných podielových listov s uvedením zoznamu osôb oprávnených na prístup k evidencii,

d) stanovy depozitára.

Predchádzajúci súhlas podľa § 68 ods. 1 zákona

§ 17

Na žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na prevod správy uzavretého podielového fondu a prílohy k žiadosti sa rovnako vzťahujú ustanovenia § 10.

§ 18

Na žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na zmenu depozitára uzavretého podielového fondu a prílohy k žiadosti sa vzťahujú rovnako ustanovenia § 11.

§ 19

Na žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na zmenu štatútu uzavretého podielového fondu a prílohy k žiadosti sa rovnako vzťahujú ustanovenia § 12.

§ 20

Na žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na vrátenie povolenia na vytvorenie uzavretého podielového fondu a prílohy k žiadosti sa rovnako vzťahujú ustanovenia § 14.

§ 21

Na žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na nadobudnutie cenných papierov do majetku v uzavretom podielovom fonde od akcionárov správcovskej spoločnosti spravujúcej tento uzavretý podielový fond alebo na predaj cenných papierov z majetku uzavretého podielového fondu akcionárom správcovskej spoločnosti spravujúcej tento uzavretý podielový fond a prílohy k žiadosti sa rovnako vzťahujú ustanovenia § 15.

§ 22

(1) Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na premenu uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond (ďalej len „premena“) obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá žiada o premenu,

b) zdôvodnenie navrhovanej premeny,

c) názov uzavretého podielového fondu, ktorý má byť premenený na otvorený podielový fond,

d) návrh názvu pre otvorený podielový fond, ktorý má vzniknúť premenou,

e) navrhovaný dátum premeny,

f) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára, ktorý bude vykonávať funkciu depozitára pre otvorený podielový fond, ktorý vznikol premenou,

g) vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé,

h) podpisový záznam aspoň dvoch osôb oprávnených konať za správcovskú spoločnosť,

i) dátum vyhotovenia žiadosti.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:

a) návrh štatútu otvoreného podielového fondu, ktorý má vzniknúť premenou,

b) návrh postupu pri zmene hospodárenia vzniknutého otvoreného podielového fondu,

c) aktuálny prehľad majetku v uzavretom podielovom fonde overený depozitárom ku dňu podania žiadosti podľa odseku 1,

d) účtovná závierka uzavretého podielového fondu overená audítorom,

e) návrh predajného prospektu otvoreného podielového fondu, ktorý má vzniknúť premenou,

f) návrh zjednodušeného predajného prospektu otvoreného podielového fondu, ktorý má vzniknúť premenou.

(3) Ak sa pri premene mení súčasne depozitár otvoreného podielového fondu, na zmenu depozitára sa vzťahujú rovnako ustanovenia § 11.

§ 23

Na žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie uzavretých podielových fondov a prílohy k žiadosti sa rovnako vzťahuje § 13.

Predchádzajúci súhlas podľa § 74 ods. 1 zákona

§ 24

Na žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na prevod správy špeciálneho podielového fondu a prílohy k žiadosti sa rovnako vzťahuje § 10.

§ 25

Na žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na zmenu depozitára špeciálneho podielového fondu a prílohy k žiadosti sa rovnako vzťahuje § 11.

§ 26

Na žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na zmenu štatútu špeciálneho podielového fondu a prílohy k žiadosti sa rovnako vzťahuje § 12.

§ 27

Na žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na vrátenie povolenia na vytvorenie špeciálneho podielového fondu a prílohy k žiadosti sa rovnako vzťahuje § 14.

§ 28

Na žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na nadobudnutie cenných papierov do majetku v špeciálnom podielovom fonde od akcionárov správcovskej spoločnosti spravujúcej tento špeciálny podielový fond alebo na predaj cenných papierov z majetku špeciálneho podielového fondu akcionárom správcovskej spoločnosti spravujúcej tento špeciálny podielový fond a prílohy k žiadosti sa rovnako vzťahuje § 15.

§ 29

Na žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na premenu špeciálneho podielového fondu na otvorený podielový fond sa rovnako vzťahujú ustanovenia § 22.

§ 30

(1) Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na predĺženie doby, na ktorú môže byť špeciálny podielový fond vytvorený, obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá žiada o vydanie predchádzajúceho súhlasu na predĺženie doby, na ktorú môže byť špeciálny podielový fond vytvorený,

b) názov špeciálneho fondu, ktorého doba trvania má byť predĺžená,

c) zdôvodnenie predĺženia doby,

d) dátum, od ktorého bude doba trvania špeciálneho fondu predĺžená,

e) navrhovaná doba predĺženia špeciálneho fondu, na ktorú môže byť vytvorený,

f) vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé,

g) podpisový záznam aspoň dvoch osôb oprávnených konať za správcovskú spoločnosť,

h) dátum vyhotovenia žiadosti.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:

a) navrhovaná zmena štatútu špeciálneho podielového fondu,

b) navrhovaná zmena predajného prospektu špeciálneho podielového fondu,

c) navrhovaná zmena zjednodušeného predajného prospektu špeciálneho podielového fondu,

d) zápisnica z rokovania príslušného orgánu správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o predĺžení doby, na ktorú môže byť špeciálny podielový fond vytvorený.

Predchádzajúci súhlas podľa § 79 ods. 1 zákona

§ 31

Na žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na vrátenie povolenia udeleného podľa § 75 zákona sa primerane vzťahuje § 9.

§ 32

(1) Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na uzavretie zmluvy podľa § 78 ods. 5 zákona na výkon činností podľa § 78 ods. 3 zákona s ďalšou osobou obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo zahraničného subjektu kolektívneho investovania alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti,

b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo osoby podľa § 78 ods. 4 písm. b) až e), ktorá bude zabezpečovať činnosti podľa § 78 ods. 3 zákona,

c) podpisový záznam aspoň dvoch osôb oprávnených konať za zahraničný subjekt kolektívneho investovania alebo za zahraničnú správcovskú spoločnosť,

d) dátum vyhotovenia žiadosti.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:

a) návrh zmluvy podľa § 78 ods. 5 zákona,

b) návrh opatrení podľa § 78 ods. 3 zákona,

c) návrh postupov zahraničného subjektu kolektívneho investovania alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti zameraných na ochranu investorov.

Spoločné ustanovenia

§ 33

Ak žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 1 až 32 podávajú osoby konajúce v zhode,1) prílohou k žiadosti je aj plnomocenstvo, ktorým splnomocnitelia poverili nimi vybraného spoločného zástupcu na zastupovanie v konaní o ich žiadosti s úradne osvedčenými podpismi osôb oprávnených konať za splnomocniteľov.

§ 34

Doklady uvedené v § 1 až 32 sa predkladajú v origináli, a ak nie je možné predložiť ich originály, predkladajú sa ako úradne osvedčené kópie. Ak žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu alebo jej prílohy sú vyhotovené v cudzom jazyku, prílohou k žiadosti je aj úradne osvedčený preklad tejto žiadosti alebo jej príloh do slovenského jazyka.

§ 35

Ak boli doklady uvedené v § 1 až 32 predložené úradu pred podaním žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu, možno ich nahradiť písomným vyhlásením žiadateľa o tom, že tieto doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé s uvedením úradne osvedčených podpisov osôb oprávnených konať za žiadateľa a predložením zoznamu už predložených dokladov a dátumom ich predloženia úradu.


§ 36

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2004.


Ivan Mikloš v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 66b Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

2) § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

3) § 7 až 20 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 510/2002 Z. z.

4) § 54 ods.2 zákona č. 566/2001 Z. z.