Oznámenie č. 569/2003 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za jednotlivé podielové fondy Národnej banke Slovenska na štatistické účely

Čiastka 231/2003
Platnosť od 20.12.2003 do31.12.2004
Zrušený 648/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobudlo účinnosť 1. januára 2004.

569

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 34a ods. 1 zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov

opatrenie z 12. decembra 2003 č. 9/2003 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za jednotlivé podielové fondy Národnej banke Slovenska na štatistické účely.

Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob a miesto predkladania výkazov správcovskými spoločnosťami za jednotlivé podielové fondy Národnej banke Slovenska na štatistické účely.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 48/2003 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.