Oznámenie č. 582/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam dietetických potravín uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia

Čiastka 237/2003
Platnosť od 28.12.2003
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobudlo účinnosť 1. januára 2004.

582

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 39 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov

opatrenie z 9. decembra 2003 č. 05381/2003, ktorým sa vydáva zoznam dietetických potravín uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia.

Prílohou k tomuto opatreniu je zoznam dietetických potravín uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 34/2003 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.