Rozhodnutie č. 557/2003 Z. z.Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení

Čiastka 228/2003
Platnosť od 19.12.2003

557

ROZHODNUTIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

z 15. decembra 2003

o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 32 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z. a podľa § 4 ods. 1, § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vydáva toto rozhodnutie, ktorým reguluje ceny rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení:

Článok 1

Maximálne ceny za rádiokomunikačné služby poskytované prostredníctvom rádiových zariadení platné od 1. júla 2003 podľa výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 1997 R-13/1997 uverejneného vo Finančnom spravodajcovi č. 16/1997 v prílohe č. 3 v znení rozhodnutia Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 201/2003 Z. z. sa upravujú takto:

1. V odseku 17 „Konštrukcia cien“ sa v rovniciach na výpočet ročného prenájmu a na výpočet ceny za jednu hodinu vysielania vypúšťa koeficient D (sadzba DPH).

2. Maximálne ceny za rádiokomunikačnú službu vnútroštátnu sa vypočítajú takto:

Ceny za rádiokomunikačnú službu vnútroštátnu

Výkon vysielača do antény v kW (x, y) Ročný prenájom (Sr) v SkCena za 1 hod. vysielania (Sh) v Sk
RÁDIOVÉ VYSIELAČE PRACUJÚCE V PÁSME SV, DV, KV – KATEGÓRIA R1:
(0 < x, y < 5) Sr = (124 194 x + 1 531 735)
Sh= (22,64 y + 11,32)
RÁDIOVÉ VYSIELAČE PRACUJÚCE V PÁSME SV, DV, KV – KATEGÓRIA R 2:
(5 ≤ x, y < 70) Sr = (81 554,53 x + 1 774 935,5)
Sh= (1,16y + 118,87)
RÁDIOVÉ VYSIELAČE PRACUJÚCE V PÁSME SV, DV, KV – KATEGÓRIA R 3:
(70 ≤ x, y ≤ 700) Sr = (34 161,8 x + 5 062 175,5)
Sh= (1,8415 y + 71,32)
RÁDIOVÉ VYSIELAČE PRACUJÚCE V PÁSME SV, DV, KV – KATEGÓRIA R 4:
(700 < x, y) Sr = (12 419,434 x + 20 285 133)
Sh= (1,7991 y+ 100,717)
RÁDIOVÉ STEREOFÓNNE VYSIELAČE A PREVÁDZAČE PRACUJÚCE V PÁSME VKV I A VKV II – KATEGÓRIA R 5:
(0 < x, y < 1) Sr = (1 561 541,3 x + 313 799)
Sh = (12,4717 y + 0,0679)
RÁDIOVÉ STEREOFÓNNE VYSIELAČE A PREVÁDZAČE PRACUJÚCE V PÁSME VKV I A VKV II – KATEGÓRIA R 6:
(1 ≤ x, y) Sr = (178 012 x + 1 697 327)
Sh = (2,1311 y + 10,2604)
PRE MONOFÓNNE VYSIELAČE TOHTO TYPU SA ROČNÝ PRENÁJOM ZNIŽUJE O 10 % TELEVÍZNE VYSIELAČE I. – III. PÁSMA
Výkon obrazového signálu vysielača do antény v kW (x, y) Sr = ročný prenájom v Sk
Sh = cena za 1 hod. vysielania v Sk
TELEVÍZNE VYSIELAČE I. – III. PÁSMA – KATEGÓRIA T 1:
(0 < x, y < 0,2) Sr = (3 495 667 x + 370 746)
Sh= (0,9462 y +2, 108)
TELEVÍZNE VYSIELAČE I. – III. PÁSMA – KATEGÓRIA T 2:
(0,2 ≥ x, y ≥ 20) Sr = (451 241 x + 2 656 110)
Sh = (5,4212 y + 34,062)
TELEVÍZNE VYSIELAČE I. – III. PÁSMA – KATEGÓRIA T 3:
(20 < x, y) Sr = (49 678 x + 10 684 883)
Sh= (5,42 12 y + 34,062)
TELEVÍZNE VYSIELAČE IV. – V. TV PÁSMA – KATEGÓRIA T 4:
(0 < x, y < 0,2) Sr = (4 679 656 x + 1 060 623)
Sh= (0,9459 y + 2, 1075)
TELEVÍZNE VYSIELAČE IV. – V. TV PÁSMA – KATEGÓRIA T 5:
(0,2 ≤ x, y ≤ 20) Sr = (327 046 x + 3 204 223)
Sh = (5,2545 y + 120,4374)
TELEVÍZNE VYSIELAČE IV. – V. TV PÁSMA – KATEGÓRIA T 6:
(20 < x, y) Sr = (47 605,5 x + 8 792 984)
Sh = (5,2545 y + 120,4374)

Ak TV vysielač daného menovitého výkonu (bez ohľadu na použité TV pásmo) umožňuje vysielanie dvoch zvukov, zvyšuje sa cena za ročný prenájom o 2 % a maximálna hodinová cena o 5 %.

3. Položky P.01, P.02, P.03, P.04, P.05, P.06, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 sa vypúšťajú.

4. Položky P.09, P.10, P.17 a P.21 sa vydelia koeficientom 1,14.

5. Výsledná cena stanovená podľa vzorca Sc = [Sr/365 x počet dní + Sh x počet odvysielaných hodín] sa zaokrúhľuje na celé koruny do 0,50 Sk nadol a nad 0,50 Sk vrátane nahor.

Článok 2

Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 201/2003 Z. z. o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení sa zrušuje k 31. decembru 2003.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda záväznosť 1. januára 2004.

Milan Luknár v. r.