Zákon č. 579/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov

(v znení č. r1/c17/2004 Z. z.)

Čiastka 237/2003
Platnosť od 28.12.2003 do31.12.2004
Účinnosť od 28.12.2003 do31.12.2004
Zrušený 577/2004 Z. z.

579

ZÁKON

z 3. decembra 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 251/1997 Z. z., zákona č. 332/1997 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 17/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 138/2003 Z. z. a zákona č. 256/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 7 znie:

„ § 7

Kúpeľná starostlivosť

(1) Kúpeľná starostlivosť sa poskytuje v prírodných liečebných kúpeľoch ako následná zdravotná starostlivosť 7a) nadväzujúca na predchádzajúcu ambulantnú starostlivosť alebo ústavnú starostlivosť.

(2) Kúpeľnú starostlivosť, zdravotné výkony predchádzajúce vystaveniu návrhu na kúpeľnú starostlivosť a vystavenie návrhu na kúpeľnú starostlivosť uhrádza Všeobecná zdravotná poisťovňa alebo iná zdravotná poisťovňa

a) z prostriedkov povinného zdravotného poistenia,

b) z účelovo určených finančných prostriedkov štátu.

(3) Štát poskytuje účelovo určené finančné prostriedky podľa odseku 2 písm. b) na osobitný účet Všeobecnej zdravotnej poisťovne a inej zdravotnej poisťovne prostredníctvom rozpočtových výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") vo výške zodpovedajúcej pomeru počtu poistencov príslušnej zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov evidovaných v centrálnom registri poistencov povinného zdravotného poistenia.7b)

(4) Na platby za služby súvisiace s poskytovaním kúpeľnej starostlivosti sa vzťahujú ustanovenia § 3a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti.

(5) Indikácie, pri ktorých sa poistencom poskytuje kúpeľná starostlivosť, prírodné liečebné kúpele, v ktorých sa poskytuje kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike, a dĺžka liečebného pobytu, sú uvedené v Indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť (ďalej len „indikačný zoznam"), ktorý tvorí prílohu č. 4.

(6) Indikácie, ktoré sú v indikačnom zozname v časti A označené „Na predvolanie" a indikácie uvedené v časti B indikačného zoznamu, sa vzťahujú na kúpeľnú starostlivosť, ktorá sa uhrádza z prostriedkov povinného zdravotného poistenia. Indikácie, ktoré nie sú v indikačnom zozname v časti A označené „Na predvolanie", sa vzťahujú na kúpeľnú starostlivosť, ktorá sa uhrádza z účelovo určených finančných prostriedkov štátu (odsek 3); na takú kúpeľnú starostlivosť nie je nárok.

(7) Deťom sa poskytuje kúpeľná starostlivosť v detských kúpeľných liečebniach. Na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti deťom do skončenia povinnej školskej dochádzky sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu alebo osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

(8) Pri chorobách z povolania a iných poškodeniach zdravia z práce a z pracovného prostredia sa kúpeľná starostlivosť poskytuje, ak indikáciu potvrdila klinika pracovného lekárstva alebo oddelenie klinického pracovného lekárstva.

(9) Kúpeľnú starostlivosť navrhuje lekár uvedený pri jednotlivých indikáciách indikačného zoznamu a schvaľuje revízny lekár. Zdravotná poisťovňa zriaďuje komisiu na koordináciu výberu a predvolávania poistencov na kúpeľnú starostlivosť. Ministerstvo odborne usmerňuje výber a predvolávanie poistencov na kúpeľnú liečbu.

(10) Ak poistenec bezdôvodne nenastúpil na kúpeľnú starostlivosť, svojvoľne ju prerušil alebo bol predčasne prepustený pre hrubé porušenie pokynov lekára kúpeľnej liečebne, je povinný uhradiť poisťovni vynaložené náklady alebo ich pomernú časť.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú:

7a) § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7b) § 71a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2. Za § 40c sa vkladá § 40d, ktorý znie:

㤠40d

Návrhy na kúpeľnú starostlivosť vystavené podľa predpisov o nemocenskom poistení a sociálnom zabezpečení pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa považujú za návrhy na kúpeľnú starostlivosť vystavené podľa tohto zákona.“.

3. V prílohe č. 4 sa v časti II. „Choroby obehového ústrojenstva“ v stĺpci „Prírodné liečebné kúpele“ dopĺňajú ku každej indikácii prírodné liečebné kúpele „Nimnica“.

4. V prílohe č. 4 v časti XXV. „Netuberkulózne choroby dýchacích ciest“ tretia veta znie: „Prírodné liečebné kúpele Horný Smokovec pre deti od 3 do 18 rokov.“.


Čl. II

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.