Oznámenie č. 571/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. apríla 2003 č. 4283/2003-41, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia

Čiastka 231/2003
Platnosť od 20.12.2003
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobudlo účinnosť 1. januára 2004.

571

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 9. decembra 2003 č. 24996/2003-42, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. apríla 2003 č. 4283/2003-41, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia (oznámenie č. 150/2003 Z. z.).

Opatrením sa mení a dopĺňa rozpočtová klasifikácia platná na rok 2004.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 19/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.