Opatrenie č. 613/2003 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovuje štruktúra, rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania niektorých ohlasovaných skutočností podľa § 8 Devízového zákona

(v znení č. 708/2004 Z. z., 656/2005 Z. z.)

Čiastka 250/2003
Platnosť od 31.12.2003 do31.12.2006
Účinnosť od 01.01.2006 do31.12.2006
Zrušený 691/2006 Z. z.

613

OPATRENIE

Národnej banky Slovenska

z 12. decembra 2003,

ktorým sa ustanovuje štruktúra, rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania niektorých ohlasovaných skutočností podľa § 8 Devízového zákona

Národná banka Slovenska podľa § 8 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 602/2003 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Devízová ohlasovacia povinnosť podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona pre tuzemca a organizačná zložka cudzozemca v tuzemsku, s výnimkou banky a pobočky zahraničnej banky, sa plní predkladaním týchto hlásení:

Označenie hlásenia Názov hlásenia
OHP (NBS) 1-99 Hlásenie o inkasách a platbách týkajúcich sa priamych investícií, finančných úverov
a tuzemských cenných papierov
OHP (NBS) 2-04 Hlásenie o zriadení účtu a stave účtu v zahraničí
DEV (NBS) 1-12 Hlásenie o zahraničných aktívach a pasívach
FORM 1 Popis jednotlivých dlhodobých štátnych, štátom garantovaných a garantovaných
dlhov voči zahraničiu
FORM 1A Rozvrh čerpania a platieb istín a úrokov pre jednotlivé dlhodobé štátne, štátom
garantované a garantované dlhy voči zahraničiu
FORM 2 Jednotlivé dlhodobé štátne, štátom garantované a garantované dlhy voči zahraničiu -
stav a transakcie počas vykazovaného obdobia
FORM 3 Opravy vo výkazoch FORM 1 a FORM 2
Dlhodobé negarantované dlhy voči zahraničiu

(2) Hlásenie DEV (NBS) 1–12 o zahraničných aktívach a pasívach sa predkladá, ak k poslednému dňu kalendárneho mesiaca aktíva alebo pasíva dosiahnu hodnotu desať miliónov slovenských korún a viac.

(3) Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na banky a pobočky zahraničných bánk; tým nie je dotknuté plnenie ohlasovacej povinnosti podľa osobitného predpisu.1)

(4) Vzory hlásení podľa odseku 1 sú uvedené v prílohách č. 1 až 8. Vo vzoroch hlásení je ustanovená štruktúra hlásení, ako aj rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania vrátane metodiky na ich vypracúvanie.

§ 2

(1) Hlásenia tuzemca a organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku uvedené v § 1 ods. 1 sa predkladajú takto:

Označenie
hlásenia
Periodicita
predkladania
Termín
predkladania
Forma a spôsob
predkladania
OHP (NBS) 1-99
platby po každej platbe súčasne s príkazom na prevod peňažných
prostriedkov
v jednom vyhotovení
písomne v listinnej podobe
inkaso po každom inkase do 15 dní od pripísania na účet v jednom vyhotovení
písomne v listinnej podobe
OHP (NBS) 2-04 štvrťročne do 15 dní po skončení štvrťroka v jednom vyhotovení
písomne v listinnej podobe
DEV (NBS) 1-12
časť 1 až 3 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho
mesiaca
v jednom vyhotovení
písomne v listinnej podobe
časť 4 štvrťročne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho
mesiaca
v jednom vyhotovení
písomne v listinnej podobe
FORM 1 štvrťročne do 15. kalednárneho dňa nasledujúceho
mesiaca po uplynutí štvrťroka, v ktorom
záväzok vznikol
v jednom vyhotovení
písomne v listinnej podobe
FORM 1A štvrťročne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho
mesiaca po uplynutí štvrťroka
v jednom vyhotovení
písomne v listinnej podobe
FORM 2 ročne do 15. februára po uplynutí kalendárneho
roka
v jednom vyhotovení
písomne v listinnej podobe
FORM 3 štvrťročne do 15. februára po uplynutí kalendárneho
roka, ak ide o opravu ročných údajov, do 15.
kalendárneho dňa po uplynutí štvrťroka, ak
ide o opravu štvrťročných údajov
v jednom vyhotovení
písomne v listinnej podobe
FORM 4 ročne do 15. februára po uplynutí kalendárneho
roka
v jednom vyhotovení
písomne v listinnej podobe

(2) Hlásenie OHP (NBS) 1–99 sa predkladá devízovému miestu, ktoré je bankou alebo pobočkou zahraničnej banky. Hlásenie predložené devízovému miestu sa doručí písomne v listinnej podobe v jednom vyhotovení Národnej banke Slovenska do piatich dní po jeho predložení.

(3) Hlásenia OHP (NBS) 2–04, DEV (NBS) 1–12, FORM 1, FORM 1A, FORM 2, FORM 3 a FORM 4 sa predkladajú priamo Národnej banke Slovenska.

§ 3

(1) Pri vypracúvaní hlásení OHP (NBS) 1–99, OHP (NBS) 2–04 a DEV (NBS) 1–12 sa používajú kódy odvetvovej klasifikácie ekonomických činností podľa osobitného predpisu,2) štatistický číselník okresov podľa osobitného predpisu3) a číselník kódov krajín a číselník peňažných mien podľa prílohy č. 9.

(2) Pri vypracúvaní hlásenia OHP (NBS) 1–99 sa používajú platobné tituly podľa osobitného predpisu.4)


§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.


Marián Jusko v. r.


Príloha č. 1 k opatreniu č. 613/2003 Z. z.

Vzor 01

Príloha č. 2 k opatreniu č. 613/2003 Z. z.

Vzor 02

Príloha č. 3 k opatreniu č. 613/2003 Z. z.

Vzor 03-1

Časť 1

Metodika na vypracúvanie hlásenia o zahraničných aktívach a pasívach

Hlásenie ku koncu vykazovacieho obdobia – uvádza sa rok, mesiac a posledný deň v mesiaci, t. j. obdobie, za ktoré sa hlásenie predkladá (hlásenie predkladané za mesiac máj 2006 bude mať na tlačive v záhlaví dátum 2006 05.31.).

IČO – osemmiestne identifikačné číslo vykazujúcej jednotky sa vyplní tak, aby posledná číslica IČO bola na poslednej pozícii vpravo. Voľné pozície zľava sa doplnia nulami do celkového počtu osem číslic (napríklad 00681253).

Okres – číselný kód okresu, v ktorého územnom obvode má sídlo vykazujúca jednotka podľa osobitného predpisu.3)

Vykazujúca jednotka – obchodné meno podľa výpisu z príslušného registra alebo evidencie, sídlo alebo miesto podnikania, člen štatutárneho orgánu (meno a priezvisko a kontakt), číslo telefónu.

Zostavil – obchodné meno spracovateľskej jednotky – obchodné meno podľa výpisu z príslušného registra alebo evidencie, meno a priezvisko, sídlo alebo miesto podnikania, číslo telefónu, číslo faxu, e-mail. Spracovateľskou jednotkou sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je poverená vykazujúcou jednotkou vyplniť hlásenie o zahraničných aktívach a pasívach.

Priame zahraničné investície sa uskutočňujú medzi týmito subjektmi:

Priamy investor – zahraničný subjekt – predstavuje zahraničný subjekt, ktorého podiel na základnom imaní vykazujúcej jednotky je najmenej 10 %.

Priamy investor – vykazujúca jednotka – predstavuje domáci subjekt, ktorého podiel na základnom imaní zahraničného subjektu je najmenej 10 %.

Podnik priamej investície v zahraničí – predstavuje taký zahraničný subjekt, na ktorého základnom imaní sa podieľa vykazujúca jednotka najmenej 10 %.

Podnik priamej investície – vykazujúca jednotka – predstavuje taký domáci subjekt (vykazujúcu jednotku), na ktorého základnom imaní sa priamy investor – zahraničný subjekt podieľa najmenej 10 %.

Pre potreby hlásenia DEV (NBS) 1 – 12 sa uvádzajú vzťahy:

1) vykazujúca jednotka a skupina účtovných jednotiek podliehajúcich konsolidácii so sídlom v zahraničí,

2) vzťahy skupiny účtovných jednotiek podliehajúcich konsolidácii so sídlom v Slovenskej republike (pre ktoré je vykazujúca jednotka materskou spoločnosťou), ak boli úverové vzťahy prijaté alebo poskytnuté do zahraničia v rámci vzťahov s priamym investorom vykazujúcej jednotky.

V časti I. A sa vyznačuje, či vykazujúca jednotka odovzdáva hlásenia o zahraničných aktívach alebo pasívach, prípadne oboje.

V časti I. B sa uvádza kód odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (ďalej len „OKEČ“) vykazujúcej jednotky podľa osobitného predpisu.2)

V časti I. C bode 1 sa uvádza peňažný a nepeňažný podiel priameho investora – zahraničného subjektu na základnom imaní vykazujúcej jednotky vrátane emisného ážia v členení: podiel v percentách, kód krajiny, v ktorej má sídlo priamy investor – zahraničný subjekt (kódom krajiny sa rozumie dvojmiestny alfabetický kód podľa medzinárodnej normy ISO 3166 uvedený v prílohe č. 9 prvej časti – číselník kódov krajín a medzinárodných organizácií), hodnota v slovenských korunách (skutočne zaplatená alebo vložená).

V bode 2 sa uvádza hodnota ostatných kapitálových fondov v slovenských korunách súvisiaca s podielom priameho zahraničného investora – zahraničného subjektu.

V bode 3 sa uvádza súčet hodnôt z bodu 1 a 2 v slovenských korunách.

V prípade existencie viacerých priamych investorov – zahraničných subjektov sa uvádza rozpis podľa jednotlivých krajín v časti VI. – Poznámky.

V časti I. D sa uvádza celkový podiel vykazujúcej jednotky na základnom imaní podniku priamej investície v zahraničí v členení: podiel v percentách, kód krajiny, v ktorej má sídlo podnik priamej investície v zahraničí (kódom krajiny sa rozumie dvojmiestny alfabetický kód podľa medzinárodnej normy ISO 3166 uvedený v prílohe č. 9 prvej časti – číselník kódov krajín a medzinárodných organizácií), hodnota v slovenských korunách (skutočne zaplatená alebo vložená), OKEČ zahraničného subjektu – podniku priamej investície v zahraničí. V prípade existencie viacerých zahraničných subjektov – podnikov priamej investície v zahraničí sa uvádza ich rozpis podľa jednotlivých krajín v časti VI. – Poznámky.

V časti II. Štvrťročné hlásenie – uvádza sa celkový počet listov predkladaného hlásenia.

Dátum odoslania: skutočný dátum odoslania (predloženia) hlásenia.

Vyhotovil: meno a priezvisko pracovníka vykazujúcej jednotky alebo spracovateľskej jednotky zodpovedajúceho za správnosť údajov.

Podpis vyhotoviteľa: vlastnoručný podpis vyhotoviteľa.

Odtlačok pečiatky: úradná pečiatka vykazujúcej jednotky alebo spracovateľskej jednotky.

V časti III. – Úvery – aktíva (z riadkov 109, 110, 117, 118, 119 a 120) sa uvádzajú údaje o poskytnutých úveroch do zahraničia z riadkov 109, 110, 117, 118, 119 a 120.

Rozpisujú sa len novoposkytnuté úvery (časti úverov) v mesiaci, v ktorom sa realizovali.

V časti IV. – Úvery – pasíva (z riadkov 205, 206, 213, 214, 215 a 216) sa uvádzajú údaje o prijatých úveroch zo zahraničia z riadkov 205, 206, 213, 214, 215 a 216. Rozpisujú sa len novoprijaté úvery (časti úverov) v mesiaci, v ktorom ich vykazujúca jednotka prijala. V stĺpci číslo 3 sa označí veriteľ podľa členenia:

B – banky,

O – ostatní.

V časti V. – Rozpis majetkovej účasti a ostatných kapitálových fondov (z riadkov 115, 116, 204, 211, 212) sa uvádzajú údaje o majetkovej účasti v zahraničí a zo zahraničia z riadkov115, 116, 204, 211, 212 podľa požiadaviek, a to: číslo riadka, dátum zvýšenia a zníženia majetkovej účasti (rok/mesiac), hodnota zvýšenia a zníženia majetkovej účasti, kód krajiny, z ktorej a do ktorej majetková účasť smerovala, kód OKEČ subjektu, ktorý majetkovú účasť prijal. Rovnaký postup sa použije aj v prípade ostatných kapitálových fondov z riadka 204 – Ostatné kapitálové fondy.

Hodnoty zvýšenia a zníženia majetkovej účasti a ostatných kapitálových fondov sa uvádzajú samostatne v mesiaci, keď zmena nastala.

V časti VI. – Poznámky sa uvádzajú doplňujúce informácie pre Národnú banku Slovenska o zmenách a opravách v súvislosti s hodnotami v hlásení.

Vzor 03-2

Časť 2

Metodika na vypracúvanie mesačného hlásenia o zahraničných aktívach

Údaje v záhlaví hlásenia sa vypĺňajú takto:

rok – 2006,

mesiac – poradové číslo mesiaca, za ktorý sa hlásenie zostavuje,

IČO – osemmiestne identifikačné číslo vykazujúcej jednotky.

Obchodné meno vykazujúcej jednotky – podľa výpisu z príslušného registra alebo evidencie.

Číselné údaje sa uvádzajú zaokrúhlene na celé milióny slovenských korún bez desatinného miesta, napríklad suma 1 542 221,20 Sk sa v hlásení vyjadrí číslom 2, suma 500 000 Sk sa v hlásení vyjadrí číslom 1.

Oceňovanie a prepočet aktív

Oceňovanie cenných papierov

Cenné papiere sa oceňujú trhovou cenou alebo kvalifikovaným odhadom s výnimkou cenných papierov držaných do splatnosti, cenných papierov obstaraných v primárnych emisiách neurčených na obchodovanie, podielov na základnom imaní v obchodných spoločnostiach, pre ktoré je vykazujúca jednotka materskou spoločnosťou alebo v ktorých má vykazujúca jednotka podstatný vplyv, ktorým sa rozumie najmenej dvadsaťpercentný podiel na jej hlasovacích právach, a cenných papierov emitovaných vykazujúcou jednotkou. Podiely na základnom imaní obchodných spoločností sa oceňujú obstarávacou cenou prípadne metódou vlastného imania (podiely na základnom imaní v obchodných spoločnostiach, pre ktoré je vykazujúca jednotka materskou spoločnosťou alebo v ktorých má vykazujúca jednotka podstatný vplyv).

Prepočet aktív

a) Stav k 1. januáru vykazovaného roka (stĺpec 1)

Počiatočné stavy aktív, t. j. konečné stavy aktív z predchádzajúceho roka, sa prepočítajú kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska príslušnej cudzej meny platným k 31. decembru predchádzajúceho roka. Počiatočný stav k 1. januáru vykazovaného roka sa rovná konečnému stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka s výnimkou počiatočného stavu k 1. januáru 2006, keď nastáva zmena v spôsobe vykazovania úrokov. Časovo rozlíšené úroky k 31. decembru 2005 sa pripočítajú k počiatočným stavom vykázaným pre potreby Národnej banky Slovenska k 1. januáru 2006.

Ak sa zistia po definitívnom uzavretí účtovných kníh a predložení účtovnej závierky na daňový úrad rozdiely medzi údajmi poskytnutými Národnej banke Slovenska a hodnotami v účtovníctve, spätne sa opravia.

Každá položka, ktorá vstupuje do príslušného riadka hlásenia DEV (NBS) 1 – 12 sa rozdelí podľa jednotlivých mien, tieto súčty sa prepočítajú na slovenskú korunu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska príslušnej meny a nakoniec sa sčítajú korunové ekvivalenty za všetky prepočítané cudzie meny a súhrnný údaj sa vpíše do príslušného riadka hlásenia.

b) Prepočet transakcií (stĺpce 2 a 3)

Transakcie zvyšujúce aktíva sa prepočítajú kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu (predaj zásob vlastnej výroby, tovaru, hmotného a nehmotného majetku, predpísaná hodnota úrokov a podobne). Transakcie znižujúce aktíva budú v prípade úhrady zaznamenané korunovým kurzom banky alebo pobočky zahraničnej banky, v prípade vzájomného zápočtu sa použije kurz Národnej banky Slovenska platný v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Hodnoty jednotlivých transakcií v hlásení zodpovedajú hodnotám v účtovníctve.

c) Prepočet stavu na konci sledovaného obdobia (stĺpec 6)

Konečné stavy aktív sa prepočítajú kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska príslušnej cudzej meny platným k poslednému dňu vykazovaného mesiaca, korešpondujú s konečnými stavmi v účtovníctve vykazujúcej jednotky.

Každá položka, ktorá vstupuje do príslušného riadka hlásenia DEV (NBS) 1 – 12 sa rozdelí podľa jednotlivých mien, tieto súčty sa prepočítajú na slovenskú korunu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska príslušnej meny a nakoniec sa sčítajú korunové ekvivalenty za všetky prepočítané cudzie meny a súhrnný údaj sa vpíše do príslušného riadka hlásenia.

d) Prepočet výnosov a nákladov (stĺpec 7)

V členení podľa jednotlivých druhov aktív, t. j. podľa jednotlivých riadkov, sa uvádza predpísaná hodnota výnosových úrokov z aktív do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Úroky z omeškania, penále z titulu nedodržania splatnosti faktúry, úroky z úverov a pôžičiek, poplatky a provízie spojené s poskytnutím úveru sa prepočítajú kurzom Národnej banky Slovenska platným v deň uskutočnenia účtovného prípadu.

Podiely na zisku a dividendy z riadkov 111 – Majetková účasť do 10 %, 115 – Majetková účasť najmenej 10 % – podnik priamej investície v zahraničí, 116 – Majetková účasť do 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt sa prepočítajú kurzom banky alebo pobočky zahraničnej banky v deň pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet vykazujúcej jednotky.

Stĺpec 1 – STAV K 1. JANUÁRU

Ide o zostatky krátkodobých a dlhodobých pohľadávok z predchádzajúceho účtovného obdobia (z 31. decembra), podiely v obchodných spoločnostiach v zahraničí voči

1) priamym zahraničným investorom – zahraničným subjektom,

2) podnikom priamej investície v zahraničí,

3) ostatným subjektom v zahraničí, s ktorými vykazujúcu jednotku nespája žiadna majetková účasť.

Výpočet stĺpca 1 (predaj materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku):

= neuhradené pohľadávky zahraničných odberateľov k 1. januáru očistené o neuhradené faktúry za služby,

+ časové rozlíšenie už uskutočnených a prevzatých dodávok odberateľom, ktoré neboli vyfakturované ku dňu uzatvárania účtovných kníh,

– zostatok vystavených dobropisov,

– zostatok prijatých preddavkov od zahraničných odberateľov,

+ časové rozlíšenie úrokov k 31. decembru 2005.

Služby nie sú náplňou ani jednej z položiek.

Ak sú prijaté preddavky od zahraničných odberateľov (účet 324 – Prijaté preddavky) vyššie ako konečný stav vývozných pohľadávok (účet 311 – Odberatelia), tak sa v riadku vývozných pohľadávok vykazuje znamienko (–). Hodnota prijatých a nevyúčtovaných preddavkov sa uvedie v riadku 105 – Preddavky z riadkov 101, 103, 121, 122, 123, 124.

Hodnoty v tomto stĺpci zostávajú rovnaké po celý rok. Ak sa zistia po definitívnom uzavretí účtovných kníh a predložení účtovnej závierky na daňový úrad rozdiely medzi údajmi poskytnutými Národnej banke Slovenska a hodnotami v účtovníctve, spätne sa opravia.

Všetky uvádzané hodnoty sa posudzujú z časového hľadiska, a to ako krátkodobé alebo dlhodobé.

Stĺpec 2 – TRANSAKCIE ZVYŠUJÚCE AKTÍVA

Transakciami zvyšujúcimi aktíva sú predaj materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, časové rozlíšenie už uskutočnených a prevzatých dodávok odberateľom, ktoré neboli vyfakturované ku dňu uzatvárania účtovných kníh, poskytnutie úverov a pôžičiek (vrátane predpísanej hodnoty úrokov), vystavené dobropisy, reklamácie, vyúčtovanie prijatých preddavkov, obstaranie podielov na základnom imaní obchodných spoločností v zahraničí a podobne od 1. januára do konca vykazovaného obdobia.

Výpočet stĺpca 2 (predaj materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku):

= predaj materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku zahraničným odberateľom (napríklad strana MD účtu 311 – Odberatelia),

+ časové rozlíšenie už uskutočnených a prevzatých dodávok odberateľom, ktoré neboli vyfakturované ku dňu uzatvárania účtovných kníh (napríklad strana MD účtu 385 – Príjmy budúcich období),

+ vyúčtované prijaté preddavky zo zahraničia (napríklad strana MD účtu 324 – Prijaté preddavky),

– vystavené dobropisy a reklamácie (napríklad strana D účtu 311 – Odberatelia, strana D účtu 325 – Ostatné záväzky).

Služby nie sú náplňou ani jednej z položiek.

Všetky uvádzané hodnoty sa posudzujú z časového hľadiska, a to ako krátkodobé alebo dlhodobé.

Stĺpec 3 – TRANSAKCIE ZNIŽUJÚCE AKTÍVA

Transakciami znižujúcimi aktíva sú predovšetkým úhrady zahraničných odberateľských faktúr, prijaté preddavky, úhrady poskytnutých úverov a pôžičiek (vrátane úrokov), zníženie podielov na základnom imaní v obchodných spoločnostiach v zahraničí, ktoré sa uskutočnili od 1. januára do konca vykazovaného obdobia. Ďalšie operácie, ktoré majú za následok zníženie aktív, sú vzájomné zápočty pohľadávok a záväzkov vrátane započítania pohľadávok a záväzkov službami.

Výpočet stĺpca 3 (úhrada bežných odberateľských faktúr):

= úhrada odberateľských faktúr na bežný účet, vzájomným započítaním pohľadávok a záväzkov (napríklad strana D účtu 311 – Odberatelia),

+ prijaté preddavky od zahraničných odberateľov (napríklad strana D účtu 324 – Prijaté preddavky),

– úhrady za vystavené dobropisy a reklamácie (napríklad strana MD účtu 325 – Ostatné záväzky),

– zúčtovanie časového rozlíšenia už uskutočnených a prevzatých dodávok odberateľom, ktoré neboli vyfakturované ku dňu uzatvárania účtovných kníh (napríklad strana D účtu 385 – Príjmy budúcich období).

Všetky uvádzané hodnoty sa posudzujú z časového hľadiska, a to ako krátkodobé alebo dlhodobé.

Stĺpec 4 – NETTO ZMENA

Vyjadruje rozdiel (saldo) medzi transakciami zvyšujúcimi aktíva a transakciami znižujúcimi aktíva v sledovanom období.

Výpočet stĺpca 4:

= transakcie zvyšujúce aktíva (stĺpec 2),

– transakcie znižujúce aktíva (stĺpec 3).

Ak je výsledná hodnota záporná (hodnoty v stĺpci 2 znamienko (–) sa uvádza, znamienko (+) sa neuvádza (hodnoty v stĺpci 2 > hodnoty v stĺpci 3).

Stĺpec 5 – KURZOVÉ A INÉ ROZDIELY

Uvádzajú sa tu kurzové rozdiely (podľa ďalej uvedeného výpočtu), rozdiely spôsobené zaokrúhľovaním, reklasifikácie krátkodobých pohľadávok a záväzkov na dlhodobé pohľadávky a záväzky a naopak, predaj vývozných pohľadávok inému tuzemcovi – podnikateľovi alebo organizačnej zložke cudzozemca v tuzemsku, reklasifikácia finančnej investície pri zvýšení (najmenej 10 %) alebo znížení (do 10 %) percentuálnej majetkovej účasti v už evidovanom podniku v zahraničí a iné rozdiely súvisiace s transakciami.

Výpočet stĺpca 5 (pri kurzových a iných rozdieloch):

= stav ku koncu obdobia (stĺpec 5),

– stav k 1. januáru (stĺpec 1),

– netto zmena (stĺpec 4).

Ak je výsledok výpočtu záporný, znamienko (–) sa uvádza.

Výpočet stĺpca 5 (pri reklasifikácii pohľadávok z krátkodobých na dlhodobé):

Pri reklasifikácii krátkodobých pohľadávok na dlhodobé pohľadávky sa skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom (–) v príslušnom riadku krátkodobých pohľadávok a kladným znamienkom (+) v riadku s dlhodobými pohľadávkami v dohodnutej výške reklasifikovanej pohľadávky.

Zmena splatnosti z dlhodobých pohľadávok na krátkodobé sa uvedie obdobným spôsobom.

Stĺpec 6 – STAV KU KONCU OBDOBIA

Vykazuje sa tu konečný stav krátkodobých a dlhodobých pohľadávok, podiely na základnom imaní v obchodných spoločnostiach v zahraničí. Je to hodnota, ktorú vykazujúcej jednotke dlhujú

1) priami zahraniční investori – zahraničné subjekty,

2) podniky priamej investície v zahraničí,

3) ostatné zahraničné subjekty, s ktorými vykazujúcu jednotku nespája žiadna majetková účasť.

Výpočet stĺpca 6 (predaj materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku):

= neuhradené pohľadávky zahraničných odberateľov k poslednému dňu vykazovaného obdobia očistené o neuhradené faktúry za služby,

+ časové rozlíšenie už uskutočnených a prevzatých dodávok odberateľom, ktoré neboli vyfakturované ku dňu uzatvárania účtovných kníh,

– zostatok vystavených dobropisov,

– zostatok prijatých preddavkov od zahraničných odberateľov,

+ časové rozlíšenie úrokov.

Služby nie sú náplňou ani jednej z položiek.

Ak sú prijaté preddavky od zahraničných odberateľov (účet 324 – Prijaté preddavky) vyššie ako konečný stav vývozných pohľadávok (účet 311 – Odberatelia), v riadku vývozných pohľadávok sa vykazuje znamienko (–). Hodnota prijatých a nevyúčtovaných preddavkov sa uvádza v riadku 105 – Preddavky z riadkov 101, 103, 121, 122, 123, 124.
Všetky uvádzané hodnoty sa posudzujú z časového hľadiska, a to ako krátkodobé alebo dlhodobé.

Stĺpec 7 – VÝNOSY

Vykazuje sa tu sumárne predpísaná hodnota úrokov (vznikajúcich pri predaji materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, úroky z omeškania, úroky z úverov a pôžičiek).

Podiely na zisku a dividendy z riadkov 111 – Majetková účasť do 10 %, 115 – Majetková účasť najmenej 10 % – podnik priamej investície v zahraničí, 116 – Majetková účasť do 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt sa uvádzajú iba vtedy, keď boli skutočne pripísané na bankový účet vykazujúcej jednotky.

Údaje sa prepočítajú kurzom Národnej banky Slovenska, banky alebo pobočky zahraničnej banky a sú zhodné s účtovnou evidenciou. Do hlásenia sa vpisujú kumulovane od 1. januára do konca vykazovaného obdobia.

Riadok 101 – VÝVOZNÉ POHĽADÁVKY KRÁTKODOBÉ

Pohľadávka voči zahraničnému odberateľovi vzniká v okamihu, keď vykazujúca jednotka vyvezie vo svojom mene (priamy vývoz) do zahraničia materiál, zásoby vlastnej výroby, tovar, hmotný a nehmotný majetok, vyfakturuje úroky, vystaví dobropis alebo prijme preddavok. Doba splatnosti pohľadávok je kratšia ako jeden rok vrátane. Krátkodobé pohľadávky vznikajúce vývozom voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 122 – Krátkodobé aktíva – priamy investor – zahraničný subjekt a krátkodobé pohľadávky voči podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 121 – Krátkodobé aktíva – podnik priamej investície v zahraničí.

Hodnoty vystavených faktúr vrátane vyúčtovania prijatých preddavkov zo zahraničia (účet 324 – Prijaté preddavky) sa zaznamenajú ako transakcie zvyšujúce aktíva. Pohľadávka vzniká aj pri vývoze formou bartrových obchodov. Pohľadávky vznikajúce pri vývoze služieb nie sú predmetom zisťovania.

Úhrady odberateľských faktúr, vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov (vrátane započítania pohľadávok a záväzkov službami) a prijaté preddavky sa evidujú ako transakcie znižujúce aktíva.

Čisté preddavky sa evidujú v riadku 105 – Preddavky z riadkov 101, 103, 121, 122, 123,124.

Vystavené dobropisy (účet 311 – Odberatelia, účet 325 – Ostatné záväzky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich aktíva so záporným znamienkom (–), ich úhrada predstavuje transakcie znižujúce aktíva so záporným znamienkom (–).

Kurzové a iné rozdiely

Pri reklasifikácii krátkodobých pohľadávok na dlhodobé pohľadávky sa skutočnosť zaznamenáva v stĺpci kurzové a iné rozdiely záporným znamienkom (–) v riadku 101 – Vývozné pohľadávky krátkodobé a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 103 – Vývozné pohľadávky dlhodobé v dohodnutej výške reklasifikovanej pohľadávky.

Riadok 103 – VÝVOZNÉ POHĽADÁVKY DLHODOBÉ

Vývozné pohľadávky dlhodobé vznikajú, ak vykazujúca jednotka predáva do zahraničia materiál, zásoby vlastnej výroby, tovar, hmotný a nehmotný majetok, vyfakturuje úroky, poskytuje dlhodobý prenájom (finančný lízing) alebo prijme preddavok a súčasne doba splatnosti je nad jeden rok. Dlhodobé pohľadávky vznikajúce vývozom voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 124 – Dlhodobé aktíva – priamy investor – zahraničný subjekt a dlhodobé pohľadávky voči podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 123 – Dlhodobé aktíva – podnik priamej investície v zahraničí.

Hodnoty vystavených faktúr vrátane vyúčtovania prijatých preddavkov zo zahraničia (účet 324 – Prijaté preddavky) sa zaznamenajú ako transakcie zvyšujúce aktíva. Pohľadávky vznikajúce pri vývoze služieb nie sú predmetom zisťovania.

Úhrady odberateľských faktúr, vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov (vrátane započítania pohľadávok a záväzkov službami) a prijaté preddavky sa evidujú ako transakcie znižujúce aktíva.

Čisté preddavky sa evidujú v riadku 105 – Preddavky z riadkov 101, 103, 121, 122, 123, 124.

Vystavené dobropisy (účet 311 – Odberatelia, účet 325 – Ostatné záväzky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich aktíva so záporným znamienkom (–), ich úhrada predstavuje transakcie znižujúce aktíva so záporným znamienkom (–).

Kurzové a iné rozdiely

Pri reklasifikácii dlhodobých pohľadávok na krátkodobé pohľadávky sa skutočnosť zaznamenáva v stĺpci kurzové a iné rozdiely záporným znamienkom (–) v riadku 103 – Vývozné pohľadávky dlhodobé a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 101 – Vývozné pohľadávky krátkodobé v dohodnutej výške reklasifikovanej pohľadávky.

Riadok 105 – PREDDAVKY Z RIADKOV 101, 103, 121, 122, 123, 124

Vykazuje sa tu čistá hodnota preddavkov od zahraničných odberateľov (z účtu 324 – Prijaté preddavky) k 1. januáru vykazovaného roka a ku koncu vykazovacieho obdobia. Vyjadrujú sa vždy kladným číslom.

Riadok 107 – AKTÍVA NA ÚČTOCH V ZAHRANIČNÝCH BANKÁCH

Počiatočné stavy na účtoch vedených v zahraničných bankách v stĺpci 1 sa prepočítajú kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska k poslednému dňu predchádzajúceho vykazovaného obdobia. Konečné stavy v stĺpci 6 sa prepočítajú kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska k poslednému dňu vykazovaného obdobia.

Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú všetky prírastky, transakcie znižujúce aktíva všetky úbytky na bankovom účte. Transakcie zvyšujúce aktíva (stĺpec 2) a transakcie znižujúce aktíva (stĺpec 3) sa prepočítavajú kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska platným v deň uskutočnenia transakcie (účtovného prípadu).

Výnosové úroky pripisované na bankový účet v zahraničí sa uvádzajú samostatne v stĺpci 7 kumulatívne od začiatku do konca vykazovaného obdobia. Prepočet sa vykonáva kurzom Národnej banky Slovenska platným v deň pripísania úrokov na bankový účet.

Riadok 109 – FINANČNÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ

Vykazujú sa tu finančné úvery a pôžičky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) so splatnosťou do jedného roka vrátane poskytnuté zahraničným subjektom. Úvery poskytnuté priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku sa uvádzajú v riadku 118 – Finančné úvery krátkodobé – priamy investor – zahraničný subjekt, úvery poskytnuté podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 117 – Finančné úvery krátkodobé – podnik priamej investície v zahraničí.

Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú poskytnuté úvery s predpísanou hodnotou úrokov narastajúcim spôsobom od začiatku roka, splátky úverov (vrátane úrokov) sa zaznamenajú ako transakcie znižujúce aktíva. Transakciu znižujúcu aktíva predstavuje aj splatenie úveru zásobami a službami. Úroky, provízie a poplatky týkajúce sa úverov sa evidujú aj samostatne v stĺpci 7 a zároveň ako súčasť riadka 132 – Úroky z riadkov 101, 103, 107, 109, 110, stĺpec 7.

Riadok 110 – FINANČNÉ ÚVERY DLHODOBÉ

Vykazujú sa tu úvery a pôžičky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) so splatnosťou nad jeden rok poskytnuté zahraničným subjektom. Úvery poskytnuté priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku sa uvádzajú v riadku 120 – Finančné úvery dlhodobé – priamy investor – zahraničný subjekt, úvery poskytnuté podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 119 – Finančný úver dlhodobý – podnik priamej investície v zahraničí.

Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú poskytnuté úvery s predpísanou hodnotou úrokov narastajúcim spôsobom od začiatku roka, splátky úverov (vrátane úrokov) sa zaznamenajú ako transakcie znižujúce aktíva. Transakciu znižujúcu aktíva predstavuje aj splatenie úveru zásobami a službami. Úroky, provízie a poplatky týkajúce sa úverov sa evidujú aj samostatne v stĺpci 7 a zároveň ako súčasť riadka 132 – Úroky z riadkov 101, 103, 107, 109, 110, stĺpec 7.

Riadok 111 – MAJETKOVÁ ÚČAS DO 10 %

Vykazuje sa tu podiel vykazujúcej jednotky na celkovom základnom imaní každého zahraničného subjektu nižší ako 10 %.

Určité špecifické prípady napriek tomu, že spĺňajú uvedenú charakteristiku, sa nevykazujú v riadku 111– Majetková účasť do 10 %. V tomto riadku sa nevykazuje majetková účasť , ktorá je nižšia ako 10 % u priameho investora – zahraničného subjektu, ktorý má vo vykazujúcej jednotke majetkovú účasť najmenej 10 %. Tieto skutočnosti tvoria náplň riadka 116 – Majetková účasť do 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt.

Výnosy – dividendy sa vykazujú iba zaplatené, a to v stĺpci 7 a súčasne v riadku 126 – Dividendy z riadka 111, stĺpec 7.

Riadok 112 – DLHOPISY A ZMENKY (DLHODOBÉ CENNÉ PAPIERE)

Vykazuje sa tu nákup a predaj zahraničných cenných papierov (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) nemajetkovej povahy emitovaných zahraničným subjektom (uskutočnený aj prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi) znejúcich na cudziu menu alebo slovenskú menu s pôvodnou zmluvnou splatnosťou dlhšou ako jeden rok.

Vo všeobecnosti nástroje klasifikované v tomto riadku predstavujú dlhové cenné papiere, ktoré poskytujú držiteľovi bezvýhradné právo na pevný peňažný príjem, ktorý nie je závislý na príjmoch emitenta, t. j. zahraničného subjektu. Okrem dlhopisov (obligácií) a zmeniek sem patria napríklad dlhové úpisy, konvertibilné dlhopisy, depozitné certifikáty, obchodovateľné vkladové certifikáty a podobne. Akcie, ktoré vyjadrujú majetkovú účasť, sem nepatria.

Zápis sa uskutočňuje v momente prevodu finančných prostriedkov.

Riadok 113 – NÁSTROJE PEAŽNÉHO TRHU (KRÁTKODOBÉ CENNÉ PAPIERE)

Vykazuje sa tu nákup a predaj zahraničných cenných papierov (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) nemajetkovej povahy emitovaných zahraničným subjektom (uskutočnený aj prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi) znejúcich na cudziu menu alebo slovenskú menu s pôvodnou zmluvnou splatnosťou menej ako jeden rok vrátane. Tieto krátkodobé cenné papiere spravidla dávajú držiteľovi bezvýhradné právo dostať stanovenú sumu pri splatnosti. Zvyčajne sú obchodovateľné na organizovaných trhoch. Medzi nástroje peňažného trhu patria štátne pokladničné poukážky, krátkodobé obchodovateľné vkladové certifikáty, krátkodobé zmenky. Akcie, ktoré vyjadrujú majetkovú účasť, sem nepatria.

Zápis sa uskutočňuje v momente prevodu finančných prostriedkov.

Riadok 114 – FINANČNÉ DERIVÁTY

Vykazujú sa tu všetky transakcie s finančnými derivátmi (vrátane predpísanej hodnoty úrokov), ich cena sa odvodzuje od cien podkladových aktív na promptnom trhu. Existujú dva základné typy finančných derivátov: pevné termínové kontrakty (forwardy, futures, swapy) a opčné termínové kontrakty (opcie).

Pevné termínové kontrakty sú prísľuby na dodanie alebo prijatie dodávky špecifikovaného množstva štandardnej jednotky určitej komodity, cudzej meny alebo cenných papierov za stanovenú cenu k stanovenému dátumu alebo v stanovenom období.

Opcia dáva svojmu majiteľovi – kupujúcemu opciu – právo kúpiť alebo predať určitú hodnotu v určitom čase alebo do určitého času za vopred dohodnutú – realizačnú cenu

Uvedené prísľuby alebo práva sú zakotvené v kontraktoch, ktoré v prípade, ak sú obchodovateľné alebo zúčtované na trhu, sa môžu považovať za deriváty. Subjekt, ktorý derivát emituje a predá do zahraničia, dostane prémiu za záväzok predať alebo kúpiť stanovený objem aktív, ktorých sa derivát týka. Cena derivátu predstavuje bežné náklady emitenta spojené s vykúpením svojho podmieneného záväzku.

Prémia sa v hlásení zaznamenáva takto:

Transakciu zvyšujúcu aktíva predstavuje nákup derivátu emitovaného zahraničným subjektom priamo od emitenta alebo od iného zahraničného subjektu.

Transakciu znižujúcu aktíva predstavuje predaj derivátu emitovaného zahraničným subjektom držaného domácim subjektom do zahraničia.

Do finančných derivátov sa zahŕňa okrem obchodovania s kontraktmi aj čistá hodnota finančného vyrovnania ako rozdiel medzi dohodnutou cenou v kontrakte a prevažujúcou trhovou cenou. Čistá hodnota finančného vyrovnania sa zaznamenáva po skončení doby splatnosti a vysporiadaní podkladového aktíva, pričom dosiahnutý zisk alebo strata z derivátov emitovaných zahraničným subjektom je súčasťou transakcií znižujúcich aktíva.

Riadok 115 – MAJETKOVÁ ÚČAS NAJMENEJ 10 % – PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ

Vykazuje sa tu nadobudnutá majetková účasť (finančná investícia) vykazujúcej jednotky v podniku priamej investície v zahraničí najmenej 10 % (napríklad účet 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke, 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom).

Uvádza sa tu iba hodnota, ktorú vykazujúca jednotka za získaný podiel skutočne zaplatila.

Prevedené výnosy z majetkových účastí (dividendy, rozdelený zisk) sa evidujú iba zaplatené a špecifikujú sa v riadku 127 – Dividendy – rozdelený zisk z riadkov 115 a 116, stĺpec 7.

Zvýšenie podielu vykazujúcej jednotky v zahraničí predstavuje transakciu zvyšujúcu aktíva, zníženie podielu vykazujúcej jednotky sa uvádza ako transakcia znižujúca aktíva. Stav ku koncu obdobia sa uvádza podľa zvolenej metódy oceňovania vykazujúcej jednotky.

Kurzové a iné rozdiely

Ak nastane prípad zvýšenia percentuálnej účasti v podniku priamej investície v zahraničí a zároveň sa preklasifikuje hodnota finančnej investície z riadka 111 – Majetková účasť do 10 % do riadka 115 – Majetková účasť najmenej 10 % – podnik priamej investície v zahraničí, zmena sa uvedie záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 111 – Majetková účasť do 10 % a kladným znamienkom (+) v riadku 115 – Majetková účasť najmenej 10 % – podnik priamej investície v zahraničí v rovnakom stĺpci (pri znížení percentuálnej účasti v podniku priamej investície v zahraničí zmena sa zaznamenáva obdobne a použijú sa znamienka s opačnou polaritou).

Ak v priebehu vykazovaného obdobia nastane zmena krajiny podniku priamej investície v zahraničí a súčasne sa hodnota majetkového podielu nezmení, nový kód krajiny sa zaznamenáva v časti I. D. Teritoriálne zmeny nie sú súčasťou transakcií a kurzových a iných rozdielov.

Riadok 116 – MAJETKOVÁ ÚČAS DO 10 % – PRIAMY INVESTOR – ZAHRANIČNÝ SUBJEKT

Vykazuje sa tu majetková účasť do 10 % vykazujúcej jednotky na základnom imaní priameho investora – zahraničného subjektu, ktorý má majetkovú účasť najmenej 10 % vo vykazujúcej jednotke. Ak je podiel majetkovej účasti vykazujúcej jednotky u priameho investora najmenej 10 %, hodnota sa uvádza v riadku 115 – Majetková účasť najmenej 10 % – podnik priamej investície v zahraničí.

Prevedené výnosy – dividendy, rozdelený zisk – zo stĺpca 7 sa vykazujú iba zaplatené a bližšie sa špecifikujú v riadku 127 – Dividendy – rozdelený zisk z riadkov 115 a 116, stĺpec 7.

Riadok 117 – FINANČNÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ – PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ

Vykazujú sa tu úvery a pôžičky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) poskytnuté podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku, v ktorom má vykazujúca jednotka majetkovú účasť najmenej 10 %, so splatnosťou do jedného roka vrátane.

Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú poskytnuté úvery s predpísanou hodnotou úrokov narastajúcim spôsobom od začiatku roka, splátky úverov sa zaznamenajú (vrátane úrokov) ako transakcie znižujúce aktíva. Transakciu znižujúcu aktíva predstavuje aj splatenie úveru zásobami a službami. Úroky, provízie a poplatky týkajúce sa úverov sa evidujú aj samostatne v stĺpci 7 a zároveň aj ako súčasť riadka 129 – Úroky z riadkov 117 až 124, stĺpec 7.

Riadok 118 – FINANČNÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ – PRIAMY INVESTOR – ZAHRANIČNÝ SUBJEKT

Vykazujú sa tu úvery a pôžičky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) poskytnuté priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku, ktorý má vo vykazujúcej jednotke majetkovú účasť najmenej 10 %, so splatnosťou do jedného roka vrátane.

Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú poskytnuté úvery s predpísanou hodnotou úrokov narastajúcim spôsobom od začiatku roka, splátky úverov sa zaznamenajú (vrátane úrokov) ako transakcie znižujúce aktíva. Transakciu znižujúcu aktíva predstavuje aj splatenie úveru zásobami a službami. Úroky, provízie a poplatky týkajúce sa úverov sa evidujú aj samostatne v stĺpci 7 a zároveň aj ako súčasť riadka 129 – Úroky z riadkov 117 až 124, stĺpec 7.

Súčasťou riadka je aj KONTO POOLING – prevody a preúčtovanie kreditných zostatkov z bežného účtu vykazujúcej jednotky na bežný účet priameho investora – zahraničného subjektu alebo na bežné účty spoločností (zahraničných subjektov) s majetkovým vzťahom k priamemu investorovi – zahraničnému subjektu.

Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú prevod prostriedkov z bežného účtu vykazujúcej jednotky, transakcie znižujúce aktíva opätovné vrátenie týchto prostriedkov vykazujúcej jednotke na jej bežný účet.

Riadok 119 – FINANČNÉ ÚVERY DLHODOBÉ – PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ

Vykazujú sa tu úvery a pôžičky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) poskytnuté podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku, v ktorom má vykazujúca jednotka majetkovú účasť najmenej 10 %, so splatnosťou nad jeden rok.

Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú poskytnuté úvery s predpísanou hodnotou úrokov narastajúcim spôsobom od začiatku roka, splátky úverov (vrátane úrokov) sa zaznamenajú ako transakcie znižujúce aktíva. Transakciu znižujúcu aktíva predstavuje aj splatenie úveru zásobami a službami. Úroky, provízie a poplatky týkajúce sa úverov sa evidujú aj samostatne v stĺpci 7 a zároveň aj ako súčasť riadka 129 – Úroky z riadka 117 až 124, stĺpec 7.

Riadok 120 – FINANČNÉ ÚVERY DLHODOBÉ – PRIAMY INVESTOR – ZAHRANIČNÝ SUBJEKT

Vykazujú sa tu úvery a pôžičky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) poskytnuté priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku, ktorý má vo vykazujúcej jednotke majetkovú účasť najmenej 10 %, so splatnosťou nad jeden rok.

Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú poskytnuté úvery s predpísanou hodnotou úrokov narastajúcim spôsobom od začiatku roka, splátky úverov (vrátane úrokov) sa zaznamenajú ako transakcie znižujúce aktíva. Transakciu znižujúcu aktíva predstavuje aj splatenie úveru zásobami a službami. Úroky, provízie a poplatky týkajúce sa úverov sa evidujú aj samostatne v stĺpci 7 a zároveň aj ako súčasť riadka 129 – Úroky z riadka 117 až 124, stĺpec 7.

Riadok 121 – KRÁTKODOBÉ AKTÍVA – PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ

Pohľadávka voči podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku vzniká, keď vykazujúca jednotka vyvezie vo svojom mene (priamy vývoz) podniku priamej investície v zahraničí (spoločnosti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, kde má vykazujúca jednotka majetkový podiel najmenej 10 %) a konsolidovanému celku materiál, zásoby vlastnej výroby, tovar, hmotný a nehmotný majetok, vyfakturuje úroky alebo prijme preddavok. Splatnosť pohľadávok je do jedného roka vrátane. Patrí sem aj nákup a predaj nemajetkových cenných papierov emitovaných podnikom priamej investície v zahraničí so splatnosťou do jedného roka vrátane.

Krátkodobé pohľadávky vznikajúce vývozom voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 122 – Krátkodobé aktíva – priamy investor – zahraničný subjekt a krátkodobé pohľadávky voči ostatným zahraničným subjektom, s ktorými nie je vykazujúca jednotka majetkovo prepojená, sa vykazujú v riadku 101 – Vývozné pohľadávky krátkodobé.

Hodnoty vystavených faktúr vrátane vyúčtovania prijatých preddavkov zo zahraničia (účet 324 – Prijaté preddavky) sa zaznamenajú ako transakcie zvyšujúce aktíva. Pohľadávka vzniká aj pri vývoze formou bartrových obchodov, nie však pri vývoze služieb.

Úhrady odberateľských faktúr, započítanie pohľadávok a záväzkov (vrátane započítania pohľadávok a záväzkov službami) a prijaté preddavky sa evidujú ako transakcie znižujúce aktíva.

Čisté preddavky sa evidujú v riadku 105 – Preddavky z riadkov 101, 103, 121, 122, 123, 124.

Vystavené dobropisy (účet 311 – Odberatelia, účet 325 – Ostatné záväzky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich aktíva so záporným znamienkom (–), ich úhrada predstavuje transakcie znižujúce aktíva so záporným znamienkom (–).

Kurzové a iné rozdiely

Pri reklasifikácii krátkodobých pohľadávok na dlhodobé pohľadávky sa skutočnosť zaznamenáva v stĺpci kurzové a iné rozdiely záporným znamienkom (–) v riadku 121 – Krátkodobé aktíva – podnik priamej investície v zahraničí a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 123 – Dlhodobé aktíva – podnik priamej investície v zahraničí v dohodnutej výške reklasifikovanej pohľadávky.

Riadok 122 – KRÁTKODOBÉ AKTÍVA – PRIAMY INVESTOR – ZAHRANIČNÝ SUBJEKT

Pohľadávka voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku vzniká, keď vykazujúca jednotka vyvezie vo svojom mene (priamy vývoz) priamemu investorovi – zahraničnému subjektu (spoločnosti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá má vo vykazujúcej jednotke majetkový podiel najmenej 10 %) a konsolidovanému celku materiál, zásoby vlastnej výroby, tovar, hmotný a nehmotný majetok, vyfakturuje úroky alebo prijme preddavok. Splatnosť pohľadávok je do jedného roka vrátane. Patrí sem aj nákup a predaj nemajetkových cenných papierov emitovaných priamym investorom – zahraničným subjektom so splatnosťou do jedného roka vrátane.

Krátkodobé pohľadávky vznikajúce vývozom voči podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 121 – Krátkodobé aktíva – podnik priamej investície v zahraničí a krátkodobé pohľadávky voči ostatným zahraničným subjektom, s ktorými nie je vykazujúca jednotka majetkovo prepojená, sa vykazujú v riadku 101 – Vývozné pohľadávky krátkodobé.

Hodnoty vystavených faktúr vrátane vyúčtovania prijatých preddavkov zo zahraničia (účet 324 – Prijaté preddavky) sa zaznamenajú ako transakcie zvyšujúce aktíva. Pohľadávka vzniká aj pri vývoze formou bartrových obchodov, nie však pri vývoze služieb.

Úhrady odberateľských faktúr, započítanie pohľadávok a záväzkov (vrátane započítania pohľadávok a záväzkov službami) a prijaté preddavky sa evidujú ako transakcie znižujúce aktíva.

Čisté preddavky sa evidujú v riadku 105 – Preddavky 101, 103, 121, 122, 123, 124.

Vystavené dobropisy (účet 311 – Odberatelia, účet 325 – Ostatné záväzky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich aktíva so záporným znamienkom (–), ich úhrada predstavuje transakcie znižujúce aktíva so záporným znamienkom (–).

Kurzové a iné rozdiely

Pri reklasifikácii krátkodobých pohľadávok na dlhodobé pohľadávky sa skutočnosť zaznamenáva v stĺpci kurzové a iné rozdiely záporným znamienkom (–) v riadku 122 – Krátkodobé aktíva – priamy investor – zahraničný subjekt a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 124 – Dlhodobé aktíva – priamy investor – zahraničný subjekt v dohodnutej výške reklasifikovanej pohľadávky.

Riadok 123 – DLHODOBÉ AKTÍVA – PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ

Vykazuje sa tu predaj materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, hmotného a nehmotného majetku, poskytnutie dlhodobého prenájmu (finančného lízingu), fakturácia úrokov alebo prijatie preddavku od podniku priamej investície v zahraničí (spoločnosti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, kde má vykazujúca jednotka majetkový podiel najmenej 10 %) a konsolidovanému celku. Doba splatnosti aktív je nad jeden rok. Patrí sem aj nákup a predaj nemajetkových cenných papierov emitovaných podnikom priamej investície v zahraničí so splatnosťou nad jeden rok.

Dlhodobé pohľadávky vznikajúce vývozom voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 124 – Dlhodobé aktíva – priamy investor – zahraničný subjekt a dlhodobé pohľadávky voči ostatným zahraničným subjektom, s ktorými nie je vykazujúca jednotka majetkovo prepojená, sa vykazujú v riadku 103 – Vývozné pohľadávky dlhodobé.

Hodnoty vystavených faktúr vrátane vyúčtovania prijatých preddavkov zo zahraničia (účet 324 – Prijaté preddavky) sa zaznamenajú ako transakcie zvyšujúce aktíva. Pohľadávky vznikajúce pri vývoze služieb nie sú predmetom zisťovania.

Úhrady odberateľských faktúr, započítanie pohľadávok a záväzkov (vrátane započítania pohľadávok a záväzkov službami) a prijaté preddavky sa evidujú ako transakcie znižujúce aktíva.

Čisté preddavky sa evidujú v riadku 105 – Preddavky 101, 103, 121, 122, 123, 124.

Vystavené dobropisy (účet 311 – Odberatelia, účet 325 – Ostatné záväzky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich aktíva so záporným znamienkom (–), ich úhrada predstavuje transakcie znižujúce aktíva so záporným znamienkom (–).

Kurzové a iné rozdiely

Pri reklasifikácii dlhodobých pohľadávok na krátkodobé pohľadávky sa skutočnosť zaznamenáva v stĺpci kurzové a iné rozdiely záporným znamienkom (–) v riadku 123 – Dlhodobé aktíva – podnik priamej investície v zahraničí a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 121 – Krátkodobé aktíva – podnik priamej investície v zahraničí v dohodnutej výške reklasifikovanej pohľadávky.

Riadok 124 – DLHODOBÉ AKTÍVA – PRIAMY INVESTOR – ZAHRANIČNÝ SUBJEKT

Vykazuje sa tu predaj materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, hmotného a nehmotného majetku, fakturácia úrokov, poskytnutie dlhodobého prenájmu (finančného lízingu) priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku, prípadne prijatie preddavku. Doba splatnosti aktív je nad jeden rok. Patrí sem aj nákup a predaj nemajetkových cenných papierov emitovaných priamym investorom – zahraničným subjektom so splatnosťou nad jeden rok.

Dlhodobé pohľadávky vznikajúce vývozom voči podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 123 – Dlhodobé aktíva – podnik priamej investície v zahraničí a dlhodobé pohľadávky voči ostatným zahraničným subjektom, s ktorými nie je vykazujúca jednotka majetkovo prepojená, sa vykazujú v riadku 103 – Vývozné pohľadávky dlhodobé.

Hodnoty vystavených faktúr vrátane vyúčtovania prijatých preddavkov zo zahraničia (účet 324 – Prijaté preddavky) sa zaznamenajú ako transakcie zvyšujúce aktíva. Pohľadávky vznikajúce pri vývoze služieb nie sú predmetom zisťovania.

Úhrady odberateľských faktúr, započítanie pohľadávok a záväzkov (vrátane započítania pohľadávok a záväzkov službami) a prijaté preddavky sa evidujú ako transakcie znižujúce aktíva.

Čisté preddavky sa evidujú v riadku 105 – Preddavky 101, 103, 121, 122, 123, 124.

Vystavené dobropisy (účet 311 – Odberatelia, účet 325 – Ostatné záväzky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich aktíva so záporným znamienkom (–), ich úhrada predstavuje transakcie znižujúce aktíva so záporným znamienkom (–).

Kurzové a iné rozdiely

Pri reklasifikácii dlhodobých pohľadávok na krátkodobé pohľadávky sa skutočnosť zaznamenáva v stĺpci kurzové a iné rozdiely záporným znamienkom (–) v riadku 124 – Dlhodobé aktíva – priamy investor – zahraničný subjekt a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 122 – Krátkodobé aktíva – priamy investor – zahraničný subjekt v dohodnutej výške reklasifikovanej pohľadávky.

V riadkoch 126 až 132 nemá umiestnenie jednotlivých údajov v stĺpcoch vecnú súvislosť so záhlavím v týchto stĺpcoch.

Riadok 126 – DIVIDENDY Z RIADKA 111, STĹPEC 7

Vykazujú sa tu sumárne dividendy, ktoré boli skutočne prevedené (vyplatené) na účet vykazujúcej jednotky zo zahraničia v priebehu vykazovaného obdobia.

Riadok 127 – DIVIDENDY – ROZDELENÝ ZISK Z RIADKOV 115 A 116, STĹPEC 7

Vykazujú sa tu sumárne dividendy, rozdelený zisk, ktoré boli skutočne prevedené (vyplatené) na účet vykazujúcej jednotky zo zahraničia v priebehu vykazovaného obdobia.

Riadok 129 – ÚROKY Z RIADKOV 117 AŽ 124, STĹPEC 7

Vykazujú sa tu sumárne predpísané úroky zo vzťahov voči podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku a voči priamemu zahraničnému investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku, ktoré časovo a vecne súvisia s vykazovaným obdobím.

Riadok 130 – ÚROKY Z RIADKA 112, STĹPEC 7

Vykazujú sa tu sumárne predpísané úroky z dlhodobých zahraničných cenných papierov (dlhopisy a zmenky), ktoré časovo a vecne súvisia s vykazovaným obdobím.

Riadok 131 – ÚROKY Z RIADKOV 113 A 114, STĹPEC 7

Vykazujú sa tu sumárne predpísané úroky z krátkodobých cenných papierov (nástroje peňažného trhu, finančné deriváty), ktoré časovo a vecne súvisia s vykazovaným obdobím.

Riadok 132 – ÚROKY Z RIADKOV 101, 103, 107, 109, 110, STĹPEC 7

Vykazujú sa tu sumárne predpísané úroky voči subjektom, v ktorých nemá vykazujúca jednotka majetkovú účasť a ktoré časovo a vecne súvisia s vykazovaným obdobím.

Riadok 133 – KONTROLNÝ RIADOK

Kontrolný riadok vyjadruje súčet hodnôt v príslušných stĺpcoch. Ak je výsledná hodnota v stĺpci kladná, znamienko (+) sa neuvádza. Ak je výsledný súčet stĺpca záporný, znamienko (–) sa uvádza.

Vzor 03-3

Časť 3

Metodika na vypracúvanie mesačného hlásenia o zahraničných pasívach

Údaje v záhlaví hlásenia sa vypĺňajú takto:

rok – 2006,

mesiac – poradové číslo mesiaca, za ktorý sa hlásenie zostavuje,

IČO – osemmiestne identifikačné číslo vykazujúcej jednotky,

Obchodné meno vykazujúcej jednotky – podľa výpisu z príslušného registra alebo evidencie.

Číselné údaje sa uvádzajú zaokrúhlene na celé milióny slovenských korún bez desatinného miesta, napríklad suma 1 542 221,20 Sk sa v hlásení vyjadrí číslom 2, suma 500 000 Sk sa v hlásení vyjadrí číslom 1.

Oceňovanie a prepočet pasív

Oceňovanie cenných papierov

Cenné papiere sa oceňujú trhovou cenou alebo kvalifikovaným odhadom.

Prepočet pasív

a) Stav k 1. januáru vykazovaného roka (stĺpec 8)

Počiatočné stavy pasív, t. j. konečné stavy pasív z predchádzajúceho roka sa prepočítajú kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska príslušnej cudzej meny platným k 31. decembru predchádzajúceho roka. Počiatočný stav k 1. januáru vykazovaného roka sa rovná konečnému stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka s výnimkou počiatočného stavu k 1. januáru 2006, keď nastáva zmena v spôsobe vykazovania úrokov. Časovo rozlíšené úroky k 31. decembru 2005 sa pripočítajú k počiatočným stavom vykázaným pre potreby Národnej banky Slovenska k 1. januáru 2006.

Ak sa zistia po definitívnom uzavretí účtovných kníh a predložení účtovnej závierky daňovému úradu rozdiely medzi údajmi poskytnutými Národnej banke Slovenska a hodnotami v účtovníctve, spätne sa opravia.

Každá položka, ktorá vstupuje do príslušného riadka hlásenia DEV (NBS) 1 – 12, sa rozdelí podľa jednotlivých mien, tieto súčty sa prepočítajú na slovenskú korunu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska príslušnej meny a nakoniec sa sčítajú korunové ekvivalenty za všetky prepočítané cudzie meny a súhrnný údaj sa vpíše do príslušného riadka hlásenia.

b) Prepočet transakcií (stĺpce 9 a 10)

Transakcie zvyšujúce pasíva sa prepočítajú kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu (obstaranie zásob, hmotného a nehmotného majetku, predpísaná hodnota úrokov a podobne).

Transakcie znižujúce pasíva sa v prípade úhrady zaznamenajú korunovým kurzom banky alebo pobočky zahraničnej banky, v prípade vzájomného zápočtu sa použije kurz Národnej banky Slovenska platný v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Hodnoty jednotlivých transakcií v hlásení zodpovedajú hodnotám v účtovníctve.

c) Prepočet stavu na konci sledovaného obdobia (stĺpec 13)

Konečné stavy pasív sa prepočítajú kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska príslušnej cudzej meny platným k poslednému dňu vykazovaného mesiaca, korešpondujú s konečnými stavmi v účtovníctve vykazujúcej jednotky.

Každá položka, ktorá vstupuje do príslušného riadka hlásenia DEV (NBS) 1 – 12, sa rozdelí podľa jednotlivých mien, tieto súčty sa prepočítajú na slovenskú korunu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska príslušnej meny a nakoniec sa sčítajú korunové ekvivalenty za všetky prepočítané cudzie meny a súhrnný údaj sa vpíše do príslušného riadka hlásenia.

d) Prepočet výnosov a nákladov (stĺpec 14)

Vykazuje sa tu predpísaná hodnota úrokov (vznikajúcich pri obstaraní zásob, spotrebného materiálu, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, úroky z omeškania).

Podiely na zisku a dividendy z riadkov 207 – Majetková účasť do 10 %, 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt, 212 – Majetková účasť do 10 % – podnik priamej investície v zahraničí sa uvádzajú iba vtedy, keď boli skutočne zaplatené z bankového účtu vykazujúcej jednotky.

Úroky sa prepočítajú kurzom Národnej banky Slovenska, banky alebo pobočky zahraničnej banky a sú zhodné s účtovnou evidenciou. Do hlásenia sa vpisujú kumulovane od 1. januára do konca vykazovaného obdobia.

Stĺpec 8 – STAV K 1. JANUÁRU

Ide o zostatky krátkodobých a dlhodobých záväzkov z predchádzajúcich účtovných období, základné imanie, ostatné kapitálové fondy, ktoré sa previedli do bežného roka. Je to hodnota, ktorú vykazujúca jednotka dlhuje zahraničným dodávateľom, a to:

1. priamym zahraničným investorom – zahraničným subjektom,

2. podnikom priamej investície v zahraničí,

3. ostatným subjektom v zahraničí, s ktorými vykazujúcu jednotku nespája žiadna majetková účasť.

Výpočet stĺpca 8 (obstaranie zásob, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku):

= neuhradené záväzky voči zahraničným dodávateľom k 1. januáru, očistené o neuhradené faktúry za služby,

+ nevyfakturované dodávky zo zahraničia,

– zostatok prijatých dobropisov,

– zostatok poskytnutých preddavkov zaplatených zahraničným dodávateľom,

+ časové rozlíšenie úrokov k 31. 12. 2005.

Služby nie sú náplňou ani jednej z položiek.

Ak sú poskytnuté preddavky zahraničným dodávateľom (účet 314 – Poskytnuté preddavky, 051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok) vyššie ako konečný stav dovozných záväzkov (účet 321 – Dodávatelia), tak sa v riadku dovozných záväzkov vykazuje znamienko (–). Hodnota poskytnutých a nevyúčtovaných preddavkov sa uvedie v riadku 203 – Preddavky z riadkov 201, 202, 217, 218, 219, 220.

Hodnoty v tomto stĺpci zostávajú rovnaké po celý rok. Ak sa zistia po definitívnom uzavretí účtovných kníh a predložení účtovnej závierky daňovému úradu rozdiely medzi údajmi poskytnutými Národnej banke Slovenska a hodnotami v účtovníctve, spätne sa opravia.

Všetky uvádzané hodnoty sa posudzujú z časového hľadiska ako krátkodobé alebo dlhodobé.

Stĺpec 9 – TRANSAKCIE ZVYŠUJÚCE PASÍVA

Transakcie zvyšujúce pasíva od 1. januára do konca vykazovaného obdobia predstavujú obstaranie zásob, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, nevyfakturované dodávky, odkúpené zahraničné záväzky, prijatie úverov a pôžičiek, prijaté dobropisy, reklamácie, predpísaná hodnota úrokov, vyúčtovanie poskytnutých preddavkov, splatenie upísaného základného imania a podobne.

Výpočet stĺpca 9 (obstaranie zásob, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku):

= obstaranie zásob, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku od zahraničných dodávateľov (napríklad strana D účtu 321 – Dodávatelia),

+ nevyfakturované dodávky zo zahraničia (napríklad strana D účtu 326 – Nevyfakturované dodávky),

+ vyúčtované poskytnuté preddavky zo zahraničia (napríklad strana D účtu 314 – Poskytnuté preddavky),

– prijaté dobropisy a reklamácie (napríklad strana MD účtu 321 – Dodávatelia, strana MD účtu 315 – Ostatné pohľadávky).

Služby nie sú náplňou ani jednej z položiek.

Všetky uvádzané hodnoty sa posudzujú z časového hľadiska ako krátkodobé alebo dlhodobé.

Stĺpec 10 – TRANSAKCIE ZNIŽUJÚCE PASÍVA

Transakciami znižujúcimi pasíva sú predovšetkým úhrady zahraničných dodávateľských faktúr, poskytnuté preddavky zahraničným dodávateľom, úhrady za prijaté dobropisy a reklamácie, úhrady prijatých úverov a pôžičiek (vrátane úrokov), zníženie základného imania a podobne od 1. januára do konca vykazovaného obdobia. Ďalšie operácie, ktoré majú za následok zníženie pasív, sú vzájomné zápočty pohľadávok a záväzkov (vrátane započítania pohľadávok a záväzkov službami), kompenzácie bartrových obchodov vývozom tovaru.

Výpočet stĺpca 10 (úhrada bežných dodávateľských faktúr):

= úhrada dodávateľských faktúr z bežného účtu vzájomným započítaním pohľadávok a záväzkov (napríklad strana MD účtu 321 – Dodávatelia),

+ vyúčtovanie nevyfakturovaných dodávok zo zahraničia (napríklad strana MD účtu 326 – Nevyfakturované dodávky),

+ poskytnuté preddavky zahraničným dodávateľom (napríklad strana MD účtu 314 – Poskytnuté preddavky),

– úhrady za prijaté dobropisy a reklamácie (napríklad strana D účtu 315 – Ostatné pohľadávky).

Všetky uvádzané hodnoty sa posudzujú z časového hľadiska ako krátkodobé alebo dlhodobé.

Stĺpec 11 – NETTO ZMENA

Vyjadruje rozdiel (saldo) medzi transakciami zvyšujúcimi pasíva a transakciami znižujúcimi pasíva v sledovanom období.

Výpočet stĺpca 10:

= transakcie zvyšujúce pasíva (stĺpec 9),

– transakcie znižujúce pasíva (stĺpec 10).

Ak je výsledná hodnota záporná (hodnoty v stĺpci 9 znamienko (–) sa uvádza, znamienko (+) sa neuvádza (hodnoty v stĺpci 9 > hodnoty v stĺpci 10).

Stĺpec 12 – KURZOVÉ A INÉ ROZDIELY

Uvádzajú sa tu kurzové rozdiely (podľa ďalej uvedeného výpočtu), rozdiely spôsobené zaokrúhľovaním, reklasifikácia krátkodobých pohľadávok a záväzkov na dlhodobé pohľadávky a záväzky a naopak, predaj dovozných záväzkov inému tuzemcovi – podnikateľovi a organizačnej zložke cudzozemca v tuzemsku, reklasifikácia finančnej investície pri zvýšení (najmenej 10 %) alebo znížení (do 10 %) percentuálnej majetkovej účasti už evidovaného zahraničného investora vo vykazujúcej jednotke, emisné ážio a iné rozdiely súvisiace s transakciami.

Výpočet stĺpca 12 (pri kurzových a iných rozdieloch):

= stav ku koncu obdobia (stĺpec 13),

– stav k 1. januáru (stĺpec 8),

– netto zmena (stĺpec 11).

Ak je výsledok výpočtu záporný, znamienko (–) sa uvádza.

Stĺpec 12 sa vypĺňa aj v týchto prípadoch:

– Pri reklasifikácii krátkodobých záväzkov na dlhodobé záväzky:

Pri reklasifikácii krátkodobých záväzkov na dlhodobé záväzky sa skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom (–) v príslušnom riadku krátkodobých záväzkov a kladným znamienkom (+) v riadku s dlhodobými záväzkami v dohodnutej výške reklasifikovaného záväzku.

Zmena splatnosti z dlhodobých záväzkov na krátkodobé záväzky sa uvedie obdobným spôsobom.

– Pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločností:

Pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločností dochádza k výmazu zanikajúcej spoločnosti z príslušného registra alebo evidencie, pohľadávky a záväzky zväčša prechádzajú na nastupujúcu spoločnosť. Zanikajúca spoločnosť zaznamenáva túto skutočnosť záporným znamienkom (–) (konečný stav pohľadávok a záväzkov bude nulový), v nastupujúcej spoločnosti sa údaje (prevzaté pohľadávky a záväzky) doplnia do rovnakého stĺpca kladným znamienkom (+). Zmena prebehne v oboch spoločnostiach v jednom vykazovanom období.

– Pri kapitalizácii úveru:

Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt alebo v riadku 204 – Ostatné kapitálové fondy, prípadne v riadku 207 – Majetková účasť do 10 %.

Stĺpec 13 – STAV KU KONCU OBDOBIA

Vykazuje sa tu konečný stav krátkodobých a dlhodobých záväzkov (vrátane predpísanej hodnoty úrokov), základné imanie, ostatné kapitálové fondy. Je to hodnota, ktorú vykazujúca jednotka dlhuje zahraničným dodávateľom, a to:

1. priamym zahraničným investorom – zahraničným subjektom,

2. podnikom priamej investície v zahraničí,

3. ostatným zahraničným subjektom, s ktorými vykazujúcu jednotku nespája žiadna majetková účasť.

Výpočet stĺpca 13 (obstaranie zásob, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku):

= neuhradené záväzky voči zahraničným dodávateľom k poslednému dňu vykazovaného obdobia očistené o neuhradené faktúry za služby,

+ nevyfakturované dodávky zo zahraničia,

– zostatok prijatých dobropisov,

– zostatok poskytnutých preddavkov zaplatených zahraničným dodávateľom,

+ časové rozlíšenie úrokov.

Služby nie sú náplňou ani jednej z položiek.

Ak sú poskytnuté preddavky zahraničným dodávateľom (účet 314 – Poskytnuté preddavky, 051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok) vyššie ako konečný stav dovozných záväzkov (účet 321 – Dodávatelia), tak sa v riadku dovozných záväzkov vykazuje znamienko (–). Hodnota zaplatených a nevyúčtovaných preddavkov sa uvedie v riadku 203 – Preddavky z riadkov 201, 202, 217, 218, 219, 220.

Všetky uvádzané hodnoty sa posudzujú z časového hľadiska ako krátkodobé alebo dlhodobé.

Stĺpec 14 – NÁKLADY

Vykazuje sa tu sumárne predpísaná hodnota úrokov (vznikajúcich pri obstaraní zásob, spotrebného materiálu, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, úroky z omeškania).

Podiely na zisku a dividendy z riadkov 207 – Majetková účasť do 10 %, 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt, 212 – Majetková účasť do 10 % – podnik priamej investície v zahraničí sa uvádzajú iba vtedy, keď boli skutočne zaplatené z bankového účtu vykazujúcej jednotky.

Údaje sa prepočítajú kurzom Národnej banky Slovenska, banky alebo pobočky zahraničnej banky a sú zhodné s účtovnou evidenciou. Do hlásenia sa vpisujú kumulovane od 1. januára do konca vykazovaného obdobia.

Riadok 201 – DOVOZNÉ ZÁVÄZKY KRÁTKODOBÉ

Vykazujú sa tu krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov a poskytnuté krátkodobé preddavky zahraničným dodávateľom, prijaté dobropisy a nevyfakturované dodávky.

Ide o záväzky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov), ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný materiál, tovar), hmotného a nehmotného majetku s výnimkou služieb.

Krátkodobé záväzky vznikajúce pri dovoze od priameho investora – zahraničného subjektu a konsolidovaného celku sa vykazujú v riadku 217 – Krátkodobé pasíva – priamy investor – zahraničný subjekt a krátkodobé záväzky voči podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 218 – Krátkodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí.

Obstaranie zásob, nehmotného a hmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) predstavuje transakciu zvyšujúcu pasíva, úhrada sa uvedie ako transakcia znižujúca pasíva. Transakciu znižujúcu pasíva predstavuje aj vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov (vrátane započítania pohľadávok a záväzkov službami). Prijaté dobropisy (účet 321 – Dodávatelia, účet 315 – Ostatné pohľadávky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich pasíva so záporným znamienkom (–), ich úhrada predstavuje transakcie znižujúce pasíva so záporným znamienkom (–).

Ak vykazujúca jednotka vo vykazovanom období okrem bežných záväzkov uhradí aj preddavky (účet 314 – Poskytnuté preddavky, 051– Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok), táto operácia sa zaznamenáva ako transakcia znižujúca pasíva. V období, keď vykazujúca jednotka dostane vyúčtovanie zaplatenej zálohovej faktúry, táto skutočnosť sa zaznamenáva ako transakcia zvyšujúca pasíva.

Čisté preddavky sa evidujú v riadku 203 – Preddavky z riadkov 201, 202, 217, 218, 219, 220.

Kurzové a iné rozdiely

Pri reklasifikácii krátkodobých záväzkov na dlhodobé záväzky sa skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 201 – Dovozné záväzky krátkodobé a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 202 – Dovozné záväzky dlhodobé v dohodnutej výške reklasifikovaného záväzku.

Riadok 202 – DOVOZNÉ ZÁVÄZKY DLHODOBÉ

Vykazujú sa tu dlhodobé záväzky z obchodných vzťahov a poskytnuté dlhodobé preddavky zahraničným dodávateľom. Ide o záväzky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov), ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný materiál, tovar), hmotného a nehmotného majetku, finančného lízingu s výnimkou služieb. Ak vykazujúca jednotka v prípade finančného lízingu získa finančné prostriedky na financovanie od tretej osoby (napríklad od finančnej inštitúcie) so sídlom v zahraničí, vykáže sa dlžná suma súčasne v riadku 206 – Finančné úvery dlhodobé s podrobnejším opisom v časti IV – Úvery – pasíva.

Ak finančné prostriedky čerpá priamy investor – zahraničný subjekt (materská spoločnosť a konsolidovaný celok) a predmet lízingu je vedený v majetku vykazujúcej jednotky, uvedie sa táto skutočnosť súčasne do riadka 215 – Finančné úvery dlhodobé – priamy investor – zahraničný subjekt s podrobnejším opisom v časti IV – Úvery.

Dlhodobé záväzky vznikajúce pri dovoze od priameho investora – zahraničného subjektu a konsolidovaného celku sa vykazujú v riadku 219 – Dlhodobé pasíva – priamy investor – zahraničný subjekt a dlhodobé záväzky voči podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 220 – Dlhodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí.

Obstaranie zásob, nehmotného a hmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) predstavuje transakciu zvyšujúcu pasíva, úhrada sa zaznamenáva ako transakcia znižujúca pasíva. Transakciu znižujúcu pasíva predstavuje aj vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov (vrátane započítania pohľadávok a záväzkov službami).

Prijaté dobropisy (účet 321 – Dodávatelia, účet 315 – Ostatné pohľadávky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich pasíva so záporným znamienkom (–), ich úhrada predstavuje transakcie znižujúce pasíva so záporným znamienkom (–).

Ak vykazujúca jednotka vo vykazovanom období okrem bežných záväzkov uhradí aj preddavky (účet 314 – Poskytnuté preddavky, 051– Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok), táto operácia sa zaznamenáva ako transakcia znižujúca pasíva. V období, keď vykazujúca jednotka dostane vyúčtovanie zaplatenej zálohovej faktúry, zaznamenáva sa táto skutočnosť ako transakcia zvyšujúca pasíva.

Čisté preddavky sa evidujú v riadku 203 – Preddavky z riadkov 201, 202, 217, 218, 219, 220.

Kurzové a iné rozdiely

Pri reklasifikácii dlhodobých záväzkov na krátkodobé záväzky sa skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 202 – Dovozné záväzky dlhodobé a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 201 – Dovozné záväzky krátkodobé v dohodnutej výške reklasifikovaného záväzku.

Riadok 203 – PREDDAVKY Z RIADKOV 201, 202, 217, 218, 219, 220

Vykazuje sa tu čistá hodnota preddavkov voči zahraničným dodávateľom (z účtu 314 – Poskytnuté preddavky, 051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok) k 1. januáru vykazovaného roka a ku koncu vykazovacieho obdobia. Vyjadrujú sa vždy kladným číslom.

Riadok 204 – OSTATNÉ KAPITÁLOVÉ FONDY

Vykazuje sa tu len tá hodnota ostatných kapitálových fondov, ktorá súvisí s priamym investorom – zahraničným subjektom. Kapitálové fondy vytvorené už pred vstupom priameho investora – zahraničného subjektu sa v hlásení neuvádzajú, podobne ako odpustené dane z príjmov právnických osôb. Pohyby v riadku 204 – Ostatné kapitálové fondy sa podrobnejšie opíšu v časti VI – Poznámky.

Kurzové a iné rozdiely

Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely, v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt alebo v riadku 204 – Ostatné kapitálové fondy.

Riadok 205 – FINANČNÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ

Vykazujú sa tu prijaté finančné úvery a pôžičky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) zo zahraničia so splatnosťou do jedného roka vrátane. Úvery prijaté od priameho investora – zahraničného subjektu a konsolidovaného celku sa uvádzajú v riadku 213 – Finančný úver krátkodobý – priamy investor – zahraničný subjekt, úvery prijaté od podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovaného celku sa vykazujú v riadku 214 – Finančný úver krátkodobý – podnik priamej investície v zahraničí.

Prijatý úver sa zaznamenáva vrátane predpísanej hodnoty úrokov ako transakcia zvyšujúca pasíva, zároveň sa vyplnia podrobnejšie informácie o prijatých peňažných prostriedkoch v časti IV – Úvery – pasíva.

Splátka úveru (vrátane úrokov) sa uvádza ako transakcia znižujúca pasíva. Transakciu znižujúcu pasíva predstavuje aj splatenie úveru zásobami a službami.

Úroky z úverov sa evidujú aj osobitne v stĺpci 14 – Náklady a súčasne v riadku 228 – Úroky z riadkov 201, 202, 205, 206, stĺpec 14.

Riadok 206 – FINANČNÉ ÚVERY DLHODOBÉ

Vykazujú sa tu prijaté finančné úvery a pôžičky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) zo zahraničia so splatnosťou viac ako jeden rok. Ak vykazujúca jednotka, v prípade finančného lízingu, získa finančné prostriedky na financovanie od tretej osoby (napríklad od finančnej inštitúcie) so sídlom v zahraničí, vykáže sa dlžná suma v riadku 206 – Finančné úvery dlhodobé s podrobnejším opisom v časti IV – Úvery – pasíva.

Ak prostriedky na financovanie lízingu čerpá priamy investor – zahraničný subjekt (materská spoločnosť a konsolidovaný celok) a predmet lízingu je vedený v majetku vykazujúcej jednotky, uvedie sa táto skutočnosť do riadka 215 – Finančné úvery dlhodobé – priamy investor – zahraničný subjekt s podrobnejším opisom v časti IV – Úvery.

Hodnota samotného finančného prenájmu sa vykazuje v riadku 202 – Dovozné záväzky dlhodobé.

Úvery prijaté od priameho investora – zahraničného subjektu a konsolidovaného celku sa uvádzajú v riadku 215 – Finančný úver dlhodobý – priamy investor – zahraničný subjekt, úvery prijaté od podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovaného celku sa vykazujú v riadku 216 – Finančný úver dlhodobý – podnik priamej investície v zahraničí.

Prijatý úver sa zaznamenáva (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) ako transakcia zvyšujúca pasíva, zároveň sa vyplnia podrobnejšie informácie o prijatých peňažných prostriedkoch v časti IV – Úvery – pasíva.

Splátka úveru (vrátane úrokov) sa uvádza ako transakcia znižujúca pasíva. Transakciu znižujúcu pasíva predstavuje aj splatenie úveru zásobami a službami.

Úroky z úverov sa evidujú osobitne v stĺpci 14 – Náklady a súčasne aj v riadku 228 – Úroky z riadkov 201, 202, 205, 206, stĺpec 14.

Riadok 207 – MAJETKOVÁ ÚČAS DO 10 %

Vykazuje sa tu hodnota majetkovej účasti zahraničného subjektu na celkovom základnom imaní vykazujúcej jednotky, ak je jeho podiel menší ako 10 %.

Ak má zahraničný subjekt majetkovú účasť menšiu ako 10 % a súčasne vykazujúca jednotka vlastní najmenej 10 % majetkovej účasti zahraničného subjektu, hodnoty sa vykazujú v riadku 212 – Majetková účasť do 10 % – podnik priamej investície v zahraničí.

Náklady – dividendy – sa vykazujú len skutočne zaplatené, a to v stĺpci 14 – Náklady a súčasne v riadku 222 – Dividendy z riadka 207, stĺpec 14. Prepočítavajú sa kurzom platným v deň uskutočnenia prevodu finančných prostriedkov do zahraničia.

Zápis sa uskutoční v momente prevodu finančných prostriedkov.

Nepatrí sem nákup a predaj majetkových cenných papierov uskutočnený prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky.

Kurzové a iné rozdiely

Ak nastane prípad zvýšenia percentuálnej účasti priameho zahraničného investora a zároveň sa preklasifikuje vklad do základného imania z riadka 207 – Majetková účasť do 10 % do riadka 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt, zmena sa uvedie záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 207 – Majetková účasť do 10 % a kladným znamienkom (+) v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt v rovnakom stĺpci (pri znížení percentuálnej účasti priameho zahraničného investora zmena sa zaznamenáva obdobne a použijú sa znamienka s opačnou polaritou).

Riadok 208 – DLHOPISY A ZMENKY (DLHODOBÉ CENNÉ PAPIERE)

Vykazuje sa tu hodnota nákupu (zo zahraničia) a predaja (do zahraničia) tuzemských cenných papierov (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) nemajetkovej povahy emitovaných vykazujúcou jednotkou znejúcich na cudziu menu s pôvodnou zmluvnou splatnosťou viac ako jeden rok. Vo všeobecnosti nástroje klasifikované v tomto riadku predstavujú dlhové cenné papiere, ktoré poskytujú držiteľovi bezvýhradné právo na pevný peňažný príjem, ktorý nie je závislý od príjmov emitenta. Okrem dlhopisov (obligácií) a zmeniek sem patria napríklad dlhové úpisy, konvertibilné dlhopisy, depozitné certifikáty, obchodovateľné vkladové certifikáty a iné.

Akcie, ktoré vyjadrujú majetkovú účasť, sem nepatria.

Zápis sa uskutoční v momente prevodu finančných prostriedkov.

Nepatrí sem nákup a predaj majetkových cenných papierov uskutočnený prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi na území SR.

Riadok 209 – NÁSTROJE PEAŽNÉHO TRHU (KRÁTKODOBÉ CENNÉ PAPIERE)

Vykazuje sa tu hodnota nákupu (zo zahraničia) a predaja (do zahraničia) tuzemských cenných papierov (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) nemajetkovej povahy emitovaných vykazujúcou jednotkou znejúcich na cudziu alebo slovenskú menu s pôvodnou zmluvnou splatnosťou nižšou ako jeden rok vrátane. Tieto krátkodobé cenné papiere dávajú držiteľovi bezvýhradné právo získať stanovenú sumu pri splatnosti a obvykle sú obchodovateľné na organizovaných trhoch. Medzi nástroje peňažného trhu patria štátne pokladničné poukážky, krátkodobé obchodovateľné vkladové certifikáty, krátkodobé zmenky a iné.

Akcie, ktoré vyjadrujú majetkovú účasť, sem nepatria.

Zápis sa uskutoční v momente prevodu finančných prostriedkov.

Nepatrí sem nákup a predaj majetkových cenných papierov uskutočnený prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky.

Riadok 210 – FINANČNÉ DERIVÁTY

Patria sem všetky transakcie s finančnými derivátmi (vrátane predpísanej hodnoty úrokov), ich cena sa odvodzuje od cien podkladových aktív na promptnom trhu. Existujú dva základné typy finančných derivátov: pevné termínové kontrakty (forwardy, futures, swapy) a opčné termínové kontrakty (opcie).

Pevné termínové kontrakty sú prísľuby na dodanie alebo prijatie dodávky špecifikovaného množstva štandardnej jednotky určitej komodity, cudzej meny alebo cenných papierov za stanovenú cenu k stanovenému dátumu alebo v stanovenom období.

Opcia dáva svojmu majiteľovi – kupujúcemu opciu – právo kúpiť alebo predať určitú hodnotu v určitom čase alebo do určitého času za vopred dohodnutú – realizačnú cenu.

Uvedené prísľuby alebo práva sú zakotvené v kontraktoch, ktoré v prípade, ak sú obchodovateľné alebo zúčtované na trhu, sa môžu považovať za deriváty. Subjekt, ktorý derivát emituje a predá do zahraničia, dostane prémiu za záväzok predať alebo kúpiť stanovený objem aktív, ktorých sa derivát týka. Cena derivátu predstavuje bežné náklady emitenta spojené s vykúpením svojho podmieneného záväzku.

Prémia sa v hlásení zaznamenáva takto:

Transakciu zvyšujúcu pasíva predstavuje predaj derivátu emitovaného domácim subjektom do zahraničia.

Transakciu znižujúcu pasíva predstavuje nákup derivátu emitovaného domácim subjektom zo zahraničia.

Do finančných derivátov sa zahŕňa okrem obchodovania s kontraktmi aj čistá hodnota finančného vyrovnania ako rozdiel medzi dohodnutou cenou v kontrakte a prevažujúcou trhovou cenou (ak nie je možné preceniť deriváty trhovou cenou, použije sa kvalifikovaný odhad). Čistá hodnota finančného vyrovnania sa zaznamenáva po skončení doby splatnosti a vysporiadaní podkladového aktíva, pričom dosiahnutý zisk alebo strata z derivátov emitovaných domácim subjektom je súčasťou transakcií znižujúcich pasíva.

Riadok 211 – MAJETKOVÁ ÚČAS NAJMENEJ 10 % – PRIAMY INVESTOR – ZAHRANIČNÝ SUBJEKT

Vykazujú sa tu hodnoty podielov priamych investorov – zahraničných subjektov – ak ich peňažný a nepeňažný podiel na základnom imaní vykazujúcej jednotky dosiahol hodnotu najmenej 10 % a je skutočne splatený.

Súčasne sem patrí aj nákup a predaj majetkových cenných papierov (akcií) emitovaných vykazujúcou jednotkou, uskutočnený prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi.

Emisné ážio ako rozdiel medzi menovitou hodnotou vydaných akcií a sumou platenou za akcie (emisný kurz) alebo vkladov pri zvyšovaní základného imania upísaním nových akcií alebo vkladov, je súčasťou riadka 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt.

Ak v priebehu fungovania vykazujúcej jednotky dochádza k navýšeniu základného imania, prípadne k jeho zníženiu, zmena sa zaznamenáva pomocou transakcií alebo kurzových a iných rozdielov.

K transakciám zvyšujúcim pasíva dochádza vtedy, ak skutočne nastal prílev peňažných a nepeňažných (v prípade nepeňažných vkladov) prostriedkov na územie Slovenskej republiky a vklad bol splatený (pred zápisom do príslušného registra alebo evidencie je údaj evidovaný na účte 419 – Zmeny základného imania).

Ak sa podiel priameho zahraničného investora zníži, podiel je vyplatený (pred výmazom z príslušného registra alebo evidencie), ide o transakcie znižujúce pasíva.

Každú zmenu uvedenú v transakciách zvyšujúcich pasíva alebo transakciách znižujúcich pasíva sa zaznamenáva v časti V – Rozpis majetkovej účasti.

Kurzové a iné rozdiely

Pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločností dochádza k výmazu zanikajúcej spoločnosti z príslušného registra alebo evidencie, pohľadávky a záväzky zväčša prechádzajú na nastupujúcu spoločnosť. Zanikajúca spoločnosť zaznamenáva túto skutočnosť záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely (konečný stav pohľadávok a záväzkov bude nulový), v nastupujúcej spoločnosti sa údaje (prevzaté pohľadávky a záväzky) doplnia do rovnakého stĺpca kladným znamienkom (+). Zmena sa zaznamenáva v časti VI – Poznámky, aby prebehla v oboch spoločnostiach v jednom vykazovanom období.

Ak nastane prípad zvýšenia percentuálnej účasti priameho zahraničného investora a zároveň sa preklasifikuje vklad do základného imania z riadka 207 – Majetková účasť do 10 % do riadka 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt, zmena sa uvedie záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 207 – Majetková účasť do 10 % a kladným znamienkom (+) v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt v rovnakom stĺpci (pri znížení percentuálnej účasti priameho zahraničného investora zmena sa zaznamenáva obdobne a použijú sa znamienka s opačnou polaritou).

Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt alebo v riadku 204 – Ostatné kapitálové fondy.

Ak v priebehu vykazovaného obdobia nastane zmena krajiny priameho investora – zahraničného subjektu a súčasne sa hodnota majetkového podielu nezmení, nový kód krajiny sa zaznamenáva v časti I C bod 1. Teritoriálne zmeny nie sú súčasťou transakcií a kurzových a iných rozdielov.

Náklady – dividendy, rozdelený zisk sa vykazujú len skutočne zaplatené, sú súčasťou stĺpca 14 – Náklady a súčasne riadka 223 – Dividendy – rozdelený zisk z riadkov 211 a 212, stĺpec 14.

Riadok 212 – MAJETKOVÁ ÚČAS DO 10 % – PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ

Vykazuje sa tu majetková účasť zahraničného subjektu do 10 %, v ktorom má vykazujúca jednotka podiel majetkovej účasti na základnom imaní najmenej 10 %.

Ak je podiel majetkovej účasti zahraničného subjektu najmenej 10 %, vykazuje sa táto hodnota v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt.

Náklady – dividendy, rozdelený zisk – prevedené do zahraničia sa vykazujú len skutočne zaplatené, sú súčasťou riadka 223 – Dividendy – rozdelený zisk z riadkov 211 a 212, stĺpec 14.

Riadok 213 – FINANČNÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ – PRIAMY INVESTOR – ZAHRANIČNÝ SUBJEKT

Vykazujú sa tu prijaté krátkodobé finančné úvery a pôžičky od priameho investora – zahraničného subjektu, ktorý má vo vykazujúcej jednotke podiel na základnom imaní najmenej 10 % a konsolidovaného celku so splatnosťou do jedného roka vrátane.

Úroky z úverov sa evidujú v riadku 225 – Úroky z riadkov 213 až 220, stĺpec 14.

Súčasťou riadka je aj KONTO POOLING – prevody a preúčtovanie peňažných prostriedkov na bežný účet vykazujúcej jednotky od priameho investora – zahraničného subjektu alebo od spoločností s majetkovým vzťahom k priamemu investorovi – zahraničnému subjektu na účely vykrytia debetného zostatku.

Kurzové a iné rozdiely

Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt alebo v riadku 204 – Ostatné kapitálové fondy.

Riadok 214 – FINANČNÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ – PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ

Vykazujú sa tu prijaté finančné úvery a pôžičky od podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovaného celku so splatnosťou do jedného roka vrátane. Úvery prijaté od priameho investora – zahraničného subjektu a konsolidovaného celku sa uvádzajú v riadku 213 – Finančný úver krátkodobý – priamy investor – zahraničný subjekt, úvery prijaté od ostatných zahraničných subjektov sa uvádzajú v riadku 205 – Finančné úvery krátkodobé.

Úroky z úverov sa evidujú v riadku 225 – Úroky z riadkov 213 až 220, stĺpec 14.

Kurzové a iné rozdiely

Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt alebo v riadku 204 – Ostatné kapitálové fondy.

Riadok 215 – FINANČNÉ ÚVERY DLHODOBÉ – PRIAMY INVESTOR – ZAHRANIČNÝ SUBJEKT

Patria sem prijaté dlhodobé finančné úvery a pôžičky od priameho investora – zahraničného subjektu, ktorý má vo vykazujúcej jednotke podiel na základnom imaní najmenej 10 % a konsolidovaného celku so splatnosťou vyše jedného roka. V prípade finančného lízingu, ak prostriedky na jeho financovanie čerpá priamy investor – zahraničný subjekt (materská spoločnosť a konsolidovaný celok) a predmet lízingu je vedený v majetku vykazujúcej jednotky, táto skutočnosť sa uvádza v riadku 215 – Finančné úvery dlhodobé – priamy investor – zahraničný subjekt.

Úroky z úverov sa evidujú v riadku 225 – Úroky z riadkov 213 až 220, stĺpec 14.

Kurzové a iné rozdiely

Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely, v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt alebo v riadku 204 – Ostatné kapitálové fondy.

Riadok 216 – FINANČNÉ ÚVERY DLHODOBÉ – PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ

Vykazujú sa tu prijaté finančné úvery a pôžičky od podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovaného celku so splatnosťou vyše jedného roka. Úvery prijaté od priameho investora – zahraničného subjektu a konsolidovaného celku sa uvádzajú v riadku 215 – Finančný úver dlhodobý – priamy investor – zahraničný subjekt. Úroky z úverov sa evidujú v riadku 225 – Úroky z riadkov 213 až 220, stĺpec 14.

Kurzové a iné rozdiely

Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely, v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt alebo v riadku 204 – Ostatné kapitálové fondy.

Riadok 217 – KRÁTKODOBÉ PASÍVA – PRIAMY INVESTOR – ZAHRANIČNÝ SUBJEKT

Vykazujú sa tu krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov a poskytnuté krátkodobé preddavky voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu, ktorý má vo vykazujúcej jednotke majetkovú účasť najmenej 10 %, a voči konsolidovanému celku (prijatý záväzok od materskej spoločnosti priameho zahraničného investora, prípadne poskytnutý preddavok materskej spoločnosti priameho zahraničného investora).

Ide o záväzky, ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný materiál, tovar), hmotného a nehmotného majetku s výnimkou služieb. Súčasťou tohto riadka sú aj obchody s krátkodobým finančným majetkom – cenné papiere emitované vykazujúcou jednotkou so splatnosťou do jedného roka vrátane. V každom prípade ide o vzťah priamy investor (prípadne konsolidovaný celok) – vykazujúca jednotka.

Krátkodobé záväzky vznikajúce pri dovoze od podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 218 – Krátkodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí.

Kurzové a iné rozdiely

Pri reklasifikácii krátkodobých záväzkov na dlhodobé záväzky sa táto skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 217 – Krátkodobé pasíva – priamy investor – zahraničný subjekt a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 219 – Dlhodobé pasíva – priamy investor – zahraničný subjekt v dohodnutej výške reklasifikovaného záväzku.

Riadok 218 – KRÁTKODOBÉ PASÍVA – PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ

Vykazujú sa tu krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov a poskytnuté krátkodobé preddavky voči podniku priamej investície v zahraničí, kde má vykazujúca jednotka majetkovú účasť najmenej 10 % (prijatý záväzok od dcérskej spoločnosti, prípadne poskytnutý preddavok dcérskej spoločnosti), a voči konsolidovanému celku.
Ide o záväzky, ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný materiál, tovar), hmotného a nehmotného majetku s výnimkou služieb. Patrí sem aj nákup a predaj nemajetkových cenných papierov emitovaných vykazujúcou jednotkou s podnikom priamej investície v zahraničí so splatnosťou do jedného roka vrátane.

Krátkodobé záväzky vznikajúce pri dovoze od priameho investora – zahraničného subjektu a konsolidovaného celku sa vykazujú v riadku 217 – Krátkodobé pasíva – priamy investor – zahraničný subjekt.

Kurzové a iné rozdiely

Pri reklasifikácii krátkodobých záväzkov na dlhodobé záväzky sa táto skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 218 – Krátkodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 220 – Dlhodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí v dohodnutej výške reklasifikovaného záväzku.

Riadok 219 – DLHODOBÉ PASÍVA – PRIAMY INVESTOR – ZAHRANIČNÝ SUBJEKT

Vykazujú sa tu dlhodobé záväzky z obchodných vzťahov a poskytnuté dlhodobé preddavky voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu, ktorý má vo vykazujúcej jednotke majetkovú účasť najmenej 10 %, a voči konsolidovanému celku (prijatý záväzok voči materskej spoločnosti priameho zahraničného investora, prípadne poskytnutý preddavok materskej spoločnosti priameho zahraničného investora).

Ide o záväzky, ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný materiál, tovar), hmotného a nehmotného majetku s výnimkou služieb. Súčasťou tohto riadka sú aj obchody s nemajetkovými cennými papiermi emitovanými vykazujúcou jednotkou so splatnosťou vyše jedného roka.

V každom prípade ide o vzťah priamy investor (prípadne konsolidovaný celok) – vykazujúca jednotka.

Dlhodobé záväzky vznikajúce pri dovoze od podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovaného celku sa vykazujú v riadku 220 – Dlhodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí.

Kurzové a iné rozdiely

Pri reklasifikácii krátkodobých záväzkov na dlhodobé záväzky sa táto skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 220 – Dlhodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 218 – Krátkodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí v dohodnutej výške reklasifikovaného záväzku.

Riadok 223 – DIVIDENDY – ROZDELENÝ ZISK Z RIADKOV 211 A 212, STĹPEC 14

Vykazujú sa tu sumárne dividendy, rozdelený zisk, ktoré boli skutočne prevedené (vyplatené) do zahraničia z bankového účtu vykazujúcej jednotky.

Riadok 225 – ÚROKY Z RIADKOV 213 AŽ 220, STĹPEC 14

Vykazujú sa tu sumárne predpísané úroky z úverov a pôžičiek prijatých od priameho zahraničného investora – zahraničného subjektu (konsolidovaného celku) a od podnikov priamej investície v zahraničí, ktoré časovo a vecne súvisia s vykazovaným obdobím.

Príloha č. 4 k opatreniu č. 613/2003 Z. z.

Vzor 04

Príloha č. 5 k opatreniu č. 613/2003 Z. z.

Vzor 05

Príloha č. 6 k opatreniu č. 613/2003 Z. z.

Vzor 06

Príloha č. 7 k opatreniu č. 613/2003 Z. z.

Vzor 07

Príloha č. 8 k opatreniu č. 613/2003 Z. z.

Vzor 08

Príloha č. 9 k opatreniu č. 613/2003 Z. z.

Časť 1

Číselník kódov krajín a medzinárodných organizácií

Kód OSN Alfabetický kód krajín/medzinárodných organizácií Slovenský skrátený názov
21) 32)
004 AF AFG Afganistan
008 AL ALB Albánsko
012 DZ DZA Alžírsko
016 AS
Americká Samoa
020 AD AND Andorra
024 AO AGO Angola
660 AI AIA Anquilla
010 AQ ATA Antarktída
028 AG ATG Antigua a Barbuda
032 AR ARG Argentína
051 AM ARM Arménsko
533 AW ABW Aruba
036 AU AUS Austrália
031 AZ AZE Azerbajdžan
044 BS BHS Bahamy
048 BH BHR Bahrajn
050 BD BGD Bangladéš
052 BB BRB Barbados
056 BE BEL Belgicko
084 BZ BLZ Belize
204 BJ EN Benin
060 BM BMU Bermudy
064 BT BTN Bhután
112 BY BLR Bielorusko
068 BO BOL Bolívia
070 BA BIH Bosna a Hercegovina
072 BW BWA Botswana
074 BV BVT Bouvetov ostrov
076 BR BRA Brazília
086 IO IOT Britské indickooceánske územie
092 VG VGB Britské Panenské ostrovy
096 BN BRN Brunej
100 BG BGR Bulharsko
854 BF BFA Burkina
108 BI BDI Burundi
184 CK COK Cookove ostrovy
196 CY CYP Cyprus
148 TD TCD Čad
203 CZ CZE Česko
152 CL CHL Čile
156 CN CHN Čína
208 DK DNK Dánsko
212 DM DMA Dominika
214 DO DOM Dominikánska republika
262 DJ DJI Džibutsko
818 EG EGY Egypt
218 EC ECU Ekvádor
232 ER ERI Eritrea
233 EE EST Estónsko
231 ET ETH Etiópia
234 FO FRO Faerské ostrovy
238 FK FLK Falklandy
242 FJ FJI Fidži
608 PH PHL Filipíny
246 FI FIN Fínsko
254 GF GUF Francúzska Guyana
258 PF PYF Francúzska Polynézia
260 TF ATF Francúzske južné územia
250 FR FRA Francúzsko
266 GA GAB Gabon
270 GM GMB Gambia
288 GH GHA Ghana
292 GI GIB Gibraltár
300 GR GRC Grécko
308 GD GRD Grenada
304 GL GRL Grónsko
268 GE GEO Gruzínsko
312 GP GLP Guadeloupe
316 GU GUM Guam
320 GT GTM Guatemala
GG3) Guernsey
324 GN GIN Guinea
624 GW GNB Guinea-Bissau
328 GY GUY Guyana
332 HT HTI Haiti
334 HM HMD Heardov ostrov
530 AN ANT Holandské Antily
528 NL NLD Holandsko
340 HN HND Honduras
344 HK HKG Hongkong
191 HR HRV Chorvátsko
356 IN IND India
360 ID IDN Indonézia
368 IQ IRQ Irak
364 IR IRN Iran
372 IE IRL Írsko
352 IS ISL Island
IM3) Ostrov Man
376 IL ISR Izrael
239 GS SGS Južná Georgia a Južné Sandwichove ostrovy
388 JM JAM Jamajka
392 JP JPN Japonsko
887 YE YEM Jemen
JE3) Jersey
400 JO JOR Jordánsko
891 YU YUG Juhoslávia
710 ZA ZAF Južná Afrika
136 KY CYM Kajmanie ostrovy
116 KH KHM Kambodža
120 CM CMR Kamerun
124 CA CAN Kanada
132 cv CPV Kapverdy
634 QA QAT Katar
398 KZ KAZ Kazachstan
404 KE KEN Keňa
417 KG KGZ Kirgizsko
296 KI KIR Kiribati
166 CC CCK Kokosové ostrovy
170 CO COL Kolumbia
174 KM COM Komory
180 CD COD Kongo
178 CG COG Kongo
408 KP PRK Kórejská ľudovodemokratická republika
410 KR KOR Kórejská republika
188 CR CRI Kostarika
192 CU CUB Kuba
414 KW KWT Kuvajt
418 LA LAO Laos
426 LS LSO Lesotho
422 LB LBN Libanon
430 LR LBR Libéria
434 LY LBY Líbya
438 LI LIE Lichtenštajnsko
440 LT LTU Litva
428 LV LVA Lotyšsko
442 LU LUX Luxembursko
446 MO MAC Macao
807 MK MKD Macedónsko
450 MG MDG Madagaskar
348 HU HUN Maďarsko
458 MY MYS Malajzia
454 MW MWI Malawi
462 MV MDV Maldivy
466 ML MLI Mali
470 MT MLT Malta
504 MA MAR Maroko
584 MH MHL Marshallove ostrovy
474 MQ MTQ Martinik
480 MU MUS Maurícius
478 MR MRT Mauritánia
175 YT MYT Mayotte
581 UM UMI Menšie odľahlé ostrovy USA
484 MK MEX Mexiko
583 FM FSM Mikronézia
104 MM MMR Mjanmarsko
498 MD MDA Moldavsko
492 MC MCO Monako
496 MN MNG Mongolsko
500 MS MSR Montserrat
508 MZ MOZ Mozambik
516 NA NAM Namíbia
520 NR NRU Nauru
276 DE DEU Nemecko
524 NP NPL Nepál
562 NE NER Niger
566 NG NGA Nigéria
558 NI NIC Nikaragua
570 NU NIU Niue
574 NF NFK Norfolk
578 NO NOR Nórsko
540 NC NCL Nová Kaledónia
554 NZ NZL Nový Zéland
512 OM OMN Omán
586 PK PAK Pakistan
585 PW PLW Palau
591 PA PAN Panama
850 VI VIR Panenské ostrovy USA
598 PG PNG Papua-Nová Guinea
600 PY PRY Paraguaj
604 PE PER Peru
612 PN PCN Pitcairnove ostrovy
384 CI CIV Pobrežie Slonoviny
616 PL POL Poľsko
630 PR PRI Portoriko
620 PT PRT Portugalsko
040 AT AUT Rakúsko
638 RE REU Réunion
226 GQ GNQ Rovníková Guinea
642 RO ROM Rumunsko
643 RU RUS Rusko
646 RW RWA Rwanda
666 PM SPM Saint Pierre a Miquelon
222 SV SLV Salvádor
674 SM SMR San Maríno
682 SA SAU Saudská Arábia
686 SN SEN Senegal
580 MP MNP Severné Mariany
690 SC SYC Seychely
694 SL SLE Sierra Leone
702 SG SGP Singapur
703 SK SVK Slovensko
705 SI SVN Slovinsko
706 SO SOM Somálsko
784 AE ARE Spojené arabské emiráty
826 GB GBR Spojené kráľovstvo
840 US USA Spojené štáty americké
144 LK LKA Srí Lanka
140 CF CAF Stredoafrická republika
736 SD SDN Sudán
740 SR SUR Surinam
744 SJ SJM Svalbard a Jan Mayen
748 SZ SWZ Svazijsko
654 SH SHN Svätá Helena
662 LC LCA Svätá Lucia
659 KN KNA Svätý Krištof
678 ST STP Svätý Tomáš
670 VC VCT Svätý Vincent
760 SY SYR Sýria
090 SB SLB Šalamúnove ostrovy
724 ES ESP Španielsko
756 CH CHE Švajčiarsko
752 SE SWE Švédsko
762 TJ TJK Tadžikistan
158 TW TWN Taiwan
380 IT ITA Taliansko
834 TZ TZA Tanzánia
764 TH THA Thajsko
768 TG TGO Togo
772 TK TKL Tokelau
776 TO TON Tonga
780 TT TTO Trinidad a Tobago
788 TN TUN Tunisko
792 TR TUR Turecko
795 TM TKM Turkménsko
796 TC TCA Turks a Caicos
798 TV TUV Tuvalu
800 UG UGA Uganda
804 UA UKR Ukrajina
858 UY URY Uruguaj
860 UZ UZB Uzbekistan
548 VU VUT Vanuatu
336 VA VAT Vatikán
862 VE VEN Venezuela
162 CX CXR Vianočný ostrov
704 VN VNM Vietnam
626 TP TMP Východný Timor
876 WF WLF Wallis a Futuna
894 ZM ZMB Zambia
732 EH ESH Západná Sahara
882 WS WSM Západná Samoa
716 ZW ZWE Zimbabwe
XX Nešpecifikované oblasti vnútri EÚ
ZZ Nešpecifikované oblasti mimo EÚ
1C IMF - Medzinárodný menový fond
1D WTO - Svetová obchodná organizácia
1E IBRD - Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj
1F IDA - Medzinárodné združenie pre rozvoj
1H UNESCO - Vzdelávacia, vedecká a kultúrna organizácia Spojených národov
U FAO - Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo
1K WHO - Svetová zdravotnícka organizácia
1L IFAD - Medzinárodný fond pre poľnohospodársky rozvoj
1M IFC - Medzinárodná finančná korporácia
1N MIGA - Multilaterálna agentúra pre investičné záruky
1O UNICEF - Detský fond Spojených národov
1P UNHCR - Vysoký komisár Spojených národov pre utečencov
1Q UNRWA - Agentúra Spojených národov pre pomoc a prácu v Palestíne
1R IAEA - Medzinárodná agentúra pre jadrovú energiu
1S ILO - Medzinárodná organizácie práce
1T ITU - Medzinárodná telekomunikačná jednotka
4B EMS - Európsky menový systém
4C EIB - Európska investičná banka
4D EC - Európska komisia
4E EDF - Európsky rozvojový fond
4F ECB - Európska centrálna banka
4G EIF - Európsky investičný fond
4H ECSC - Európske spoločenstvo pre oceľ a uhlie
4K Európsky parlament
4L Rada Európskej únie
4M Súdny dvor
4N Audítorský dvor
4P Hospodársky a sociálny výbor
4Q Regionálny výbor
4Z Nešpecifikované európske inštitúcie
5A OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
5B BIS - Banka pre medzinárodné zúčtovanie
5C IADB - Interamerická banka pre rozvoj
5D AfDB - Africká rozvojová banka
5E AsDB - Ázijská rozvojová banka
5F EBRD - Európska banka pre obnovu a rozvoj
5G IIC - Interamerická investičná korporácia
5H NIB - Nordická investičná banka
5J IBEC - Medzinárodná banka pre hospodársku spoluprácu
5K IIB - Medzinárodná investičná banka
5L CDB - Karibská banka pre rozvoj
5M AMK - Arabský menový fond
5N BADEA - Arabská banka pre hospodársky rozvoj v Afrike
5P CASDB - Banka pre rozvoj štátov strednej Afriky
5Q Africký rozvojový fond
5R Ázijský rozvojový fond
5S Fonds special unifié de développement
5T CABEI - Stredoamerická banka pre hospodársku integráciu
5U ADC - Andská spoločnosť pre rozvoj
6B NATO - Severoatlantická aliancia
6C Rada Európy
6D ICRC - Medzinárodný výbor Červeného kríža
6E ESA - Európska vesmírna agentúra
6F EPO - Európsky patentový úrad
6G EUROCONTROL - Európska organizácia pre bezpečnosť leteckej prevádzky
6H EUTELSAT - Európska organizácia pre telekomunikačné satelity
6J INTELSAT - Medzinárodná organizácia pre telekomunikačné satelity
6K EBU/UER - Európske vysielacie združenie
6L EUMETSAT - Európska organizácia pre využitie meteorologických satelitov
6M ESO - Európske južné observatórium
6N ECMWF - Európske centrum pre strednodobé predpovede počasia
6O EMBL - Európske laboratórium molekulárnej biológie
6P CERN - Európska organizácia pre jadrový výskum
6Q IOM - Medzinárodná organizácia pre migráciu
7Z Nešpecifikované medzinárodné organizácie mimo EÚ
1) ISO štandardu 3166
2) Medzinárodné ISO štandardov 4217
3) Neoficiálny ISO 3166-1 kód krajiny, výnimočne rezervovaný dvojmiestny alfabetický kód (zdroj EUROSTAT, BOPvade mecum March 2003)

Časť 2

Číselník kódov peňažných mien

Numerický kód meny Alfabetický kód meny Slovenský názov meny
020 ADP andorrská peseta
784 AED dirham SAE
004 AFA afgán
008 ALL albánsky lek
051 AMD arménsky dram
532 ANG antilský gulden
024 AON nová kwanza
982 AOR reajustado kwanza
032 ARS argentínske peso
040 ATS rakúsky šiling
036 AUD austrálsky dolár
533 AWG arubský gulden
031 AZM azerbajdžanský manat
977 BAM poukážky
052 BBD barbadoský dolár
050 BDT taka
056 BEF belgický frank
100 BGL bulharský lev
048 BHD bahrajnský dinár
108 BIF burundský frank
060 BMD bermudský dolár
096 BND brunejský dolár
068 BOB boliviano
984 BOV mvdol (FC)
986 BRL brazílsky real
044 BSD bahamský dolár
064 BTN ngultrum
072 BWP pula
112 BYB bieloruský rubeľ
084 BZD belizský dolár
124 CAD kanadský dolár
976 CDF konžský frank
756 CHF švajčiarsky frank
990 CLF unidades de fomento (FC)
152 CLP čilske peso
156 CNY čínsky júan
170 COP kolumbijské peso
188 CRC kostarický colon
192 CUP kubánske peso
132 CVE kapverdské escudo
196 CYP cyperská libra
203 CZK česká koruna
276 DEM nemecká marka
262 DJF džibutský frank
208 DKK dánska koruna
214 DOP dominikánske peso
012 DZD alžírsky dinár
218 ECS sucre
983 ECV unidad de valor Constance (UVC) (FC)
233 EEK estónska koruna
818 EGP egyptská libra
232 ERN eritrejská nakfa
724 ESP španielska peseta
230 ETB etiópsky birr
978 EUR euro
246 FIM fínska marka
242 FJD fidžijský dolár
238 FKP falklandská libra
250 FRF francúzsky frank
826 GBP anglická libra
981 GEL gruzínsky lari
288 GHC cedi
292 GIP gibraltárska libra
270 GMD dalasi
324 GNF guinejský frank
300 GRD drachma
320 GTQ quetzal
624 GWP peso Guiney-Bissau
328 GYD guayanský dolár
344 HKD hongkongský dolár
340 HNL lempira
191 HRK chorvátska kuna
332 HTG gourde
348 HUF maďarský forint
360 IDR indonézska rupia
372 IEP írska libra
376 ILS nový izraelský šekel
356 INR indická rupia
368 IQD iracký dinár
364 IRR iránsky rial
352 ISK islandská koruna
380 ITL talianska líra
388 JMD jamajský dolár
400 JOD jordánsky dinár
392 JPY japonský jen
404 KES kenský šiling
417 KGS som
116 KHR riel
174 KMF komorský frank
408 KPW severokórejský won
410 KRW juhokórejský won
414 KWD kuvajtský dinár
136 KYD dolár Kajmaních ostrovov
398 KZT kazachstanský tenge
418 LAK kip
422 LBP libanonská libra
144 LKR srílanská rupia
430 LRD libérijský dolár
426 LSL loti
440 LTL litovský litas
442 LUF luxemburský frank
428 LVL lotyšský lats
434 LYD líbyjský dinár
504 MAD marocký dirham
498 MDL moldavský lei
450 MGF madagaskarský frank
807 MKD macedónsky denár
104 MMK kyat
496 MNT mongolský tugrik
446 MOP pataca
478 MRO ukija
470 MTL maltská líra
480 MUR maurícijská rupia
462 MVR maledivská rupia
454 MWK malawijská kwacha
484 MXN mexické peso
979 MXV mexican. unidad de inversion (UDI) (FC)
458 MYR malajzijský ringgit
508 MZM metical
516 NAD namíbijský dolár
566 NGN naira
558 NIO córdoba
528 NLG holandský gulden
578 NOK nórska koruna
524 NPR nepálska rupia
554 NZD novozélandský dolár
512 OMR ománsky rial
590 PAB balboa
604 PEN nový sol
598 PGK kina
608 PHP filipínske peso
586 PKR pakistanská rupia
985 PLN poľský zlotý
620 PTE portugalské escudo
600 PYG guaraní
634 QAR katarský rial
642 ROL rumunský lei
643 RUB ruský rubeľ (1 000 : 1)
810 RUR ruský rubeľ
646 RWF rwandsky frank
682 SAR saudský rial
090 SBD dolár Šalamúnových ostrovov
690 SCR seychelská rupia
736 SDD sudánsky dinár
752 SEK švédska koruna
702 SGD singapurský dolár
654 SHP libra ostrova Svätej Heleny
705 SIT tolar
703 SKK slovenská koruna
694 SLL leone
706 SOS somálsky šiling
740 SRG surinamský gulden
678 STD dobra
222 SVC salvádorský colon
760 SYP sýrska libra
748 SZL lilangeni
764 THB thajský baht
762 TJR tadžický rubeľ
795 TMM manat
788 TND tuniský dinár
776 TOP paanga
626 TPE timorské escudo
792 TRL turecká líra
780 TTD dolár Trinidadu a Tobaga
901 TWD nový taiwansky dolár
834 TZS tanzánijský šiling
980 UAH ukrajinská hryvna
800 UGX ugandský šiling
840 USD americký dolár
997 USN americký dolár next d. (FC)
998 USS americký dolár same d. (FC)
858 UYU uruguajské peso
860 UZS uzbecký sum
862 VEB bolivar
704 VND dong
548 VUV vatu
882 WST tala
950 XAF frank BEAC/CFA
961 XAG striebro
959 XAU zlato
955 XBA EURCO
956 XBB E. M. U. - 6
957 XBC E. U. A. - 9
958 XBD E. U. A. - 17
951 XCD východokaribský dolár
960 XDR I. M. F. (MMF - ZPČ SDR)
XFO zlatý frank
XFU frank UIC
952 XOF frank BCEAO/CFA
964 XPD paládium
953 XPF frank CFP
962 XPT platina
XRE rinet (FC)
999 XXX transakcie bez meny
886 YER jemenský rial
891 YUM nový dinár
710 ZAR juhoafrický rand
894 ZMK zambijská kwacha
180 ZRN nový zair
716 ZWD zimbabwiansky dolár

Poznámky pod čiarou

1) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2003 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska na štatistické účely (oznámenie č. 570/2003 Z. z.).

2) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 552/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností.

3) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí.

4) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/1999, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky (oznámenie č. 358/1999 Z. z.) v znení neskorších predpisov.