Zákon č. 595/2003 Z. z.Zákon o dani z príjmov

Čiastka 243/2003
Platnosť od 31.12.2003
Účinnosť od 15.03.2015 do31.03.2015