Vyhláška č. 60/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a emisné kvóty

Čiastka 30/2003
Platnosť od 27.02.2003 do31.12.2006
Účinnosť od 01.03.2003 do31.12.2006
Zrušený 572/2004 Z. z.

60

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 13. februára 2003,

ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a emisné kvóty

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška ustanovuje

a) národné emisné stropy znečisťujúcich látok, a to oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý (ďalej len „oxid siričitý"), oxidov dusíka vyjadrených ako oxid dusičitý (ďalej len „oxid dusičitý"), amoniaku a prchavých organických zlúčenín,

b) emisné kvóty oxidu siričitého.

§ 2

(1) Národné emisné stropy oxidu siričitého sa ustanovujú na jednotlivé roky v týchto množstvách:

a) 203 600 ton na rok 2004,

b) 192 700 ton na rok 2005,

c) 177 500 ton na rok 2006,

d) 157 900 ton na rok 2007,

e) 125 200 ton na rok 2008,

f) 109 900 ton na rok 2009,

g) 104 900 ton na rok 2010.

(2) Národné emisné stropy oxidu dusičitého, amoniaku a prchavých organických zlúčenín sa ustanovujú na rok 2010 v týchto množstvách:

a) 130 000 ton oxidu dusičitého,

b) 39 000 ton amoniaku,

c) 104 300 ton prchavých organických zlúčenín.

(3) Emisné kvóty oxidu siričitého pre veľké zdroje znečisťovania ovzdušia v členení na jednotlivé okresy na roky 2003 až 2006 sú uvedené v prílohe.

§ 3

Emisné kvóty oxidu siričitého určené pre jednotlivé veľké zdroje znečisťovania ovzdušia na rok 2003 podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti.


§ 4

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 127/2000 Z. z. o ustanovení najväčších prípustných množstiev znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2003.


László Miklós v. r.


Príloha k vyhláške č. 60/2003 Z. z.

Emisné kvóty oxidu siričitého pre veľké zdroje znečisťovania ovzdušia

Okres Emisné kvóty v t/rok
2003 2004 2005 2006
Bratislavský kraj
Bratislava I 70 20 20 20
Bratislava II 23 400 20 200 19 200 17 600
Bratislava III 470 450 430 390
Bratislava IV 70 80 70 70
Bratislava V 390 210 200 180
Malacky 40 390 370 340
Pezinok 200 20 20 20
Senec 80 20 20 20
Trnavský kraj
Trnava 1 080 1 010 960 880
Dunajská Streda 810 810 770 710
Galanta 500 490 470 430
Hlohovec 450 440 420 380
Piešťany 100 20 20 20
Senica 350 340 320 300
Skalica 70 20 20 20
Trenčiansky kraj
Trenčín 860 820 780 720
Bánovce nad Bebravou 70 80 70 70
Ilava 150 160 150 140
Myjava 430 420 400 370
Nové Mesto nad Váhom 100 20 20 20
Partizánske 1 340 1 290 1 220 1 120
Považská Bystrica 1 660 1 320 1 250 1 150
Prievidza 44 900 43 000 42 000 41 000
Puchov 820 790 750 690
Nitriansky kraj
Nitra 200 40 30 30
Komárno 170 20 20 20
Levice 410 400 380 350
Nové Zámky 2 750 2 630 2 500 2 290
Šaľa 2 940 2 820 2 680 2 460
Topoľčany 120 20 20 20
Zlaté Moravce 70 20 20 20
Žilinský kraj
Žilina 3 470 3 330 3 160 2 900
Bytča 50 20 20 20
Čadca 80 20 20 20
Dolný Kubín 940 900 860 790
Kysucké Nové Mesto 20 20 20 20
Liptovský Mikuláš 1 390 1 340 1 270 1 170
Martin 3 700 3 540 3 360 3 080
Námestovo 80 20 20 20
Ružomberok 2 570 2 760 2 630 2 410
Turčianske Teplice 30 20 20 20
Tvrdošín 340 310 290 270
Banskobystrický kraj
Banská Bystrica 1 100 1 060 1 000 920
Banská Štiavnica 30 20 20 20
Brezno 600 580 550 510
Detva 30 20 20 20
Krupina 40 20 20 20
Lučenec 50 100 100 90
Poltár 40 20 20 20
Revúca 150 2 130 2 020 1 850
Rimavská Sobota 220 220 210 190
Veľký Krtíš 70 20 20 20
Zvolen 4 160 3 990 3 800 3 480
Žarnovica 130 220 210 190
Žiar nad Hronom 2 450 2 850 2 800 2 750
Prešovský kraj
Prešov 250 20 20 20
Bardejov 120 20 20 20
Humenné 2 290 2 200 2 090 1 910
Kežmarok 90 20 20 20
Levoča 30 20 20 20
Medzilaborce 20 20 20 20
Poprad 160 20 20 20
Sabinov 80 20 20 20
Snina 360 350 330 300
Stará Ľubovňa 80 20 20 20
Stropkov 30 20 20 20
Svidník 50 20 20 20
Vranov nad Topľou 3 090 3 670 3 490 3200
Košický kraj
Košice I 100 20 20 20
Košice II 12 500 16 670 15 840 14 520
Košice III 50 20 20 20
Košice IV 2 790 2 680 2 550 2 340
Košice -okolie 160 170 160 150
Gelnica 50 20 20 20
Michalovce 36 900 30 300 28 800 26 400
Rožňava 5 170 4 950 4 710 4 320
Sobrance 40 20 20 20
Spišská Nová Ves 140 150 140 130
Trebišov 160 20 20 20