Zákon č. 603/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. r1/c11/2004 Z. z.)

Čiastka 246/2003
Platnosť od 31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2004

603

ZÁKON

z 3. decembra 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z. a zákona č. 165/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 písmeno a) znie:

a) tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (ďalej len „platobný styk a zúčtovanie"),“.

2. V § 2 ods. 2 písm. b) sa na začiatok vkladajú slová „Poskytovanie investičných služieb1a) pre klientov a“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 6 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).“.

3. Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:

5) Napríklad zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6) Napríklad zákon č. 594/2003 Z. z., zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 2 ods. 13 sa vypúšťajú slová „výhradne prostredníctvom Národnej banky Slovenska alebo právnickej osoby určenej Národnou bankou Slovenska“.

5. Poznámky pod čiarou k odkazom 9, 11, 12 a 13 znejú:

9) Zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 604/2003 Z. z.

11) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.

12) Napríklad zákon č. 510/2002 Z. z. v znení zákona č. 604/2003 Z. z., zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.

13) Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.“.

6. V § 5 písm. e) sa slová „finančné deriváty a“ nahrádzajú slovami „deriváty13a) a ich výnosy“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a zlato“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

13a) § 5 písm. f) až i) a § 8 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z.“.

7. V § 5 písm. f) sa slová „verejne obchodovateľné cenné papiere“ nahrádzajú slovami „akcie, dočasné listy, podielové listy a iné cenné papiere prijaté na trh13b) burzy cenných papierov“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:

13b) § 25 až 32 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.“.

8. V § 5 písmená h) a i) znejú:

h) klientom banky alebo pobočky zahraničnej banky osoba, s ktorou má banka alebo pobočka zahraničnej banky v rámci výkonu bankových činností uzavretý obchod,

i) obchodom vznik, zmena alebo zánik záväzkových vzťahov medzi bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a jej klientom a akékoľvek operácie súvisiace s bankovými činnosťami vrátane nakladania s vkladmi,“.

9. V § 5 písm. l) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na účely tohto zákona sa za verejnú výzvu nepovažuje oznámenie, ponuka alebo odporúčanie vykonané výlučne formou osobného kontaktu a určené celkovo najviac desiatim osobám,“.

10. Poznámky pod čiarou k odkazom 14 a 15 znejú:

14) Občiansky súdny poriadok.
Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.
§ 67 až 71 zákona č. 510/2002 Z. z. v znení zákona č. 604/2003 Z. z.

15) Zákon č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

11. V § 6 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety: „Vykonanie dohľadu na mieste na území Slovenskej republiky je orgán bankového dohľadu iného štátu povinný vopred oznámiť Národnej banke Slovenska. Poverené osoby orgánu bankového dohľadu iného štátu majú pri vykonávaní tohto dohľadu rovnaké oprávnenia, povinnosti a zodpovednosť ako zamestnanci Národnej banky Slovenska poverení výkonom dohľadu na mieste podľa osobitného predpisu;15a) nemajú však povinnosť vyhotoviť písomný protokol o nimi vykonanom dohľade a povinnosť určiť a písomne oznámiť dohliadanému subjektu lehoty na prijatie a splnenie opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri dohľade.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

15a) § 37 a 37a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

12. V § 6 ods. 9 sa slová „Stredisko cenných papierov Slovenskej republiky16) je povinné z evidencií, ktoré vedie“ nahrádzajú slovami „Centrálny depozitár cenných papierov16) a člen centrálneho depozitára cenných papierov16) sú povinní z evidencií, ktoré vedú“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

16) § 99 až 111 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 510/2002 Z. z.“.

13. Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

17) § 27 a 28 zákona č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.“.

14. V § 6 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

(12) Národná banka Slovenska zverejňuje metodické usmernenia a odporúčania súvisiace s bankovým dohľadom vo Vestníku Národnej banky Slovenska.“.

Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.

15. V § 6 ods. 13 prvej vete sa slová „§ 2 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2“ a slovo „predpisu,19)“ sa nahrádza slovami „predpisu,5) inštitúcia elektronických peňazí,19)“ a v druhej vete sa odkaz „19“ nahrádza odkazom „5“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

19) § 21 ods. 2 písm. d) a § 21a až 21c zákona č. 510/2002 Z. z. v znení zákona č. 604/2003 Z. z.“.

16. V § 7 ods. 2 písm. e) sa za slovo „orgánu,“ vkladajú slová „za prokuristu,“.

17. V § 7 ods. 14 prvej vete sa za slovo „orgánu,“ vkladajú slová „za prokuristu,“ a vypúšťajú sa slová „päťročné riadiace skúsenosti“ a druhá veta znie: „Za odborne spôsobilú osobu môže Národná banka Slovenska uznať aj osobu, ktorá má úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo iné obdobné zahraničné vzdelanie a najmenej sedemročnú prax v oblasti bankovníctva alebo v inej finančnej oblasti, z toho najmenej tri roky v riadiacej funkcii.“.

18. Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

22) § 9 ods. 3 a § 42 ods. 2 Zákonníka práce.“.

19. V § 7 odsek 15 znie:

(15) Za dôveryhodnú osobu na účely tohto zákona sa považuje fyzická osoba, ktorá

a) nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný čin; tieto skutočnosti sa preukazujú a dokladujú odpisom z registra trestov24) nie starším ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, tieto skutočnosti sa preukazujú a dokladujú obdobným potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu jeho obvyklého pobytu,

b) nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii uvedenej v odseku 2 písm. e) alebo vo funkcii vedúceho zahraničnej pobočky v banke, v pobočke zahraničnej banky alebo vo finančnej inštitúcii, ktorej bolo odobraté bankové povolenie alebo iné povolenie na výkon činnosti, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím takéhoto povolenia,

c) nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii uvedenej v odseku 2 písm. e) v banke alebo vo finančnej inštitúcii, nad ktorou bola zavedená nútená správa, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy,

d) nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii uvedenej v odseku 2 písm. e) v banke alebo vo finančnej inštitúcii, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, na ktorú bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo na ktorú bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vznikom takejto skutočnosti,

e) nemala v posledných desiatich rokoch právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorú jej bolo možné uložiť podľa § 50 ods. 2,

f) nie je považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov24a) v oblasti finančného trhu,

g) spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v posledných desiatich rokoch svoje funkcie alebo podnikala a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo stanov banky alebo zahraničnej banky, prípadne z ich vnútorných právnych predpisov a aktov riadenia.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 24 a 24a znejú:

24) § 8 zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení zákona č. 418/2002 Z. z.

24a) § 8 písm.b) zákona č. 566/2001 Z. z.
§ 6 ods. 11 a 12 zákona č. 594/2003 Z. z.
§ 3 písm. a) zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

20. V § 9 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a stanov banky“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Podmienkou24b) pre platnosť a účinnosť zmeny stanov banky alebo nových stanov banky (ďalej len „zmena stanov") je udelenie súhlasu Národnej banky Slovenska. Banka je najneskôr v tretí pracovný deň po prijatí rozhodnutia o zmene stanov povinná doručiť Národnej banke Slovenska písomnú žiadosť o udelenie súhlasu Národnej banky Slovenska na príslušnú zmenu stanov s priloženým znením tejto zmeny stanov a s úplným znením stanov pred ich zmenou a po ich zmene. Ak Národná banka Slovenska neudelí súhlas na zmenu stanov, je táto zmena neplatná. Ak však Národná banka Slovenska nerozhodne o žiadosti do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti, súhlas na príslušnú zmenu stanov sa považuje za udelený.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24b znie:

24b) § 36 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka.“.

21. V § 11 ods. 1 sa vypúšťa slovo „súhlasného“.

22. V § 11 ods. 5 sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „zahraničná“.

23. V § 11 ods. 7 sa slová „§ 6 ods. 5 a 6“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 7 prvá veta a ods. 8“.

24. V § 12 ods. 1 sa slová „ods. 1“ nahrádzajú slovami „ods. 1 a 2“ a za slová „oznámi jej“ sa vkladajú slová „v tejto lehote podmienky, za akých sa plánované činnosti môžu alebo musia vo verejnom záujme vykonávať na území Slovenskej republiky, a rovnako jej oznámi“.

25. V § 12 ods. 2 sa za slovo „môže“ vkladajú slová „zahraničná banka a“ a slová „ods. 1“ sa nahrádzajú slovami „ods. 1 a 2“.

26. V § 13 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a navrhovanú stratégiu činnosti jej pobočky podloženú realistickými ekonomickými výpočtami“.

27. V § 17 ods. 1 sa slová „poskytovaní bankových služieb“ nahrádzajú slovami „výkone bankových činností“.

28. V § 17 ods. 4 sa slová „Komisiu Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európsku komisiu“.

29. V § 19 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Zároveň oznámi štruktúru konsolidovaného celku, do ktorého táto banka patrí alebo bude patriť.“.

30. V § 23 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „identifikácie, sledovania, merania a“.

31. V § 23 ods. 3 sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a slová „prevádzkové riziko“ sa nahrádzajú slovami „kreditné riziko, operačné riziko a ďalšie riziká“.

32. V § 23 odsek 4 znie:

(4) Riadením rizík na účely tohto zákona sa rozumie predchádzanie možným vlastným stratám z rizík ich včasnou identifikáciou, sledovaním, meraním, minimalizáciou a kontrolou.“.

33. V § 24 ods. 5 sa slová „podľa odseku 3“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 3 a 4“.

34. V § 25 ods. 1 prvej vete sa nad slovo „podnikateľom“ umiestňuje odkaz26a) a tretia veta znie: „Zákazy a obmedzenia ustanovené podľa tohto odseku pre členov štatutárneho orgánu banky a pre zamestnancov banky sa nevzťahujú na ich členstvo v štatutárnom orgáne ani v dozornej rade burzy cenných papierov,26b) centrálneho depozitára cenných papierov16) alebo právnickej osoby, nad ktorou má táto banka kontrolu v súlade s § 29 ods. 1.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 26a a 26b znejú:

26a) § 2 ods. 2 a § 23 Obchodného zákonníka.

26b) § 2 zákona č. 429/2002 Z. z.“.

35. V § 25 ods. 2 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak týmto klientom banky je iná banka alebo zahraničná banka, ktorá má kontrolu nad tou istou bankou.“.

36. V § 27 ods. 1 druhej vete sa za slová „najmä sú povinné“ vkladajú slová „riadiť svoje riziká a“.

37. V § 27 ods. 1 písm. d) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak to z prevádzkových dôvodov nie je možné, sú povinné bezodkladne zabezpečiť kontrolu vykonaného obchodu osobami, ktoré sa na jeho vykonaní nezúčastnili.“.

38. V § 27 odsek 2 znie:

(2) Nakladaním s vkladom sa na účely tohto zákona rozumie akékoľvek zriadenie, uloženie, prevod, výber alebo zrušenie vkladu, jeho postúpenie alebo založenie, viazanie jeho výplaty, umožnenie užívania vkladu inej osobe a tiež akákoľvek zmena podmienok uloženia vkladu; zvyšovanie vkladu sa nepovažuje za nakladanie s vkladom.“.

39. V § 28 ods. 1 písm. a) za slovami „33 %“ sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „50 %“ sa vkladajú slová „alebo 66 %“.

40. V § 28 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) na použitie akcií vydaných bankou ako predmetu zabezpečenia záväzkov vlastníka týchto akcií alebo inej osoby s výnimkou, ak predmetom zabezpečenia sú akcie v rozsahu celkovo nižšom ako 5 % podielu na základnom imaní banky v jednej alebo v niektorých operáciách priamo alebo konaním v zhode,“.

41. V § 28 ods. 6 sa na konci pripája veta, ktorá znie: „Žiadosť podľa odseku 1 písm. f) podáva vlastník akcií, ktorý ich chce použiť ako predmet zabezpečenia záväzkov.“.

42. V § 28 ods. 9 za slovami „33 %“ sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „50 %“ sa vkladajú slová „alebo 66 %“.

43. V § 28 ods. 10 sa slová „písm. a) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až e)“.

44. V § 29 ods. 1 a 2 sa za slová „finančnou inštitúciou“ vkladá čiarka a slová „poisťovňou,30a) zaisťovňou,30a) prevádzkovateľom platobného systému podľa osobitného predpisu,30b) nadáciou30c)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 30a, 30b a 30c znejú:

30a) § 4 ods. 1 a § 11 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

30b) § 31 ods. 5 písm. b) a § 61 zákona č. 510/2002 Z. z.

30c) Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.“.

45. V § 30 odsek 3 znie:

(3) Primeranosťou vlastných zdrojov sa na účely tohto zákona rozumie pomer vlastných zdrojov k aktívam a iným pozíciám upraveným podľa stupňa rizík v nich obsiahnutých (ďalej len „rizikovo vážené aktíva"). Banka je povinná vykonávať výpočty vlastných zdrojov banky a výpočet rizikovo vážených aktív podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá Národná banka Slovenska podľa odseku 5. Banka je povinná vykonávať aj výpočty rizík podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá Národná banka Slovenska podľa odseku 5 alebo podľa vlastných modelov na výpočty rizík. Pobočka zahraničnej banky je povinná vykonávať výpočty rizík rovnako ako banka. Vlastné modely na výpočty rizík musia vychádzať z podmienok závislých od objektívnych skutočností a na ich použitie sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska udelený na základe písomnej žiadosti banky.“.

46. V § 30 odsek 5 znie:

(5) Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa na účely požiadaviek na podnikanie bánk a pobočiek zahraničných bánk ustanoví:

a) čo sa rozumie aktívami, pozíciami, rezervami a rizikami,

b) čo tvorí vlastné zdroje banky a vlastné zdroje konsolidovaného celku a subkonsolidovaného celku,

c) spôsob výpočtu vlastných zdrojov banky a vlastných zdrojov konsolidovaného celku a subkonsolidovaného celku,

d) spôsob a metódy výpočtu rizikovo vážených aktív banky a rizikovo vážených aktív konsolidovaného celku a subkonsolidovaného celku, ako aj lehoty, počas ktorých sa uplatňujú jednotlivé metódy výpočtu,

e) spôsob úpravy aktív a iných pozícií a koeficienty na ich úpravu v bankách a v pobočkách zahraničných bánk,

f) spôsob, postup a organizáciu riadenia rizík, požiadavky, ktoré musia spĺňať vlastné modely na výpočet rizík v banke, v pobočke zahraničnej banky a v konsolidovanom celku a subkonsolidovanom celku, ako aj spôsob a lehoty skúšania a preskúšavania vlastných modelov na výpočet rizík,

g) náležitosti žiadosti o súhlas podľa odseku 3 a doklady prikladané k žiadosti.“.

47. V § 31 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

(8) Národná banka Slovenska je na účely posudzovania majetkovej angažovanosti oprávnená vyňať osobu zo skupiny hospodársky spojených osôb, ak sa na všetky osoby v tejto skupine vrátane banky vzťahuje dohľad na konsolidovanom základe vykonávaný príslušným orgánom členského štátu.“.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.

48. V § 32 ods. 5 sa za slovo „podnikania“ vkladajú slová „a pomery majetkovej angažovanosti“.

49. V § 35 ods. 1 sa posledná veta nahrádza týmto textom: „Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné pred uzavretím a vykonaním takého obchodu preveriť, či osoba, s ktorou takýto obchod vykonávajú, k nim nemá osobitný vzťah; táto osoba je povinná poskytnúť banke a pobočke zahraničnej banky pravdivé informácie, ktoré banka a pobočka zahraničnej banky potrebujú na účel tohto preverenia. Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné pravdivosť poskytnutých údajov písomne zabezpečiť v zmluve o nimi poskytnutej záruke alebo o vklade podľa § 5 písm. a) sankciou neplatnosti uzavretia tejto zmluvy a v zmluve o úvere podľa § 5 písm. b) sankciou okamžitej splatnosti celej dlžnej sumy ku dňu, keď sa banka alebo pobočka zahraničnej banky dozvedela o nepravdivosti týchto údajov, vrátane splatnosti úrokov za celú dohodnutú dobu úveru.“.

50. V § 35 sa odsek 4 dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:

l) jej hypotekárny správca a zástupca jej hypotekárneho správcu,

m) osoby, ktoré majú uzavretý právny vzťah s bankou, ktorý môže viesť k vzniku kvalifikovanej účasti na banke.“.

51. V § 35 sa odsek 5 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

k) jej hypotekárny správca a zástupca jej hypotekárneho správcu.“.

52. V § 36 ods. 1 sa slová „5 % základného imania“ nahrádzajú slovami „20 % vlastných zdrojov“.

53. V § 37 ods. 1 prvej vete sa za slová „úverov a“ vkladá slovo „vykonávanie“ a vypúšťa sa slovo „bankových“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „O každej zmene svojich obchodných podmienok na vykonávanie obchodov je banka alebo pobočka zahraničnej banky povinná informovať spôsobom uvedeným v predchádzajúcej vete, a to najmenej 15 dní pred nadobudnutím účinnosti príslušnej zmeny, ak osobitný predpis neustanovuje inak alebo ak sa banka alebo pobočka zahraničnej banky nedohodla so svojím klientom inak.“.

54. V § 37 odsek 4 znie:

(4) Banka je povinná uverejňovať

a) štvrťročne informácie o svojej činnosti, informácie o opatreniach na nápravu a pokutách, ktoré jej boli uložené podľa tohto zákona, informácie o svojich finančných ukazovateľoch, informácie o akcionároch banky najviac v rozsahu údajov vymedzených v § 93a ods. 1 písm. a) bodoch 1 a 2 a informácie o veľkosti podielov akcionárov na základnom imaní banky a na hlasovacích právach v banke, a to do 30 dní po uplynutí príslušného štvrťroka,

b) polročne informácie o finančných ukazovateľoch a o štruktúre konsolidovaného celku a subkonsolidovaného celku, ktorých je súčasťou, z hľadiska vzájomných vzťahov a z hľadiska zloženia týchto celkov podľa § 44, a to do 70 dní po uplynutí prvého polroka a do 30 dní po zostavení ročnej konsolidovanej účtovnej závierky.“.

55. Poznámky pod čiarou k odkazom 33, 34, 35 a 37 znejú:

33) § 6 ods. 1, § 13 a § 23 ods. 1 zákona č. 510/2002 Z. z.
§ 273 ods. 1 Obchodného zákonníka.

34) § 21 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

35) § 20 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.

37) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.“.

56. V § 38 ods. 1 sa za slovo „povinné“ vkladajú slová „aj bez súhlasu klienta“ a v celom odseku sa slová „iným osobám“ nahrádzajú slovami „právnickým osobám“.

57. V § 38 ods. 3 sa za slovo „Slovenska“ vkladajú slová „môže aj bez súhlasu klienta využívať údaje z registra pri výkone svojich úloh, činností a pôsobnosti podľa tohto zákona a osobitného zákona8) a aj bez súhlasu klienta“.

58. V § 38 odsek 4 znie:

(4) Údaje poskytnuté podľa odsekov 1 a 3 zostávajú naďalej predmetom bankového tajomstva a z registra ich nemožno poskytovať iným osobám ako bankám, pobočkám zahraničných bánk a Národnej banke Slovenska.“.

59. V § 39 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

a) pozície v jednotlivých finančných nástrojoch, ktoré banka drží na

1. obchodovanie na vlastný účet s cieľom dosiahnuť výnos zo skutočných alebo očakávaných rozdielov medzi ich nákupnými a predajnými cenami alebo z iných zmien v cenách alebo v úrokových mierach alebo

2. účel zabezpečenia svojich obchodov na vlastný účet s finančnými nástrojmi zaznamenanými v obchodnej knihe,

b) pozície v jednotlivých finančných nástrojoch pri poskytovaní investičných služieb pre klienta,“.

60. V § 39 ods. 1 druhej vete sa slová „Finančné nástroje“ nahrádzajú slovom „Pozície“.

61. V § 39 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné viesť bankovú knihu, v ktorej denne zaznamenávajú obchody a pozície, ktoré sa nezaznamenávajú v obchodnej knihe podľa odseku 1.

(3) Finančným nástrojom na účely vedenia obchodnej knihy a bankovej knihy sa rozumie investičný nástroj,37a) iný cenný papier, iný derivát alebo právny vzťah, na základe ktorého jeden účastník právneho vzťahu nadobúda finančné aktívum a iný účastník právneho vzťahu nadobúda finančný záväzok alebo kapitálový nástroj.“.

Doterajšie odseky 2 až 11 sa označujú ako odseky 4 až 13.

Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:

37a) § 5 zákona č. 566/2001 Z. z.“.

62. V § 39 ods. 11 sa odkaz „38“ nahrádza odkazom „39“.

63. Poznámky pod čiarou k odkazom 38, 39, 40 a 41 znejú:

38) § 2 ods. 4 písm. a) a b) a § 24 až 29 zákona č. 431/2002 Z. z.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy (oznámenie č. 644/2002 Z. z.).

39) Zákon č. 431/2002 Z. z.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 21 832/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy (oznámenie č. 738/2002 Z. z.).

40) Zákon č. 466/2002 Z. z.

41) § 2 ods. 1 písm. c) a § 15 ods. 5 písm. c) zákona č. 466/2002 Z. z.“.

64. V § 40 ods. 1 sa za slovo „audítorom40)“ vkladajú slová „alebo audítorskou spoločnosťou40a) (ďalej len „audítor")“.

65. V § 40 ods. 3 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to platí aj o audítorovi, ktorý vykonáva audítorské služby pre banku alebo pobočku zahraničnej banky v mene a na účet iného audítora.“ a v druhej vete sa slová „30 dní po doručení oznámenia“ nahrádzajú slovami „30. septembra tohto kalendárneho roka“.

66. Poznámka pod čiarou k odkazu 42 znie:

42) § 19 zákona č. 466/2002 Z. z.“.

67. V § 40 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „a iné informácie a podklady zistené počas výkonu jeho činnosti v banke alebo pobočke zahraničnej banky“.

68. Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:

44) § 6 ods. 4 a 5 a § 22 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.“.

69. § 44 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

(10) Zmiešaným konsolidovaným celkom sa na účely tohto zákona rozumie konsolidovaný celok kontrolovaný inou právnickou osobou ako bankou alebo finančnou inštitúciou, pričom v tomto konsolidovanom celku aspoň jedna kontrolovaná osoba musí byť bankou.

(11) Zmiešaným subkonsolidovaným celkom sa na účely tohto zákona rozumie subkonsolidovaný celok kontrolovaný inou právnickou osobou ako bankou alebo finančnou inštitúciou, pričom v tomto subkonsolidovanom celku aspoň jedna kontrolovaná osoba musí byť bankou.“.

70. § 47 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Odseky 2 a 3 sa rovnako vzťahujú na právnickú osobu, ktorá kontroluje zmiešaný konsolidovaný celok alebo zmiešaný subkonsolidovaný celok, na právnickú osobu, ktorá je zahrnutá do zmiešaného konsolidovaného celku alebo zmiešaného subkonsolidovaného celku, a na audítora takýchto právnických osôb.“.

71. V § 49 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak takáto dohoda nie je uzavretá, dohľad na konsolidovanom základe vykonáva orgán bankového dohľadu alebo orgán dohľadu nad finančnými inštitúciami a poisťovňami, ktorý udelil bankové povolenie banke s najväčšími celkovými aktívami; ak je výška celkových aktív rovnaká, dohľad na konsolidovanom základe vykonáva orgán bankového dohľadu alebo orgán dohľadu nad finančnými inštitúciami a poisťovňami, ktorý udelil povolenie ako prvý.“.

72. V § 49 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Vykonanie dohľadu na mieste na území Slovenskej republiky je orgán bankového dohľadu iného štátu povinný vopred oznámiť Národnej banke Slovenska. Poverené osoby príslušného orgánu bankového dohľadu členského štátu majú rovnaké oprávnenia, povinnosti a zodpovednosť ako zamestnanci Národnej banky Slovenska poverení výkonom dohľadu na mieste podľa osobitného predpisu;15a) nemajú však povinnosť vyhotoviť písomný protokol o nimi vykonanom dohľade a povinnosť určiť a písomne oznámiť dohliadanému subjektu lehoty na prijatie a splnenie opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri dohľade.“.

73. V poznámke pod čiarou k odkazu 46 sa citácia „Zákon č. 563/1991 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 431/2002 Z. z.

Zákon č. 510/2002 Z. z.“.

74. V § 50 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo výkon niektorého druhu obchodov“.

75. V § 50 ods. 2 poslednej vete sa slová „pobočka zahraničnej banky“ nahrádzajú slovami „zahraničná banka“.

76. V § 50 ods. 3 sa v úvodnej vete a písmenách a) až e) za slovo „banky“ vkladajú slová „alebo pobočky zahraničnej banky“, v písmene e) sa vypúšťa slovo „banka“ a dopĺňa sa písmenom f), ktoré znie:

f) prijatie opatrení na zlepšenie riadenia rizík.“.

77. V § 50 ods. 6 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.

78. V § 50 ods. 9 sa posledná veta nahrádza týmto textom: „Právoplatne uloženú pokutu vymáha správa finančnej kontroly príslušná podľa sídla právnickej osoby, a ak ide o fyzickú osobu, podľa jej miesta podnikania alebo trvalého pobytu, ak je odlišné od miesta podnikania. Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“.

79. V § 50 ods. 10 sa za slová „odseku 7“ vkladá čiarka a slová „§ 51 ods. 1“.

80. V § 51 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ods. 10 prvej vety“.

81. Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:

49) Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

82. § 53 a 54 znejú:

㤠53

(1) Účelom nútenej správy nad bankou je najmä

a) znemožnenie výkonu funkcií orgánom banky zodpovedným za zhoršujúcu sa hospodársku situáciu banky,

b) odstránenie najvážnejších nedostatkov v riadení a činnosti banky s cieľom zastaviť zhoršovanie sa hospodárskej situácie banky,

c) zistenie skutočného stavu, v akom sa banka nachádza vo všetkých oblastiach jej činnosti a hospodárenia,

d) ochrana vkladov klientov banky a iných práv klientov banky pred vznikom škody alebo narastaním škody,

e) prijatie ozdravného programu, ak je ekonomické ozdravenie banky reálne, vrátane prijatia a vykonania organizačných a iných opatrení na postupnú stabilizáciu banky a obnovenie jej likvidity, najmä v súčinnosti s hlavnými akcionármi banky,

f) zabezpečenie podmienok na uplatnenie nárokov vkladateľov vyplývajúcich zo systému ochrany vkladov podľa osobitného predpisu,32) ak sa vklady stanú nedostupnými,32) a v nevyhnutnom prípade vedenie banky k vyhláseniu konkurzu alebo vstúpeniu do likvidácie.

(2) Nútená správa je reorganizačné opatrenie, ktoré môže mať vplyv na existujúce práva tretích osôb, vrátane možnosti pozastavenia nakladania vkladateľov s ich vkladmi a pozastavenia platobného styku a zúčtovania v banke v nútenej správe.

(3) Národná banka Slovenka je povinná zaviesť nútenú správu, ak primeranosť vlastných zdrojov banky klesne pod 4 %.

(4) Národná banka Slovenska môže nútenú správu zaviesť, ak nedostatky v činnosti banky ohrozujú jej bezpečné fungovanie a akcionári banky neurobili potrebné kroky na odstránenie týchto nedostatkov, ak výsledkom hospodárenia bežného obdobia a predchádzajúcich období je strata banky prevyšujúca 30 % z jej základného imania, alebo pri inom závažnom nedostatku v činnosti banky.

(5) Nútená správa je zavedená okamihom doručenia rozhodnutia o nútenej správe banke a je ihneď účinná voči banke a voči iným osobám. Doručením tohto rozhodnutia je splnená informačná povinnosť Národnej banky Slovenska podľa § 97 ods. 1.

(6) Nútená správa nad bankou sa od okamihu jej zavedenia vzťahuje aj na jej pobočky umiestnené na území členských štátov a je účinná aj vo vzťahu k tretím osobám. Nútená správa v pobočke banky umiestnenej na území členského štátu sa vykonáva a jej účinky sa spravujú podľa tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak.

(7) Národná banka Slovenska nemôže zaviesť nútenú správu nad pobočkou zahraničnej banky.

(8) Zahraničné reorganizačné opatrenie s obdobným účelom a vplyvom na existujúce práva tretích osôb, ako je účel a vplyv nútenej správy (ďalej len „zahraničné reorganizačné opatrenie"), ktoré bolo zavedené v členskom štáte v zahraničnej banke so sídlom v tomto členskom štáte, sa od okamihu zavedenia vzťahuje aj na jej pobočku umiestnenú na území Slovenskej republiky a je účinné aj vo vzťahu k tretím osobám na území Slovenskej republiky. Zahraničné reorganizačné opatrenie zavedené v členskom štáte nad pobočkou zahraničnej banky, ktorá má sídlo mimo Európskej únie, je od okamihu jeho zavedenia účinné aj vo vzťahu k tretím osobám na území Slovenskej republiky. Zahraničné reorganizačné opatrenie zavedené v členskom štáte sa na území Slovenskej republiky vykonáva a jeho účinky sa spravujú podľa právnych predpisov tohto členského štátu, ak tento zákon neustanovuje inak.

(9) Zverejnenie výroku rozhodnutia o zavedení nútenej správy, poučenia o rozklade a účel zavedenia nútenej správy Národná banka Slovenska bezodkladne zabezpečí vo Vestníku Národnej banky Slovenska, najmenej v dvoch denníkoch s celoštátnou pôsobnosťou a vo verejne prístupných priestoroch sídla a obchodných prevádzok banky, nad ktorou bola zavedená nútená správa; osoby, ktoré Národná banka Slovenska o zverejnenie takýchto údajov požiada, sú povinné tejto žiadosti vyhovieť. Ak je zavedená nútená správa nad bankou, ktorá má pobočku umiestnenú na území členského štátu, Národná banka Slovenska bezodkladne zabezpečí zverejnenie výroku rozhodnutia o zavedení nútenej správy, poučenia o rozklade a účelu zavedenia nútenej správy aj v Úradnom vestníku Európskej únie a v príslušnom členskom štáte najmenej v dvoch denníkoch s celoštátnou pôsobnosťou, a to v slovenskom jazyku a v úradnom jazyku príslušného členského štátu. Zverejnenie týchto údajov nemá vplyv na účinky zavedenia nútenej správy.

(10) Národná banka Slovenska bezodkladne informuje orgán bankového dohľadu členského štátu o zavedení nútenej správy v banke, ktorá má pobočku umiestnenú na území tohto členského štátu. Informácia obsahuje aj uvedenie účinkov, ktoré vyplývajú zo zavedenia nútenej správy.

(11) Ak Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu podľa § 16 nad pobočkou zahraničnej banky zistí dôvody na zavedenie zahraničného reorganizačného opatrenia v zahraničnej banke, ktorá má sídlo v členskom štáte a ku ktorej patrí táto pobočka, informuje o tom orgán bankového dohľadu príslušného členského štátu.

§ 54

(1) Nútenú správu banky vykonáva správca banky (ďalej len „správca") a zástupca správcu. Správcu a najviac troch zástupcov správcu vymenúva a odvoláva Národná banka Slovenska. Správca a zástupca správcu môžu byť vymenovaní aj na dobu určitú.

(2) Osvedčením o vymenovaní správcu a zástupcu správcu na výkon nútenej správy a osôb vykonávajúcich zahraničné reorganizačné opatrenie v zahraničnej banke so sídlom v členskom štáte je originál dokladu o vymenovaní alebo potvrdenie vydané Národnou bankou Slovenska alebo zahraničným orgánom bankového dohľadu členského štátu. Preklad tohto osvedčenia do úradného jazyka členského štátu nevyžaduje úradné overenie ani iný podobný postup.

(3) Správcom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba uvedená v odseku 5, zástupcom správcu môže byť len fyzická osoba.

(4) Správca, ak je ním fyzická osoba, a zástupca správcu musia byť osoby odborne spôsobilé podľa § 7 ods. 14. Správcom a zástupcom správcu nemôže byť osoba,

a) ktorá je zamestnancom Národnej banky Slovenska alebo ktorá bola zamestnancom Národnej banky Slovenska kedykoľvek v období posledných dvoch rokov pred zavedením nútenej správy,

b) ktorá bola právoplatne odsúdená za trestný čin spáchaný pri vykonávaní riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný čin,

c) ktorá kedykoľvek v období posledných troch rokov vykonávala v banke, nad ktorou bola zavedená nútená správa, funkciu člena dozornej rady, člena štatutárneho orgánu, prokuristu alebo vedúceho zamestnanca,22) ak sa výkonu tejto funkcie sama dobrovoľne nevzdala,

d) ktorá má k banke, nad ktorou bola zavedená nútená správa, osobitný vzťah podľa § 35 ods. 4,

e) ktorá je dlžníkom alebo veriteľom banky, nad ktorou bola zavedená nútená správa,

f) ktorá je zamestnancom alebo členom štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá je dlžníkom alebo veriteľom banky, nad ktorou bola zavedená nútená správa,

g) ktorá je členom štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu inej banky, alebo vedúcim alebo zástupcom vedúceho inej pobočky zahraničnej banky,

h) ktorá kedykoľvek v období posledného roka poskytovala banke, nad ktorou bola zavedená nútená správa, audítorské služby bez vyslovenia výhrad k činnosti tejto banky.

(5) Správcom, ak je ním právnická osoba, môže byť len právnická osoba, ktorá je zriadená na spoločný výkon advokácie alebo je audítorskou spoločnosťou podľa osobitného predpisu,49a) ak táto právnická osoba má neobmedzené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s jej činnosťou pri výkone nútenej správy a s výkonom funkcie správcu a ak spoločníkmi tejto právnickej osoby, štatutárnym orgánom, členmi štatutárneho orgánu, členmi dozorného orgánu tejto právnickej osoby ani zamestnancami tejto právnickej osoby nie je ani jedna fyzická osoba, ktorá podľa odseku 4 nemôže byť správcom. Ak je správcom právnická osoba, nevymenúva sa zástupca správcu, nepriberajú sa odborní poradcovia a táto právnická osoba môže vykonávať nútenú správu len prostredníctvom osôb, ktoré spĺňajú podmienky a nie sú vylúčené podľa odseku 4.

(6) Správca je oprávnený riadiť banku a jej zamestnancov. Kompetencie správcu sú vymedzené týmto zákonom, osobitnými predpismi49b) a zmluvou o výkone činnosti správcu uzatvorenou podľa § 57 ods. 1, na ktorú sa nevzťahuje osobitný predpis.27) Výkon funkcie správcu, ktorý je fyzickou osobou, sa považuje za verejnú funkciu, na ktorej výkon sa poskytuje pracovné voľno podľa osobitného predpisu. Správca je viazaný obmedzeniami uvedenými v rozhodnutí Národnej banky Slovenska o zavedení nútenej správy alebo v zmluve o výkone činnosti správcu.

(7) Zástupca správcu je zodpovedný za správcom zverenú oblasť činnosti banky a podlieha pri výkone nútenej správy správcovi. Kompetencie zástupcu správcu sú určené v zmluve o výkone činnosti zástupcu správcu uzatvorenou s Národnou bankou Slovenska podľa § 57 ods. 1, na ktorú sa nevzťahuje osobitný predpis.27) Výkon funkcie zástupcu správcu sa považuje za verejnú funkciu, na ktorej výkon sa poskytuje pracovné voľno podľa osobitného predpisu. Po predchádzajúcom písomnom súhlase Národnej banky Slovenska môže správca písomne splnomocniť niektorého svojho zástupcu vykonávaním úkonov vo svojom mene, na základe písomného plnomocenstva s podpisom osvedčeným podľa osobitných predpisov;50) predchádzajúci súhlas môže byť vyjadrený priamo v zmluve o výkone činnosti správcu.

(8) Správca a zástupca správcu pri výkone nútenej správy na území iného členského štátu musia postupovať v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi členského štátu, na ktorého území pôsobia, najmä pri realizácii aktív a poskytovaní informácií zamestnancom.

(9) Osoba vykonávajúca zahraničné reorganizačné opatrenie zavedené v členskom štáte a jej zástupca majú pri výkone tohto zahraničného reorganizačného opatrenia rovnaké právne postavenie a sú oprávnení vykonávať na území Slovenskej republiky všetky kompetencie ako pri výkone nútenej správy na území členského štátu, v ktorom bolo zahraničné reorganizačné opatrenie zavedené; pri výkone svojich kompetencií však musia postupovať v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä pri realizácii aktív a poskytovaní informácií zamestnancom.

(10) V súvislosti s výkonom nútenej správy je správca po predchádzajúcom písomnom súhlase Národnej banky Slovenska oprávnený v záujme urýchleného riešenia závažných problémov v banke pribrať odborných poradcov; tento predchádzajúci súhlas môže byť vyjadrený priamo v zmluve o výkone činnosti správcu. Odborný poradca musí byť osoba odborne spôsobilá. Odborným poradcom nemôže byť osoba, ktorá podľa odseku 4 nemôže byť správcom.

(11) Výkon funkcie správcu a jeho zástupcov sa skončí dňom skončenia nútenej správy, uplynutím doby, na ktorú boli vymenovaní, alebo dňom ich odvolania z funkcie. Národná banka Slovenska odvolá správcu alebo zástupcu správcu, ak v súvislosti s nútenou správou porušia tento zákon alebo iné všeobecne záväzné právne predpisy alebo ak sa naplnia dôvody na ich odvolanie určené v zmluve o výkone činnosti správcu alebo v zmluve o výkone činnosti zástupcu správcu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 49a a 49b znejú:

49a) §13, 14 a 15 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 5, § 6 ods. 2 a § 8 zákona č. 466/2002 Z. z.

49b) Napríklad § 9 ods. 1 prvá veta Zákonníka práce, § 20 ods. 1 Občianskeho zákonníka.“.

83. V poznámke pod čiarou k odkazu 50 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 15/1993 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami.“.

84. V § 57 ods. 1 prvej a druhej vete sa vypúšťa slovo „mandátnu“.

85. V § 57 ods. 2 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 10“.

86. § 59 znie:

㤠59

(1) Účinky zavedenia nútenej správy v banke, ktorá má pobočku umiestnenú v inom členskom štáte, ak ide o

a) pracovné zmluvy a pracovnoprávne vzťahy, sa spravujú právnym poriadkom členského štátu, ktorými sa spravuje pracovná zmluva,

b) kúpne zmluvy a nájomné zmluvy týkajúce sa nehnuteľnosti, spravujú sa právnym poriadkom členského štátu, na ktorého území sa nehnuteľnosť nachádza,

c) práva týkajúce sa nehnuteľnosti, lode alebo lietadla, ktoré musia byť evidované v katastri nehnuteľností alebo v inom verejnom registri, sa spravujú právnym poriadkom členského štátu, na ktorého území sa vedie príslušný verejný register; to rovnako platí aj pre právne úkony vykonané po zavedení nútenej správy, týkajúce sa nehnuteľnosti, lode, lietadla a pre práva s tým spojené, pri ktorých sa vyžaduje ich zápis do verejného registra alebo inej obdobnej evidencie vedenej v členskom štáte,

d) vlastnícke alebo iné práva k investičným nástrojom,37a) ktoré musia byť evidované vo verejnom registri cenných papierov alebo v inej obdobnej evidencii a ktoré sú držané alebo sa nachádzajú v členskom štáte, sa spravujú právnym poriadkom členského štátu, na ktorého území sa vedie príslušný verejný register alebo iná obdobná evidencia; to rovnako platí aj pre právne úkony vykonané po zavedení nútenej správy, týkajúce sa investičných nástrojov a pre práva s tým spojené, pri ktorých sa vyžaduje ich zápis do verejného registra alebo inej obdobnej evidencie vedenej v členskom štáte,

e) zmluvy o urovnaní alebo iné obdobné dohody, ktorých účelom je nahradenie alebo zmena celkového rozdielu viacerých vzájomných pohľadávok a záväzkov zmluvných strán na jedinú súhrnnú vzájomnú pohľadávku a záväzok týchto zmluvných strán, zmluvy o kúpe so spätnou kúpou a zmluvy o burzových obchodoch sa spravujú právnym poriadkom, ktorý je rozhodujúci pre tieto zmluvy.

(2) Počas šiestich mesiacov od zavedenia nútenej správy nemožno postupovať pohľadávky voči banke a započítavať vzájomné pohľadávky medzi bankou, nad ktorou bola zavedená nútená správa, a inými osobami okrem prípadov, ak právny poriadok iného členského štátu, v ktorom má veriteľ bydlisko alebo sídlo, umožňuje postúpenie pohľadávky a započítanie pohľadávok aj počas zavedenia reorganizačného opatrenia.

(3) Správca môže odporovať právnemu úkonu,53) ktorý bol urobený v posledných troch rokoch pred zavedením nútenej správy v úmysle ukrátiť banku alebo jej veriteľov, ak tento úmysel musel byť banke známy; to neplatí, ak druhá strana preukáže, že nemohla ani pri náležitej starostlivosti poznať úmysel banky ukrátiť veriteľa banky.

(4) Správca môže odporovať aj právnemu úkonu,53) ktorým bola banka ukrátená a ku ktorému došlo v posledných troch rokoch pred zavedením nútenej správy medzi bankou a osobou s osobitným vzťahom k banke.

(5) Zavedenie nútenej správy alebo zahraničného reorganizačného opatrenia v členskom štáte nemá vplyv na vecné práva veriteľov alebo tretích strán vo vzťahu k aktívam patriacim banke alebo zahraničnej banke, ktoré sa v čase zavedenia nútenej správy alebo zahraničného reorganizačného opatrenia nachádzajú na území iného členského štátu.

(6) Zavedenie nútenej správy v banke kupujúcej aktívum alebo zahraničného reorganizačného opatrenia v zahraničnej banke kupujúcej aktívum nemá vplyv na nárok predávajúceho ponechať si vlastníctvo, ak sa toto aktívum v čase zavedenia nútenej správy alebo zavedenia zahraničného reorganizačného opatrenia v členskom štáte nachádzalo na území iného členského štátu.

(7) Zavedenie nútenej správy v banke predávajúcej aktívum alebo zahraničného reorganizačného opatrenia v zahraničnej banke predávajúcej aktívum nie je dôvodom na zrušenie alebo ukončenie predaja už dodaného aktíva a nebráni kupujúcemu nadobudnúť vlastníctvo, ak sa predávané aktívum v čase zavedenia nútenej správy alebo zavedenia zahraničného reorganizačného opatrenia v členskom štáte nachádzalo na území iného členského štátu.

(8) Zavedenie nútenej správy alebo zahraničného reorganizačného opatrenia v členskom štáte a ustanovenia odsekov 2, 5, 6 a 7 nie sú prekážkou pre podanie návrhu na súd o určenie neplatnosti právnych úkonov alebo neúčinnosti odporovateľných právnych úkonov poškodzujúcich veriteľov, návrhu o určenie práva odstúpiť od právnych úkonov alebo návrhu na vyslovenie neplatnosti právnych úkonov poškodzujúcich veriteľov, ani návrhu na vydanie predbežného opatrenia o povinnosti zdržať sa vykonania právnych úkonov poškodzujúcich veriteľov banky v nútenej správe alebo veriteľov zahraničnej banky, v ktorej je zavedené zahraničné reorganizačné opatrenie. Ak sa pred zavedením nútenej správy začalo v členskom štáte súdne konanie týkajúce sa aktíva alebo práva, ktoré bolo banke odňaté, toto konanie sa aj po zavedení nútenej správy spravuje právnym poriadkom členského štátu, v ktorom sa toto konanie začalo a uskutočňuje.“.

87. Poznámka pod čiarou k odkazu 55 znie:

55) Napríklad § 28, § 31 až 33, § 60 a 66j zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 251 až 338 Občianskeho súdneho poriadku.“.

88. § 60 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Správca môže navrhnúť, aby nútená správa bola zapísaná v obchodnom registri alebo obdobnom verejnom registri vedenom v inom členskom štáte, na ktorého území je umiestnená pobočka banky, nad ktorou bola zavedená nútená správa, ak takýto zápis umožňuje právny poriadok príslušného členského štátu.

(4) Zavedenie zahraničného reorganizačného opatrenia v zahraničnej banke so sídlom v členskom štáte, ktorá má pobočku umiestnenú na území Slovenskej republiky, jeho skončenie a s tým súvisiace zmeny sa zapisujú do obchodného registra. Návrh na zápis podáva orgán bankového dohľadu členského štátu alebo osoba vykonávajúca zahraničné reorganizačné opatrenie. Do obchodného registra sa zapisuje aj meno, priezvisko a adresa pobytu osoby vykonávajúcej zahraničné reorganizačné opatrenie.“.

89. V § 63 ods. 1 písm. c) sa slová „do šiestich“ nahrádzajú slovami „do 12“.

90. § 66 znie:

㤠66

(1) Ak sa zrušuje banka s likvidáciou, návrh na vymenovanie a odvolanie likvidátora je oprávnená podať iba Národná banka Slovenska. Pri podaní tohto návrhu sa nepoužije osobitný predpis.54)

(2) Likvidátorom nemôže byť osoba, ktorá má alebo mala osobitný vzťah k banke, ktorá je alebo bola v posledných piatich rokoch audítorom banky alebo sa akýmkoľvek spôsobom na audite v banke podieľala bez vyslovenia výhrad k činnosti banky.

(3) Národná banka Slovenska určí likvidátorovi odmenu s prihliadnutím na rozsah jeho činnosti a tiež určí splatnosť tejto odmeny.

(4) Osoby, ktoré sa podieľajú na likvidácii právnickej osoby, ktorej bankové povolenie bolo odobraté alebo zaniklo, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s vykonávaním likvidácie voči všetkým osobám okrem Národnej banky Slovenska v súvislosti s plnením jej úloh podľa tohto zákona alebo osobitného zákona,8) a to aj po skončení likvidácie; ustanovenia § 91 až 93a tým nie sú dotknuté.

(5) Likvidátor je povinný predkladať Národnej banke Slovenska bezodkladne účtovné výkazy a doklady spracovávané v priebehu likvidácie v súlade s osobitným predpisom1) a ďalšie podklady vyžadované Národnou bankou Slovenska na účel posúdenia činnosti likvidátora a priebehu likvidácie.

(6) Likvidátor je povinný vymáhať vydanie plnenia z neplatných právnych úkonov alebo odporovateľných právnych úkonov, ktorými bola ukrátená banka alebo jej veritelia. Likvidátor vykonáva aj ostatné činnosti nevyhnutné na účely likvidácie tejto právnickej osoby. Tieto činnosti môže vykonávať len so súhlasom Národnej banky Slovenska. Na udelenie súhlasu sa nevzťahujú ustanovenia § 94 až 114 ani všeobecné predpisy o správnom konaní.83)

(7) Likvidátor zverejní výrok rozhodnutia o likvidácii právnickej osoby, ktorej bankové povolenie bolo odobraté alebo zaniklo, v Úradnom vestníku Európskej únie a najmenej v dvoch denníkoch s celoštátnou pôsobnosťou v každom členskom štáte, v ktorom má táto právnická osoba umiestnenú pobočku, a to v slovenskom jazyku a v úradnom jazyku príslušného členského štátu.

(8) Na likvidáciu pobočky zahraničnej banky, ktorá má sídlo mimo Európskej únie, sa obdobne vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 7.

(9) Na likvidáciu právnickej osoby, ktorej bankové povolenie bolo odobraté alebo zaniklo, vrátane jej pobočky umiestnenej na území iného členského štátu, na likvidáciu pobočky zahraničnej banky, ktorá má sídlo mimo Európskej únie, ako aj na postup likvidátora sa rovnako vzťahujú ustanovenia § 54 ods. 2 a § 59 ods. 1, 2 a 5 až 8.“.

91. V § 68 sa slovo „prevažne“ nahrádza slovami „najmenej vo výške 90 %“.

92. V § 72 ods. 1 sa za slovo „ktoré“ vkladajú slová „sú zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti podľa § 74 a ktoré“.

93. V § 72 ods. 3 sa za slovo „obligácií“ vkladajú slová „vrátane záložných práv k nehnuteľnostiam podľa § 74“.

94. V § 74 ods. 2 sa slová „záložné právo v prospech tretej osoby“ nahrádzajú slovami „iné záložné právo“ a na konci sa pripája táto veta: „Pre záložné právo, ktoré bolo v katastri nehnuteľností zapísané na prvom mieste v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv s výnimkou záložných práv uvedených v prvej vete a ktoré slúži na zabezpečenie pohľadávok hypotekárnej banky z hypotekárneho úveru alebo komunálneho úveru, nesmie hypotekárna banka až do zániku tohto záložného práva dohodnúť podľa osobitného predpisu66a) ani umožniť zapísať v katastri nehnuteľností žiadne iné miesto v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 66a znie:

66a) § 151k ods. 3 Občianskeho zákonníka.“.

95. V § 74 ods. 3 sa slovo „založenú“ nahrádza slovami „zaťaženú záložným právom“, slová „záložným právom v prospech tretej osoby“ sa nahrádzajú slovami „iným záložným právom“ a na konci sa pripája táto veta: „Nehnuteľnosť sa na účely tohto zákona nepovažuje za zaťaženú záložným právom ani vtedy, ak si hypotekárna banka najmenej na obdobie od prvého dňa poskytnutia čo len časti peňažných prostriedkov z hypotekárneho úveru alebo komunálneho úveru až do zániku záložného práva, ktoré slúži na zabezpečenie pohľadávok hypotekárnej banky z hypotekárnych úverov alebo z komunálnych úverov, dohodne pre toto záložné právo podľa osobitného predpisu66a) a zabezpečí zápisom v katastri nehnuteľností prvé miesto v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv s výnimkou záložných práv uvedených v odseku 2 prvej vete.“.

96. V § 75 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane rámcového vymedzenia druhu, spôsobu a rozsahu spôsobu zabezpečenia pohľadávok hypotekárnej banky zo zmluvy o hypotekárnom úvere alebo komunálnom úvere a vymedzenia nákladov vyžadovaných od klienta, ktoré súvisia s hypotekárnym úverom alebo komunálnym úverom a s uzavretím zmluvy o takomto úvere“.

97. § 75 sa dopĺňa odsekmi 3 až 6, ktoré znejú:

(3) Súčasťou informácií, ktoré je hypotekárna banka povinná sprístupniť vo svojich prevádzkových priestoroch podľa § 37 ods. 1, musia byť aj všeobecné podmienky hypotekárnej banky na poskytovanie hypotekárnych úverov a komunálnych úverov podľa odseku 1 a percentuálna výška príspevku podľa § 84 ods. 1 určeného na jednotlivé kalendárne roky. Na požiadanie klienta je hypotekárna banka povinná poskytnúť mu ďalšie doplňujúce informácie.

(4) Zmluva o hypotekárnom úvere alebo zmluva o komunálnom úvere musí byť písomná a musí obsahovať

a) identifikačné údaje o hypotekárnej banke a o klientovi najmenej v rozsahu

1. meno, priezvisko, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,

2. názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, a adresa sídla alebo miesta podnikania, ak ide o právnickú osobu,

b) sumu poskytnutého hypotekárneho úveru alebo komunálneho úveru a lehotu jeho splatnosti, pravidlá splácania istiny a úrokov z poskytnutého hypotekárneho úveru alebo komunálneho úveru, výšku ročnej percentuálnej úrokovej sadzby poskytovaného hypotekárneho úveru alebo komunálneho úveru a podrobné vymedzenie ostatných nákladov vyžadovaných od klienta, ktoré súvisia s hypotekárnym úverom alebo komunálnym úverom a s uzavretím zmluvy o takomto úvere,

c) presné označenie tuzemskej nehnuteľnosti, na ktorú sa poskytuje hypotekárny úver alebo komunálny úver; za splnenie tejto podmienky sa považuje aj presné označenie tejto tuzemskej nehnuteľnosti v dodatku k zmluve o hypotekárnom úvere alebo k zmluve o komunálnom úvere uzavretom najneskôr pred poskytnutím čo len časti peňažných prostriedkov z hypotekárneho úveru alebo komunálneho úveru,

d) podmienky závislé od objektívnych skutočností, pri ktorých splnení môže byť upravená výška ročnej percentuálnej úrokovej sadzby alebo iné náklady vyžadované od klienta,

e) podrobné vymedzenie druhu, spôsobu a rozsahu zabezpečenia pohľadávok hypotekárnej banky zo zmluvy o hypotekárnom úvere alebo zmluvy o komunálnom úvere,

f) ostatné podmienky poskytnutia a splácania hypotekárneho úveru alebo komunálneho úveru vyžadované podľa všeobecných podmienok hypotekárnej banky na poskytovanie hypotekárnych úverov a komunálnych úverov,

g) podmienky prípadného predčasného splatenia hypotekárneho úveru alebo komunálneho úveru na podnet klienta.

(5) Zmluva o hypotekárnom úvere alebo zmluva o komunálnom úvere môže obsahovať aj ďalšie náležitosti dohodnuté medzi hypotekárnou bankou a klientom.

(6) Hypotekárna banka nemôže od klienta požadovať úhradu úrokov, poplatkov alebo iných nákladov, ktoré nie sú určené v zmluve o hypotekárnom úvere alebo zmluve o komunálnom úvere.“.

98. V § 79 ods. 1 sa za slovo „predpismi“ vkladá čiarka a slová „zmluvou o výkone činnosti hypotekárneho správcu“.

99. V § 80 odsek 3 znie:

(3) Hypotekárny správca kontroluje, či hypotekárna banka v súlade s týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi poskytuje hypotekárne úvery a komunálne úvery vrátane ich zabezpečenia záložným právom a či si hypotekárna banka plní povinnosti týkajúce sa registra hypoték.“.

100. § 81 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Hypotekárna banka uzatvorí s hypotekárnym správcom zmluvu o výkone činnosti hypotekárneho správcu, ktorá podrobnejšie určí práva a povinnosti hypotekárnej banky a hypotekárneho správcu. Hypotekárna banka uzatvorí so zástupcom hypotekárneho správcu zmluvu o výkone činnosti zástupcu hypotekárneho správcu, ktorá podrobnejšie určí práva a povinnosti hypotekárnej banky a zástupcu hypotekárneho správcu.“.

101. V poznámke pod čiarou k odkazu 69 sa citácia „Zákon č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov“.

102. V § 84 ods. 1 sa slová „Poberateľovi hypotekárneho úveru poskytnutého“ sa nahrádzajú slovami „Dlžníkovi zo zmluvy o hypotekárnom úvere (§ 75 ods. 4) poskytnutom“.

103. V § 84 ods. 2 sa slová „§ 119a“ nahrádzajú slovami „§ 122a“.

104. V poznámke pod čiarou k odkazu 71 sa za slová „§ 43b“ vkladajú slová „ods. 3 až 6“.

105. V § 85 odsek 4 znie:

(4) Nárok na štátny príspevok zaniká

a) počas obdobia, keď hypotekárna banka z dôvodu omeškania poberateľa hypotekárneho úveru preradí pohľadávku vzniknutú z hypotekárneho úveru medzi také zatriedené pohľadávky, pri ktorých sa odôvodnene predpokladá, že nebudú uspokojené v plnej výške ich menovitej hodnoty, alebo

b) ak poberateľ hypotekárneho úveru

1. nedodrží účel, na ktorý bol hypotekárny úver poskytnutý,

2. prevedie záväzok z hypotekárneho úveru na inú osobu s výnimkou jemu blízkej osoby alebo

3. splatí hypotekárny úver pred uplynutím štyroch rokov od poskytnutia hypotekárneho úveru.“.

106. § 85 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Ak poberateľom hypotekárneho úveru zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo manželov alebo podielové spoluvlastníctvo alebo ak poberateľ hypotekárneho úveru zomrie, nárok na štátny príspevok prechádza na tú osobu, na ktorú prechádzajú nesplatené záväzky z hypotekárneho úveru.“.

107. § 87 ods. 2 sa dopĺňa písmenami h), i) a j), ktoré znejú:

h) účel poskytnutia hypotekárneho úveru,

i) výšku štátneho príspevku v slovenskej mene,

j) presné označenie nehnuteľnosti, ktorá bude predmetom záložného práva slúžiaceho na zabezpečenie pohľadávok hypotekárnej banky z hypotekárneho úveru.“.

108. § 87 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:

(5) Ak ministerstvo pri výkone štátneho dozoru zistí nedostatky v činnosti hypotekárnej banky spočívajúce v nedodržaní podmienok poskytnutia štátneho príspevku, uloží hypotekárnej banke povinnosť vrátiť do štátneho rozpočtu sumu vo výške neoprávnene použitého štátneho príspevku.

(6) Ministerstvo môže popri opatrení podľa odseku 5 uložiť hypotekárnej banke v závislosti od závažnosti porušenia povinnosti a dĺžky trvania protiprávneho stavu aj pokutu až do výšky dvojnásobku neoprávnene použitej sumy štátneho príspevku k hypotekárnemu úveru. Pri nesplnení opatrenia podľa odseku 5 možno pokutu uložiť aj opakovane, najviac však v celkovej sume, ktorá nepresiahne sumu podľa prvej vety. Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

(7) Na konanie podľa odsekov 5 a 6 sa vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.72a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 72a znie:

72a) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.

109. V § 89 ods. 1 sa za slová „totožnosti klienta“ vkladajú slová „okrem obchodov uvedených v odseku 4“.

110. V § 89 ods. 3 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Povinnosť predkladať písomný súhlas podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na Národnú banku Slovenska, banku, pobočku zahraničnej banky, burzu cenných papierov, komoditnú burzu, centrálneho depozitára cenných papierov, obchodníka s cennými papiermi, pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi, sprostredkovateľa investičných služieb, poisťovňu, pobočku zahraničnej poisťovne, zaisťovňu, pobočku zahraničnej zaisťovne, správcovskú spoločnosť ani pobočku zahraničnej správcovskej spoločnosti, ak v záväznom písomnom vyhlásení predloženom podľa tohto odseku uvedú, že obchody vykonávajú výlučne na svoj vlastný účet alebo na účet svojich klientov podľa osobitného zákona6) a že na vykonávanie obchodov používajú výlučne vlastné prostriedky alebo prostriedky svojich klientov, ktoré majú zverené a spravujú pre svojich klientov podľa osobitného zákona.6)“.

111. V § 89 odsek 4 znie:

(4) Banky a pobočky zahraničných bánk nie sú povinné požadovať preukázanie totožnosti pri obchodoch vykonávaných prostredníctvom zmenárenských automatov ani pri nakladaní s vkladom okrem jeho zriadenia, ak sa nakladá so sumou nepresahujúcou 2 500 EUR a ak osobitný zákon74) neustanovuje inak.“.

112. V poznámke pod čiarou k odkazu 73 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Zákon č. 351/1997 Z. z. Branný zákon v znení zákona č. 401/2000 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

113. V § 91 ods. 2 sa za slovo „tajomstva“ vkladajú slová „a spoločného registra bankových informácií podľa § 92a“, vypúšťajú sa slová „a tiež“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a tiež osoba, o ktorej banka alebo pobočka zahraničnej banky dostala podľa tohto zákona údaje od inej banky alebo pobočky zahraničnej banky, údaje z registra bankových úverov a záruk podľa § 38, údaje z registra klientov podľa § 92 ods. 6 alebo údaje zo spoločného registra bankových informácií podľa § 92a.“.

114. V § 91 ods. 3 sa za slovo „dohľadu“ vkladajú slová „vrátane prizvaných osôb15a) a osôb uvedených v § 6 ods. 7 a v § 49 ods. 2“ a za slová „hypotekárna banka aj“ sa vkladajú slová „svojmu hypotekárnemu správcovi a zástupcovi tohto hypotekárneho správcu a“.

115. V § 91 ods. 4 písm. g) sa za slovo „služby“ vkladajú slová „kriminálnej polície a služby“.

116. Poznámky pod čiarou k odkazom 85 a 86 znejú:

85) Napríklad § 5 a 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 5 a § 10 ods. 8 zákona č. 460/2002 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií zabezpečujúcich medzinárodný mier a bezpečnosť.

86) Napríklad Dohovor Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami (oznámenie č. 462/1991 Zb.), Dohovor o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách (oznámenie č. 318/1999 Z. z.), Dohovor o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti (oznámenie č. 109/2002 Z. z.), Trestnoprávny dohovor o korupcii (oznámenie č. 375/2002 Z. z.), Medzinárodný dohovor o potláčaní financovania terorizmu (oznámenie č. 593/2002 Z. z.).“.

117. V § 91 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Písomné vyžiadanie podľa odseku 4 písm. i) musí obsahovať rozhodnutie konkurzného súdu o ustanovení do funkcie správcu alebo predbežného správcu. Rozhodnutie súdu o takomto poverení alebo ustanovení sa musí odovzdať v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčená kópia podľa osobitných predpisov.50)“.

118. § 91 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné písomne poskytovať ministerstvu v lehotách ním určených zoznam klientov, na ktorých sa vzťahujú medzinárodné sankcie zavedené podľa osobitného predpisu;86a) poskytnutý zoznam musí obsahovať aj čísla účtov a výšku zostatku na účtoch týchto klientov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 86a znie:

86a) Zákon č. 460/2002 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 707/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť v znení neskorších predpisov.“.

119. Poznámka pod čiarou k odkazu 87 znie:

87) Napríklad zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z., zákon č. 466/2002 Z. z.“.

120. V § 92 odsek 3 znie:

(3) Ak si klient banky alebo pobočky zahraničnej banky neplní riadne a včas svoje záväzky voči banke alebo pobočke zahraničnej banky ani napriek jej písomnej výzve, tak banka alebo pobočka zahraničnej banky je aj bez súhlasu dotknutého klienta oprávnená informácie o tomto klientovi v rozsahu podľa § 93a ods. 1 písm. a) bodov 1 až 3 a informácie a doklady o klientom neplnených záväzkoch poskytnúť znalcovi na vykonanie finančného ocenenia záväzku klienta,87) súdnemu exekútorovi, ktorého označila v návrhu na vykonanie exekúcie proti klientovi alebo ktorému prihlasuje svoje právo proti klientovi do exekúcie vedenej proti klientovi, a dražobníkovi, s ktorým má v súvislosti s neplneným záväzkom klienta uzavretú zmluvu o vykonaní dobrovoľnej dražby podľa osobitného predpisu.87a) Ak si klient banky alebo pobočky zahraničnej banky neplní riadne a včas svoje záväzky voči banke alebo pobočke zahraničnej banky ani napriek jej písomnej výzve alebo ak vznikol iný spor medzi bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a ich klientom, môže banka alebo pobočka zahraničnej banky aj bez súhlasu dotknutého klienta poskytnúť informácie o tomto klientovi v rozsahu podľa § 93a ods. 1 písm. a) bodov 1 až 3 a informácie a doklady o príslušnom spore advokátovi alebo komerčnému právnikovi, ktorému udelila písomné plnomocenstvo na svoje zastupovanie proti príslušnému klientovi na účel ochrany alebo domáhania sa neuspokojených alebo sporných práv banky alebo pobočky zahraničnej banky. Banka a pobočka zahraničnej banky môžu pritom poskytnúť len informácie a doklady o klientom neplnených záväzkoch alebo o svojich sporných vzťahoch s klientom, na ktoré sa vzťahuje udelené plnomocenstvo; informácie a doklady o jednotlivých iných svojich vzťahoch s klientom môže banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytnúť len za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 87a znie:

87a) Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.“.

121. V § 92 ods. 4 prvej vete a druhej vete sa za slová „uvedené v“ vkladajú slová „odsekoch 1 až 3 alebo“ a v druhej vete sa za slová „podmienkami podľa“ vkladajú slová „odsekov 1 až 3 a“.

122. V § 92 ods. 5 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Ak sa pohľadávka banky alebo pobočky zahraničnej banky z poskytnutého úveru alebo z poskytnutej záruky zatriedi podľa § 39 ods. 11 a 12 medzi také zatriedené pohľadávky z dôvodu omeškania klienta, pri ktorých sa odôvodnene predpokladá, že nebudú uspokojené v plnej výške ich menovitej hodnoty, tak banka alebo pobočka zahraničnej banky je oprávnená aj bez súhlasu dotknutého klienta poskytnúť ostatným bankám a pobočkám zahraničnej banky údaje o tom, že tento klient označený najviac v rozsahu údajov podľa § 93a ods. 1 písm. a) bodov 1 a 2 porušil svoje povinnosti a je v omeškaní so splnením pohľadávky, ako aj údaje o príslušnej pohľadávke a jej zatriedení.“.

123. § 92 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

(10) Banka, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku, ktorý kontroluje iná banka, zahraničná banka alebo finančná inštitúcia, nad ktorou je v štáte jej sídla vykonávaný dohľad na konsolidovanom základe, má právo aj bez súhlasu klienta poskytnúť informácie, ktoré sú predmetom bankového tajomstva, osobe kontrolujúcej tento celok, a to v rozsahu nevyhnutnom na zostavenie výkazov a hlásení na konsolidovanom základe, najviac však v rozsahu podľa § 93a ods. 1 písm. a), a s podmienkou, že osoba kontrolujúca tento celok zabezpečí ochranu poskytnutých informácií najmenej na rovnakej úrovni ako poskytujúca banka. Takto poskytnuté informácie zostávajú predmetom bankového tajomstva a môžu sa použiť len na účel, na ktorý boli poskytnuté.“.

124. Za § 92 sa vkladá § 92a, ktorý znie:

㤠92a

(1) Banky a pobočky zahraničných bánk si na účely prípravy, uzatvárania a vykonávania obchodov s klientmi a na účely zdokumentovania činnosti bánk a pobočiek zahraničných bánk môžu s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vytvoriť spoločný register bankových informácií (ďalej len „spoločný bankový register"), prostredníctvom ktorého sú banky a pobočky zahraničných bánk oprávnené len za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným zákonom37) navzájom si so súhlasom klienta bezplatne alebo za úhradu vecných nákladov sprístupniť a poskytovať údaje o úveroch a bankových zárukách poskytnutých svojim klientom, údaje o požadovaných úveroch a bankových zárukách, ak o ne klienti preukázateľne požiadali, údaje o týchto klientoch v rozsahu podľa § 93a ods. 1 písm. a) bodov 1 až 3, údaje o svojich pohľadávkach a o zabezpečení svojich pohľadávok proti klientom z poskytnutých úverov a bankových záruk, údaje o splácaní záväzkov klientov z poskytnutých úverov a bankových záruk a údaje o bonite a dôveryhodnosti klientov z hľadiska splácania ich záväzkov z poskytnutých úverov a bankových záruk.

(2) Prevádzkovanie spoločného bankového registra vrátane spracúvania údajov v spoločnom bankovom registri môžu banky a pobočky zahraničných bánk za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným zákonom37) zveriť ako prevádzkovateľovi87b) len spoločnému podniku pomocných bankových služieb, na ktorého základnom imaní môžu mať majetkový podiel iba banky, pobočky zahraničných bánk a Národná banka Slovenska. Tento spoločný podnik pomocných bankových služieb je povinný spoločný bankový register a informácie v spoločnom bankovom registri uchovávať, primerane zálohovať, utajovať a chrániť pred neoprávneným prístupom, vyzradením, zneužitím, pozmenením, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením. Tento spoločný podnik pomocných bankových služieb a spoločný bankový register podliehajú bankovému dohľadu. Spoločný podnik pomocných bankových služieb je oprávnený poveriť tretie osoby 87b) spracúvaním údajov v spoločnom bankovom registri za podmienok ustanovených osobitným zákonom;37) ak sa spracúvanie údajov vykonáva spôsobom, na ktorý sa vyžaduje súhlas Úradu na ochranu osobných údajov podľa osobitného zákona,37) spoločný podnik pomocných bankových služieb je oprávnený poveriť tretie osoby 87b) takýmto spracúvaním údajov len na základe súhlasu Úradu na ochranu osobných údajov.

(3) Informácie poskytnuté do spoločného bankového registra alebo zo spoločného bankového registra zostávajú predmetom bankového tajomstva. Informácie zo spoločného bankového registra a informácie o ďalších skutočnostiach súvisiacich s prevádzkovaním spoločného bankového registra možno poskytovať len bankám, pobočkám zahraničných bánk a Národnej banke Slovenska. Voči všetkým ostatným osobám sú zamestnanci a členovia orgánov spoločného podniku pomocných bankových služieb podľa odseku 2 povinní zachovávať mlčanlivosť o týchto informáciách.

(4) Informácie o klientovi a jeho obchodoch uvedených v odseku 1, ktoré banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytla do spoločného bankového registra, sa môžu uchovávať v spoločnom bankovom registri päť rokov od zániku záväzkov klienta z obchodov uvedených v odseku 1, ak klient neudelil preukázateľný súhlas na inú lehotu uchovávania týchto informácií v spoločnom bankovom registri. Banka a pobočka zahraničnej banky, ktorá do spoločného bankového registra poskytla údaje o klientovi a jeho obchodoch uvedených v odseku 1, je povinná spoločnému podniku pomocných bankových služieb podľa odseku 2 preukázateľne oznámiť dátum zániku záväzkov klienta z obchodov uvedených v odseku 1.

(5) Klient banky alebo pobočky zahraničnej banky je za podmienok ustanovených osobitným zákonom37) oprávnený oboznámiť sa s informáciami, ktoré sú o tomto klientovi a o jeho obchodoch vedené v spoločnom bankovom registri.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 87b znie:

87b) §4 ods. 3, § 5, § 23 a 55 zákona č. 428/2002 Z. z.“.

125. Za § 93 sa vkladajú § 93a a 93b, ktoré znejú:

㤠93a

(1) Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie klientov a ich zástupcov, na účely uzatvárania a vykonávania obchodov s klientmi a na ďalšie účely uvedené v odseku 3 sú klienti a ich zástupcovia aj bez súhlasu dotknutých osôb povinní pri každom obchode banke a pobočke zahraničnej banky na jej žiadosť

a) poskytnúť:

1. ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu, osobné údaje88a) o totožnosti v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, a ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, poskytnúť aj adresu miesta podnikania, predmet podnikania, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,

2. ak ide o právnickú osobu, identifikačné údaje v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, predmet podnikania alebo inej činnosti, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta výkonu činnosti, ako aj zoznam osôb tvoriacich štatutárny orgán tejto právnickej osoby a údaje o nich v rozsahu podľa prvého bodu, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná,88b) a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,

3. kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,

4. doklady a údaje preukazujúce a dokladujúce

4a. schopnosť klienta splniť si záväzky z obchodu,

4b. požadované zabezpečenie záväzkov z obchodu,

4c. oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu,

4d. splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie alebo vykonanie obchodu, ktoré sú ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi, alebo ktoré sú dohodnuté s bankou a pobočkou zahraničnej banky,

b) umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním

1. osobné údaje88a) o totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, a

2. ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich a dokladujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písmeno a).

(2) Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie klientov a ich zástupcov, na účely prípravy, uzatvárania a vykonávania obchodov s klientmi a na ďalšie účely uvedené v odseku 3 je banka a pobočka zahraničnej banky oprávnená pri každom obchode požadovať od klienta a jeho zástupcu údaje v rozsahu podľa odseku 1 a opakovane ich pri každom obchode získavať spôsobom uvedeným v odseku 1 písm. b). Klient a zástupca klienta sú povinní vyhovieť každej takejto žiadosti banky a pobočky zahraničnej banky.

(3) Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie klientov a ich zástupcov, na účely uzatvárania a vykonávania obchodov medzi bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a ich klientmi, na účel ochrany a domáhania sa práv banky alebo pobočky zahraničnej banky voči ich klientom, na účel zdokumentovania činnosti banky a pobočky zahraničnej banky, na účely výkonu dohľadu nad bankami a pobočkami zahraničných bánk a nad ich činnosťami a na plnenie si úloh a povinností bánk a pobočiek zahraničných bánk podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov88c) je banka a pobočka zahraničnej banky aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb88d) oprávnená zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať88e) osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa odseku 1, § 91 ods. 1, § 38 ods. 3 a § 92a; pritom je banka a pobočka zahraničnej banky oprávnená s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla88f) a ďalšie údaje a doklady v rozsahu podľa odseku 1, § 91 ods. 1, § 38 ods. 3 a § 92a.

(4) Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, § 91 ods. 1, § 38 ods. 3 a § 92a, je banka a pobočka zahraničnej banky povinná aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb88d) sprístupniť a poskytovať88g) na spracúvanie iným osobám určeným zákonom len za podmienok ustanovených týmto zákonom alebo osobitným zákonom88h) a Národnej banke Slovenska na účely vedenia registra bankových úverov a záruk a vykonávania pôsobnosti, dohľadu a činnosti podľa tohto zákona a osobitných zákonov. Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, § 91 ods. 1 a § 92a a ktoré sú evidované v registri bankových úverov a záruk, je Národná banka Slovenska oprávnená spracúvať a zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať88g) bankám a pobočkám zahraničných bánk na účely podľa odseku 3.

(5) Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, § 91 ods. 1, § 38 ods. 3 a § 92a, je banka a pobočka zahraničnej banky aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb88d) oprávnená zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať88g) len osobám a orgánom, ktorým má zákonom uloženú povinnosť poskytovať alebo ktorým je zo zákona oprávnená poskytovať informácie chránené bankovým tajomstvom, a to len pri poskytovaní a len v rozsahu poskytovania informácií chránených bankovým tajomstvom.

(6) Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, § 91 ods. 1, § 38 ods. 3 a § 92a, môže banka a pobočka zahraničnej banky sprístupniť alebo poskytnúť do zahraničia len za podmienok ustanovených v osobitnom zákone88i) alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

§ 93b

(1) Banky a pobočky zahraničných bánk sú povinné ponúknuť svojim klientom neodvolateľný návrh na uzavretie rozhodcovskej zmluvy88j) o tom, že ich prípadné vzájomné spory z obchodov [§ 5 písm. i)] budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní stálym rozhodcovským súdom zriadeným podľa osobitného zákona.88k)

(2) Návrh rozhodcovskej zmluvy podľa odseku 1 sú banky a pobočky zahraničných bánk povinné predložiť svojim klientom najneskôr pri uzatváraní obchodu, na ktorý sa nevzťahuje už uzavretá rozhodcovská zmluva. Klient nie je povinný prijať návrh rozhodcovskej zmluvy predložený podľa odseku 1; ak klient neprijme návrh rozhodcovskej zmluvy predložený podľa odseku 1, tak prípadné spory z obchodu s takýmto klientom sa riešia postupom podľa osobitných predpisov.88 l)

(3) Ustanovenia § 93a sa rovnako použijú pre stály rozhodcovský súd zriadený podľa osobitného zákona,88k) a to na poskytovanie, získavanie, sprístupňovanie a spracúvanie údajov na účely konania a rozhodovania tohto stáleho rozhodcovského súdu o sporoch medzi klientmi a ich bankami a pobočkami zahraničných bánk a tiež na účel zdokumentovania činnosti tohto stáleho rozhodcovského súdu. Tento stály rozhodcovský súd však sprístupňuje a poskytuje88g) údaje, na ktoré sa vzťahuje § 93a ods. 1 až 3, § 91 ods. 1, § 38 ods. 3 a § 92a, len Národnej banke Slovenska na účely vykonávania pôsobnosti, dohľadu a činnosti podľa tohto zákona a osobitných zákonov a len účastníkom rozhodcovského konania pred týmto stálym rozhodcovským súdom v rozsahu potrebnom na účely rozhodcovského konania.88m)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 88a až 88m znejú:

88a) § 3 zákona č. 428/2002 Z. z.

88b) Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3a a § 27 až 33 Obchodného zákonníka, § 2 ods. 2 a § 10 a 11 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 a 2 a § 10 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z., § 9 ods. 1 a 2 a § 11 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., § 6, 7, 9 a 9a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 a § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

88c) Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z., zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

88d) § 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z.

88e) § 4 ods. 1 písm. a), b) a c), § 7 ods. 3, ods. 5 druhá veta a ods. 6 druhá veta, § 8 ods. 2 a § 10 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z.

88f) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle.

88g) § 7 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z.

88h) Napríklad § 12 ods. 1 a 2 a § 22b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

88i) § 23 a 55 zákona č. 428/2002 Z. z.

88j) § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 244/2002 Z. z.

88k) § 67 ods. 1 zákona č. 510/2002 Z. z.
Zákon č. 244/2002 Z. z.

88l) Napríklad Občiansky súdny poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

88m) Zákon č. 244/2002 Z. z.“.

126. V § 95 ods. 6 sa slovo „predpojatosti“ nahrádza slovom „zaujatosti“.

127. V § 96 ods. 1 sa za slová „písm. b)“ vkladá čiarka a slová „na zrušenie banky podľa § 28 ods. 1 písm. c) alebo na poskytnutie informácií podľa § 92 ods. 8“.

128. V § 97 ods. 1 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „o tomto prvom úkone Národná banka Slovenska bezodkladne informuje všetkých jej známych účastníkov konania.“.

129. V § 97 odsek 2 znie:

(2) Žiadosť musí v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom89a) obsahovať označenie osoby, ktorá žiadosť predkladá. Zo žiadosti musí byť zrejmé, čo sa ňou požaduje, a musia v nej byť pravdivo opísané všetky rozhodujúce skutočnosti a označené dôkazy, ktorých sa žiadateľ dovoláva. V žiadosti musia byť v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom89a) a aj bez súhlasu dotknutých osôb označené iné osoby ako žiadateľ, ktoré musia byť uvedené v žiadosti o udelenie požadovaného bankového povolenia, súhlasu alebo predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska, ako aj ďalší účastníci konania, ak sú žiadateľovi známi. V žiadosti musia byť v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom89a) a aj bez súhlasu dotknutých osôb označení tiež prípadní zástupcovia účastníkov konania. Prílohou žiadosti musia byť listiny potrebné na rozhodnutie Národnej banky Slovenska vo veci, predovšetkým listiny, ktoré hodnoverne preukazujú a dokladujú splnenie podmienok, ktoré musia byť splnené na udelenie žiadosťou požadovaného bankového povolenia, súhlasu alebo predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska. Žiadosť musí obsahovať aj vyhlásenie o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti predloženej žiadosti vrátane jej príloh, pričom osoba, ktorá žiadosť predkladá, zodpovedá za pravdivosť tohto vyhlásenia.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 89a znie:

89a) § 34b ods. 1 písm. a) až c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 602/2003 Z. z.“.

130. V § 99 ods. 5 sa slovo „návrh“ nahrádza slovom „žiadosť“ a slovo „návrhu“ sa nahrádza slovom „žiadosti“.

131. V § 104 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „môže“ vkladajú slová „predbežným opatrením vydaným najneskôr“.

132. V § 104 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Ak bolo predbežné opatrenie vydané z podnetu Národnej banky Slovenska, tak jeho doručením účastníkovi konania je začaté konanie vo veci, v ktorej bolo vydané toto predbežné opatrenie, a voči príslušnému účastníkovi konania je splnená informačná povinnosť Národnej banky Slovenska podľa § 97 ods. 1.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

133. V § 106 sa na konci pripája táto veta: „To neplatí pri vydaní predbežného opatrenia, pri zavedení nútenej správy ani v konaní, ktoré sa začalo na žiadosť účastníka konania, ak podkladom pre rozhodnutie v tomto konaní sú len listiny predložené účastníkom konania.“.

134. V § 109 ods. 2 sa za slovo „rozhodne“ vkladajú slová „o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 30 ods. 3 do deviatich mesiacov od doručenia úplnej žiadosti,“.

135. V § 112 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Banková rada Národnej banky Slovenska odmietne rozklad, ktorý bol podaný oneskorene alebo ktorý bol podaný osobou, ktorá na podanie rozkladu nie je oprávnená, alebo ak rozklad smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je rozklad prípustný. Banková rada Národnej banky Slovenska môže doplniť dôkazy, ak ich možno vykonať bez spôsobenia prieťahov v konaní a ak je to potrebné pre rozhodnutie vo veci, pričom dôkazy a úkony podľa § 106 vykoná buď sama, alebo prostredníctvom ňou určeného organizačného útvaru Národnej banky Slovenska; úkony podľa § 106 sa nevykonávajú, ak v konaní o rozklade neboli doplnené dôkazy.“.

136. Za nadpis štrnástej časti sa vkladá § 114a, ktorý znie:

㤠114a

Týmto zákonom sa preberajú do právneho poriadku Slovenskej republiky právne akty uvedené v prílohe.“.

137. V § 115 sa vypúšťajú slová „fyzických osôb“ a za slovo „úrokov“ sa vkladajú slová „a iných majetkových výhod“.

138. Za § 122a sa vkladá § 122b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠122b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2004

(1) Bankové povolenie udelené banke alebo pobočke zahraničnej banky podľa doterajších predpisov, ktoré je platné k 1. januáru 2004 a ktoré je udelené na vykonávanie platobného styku a zúčtovania, sa od 1. januára 2004 považuje za bankové povolenie na uskutočňovanie tuzemských prevodov peňažných prostriedkov a cezhraničných prevodov peňažných prostriedkov, a to v rozsahu a spôsobom, ktoré sú určené v tomto bankovom povolení, a za podmienok uložených týmto bankovým povolením alebo inými rozhodnutiami Národnej banky Slovenska vykonateľnými k 1. januáru 2004.

(2) Ustanoveniami tohto zákona sa od 1. januára 2004 spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. januárom 2004 v súvislosti s bankovými činnosťami alebo inými činnosťami bánk a pobočiek zahraničných bánk, ak tento zákon neustanovuje inak; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. januárom 2004 sa však posudzujú podľa doterajších predpisov. Ak tento zákon neustanovuje inak, banky a pobočky zahraničných bánk sú povinné najneskôr do 31. decembra 2004 zosúladiť s týmto zákonom svoje právne vzťahy voči tretím osobám vrátane členov svojich orgánov, ktoré vznikli pred 1. januárom 2004 v súvislosti s bankovými činnosťami alebo inými činnosťami bánk a pobočiek zahraničných bánk; tým nie je dotknuté ustanovenie § 122a. Každá banka je tiež povinná najneskôr do 31. decembra 2004 zosúladiť svoje stanovy s týmto zákonom; ak banka do uplynutia tejto lehoty nezosúladí niektoré ustanovenia svojich stanov s týmto zákonom, tieto ustanovenia strácajú platnosť uplynutím 31. decembra 2004. Zmenou zmluvy o hypotekárnom úvere s poskytovaným štátnym príspevkom, ktorého percentuálna výška sa nemôže zmeniť počas celej lehoty splatnosti hypotekárneho úveru, nemožno odo dňa účinnosti tohto zákona zvýšiť výšku tohto hypotekárneho úveru. Ak v zmluve o hypotekárnom úvere uzavretej pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona ani v inom písomnom doklade podľa zmluvy o hypotekárnom úvere doručenom hypotekárnej banke pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona nebola presne označená nehnuteľnosť, na ktorú sa poskytuje hypotekárny úver, alebo ak pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona nebola uzavretá medzi hypotekárnou bankou a klientom záložná zmluva s presným označením nehnuteľnosti, ktorá bude predmetom záložného práva slúžiaceho na zabezpečenie pohľadávok hypotekárnej banky z hypotekárneho úveru, hypotekárna banka a klient sú povinní obe tieto podmienky splniť najneskôr do 60 dní odo dňa účinnosti tohto zákona, inak zaniká nárok na štátny príspevok.

(3) Konanie o nútenej správe začaté a právoplatne neukončené pred 1. januárom 2004 a výkon nútenej správy začatej a neukončenej pred 1. januárom 2004 sa dokončia podľa predpisov platných k 31.decembru 2003. Ostatné konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. januárom 2004 sa dokončia podľa tohto zákona.

(4) Stredisko cenných papierov, ktoré dočasne vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu,94) je povinné z evidencií, ktoré vedie, poskytovať Národnej banke Slovenska ňou požadované informácie na účely výkonu bankového dohľadu.

(5) Národná banka Slovenska môže najdlhšie na obdobie do 31. decembra 2006 ustanoviť osobitné podmienky financovania hypotekárnych úverov a komunálnych úverov aj pre hypotekárnu banku, ktorá o to požiadala a ktorá má k 1. januáru 2004 udelené bankové povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov. Ak hypotekárna banka predloží k 1. januáru 2004 takúto písomnú žiadosť Národnej banke Slovenska, tak do dňa právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o tejto žiadosti je hypotekárna banka oprávnená zabezpečovať financovanie hypotekárnych úverov a komunálnych úverov podľa predpisov platných k 31. decembru 2003.

(6) Informácie o klientovi a jeho obchodoch uvedených v § 92a ods. 1, ktoré banky a pobočky zahraničných bánk získali pred 1. januárom 2004, môžu banky a pobočky zahraničných bánk poskytnúť do spoločného bankového registra podľa § 92a, a to do 31. decembra 2004 aj bez súhlasu klienta.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 94 znie:

94) § 163 ods. 1 a 6 a § 163a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

139. V celom texte zákona okrem § 78 ods. 1, § 80 ods. 1 a § 87 ods. 3 sa slová „dozor“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „dohľad“ v príslušnom tvare.

140. V celom texte zákona sa slová „Európske spoločenstvo“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „Európska únia“ v príslušnom tvare.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 430/2002 Z. z., zákonom č. 510/2002 Z. z., zákonom č. 165/2003 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.


Rudolf Schuster v.r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k zákonu č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH SMERNÍC

Týmto zákonom sa preberajú tieto smernice:

1. Smernica 2000/12/ES Európskeho parlamentu a Rady z 20. marca 2000 o zakladaní a podnikaní úverových inštitúcií (Ú. v. ES L 126 z 26. 5. 2000, s. 1 až 59).

2. Smernica 2001/24/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. apríla 2001 o reorganizácii a likvidácii úverových ústavov (Ú. v. ES L 125 z 5. 5. 2001, s. 15 až 23).

3. Smernica Rady 93/6/EHS o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií (zmenená smernicou 98/31/ES Európskeho parlamentu a Rady a smernicou 98/33/ES Európskeho parlamentu a Rady) (Ú. v. ES L 141 z 11. 6. 1993, s. 1 až 26).

Preklady týchto smerníc sa nachádzajú v databáze centrálnej prekladateľskej jednotky sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.