Oznámenie č. 566/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky

Čiastka 231/2003
Platnosť od 20.12.2003
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobudlo účinnosť 1. januára 2004. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 593/2003 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2004. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 745/2004 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2005. Zmeny opatrenia boli vyhlás...

566

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11, 20 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Opatrením sa ustanovuje rozsah regulácie cien formou úradne určených maximálnych cien, minimálnych cien a rozsah regulácie cien v pôsobnosti vyšších územných celkov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.