Oznámenie č. 585/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia

Čiastka 238/2003
Platnosť od 29.12.2003
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobudlo účinnosť 1. januára 2004. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 56/2004 Z. z. a nadobudli účinnosť 15. februára 2004.

585

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 39 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov

opatrenie z 9. decembra 2003 č. 05588/2003, ktorým sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia.

Prílohou k tomuto opatreniu je zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Opatrenie bude uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.