Vyhláška č. 555/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 227/2003
Platnosť od 19.12.2003
Účinnosť od 01.01.2004

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2004 Aktuálne znenie