Zákon č. 610/2003 Z. z.Zákon o elektronických komunikáciách

Čiastka 249/2003
Platnosť od 31.12.2003 do31.10.2011
Účinnosť od 01.05.2011 do31.10.2011
Zrušený 351/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovení § 6 ods. 3 písm. e), § 8 ods. 1 písm. e), § 9, § 10 ods. 3 až 5 a ods. 6 druhej vety, § 15 ods. 3 až 4, § 17 ods. 4, § 28 ods. 2, § 46 ods. 1, § 48, § 50 ods. 7, § 62 ods. 3 poslednej vety a § 74, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnost...