Nariadenie vlády č. 590/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a o odbornej príprave príslušníkov obecnej polície

Čiastka 241/2003
Platnosť od 30.12.2003
Účinnosť od 01.01.2004

590

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. decembra 2003

o skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a o odbornej príprave príslušníkov obecnej polície

Vláda Slovenskej republiky podľa § 25 ods. 7 a § 26 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona č. 333/2003 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie upravuje

a) zloženie odborných komisií Policajného zboru (ďalej len „komisia“), podrobnosti o organizácii skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície (ďalej len „skúška“) a hodnotení skúšky a vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície,

b) formu, rozsah odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície (ďalej len „odborná príprava“), vzor žiadosti o vykonanie odbornej prípravy a o vykonanie skúšky, podrobnosti o organizácii a o vykonávaní odbornej prípravy.

§ 2

(1) Komisiu tvoria predseda komisie a ďalší dvaja členovia komisie.

(2) Členom komisie môže byť len príslušník Policajného zboru.

(3) Členov komisie vymenúva prezident Policajného zboru.

§ 3

(1) Dátum a miesto vykonania skúšky sa určuje tak, aby skúška bola vykonaná najneskôr do siedmich dní od skončenia odbornej prípravy. Dátum a miesto vykonania skúšky sa oznamuje obci, ktorá žiadala o vykonanie odbornej prípravy a skúšky najneskôr 15 dní pred jej vykonaním.

(2) Skúška pozostáva z písomnej časti a z ústnej časti. Písomná časť skúšky pozostáva z písomného testu, ktorý obsahuje 40 otázok a ktorý príslušník obecnej polície vypracuje do 40 minút. Ústna časť skúšky sa skladá z troch otázok, z ktorých jedna otázka má praktické zameranie. Príprava na ústnu časť skúšky trvá najdlhšie 20 minút a odpoveď na ústnej časti skúšky trvá najdlhšie 30 minút.

(3) Pri skúške nie je dovolené

a) používať písomné, zvukové, obrazové alebo iné pomôcky, ktoré nie sú určené na skúšku,

b) radiť sa alebo získavať informácie od iných príslušníkov obecnej polície alebo od iných osôb zúčastnených na skúške,

c) poskytovať informácie iným príslušníkom obecnej polície zúčastneným na skúške,

d) vyrušovať alebo iným spôsobom mariť priebeh skúšky.

(4) Ak príslušník obecnej polície porušil ustanovenia odseku 3, predseda komisie skúšku preruší. Komisia posúdi charakter nedovoleného postupu príslušníka obecnej polície, ktorý viedol k prerušeniu skúšky a rozhodne o jeho ďalšom pokračovaní v skúške.

(5) Ak komisia nepovolí príslušníkovi obecnej polície pokračovať v skúške, môže ju opakovať až na opravnej skúške.

§ 4

(1) Výsledok skúšky hodnotí komisia stupňom vyhovel alebo stupňom nevyhovel.

(2) Pri písomnej časti skúšky príslušník obecnej polície vyhovel, ak získal najmenej 80 % bodov z písomného testu; inak ho komisia hodnotí stupňom nevyhovel.

(3) Pri ústnej časti skúšky hodnotí komisia príslušníka obecnej polície stupňom vyhovel, ak na skúške preukázal, že má vedomosti a praktické zručnosti v ustanovenom rozsahu a má schopnosť ich prakticky uplatňovať pri plnení úloh príslušníka obecnej polície; inak ho komisia hodnotí stupňom nevyhovel.

(4) Komisia pri celkovom hodnotení skúšky hodnotí príslušníka obecnej polície

a) stupňom vyhovel, ak bol súčasne na písomnej časti skúšky a ústnej časti skúšky hodnotený stupňom vyhovel,

b) stupňom nevyhovel, ak bol v niektorej časti skúšky hodnotený stupňom nevyhovel,

c) stupňom nevyhovel, ak odborná komisia nepovolila príslušníkovi obecnej polície pokračovať v skúške z dôvodu nedovoleného spôsobu správania na skúške (§ 3 ods. 4).

(5) Výsledky hodnotenia oboch častí skúšky a výsledok celkového hodnotenia skúšky príslušníka obecnej polície komisia zapisuje do protokolu o skúške.

(6) Výsledok skúšky komisia oznámi ústne príslušníkovi obecnej polície v deň vykonania skúšky.

(7) Ak sa príslušník obecnej polície bez riadneho ospravedlnenia nezúčastnil na skúške v riadnom termíne alebo v náhradnom termíne, komisia príslušníka obecnej polície hodnotí stupňom nevyhovel.

§ 5

(1) Dátum a miesto vykonania opravnej skúšky sa určuje tak, aby opravná skúška bola vykonaná najneskoršie do troch mesiacov od skončenia skúšky, pri ktorej bol príslušník obecnej polície hodnotený stupňom nevyhovel. Dátum a miesto vykonania opravnej skúšky sa oznamuje obci, ktorá žiadala o vykonanie odbornej prípravy a skúšky najneskôr 15 dní pred jej vykonaním.

(2) Na organizáciu opravnej skúšky sa vzťahujú rovnako ustanovenia § 3 ods. 2, 3 a 4; na hodnotenie opravnej skúšky sa vzťahujú rovnako ustanovenia § 4.

§ 6

Vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície je uvedený v prílohe č. 1.

§ 7

(1) Odborná príprava sa vykonáva dennou formou.

(2) Dĺžka trvania odbornej prípravy1) je rozvrhnutá na tri po sebe nasledujúce mesiace.

§ 8

(1) Odborná príprava pozostáva z teoretickej časti v rozsahu 340 hodín a praktickej časti v rozsahu 80 hodín.

(2) Teoretická časť odbornej prípravy obsahuje

a) základy právneho poriadku,

b) základy ústavného práva,

c) vybrané otázky správneho práva,

d) vybrané otázky trestného práva,

e) všeobecne záväzné nariadenia obce,

f) odborno-policajnú prípravu

1. poriadková služba a dopravná služba,

2. vybrané otázky kriminalistiky,

g) etiku a psychológiu policajnej práce a služby,

h) vybrané otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

(3) Praktická časť odbornej prípravy obsahuje

a) administratívne spracovávanie dokumentácie,

b) praktický postup pri aplikácii jednotlivých oprávnení a pri vykonávaní zákrokov,

c) streleckú prípravu,

d) telesnú prípravu,

e) zdravotnícku prípravu,

f) techniku administratívy a základy informatiky,

g) spojovaciu prípravu.

(4) Odborná príprava sa vykonáva podľa vzdelávacieho programu odbornej prípravy schváleného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

(5) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na požiadanie zašle obci vzdelávací program odbornej prípravy.

§ 9

Vzor žiadosti o vykonanie odbornej prípravy a o vykonanie skúšky je uvedený v prílohe č. 2.


§ 10

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu č. 590/2003 Z. z.

Vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície

Vzor 01

Príloha č. 2 k nariadeniu č. 590/2003 Z. z.

Vzor žiadosti o vykonanie odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície

Vzor 01

Poznámky pod čiarou

1) § 26 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.