Zákon č. 594/2003 Z. z.Zákon o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 242/2003
Platnosť od 31.12.2003
Účinnosť od 01.07.2011
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovení čl. § 26 až 31, § 44, 60, 61, § 81 ods. 2 druhej vety, § 114 a § 117 ods. 5 druhej vety, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ