544

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. mája 1999 bol v Montreale prijatý Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohovorom uznesením č. 838 z 10. mája 2000 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 26. septembra 2000. Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO), depozitára dohovoru, 11. októbra 2000.

Dohovor nadobudol platnosť 4. novembra 2003 na základe článku 53 ods. 6 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň.

K oznámeniu č. 544/2003 Z. z.

DOHOVOR

O ZJEDNOTENÍ NIEKTORÝCH PRAVIDIEL PRE MEDZINÁRODNÚ LETECKÚ DOPRAVU

Štáty, ktoré sú stranami tohto dohovoru,

uznávajúc významný prínos Dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu podpísaného vo Varšave 12. októbra 1929, ďalej len „Varšavský dohovor“, a ostatných súvisiacich dokumentov k harmonizácii súkromného medzinárodného leteckého práva,

uznávajúc potrebu aktualizácie a zosúladenia Varšavského dohovoru a súvisiacich dokumentov,

uznávajúc dôležitosť zabezpečenia ochrany záujmov spotrebiteľov v medzinárodnej leteckej doprave a potrebu spravodlivého odškodnenia založeného na princípe náhrady,

potvrdzujúc želanie systematického rozvoja v prevádzke medzinárodnej leteckej dopravy a hladký presun cestujúcich, batožiny a nákladu v súlade s princípmi a cieľmi Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve prijatého v Chicagu 7. decembra 1944,

v presvedčení, že kolektívne pôsobenie štátov za ďalšiu harmonizáciu a kodifikáciu niektorých pravidiel upravujúcich medzinárodnú leteckú dopravu prostredníctvom nového dohovoru je najvhodnejším prostriedkom na dosiahnutie spravodlivého vyváženia záujmov,

dohodli sa takto:

PRVÁ KAPITOLA

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1. Tento dohovor sa vzťahuje na celú medzinárodnú prepravu osôb, batožiny alebo nákladu vykonávanú lietadlom za odplatu. Vzťahuje sa rovnako na bezplatnú prepravu lietadlom, ktorú vykonáva letecký dopravný podnik.

2. Na účely tohto dohovoru pojem medzinárodná preprava znamená každú prepravu, pri ktorej podľa dohody zúčastnených strán leží miesto odletu a miesto určenia, bez ohľadu na to, či dôjde alebo nedôjde k prerušeniu prepravy alebo k prekladaniu, buď na území dvoch štátov, ktoré sú stranami, alebo na území jedného štátu, ktorý je stranou, ak dohodnutá zastávka je na území iného štátu, aj keď tento štát nie je stranou. Preprava medzi dvoma bodmi na území jedného štátu, ktorý je stranou, bez dohodnutej zastávky na území iného štátu, sa nepovažuje za medzinárodnú prepravu na účely tohto dohovoru.

3. Preprava, ktorá sa má vykonať postupne niekoľkými leteckými dopravcami, sa považuje na účely tohto dohovoru za jednu nedelenú prepravu, ak zúčastnené strany ju považovali za jediný výkon, bez ohľadu na to, či bola dohodnutá formou jednej zmluvy alebo niekoľkých zmlúv, a nestráca svoj medzinárodný charakter len preto, že jedna zmluva alebo niekoľko zmlúv sa má uplatňovať výlučne v rámci územia toho istého štátu.

4. Tento dohovor sa vzťahuje aj na prepravu uvedenú v piatej kapitole s prihliadnutím na podmienky, ktoré sú v nej uvedené.

Článok 2

Preprava vykonávaná štátom a preprava poštových zásielok

1. Tento dohovor sa vzťahuje na prepravu vykonávanú štátom alebo právne ustanovenými štátnymi inštitúciami za predpokladu, že spĺňa podmienky ustanovené v článku 1.

2. Pri preprave poštových zásielok bude dopravca zodpovedný výlučne príslušnej poštovej správe v súlade s pravidlami platnými vo vzťahu medzi dopravcami a poštovou správou.

3. S výnimkou ustanovenia odseku 2 tohto článku sa ustanovenia tohto dohovoru nepoužijú na prepravu poštových zásielok.

DRUHÁ KAPITOLA

DOKUMENTÁCIA A POVINNOSTI STRÁN ZÚČASTŇUJÚCICH SA NA PREPRAVE CESTUJÚCICH, BATOŽINY A NÁKLADU

Článok 3

Cestujúci a batožina

1. V súvislosti s prepravou cestujúcich bude doručený individuálny alebo kolektívny prepravný doklad, ktorý bude obsahovať:

a) údaje o mieste odletu a mieste určenia,

b) ak sa miesto odletu a miesto určenia nachádza na území jedného štátu, ktorý je stranou, a jestvuje jedna dohodnutá zástavka alebo niekoľko dohodnutých zastávok na území iného štátu, uvedenie najmenej jednej takejto dohodnutej zastávky.

2. Akýkoľvek iný spôsob uloženia informácií uvedených v odseku 1 môže nahradiť doručenie dokladu uvedeného v odseku 1. Ak je použitý akýkoľvek iný spôsob uloženia informácií, dopravca ponúkne cestujúcemu doručenie písomného vyhlásenia o takto uložených informáciách.

3. Dopravca doručí cestujúcemu identifikačný batožinový štítok na každý kus zapísanej batožiny.

4. Cestujúci dostane písomné oznámenie o skutočnosti, že ak sa tento dohovor uplatňuje, potom upravuje a môže obmedziť zodpovednosť dopravcov v prípade smrti alebo zranenia cestujúcich, zničenia, straty alebo poškodenia batožiny, ako aj v prípade omeškania.

5. Nedodržanie ustanovení uvedených v predchádzajúcich odsekoch nebude mať vplyv na existenciu alebo platnosť zmluvy o preprave, ktorá napriek tomu bude podliehať pravidlám tohto dohovoru vrátane tých, ktoré sa týkajú obmedzenia zodpovednosti.

Článok 4

Náklad

1. V súvislosti s prepravou nákladu bude doručený letecký nákladný list.

2. Akýkoľvek iný spôsob uloženia záznamu o preprave, ktorá sa má uskutočniť, môže nahradiť doručenie leteckého nákladného listu. Ak je použitý takýto iný spôsob uloženia záznamu, dopravca na požiadanie odosielateľa mu doručí potvrdenku o náklade, ktorá umožňuje identifikáciu zásielky a prístup k informáciám obsiahnutým v zázname uloženom takýmto iným spôsobom.

Článok 5

Obsah leteckého nákladného listu alebo potvrdenky o náklade

Letecký nákladný list alebo potvrdenka o náklade bude obsahovať:

a) údaje o mieste odletu a mieste určenia,

b) ak sa miesto odletu a miesto určenia nachádzajú na území jedného štátu, ktorý je stranou, a jestvuje jedna dohodnutá zástavka alebo niekoľko dohodnutých zastávok na území iného štátu, uvedenie najmenej jednej takejto dohodnutej zastávky, a

c) údaj o hmotnosti zásielky.

Článok 6

Doklad o povahe nákladu

Aby boli splnené formality colných orgánov, policajných orgánov a orgánov verejnej správy, môže byť odosielateľ požiadaný, ak je to potrebné, aby poskytol doklad uvádzajúci povahu nákladu. Toto ustanovenie nevytvára pre dopravcu povinnosť, záväzok alebo zodpovednosť, ktoré by z neho mali plynúť.

Článok 7

Opis leteckého nákladného listu

1. Letecký nákladný list vystaví odosielateľ v troch pôvodných častiach.

2. Prvá časť bude označená „pre dopravcu“; táto bude podpísaná odosielateľom. Druhá časť bude označená „pre príjemcu“; táto bude podpísaná odosielateľom a dopravcom. Tretia časť bude podpísaná dopravcom, ktorý ju odovzdá odosielateľovi po prijatí nákladu.

3. Podpisy dopravcu alebo odosielateľa môžu byť tlačené alebo opatrené odtlačkom pečiatky.

4. Ak na požiadanie odosielateľa dopravca vystaví letecký nákladný list, znamená to, že dopravca tak urobil v mene odosielateľa, ak sa nedokáže opak.

Článok 8

Dokumentácia pre viaceré balíky

V prípade, ak ide o viacero balíkov,

a) dopravca má právo vyžadovať od odosielateľa, aby vystavil samostatné letecké nákladné listy,

b) odosielateľ má právo požadovať od dopravcu, aby mu dodal samostatné potvrdenky o náklade, ak je použitý iný spôsob uvedený v článku 4 ods. 2.

Článok 9

Nedodržanie požiadaviek na dokumentáciu

Nedodržanie požiadaviek uvedených v ustanoveniach článkov 4 až 8 nebude mať vplyv na existenciu alebo platnosť zmluvy o preprave, ktorá napriek tomu bude podliehať pravidlám tohto dohovoru vrátane tých, ktoré sa týkajú obmedzenia zodpovednosti.

Článok 10

Zodpovednosť za údaje v dokumentácii

1. Odosielateľ je zodpovedný za správnosť údajov a za vyhlásenia vzťahujúce sa na náklad, ktoré uviedol sám alebo ktoré boli uvedené v jeho mene v leteckom nákladnom liste, alebo dodané ním alebo v jeho mene dopravcovi, aby ich uviedol v potvrdenke o náklade alebo aby ich uviedol v zázname uloženom iným spôsobom, ako je uvedené v článku 4 ods. 2. Uvedené platí aj v prípade, ak osoba konajúca v mene odosielateľa je súčasne agentom dopravcu.

2. Odosielateľ odškodní dopravcu za všetky škody, ktoré utrpí dopravca alebo ktorákoľvek iná osoba, voči ktorej je dopravca zodpovedný, v dôsledku nezrovnalostí, nesprávnosti alebo neúplnosti údajov a vyhlásení dodaných odosielateľom alebo osobou konajúcou v jeho mene.

3. S výnimkou ustanovení odsekov 1 a 2 tohto článku dopravca nahradí odosielateľovi celú škodu, ktorú utrpí odosielateľ alebo ktorákoľvek iná osoba, voči ktorej je odosielateľ zodpovedný, v dôsledku nezrovnalostí, nesprávnosti alebo neúplnosti údajov a vyhlásení, ktoré uviedol dopravca alebo osoba konajúca v jeho mene v potvrdenke o náklade alebo v zázname uloženom iným spôsobom, ako je uvedené v článku 4 ods. 2.

Článok 11

Dôkazná hodnota dokumentácie

1. Letecký nákladný list alebo potvrdenka o náklade sú prima facie dôkazmi o uzavretí zmluvy, prijatí nákladu a o prepravých podmienkach, ktoré sú v nich uvedené.

2. Všetky údaje v leteckom nákladnom liste alebo v potvrdenke o náklade vzťahujúce sa na hmotnosť, rozmery a spôsob balenia nákladu, ako aj tie, ktoré sa týkajú počtu balíkov, sú dôkazmi prima facie o uvedených skutočnostiach; tie údaje, ktoré súvisia s množstvom, objemom a stavom nákladu, nepredstavujú dôkaz proti dopravcovi, iba ak boli skontrolované dopravcom v prítomnosti odosielateľa, a táto skutočnosť je uvedená v leteckom nákladnom liste alebo v potvrdenke o náklade, alebo sa týkajú daného stavu leteckého nákladu.

Článok 12

Právo disponovať s nákladom

1. Za predpokladu dodržania všetkých záväzkov zo zmluvy o preprave má odosielateľ právo disponovať s nákladom tak, že ho vezme späť na letisko odletu alebo určenia alebo že ho zastaví v priebehu cesty pri ktoromkoľvek pristátí, alebo tak, že požiada o jeho doručenie na mieste určenia alebo v priebehu cesty osobe inej než príjemcovi pôvodne určenému alebo požiada o vrátenie nákladu späť na miesto odletu. Odosielateľ nesmie využívať toto dispozičné právo takým spôsobom, ktorým by poškodil dopravcu alebo iných odosielateľov, a musí uhradiť všetky náklady, ktoré vzniknú uplatňovaním tohto práva.

2. Ak nemožno vykonať pokyny odosielateľa, dopravca ho musí o tom ihneď informovať.

3. Ak dopravca vykonáva pokyny odosielateľa o dispozícii s nákladom bez toho, že by požadoval časť leteckého nákladného listu alebo potvrdenku o náklade doručenú odosielateľovi, dopravca bude zodpovedný, bez obmedzenia svojho práva na postih odosielateľa, za akúkoľvek škodu, ktorá môže byť týmto spôsobená ktorejkoľvek inej osobe, ktorá oprávnene vlastní príslušnú časť leteckého nákladného listu alebo potvrdenku o náklade.

4. Príslušné právo odosielateľa zaniká vo chvíli, keď vzniká právo príjemcu podľa článku 13. Ak však príjemca odmietne prijať náklad alebo sa s ním nemožno spojiť, obnoví sa odosielateľovi právo disponovať s nákladom.

Článok 13

Dodanie nákladu

1. Okrem prípadu, keď odosielateľ uplatnil svoje právo podľa článku 12, príjemca je oprávnený pri dopravení nákladu do miesta určenia vyžadovať, aby mu dopravca dodal náklad na základe zaplatenia povinného prepravného a v súlade s prepravými podmienkami.

2. Ak nie je dohodnuté inak, povinnosťou dopravcu je ihneď upovedomiť príjemcu o dopravení nákladu.

3. Ak dopravca prizná stratu nákladu alebo ak náklad neprišiel do siedmich dní po dni, keď mal byť dopravený, príjemca je oprávnený uplatniť si voči dopravcovi práva vyplývajúce zo zmluvy o preprave.

Článok 14

Výkon práv odosielateľa a príjemcu

Odosielateľ aj príjemca si môžu jednotlivo uplatniť všetky práva vyplývajúce z článkov 12 a 13, každý vo svojom mene, či už konajú vo vlastnom záujme alebo v záujme iného, za predpokladu, že dodržujú povinnosti ustanovené zmluvou o preprave.

Článok 15

Vzťahy odosielateľa a príjemcu alebo vzájomné vzťahy tretích strán

1. Články 12, 13, a 14 sa nedotýkajú vzťahov odosielateľa a príjemcu medzi sebou ani vzájomných vzťahov tretích strán, ktorých práva sú odvodené od odosielateľa alebo od príjemcu.

2. Ustanovenia článkov 12, 13, a 14 sa môžu zmeniť iba výslovným ustanovením v leteckom nákladnom liste alebo v potvrdenke o náklade.

Článok 16

Formality colných orgánov, policajných orgánov alebo iných orgánov verejnej správy

1. Odosielateľ musí dodať také informácie a také dokumenty, ktoré sú nevyhnutné na splnenie formalít colných orgánov, policajných orgánov a akýchkoľvek iných orgánov verejnej správy predtým, ako možno náklad dodať príjemcovi. Odosielateľ zodpovedá dopravcovi za celú škodu spôsobenú chýbajúcou, neúplnou alebo nepresnou informáciou alebo dokumentom; to neplatí, ak škodu zavinil dopravca, jeho pracovníci alebo agenti.

2. Dopravca nie je povinný zisťovať správnosť alebo úplnosť takýchto informácií a dokumentov.

TRETIA KAPITOLA

ZODPOVEDNOSŤ DOPRAVCU A ROZSAH NÁHRADY ŠKODY

Článok 17

Smrť a zranenie cestujúcich – škoda na batožine

1. Dopravca je zodpovedný za spôsobenú škodu v prípade smrti alebo telesného zranenia cestujúceho iba vtedy, ak sa nehoda, ktorá spôsobila smrť alebo zranenie, udiala na palube lietadla alebo v ktoromkoľvek štádiu nastupovania alebo vystupovania.

2. Dopravca je zodpovedný za spôsobenú škodu v prípade zničenia, straty alebo poškodenia zapísanej batožiny iba v prípade, ak sa udalosť, ktorá zapríčinila zničenie, stratu alebo poškodenie, udiala na palube lietadla alebo kedykoľvek v čase, keď mal dopravca zapísanú batožinu na starosti. Dopravca však nie je zodpovedný v takom rozsahu, v akom škoda vznikla v dôsledku vnútornej závady, povahy alebo vady batožiny. V prípade nezapísanej batožiny vrátane osobných vecí je dopravca zodpovedný, ak škoda vznikla jeho zavinením alebo zavinením jeho pracovníkov alebo agentov.

3. Ak dopravca pripustí stratu zapísanej batožiny alebo ak zapísaná batožina neprišla do 21 dní po dni, keď mala byť dopravená, cestujúci je oprávnený uplatniť si voči dopravcovi práva, ktoré vyplývajú zo zmluvy o preprave.

4. Ak nie je v tomto dohovore uvedené inak, pojem „batožina“ znamená zapísanú batožinu aj nezapísanú batožinu.

Článok 18

Škoda na náklade

1. Dopravca je zodpovedný za spôsobenú škodu v prípade zničenia, straty alebo poškodenia nákladu iba v prípade, ak sa udalosť, ktorá zapríčinila škodu, udiala počas leteckej prepravy.

2. Dopravca však nie je zodpovedný v takom rozsahu, v akom preukáže, že zničenie, strata alebo poškodenie nákladu vzniklo v dôsledku jednej z týchto príčin:

a) vnútorná závada, povaha alebo vada nákladu,

b) chybné balenie nákladu vykonané inou osobou ako dopravcom, jeho pracovníkmi alebo agentmi,

c) vojnový čin alebo ozbrojený konflikt,

d) čin orgánu verejnej správy uskutočnený v súvislosti so vstupom, výstupom alebo tranzitom nákladu.

3. Letecká preprava na účely odseku 1 tohto článku zahŕňa čas, počas ktorého je náklad v starostlivosti dopravcu.

4. Do leteckej prepravy sa nepočíta preprava po zemi, mori alebo po vnútrozemských vodných cestách vykonávaná mimo letiska. Ak sa však takáto preprava uskutoční pri uplatňovaní zmluvy o leteckej preprave na účel nakladania, dodania alebo prekladania, každá škoda sa považuje za následok udalosti, ktorá sa udiala počas leteckej prepravy, ak sa nedokáže opak. Ak dopravca bez súhlasu odosielateľa nahradí prepravu iným druhom dopravy na celej dĺžke alebo na časti prepravy, ktorá mala byť podľa zmluvy medzi stranami leteckou prepravou, táto preprava prostredníctvom iného druhu dopravy sa považuje za leteckú prepravu.

Článok 19

Omeškanie

Dopravca je zodpovedný za škodu spôsobenú omeškaním v leteckej preprave cestujúcich, batožiny alebo nákladu. Dopravca však nie je zodpovedný za škodu spôsobenú omeškaním, ak dokáže, že on, jeho pracovníci a agenti vykonali všetky opatrenia, ktoré sa môžu odôvodnene požadovať na zabránenie škody, alebo že bolo nemožné z jeho alebo z ich strany vykonať takéto opatrenia.

Článok 20

Oslobodenie od zodpovednosti

Ak dopravca preukáže, že škoda bola spôsobená úplne alebo čiastočne nedbanlivosťou alebo iným protiprávnym činom, alebo opomenutím osoby požadujúcej náhradu alebo osoby, od ktorej táto osoba odvodzuje svoje práva, dopravca bude úplne alebo čiastočne oslobodený od zodpovednosti voči nárokujúcej osobe v tom rozsahu, v akom táto nedbanlivosť alebo protiprávny čin alebo opomenutie spôsobili škodu. Ak v prípade smrti alebo zranenia cestujúceho požaduje náhradu osoba iná než cestujúci, dopravca bude tiež úplne alebo čiastočne oslobodený od zodpovednosti v tom rozsahu, v akom preukáže, že škoda bola spôsobená nedbanlivosťou alebo iným protiprávnym činom alebo opomenutím dotknutého cestujúceho. Tento článok sa použije na všetky ustanovenia o zodpovednosti v tomto dohovore vrátane článku 21 ods. 1.

Článok 21

Náhrada v prípade smrti alebo zranenia cestujúceho

1. V prípade škôd vzniknutých podľa článku 17 ods. 1 neprevyšujúcich 100 000 zvláštnych práv čerpania na každého cestujúceho, dopravca sa nebude môcť zbaviť svojej zodpovednosti ani ju obmedziť.

2. Dopravca nie je zodpovedný za vzniknuté škody podľa článku 17 ods. 1 v rozsahu, v akom tieto škody prevyšujú na každého cestujúceho 100 000 zvláštnych práv čerpania, ak dopravca preukáže, že

a) takáto škoda nevznikla v dôsledku nedbanlivosti alebo iného protiprávneho činu, alebo opomenutia dopravcu alebo jeho pracovníkov alebo agentov, alebo

b) takáto škoda vznikla výlučne v dôsledku nedbanlivosti alebo iného protiprávneho činu, alebo opomenutia tretej strany.

Článok 22

Obmedzenia zodpovednosti vo vzťahu k omeškaniu, batožine a nákladu

1. V prípade škody spôsobenej omeškaním, ako je uvedené v článku 19, je pri preprave osôb zodpovednosť dopravcu za každého cestujúceho obmedzená na 4 150 zvláštnych práv čerpania.

2. Pri preprave batožiny je zodpovednosť dopravcu v prípade zničenia, straty, poškodenia alebo omeškania obmedzená na 1 000 zvláštnych práv čerpania pre každého cestujúceho, ak cestujúci neurobil v čase, keď dopravcovi odovzdával zapísanú batožinu, osobitné vyhlásenie o záujme na dodaní batožiny v mieste určenia a nezaplatil dodatočnú sumu, ak sa to v takom prípade požaduje. V tomto prípade bude dopravca povinný zaplatiť sumu neprevyšujúcu vyhlásenú sumu, ak nepreukáže, že táto suma je väčšia než skutočný záujem cestujúceho na dodaní v mieste určenia.

3. Pri preprave nákladu je zodpovednosť dopravcu v prípade zničenia, straty, poškodenia alebo omeškania obmedzená na sumu 17 zvláštnych práv čerpania na kilogram, ak odosielateľ neurobil v čase, keď dopravcovi odovzdával balík, osobitné vyhlásenie o záujme na dodaní balíka v mieste určenia a nezaplatil dodatočnú sumu, ak sa to v takomto prípade požaduje. V tomto prípade bude dopravca povinný zaplatiť sumu neprevyšujúcu vyhlásenú sumu, ak nepreukáže, že táto suma je väčšia než skutočný záujem odosielateľa na dodaní v mieste určenia.

4. V prípade zničenia, straty, poškodenia alebo omeškania časti nákladu alebo akéhokoľvek predmetu, ktorý náklad obsahuje, hmotnosť, ktorá bude vzatá do úvahy pri určovaní sumy, na ktorú je obmedzená zodpovednosť dopravcu, bude iba celková hmotnosť balíka alebo balíkov, ktorých sa to týka. Ak zničenie, strata, poškodenie alebo omeškanie časti nákladu alebo predmetu v ňom obsiahnutého ovplyvní hodnotu iných balíkov, na ktoré sa vzťahuje ten istý letecký nákladný list alebo tá istá potvrdenka o náklade, alebo ak neboli vystavené, ten istý záznam uložený iným spôsobom podľa článku 4 ods. 2, celková hmotnosť takého balíka alebo balíkov sa bude taktiež brať do úvahy pri určovaní obmedzenia zodpovednosti.

5. Predchádzajúce ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku sa nepoužijú, ak sa preukáže, že škoda vznikla v dôsledku činu alebo opomenutia dopravcu, jeho pracovníkov alebo agentov vykonaného s úmyslom spôsobiť škodu alebo bezohľadne s vedomím, že táto škoda môže pravdepodobne vzniknúť; za predpokladu, že v prípade takého činu alebo opomenutia pracovníka alebo agenta sa taktiež preukáže, že tento pracovník alebo agent konal v rámci svojich pracovných povinností.

6. Obmedzenia ustanovené v článku 21 a v tomto článku nebránia súdu, aby prisúdil, v súlade so svojím právnym poriadkom, navyše úplné alebo čiastočné súdne trovy a ďalšie výdavky vynaložené žalobcom na spor vrátane úrokov. Predchádzajúce ustanovenie sa nepoužije, ak suma prisúdenej náhrady škôd, vynímajúc súdne trovy a iné výdavky na spor, neprevyšuje sumu, ktorú dopravca písomne ponúkol žalobcovi počas šiestich mesiacov odo dňa udalosti, ktorá spôsobila škodu, alebo pred návrhom na začatie konania, ak sa začalo neskôr.

Článok 23

Konverzia menových jednotiek

1. Sumy označené termínom zvláštne práva čerpania v tomto dohovore sa budú považovať za zodpovedajúce zvláštnym právam čerpania definovaným Medzinárodným menovým fondom. Konverzia týchto súm do národných mien bude v prípade súdnych konaní vykonaná v súlade s hodnotou týchto mien vyjadrenou v zvláštnych právach čerpania v deň vynesenia rozsudku. Hodnota národnej meny štátu, ktorý je stranou a ktorý nie je členom Medzinárodného menového fondu, vyjadrená v zvláštnych právach čerpania, bude vypočítaná v súlade s metódou hodnotenia platnou pre Medzinárodný menový fond pre jeho operácie a transakcie ku dňu vynesenia rozsudku. Hodnota národnej meny štátu, ktorý je stranou a ktorý nie je členom Medzinárodného menového fondu, vyjadrená v zvláštnych právach čerpania, bude vypočítaná spôsobom určeným týmto štátom.

2. Avšak tie štáty, ktoré nie sú členmi Medzinárodného menového fondu a ktorých právny poriadok nedovoľuje použiť ustanovenia odseku 1 tohto článku, môžu v čase ratifikácie alebo prístupu k dohovoru, alebo v ktoromkoľvek čase neskôr vyhlásiť, že obmedzenie zodpovednosti dopravcu stanovené v článku 21 je určené na sumu 1 500 000 menových jednotiek na cestujúceho v súdnych konaniach na ich území; 62 500 menových jednotiek na cestujúceho v súvislosti s článkom 22 ods. 1; 15 000 menových jednotiek na cestujúceho v súvislosti s článkom 22 ods. 2; a 250 menových jednotiek na kilogram v súvislosti s článkom 22 ods. 3. Tieto menové jednotky zodpovedajú 65,5 miligramu zlata rýdzosti deväťsto. Tieto sumy môžu byť konvertované do príslušnej národnej meny so zaokrúhlením. Konverzia týchto súm do národnej meny bude vykonaná v súlade s právnym poriadkom príslušného štátu.

3. Výpočet uvedený v poslednej vete odseku 1 tohto článku a metóda konverzie v odseku 2 tohto článku budú vykonané spôsobom, ktorý vyjadrí v národnej mene štátu, ktorý je stranou, pokiaľ je to možné, rovnakú reálnu hodnotu pre sumy uvedené v článkoch 21 a 22, aká by vyplývala z použitia prvých troch viet odseku 1 tohto článku. Štáty, ktoré sú stranami, budú oboznamovať depozitára o spôsobe výpočtu podľa odseku 1 tohto článku alebo o výsledku konverzie podľa odseku 2 tohto článku, ak sa ich týkajú, v čase uloženia ratifikačných listín, listín o prijatí, schválení alebo o prístupe k tomuto dohovoru a kedykoľvek, keď v nich nastane zmena.

Článok 24

Revízia obmedzení

1. Bez obmedzenia ustanovení článku 25 tohto dohovoru a podľa odseku 2 tohto článku obmedzenia zodpovednosti stanovené v článkoch 21, 22 a 23 budú revidované depozitárom v päťročných intervaloch a prvá takáto revízia sa uskutoční na konci piateho roku nasledujúceho po dni nadobudnutia platnosti tohto dohovoru, alebo ak dohovor nenadobudne platnosť počas piatich rokov odo dňa prvého otvorenia na podpis, potom v priebehu prvého roka po nadobudnutí jeho platnosti so zohľadnením inflačného faktora, ktorý zodpovedá akumulovanej miere inflácie od predchádzajúcej revízie alebo v prvom prípade po dni nadobudnutia platnosti tohto dohovoru. Hodnota miery inflácie, ktorá sa má použiť pri stanovení inflačného faktora, bude vážený priemer ročnej miery rastu alebo poklesu indexov spotrebných cien štátov, ktorých meny obsahujú zvláštne práva čerpania uvedené v článku 23 ods. 1.

2. Ak sa revíziou podľa predchádzajúceho odseku zistí, že inflačný faktor presiahol 10 %, potom depozitár upozorní štáty, ktoré sú stranami, na zmenu obmedzení zodpovednosti. Každá takáto zmena nadobudne platnosť šesť mesiacov po jej oznámení štátom, ktoré sú stranami. Ak v priebehu troch mesiacov po jej oznámení štátom, ktoré sú stranami, väčšina štátov, ktoré sú stranami, oznámi svoj nesúhlas, zmena nenadobudne platnosť a depozitár odkáže otázku na stretnutie štátov, ktoré sú stranami. Depozitár bude ihneď oznamovať všetkým štátom, ktoré sú stranami, nadobudnutie platnosti každej zmeny.

3. Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku sa použije mechanizmus uvedený v odseku 2 tohto článku kedykoľvek, ak aspoň jedna tretina štátov, ktoré sú stranami, vyjadrí vôľu v tomto zmysle, a za podmienky, že inflačný faktor uvedený v odseku 1 presiahol 30 % od predchádzajúcej revízie, alebo odo dňa nadobudnutia platnosti tohto dohovoru, ak predtým nebola vykonaná revízia. Nasledujúce revízie využívajúce postup opísaný v odseku 1 tohto článku sa uskutočnia v päťročných intervaloch začínajúcich na konci piateho roka nasledujúceho po dni revízie podľa tohto odseku.

Článok 25

Klauzula o obmedzeniach

Dopravca sa môže zaviazať, že zmluva o preprave bude podliehať vyšším obmedzeniam zodpovednosti, než sú tie, ktoré ustanovuje tento dohovor, alebo zodpovednosť nebude vôbec obmedzená.

Článok 26

Neplatnosť ustanovení zmluvy

Každé ustanovenie smerujúce k oslobodeniu dopravcu od zodpovednosti alebo ktoré by malo za následok určenie nižšieho obmedzenia, ako je ustanovené v tomto dohovore, je neplatné, ale neplatnosť takéhoto ustanovenia neznamená neplatnosť celej zmluvy, ktorá podlieha ustanoveniam tohto dohovoru.

Článok 27

Zmluvná sloboda

Žiadne ustanovenie tohto dohovoru nebráni dopravcovi v tom, aby odmietol uzavrieť zmluvu o preprave, aby sa zriekol akejkoľvek obrany, ktorú mu dohovor umožňuje, alebo aby ustanovil podmienky, ktoré nie sú v rozpore s ustanoveniami tohto dohovoru.

Článok 28

Platby vopred

V prípade leteckých nehôd, ktoré majú za následok smrť alebo zranenie cestujúcich, dopravca vykoná platby vopred, ak to vyžadujú právne predpisy jeho štátu, bez zbytočného odkladu, fyzickej osobe alebo osobám, ktoré sú oprávnené požadovať náhradu, s cieľom naplniť okamžité ekonomické potreby týchto osôb. Takéto platby sa vopred nebudú považovať za uznanie zodpovednosti a môžu byť protiváhou akýmkoľvek sumám následne plateným ako škody dopravcu.

Článok 29

Základ pre nárok

Pri preprave cestujúcich, batožiny a nákladu môže byť podaná akákoľvek žaloba na náhradu škody, akokoľvek podložená, či už na základe tohto dohovoru, alebo na základe zmluvy, alebo deliktu, alebo inak, za podmienok a obmedzení zodpovednosti, ktoré sú ustanovené v tomto dohovore, bez ohľadu na to, kto sú osoby oprávnené podať žalobu a aké sú ich práva. V prípade takej žaloby nemožno získať náhradu trestnú, náhradu s prísnou pokutou alebo náhradu inej neodškodniteľnej škody.

Článok 30

Pracovníci, agenti - súčet nárokov

1. Ak je žaloba podaná proti pracovníkovi alebo agentovi dopravcu z dôvodu spôsobenej škody, na ktorú sa vzťahuje tento dohovor, takýto pracovník alebo agent bude oprávnený využiť podmienky a obmedzenia zodpovednosti, ktoré je oprávnený využiť podľa tohto dohovoru samotný dopravca, ak preukáže, že konal v rámci svojich pracovných povinností.

2. Súčet súm, ktoré má zaplatiť dopravca, jeho pracovník a agent v takomto prípade, nesmie presiahnuť ustanovené obmedzenia.

3. S výnimkou prepravy nákladu ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku sa nepoužijú, ak sa preukáže, že škoda vznikla následkom činu alebo opomenutia pracovníka alebo agenta s úmyslom spôsobiť škodu, alebo bezohľadne s vedomím, že škoda pravdepodobne vznikne.

Článok 31

Včasné oznámenie reklamácií

1. Prijatie zapísanej batožiny alebo nákladu bez reklamácie osobou, ktorá je oprávnená na ich dodanie, je dôkazom prima facie, že tieto boli dodané v dobrom stave a v súlade s prepravným dokumentom alebo záznamom uloženým iným spôsobom, ako je uvedené v článku 3 ods. 2 a v článku 4 ods. 2.

2. V prípade škody musí osoba, ktorá je oprávnená na dodanie prepravovaných vecí, vzniesť reklamáciu voči dopravcovi ihneď po zistení škody a najneskôr do siedmich dní po dni prijatia zapísanej batožiny a do 14 dní po dni prijatia nákladu. V prípade omeškania musí byť reklamácia vznesená najneskôr do 21 dní po dni, keď jej boli batožina alebo náklad dané k dispozícii.

3. Každá reklamácia musí mať písomnú formu a musí byť odovzdaná alebo odoslaná v horeuvedených lehotách.

4. Ak v horeuvedenej lehote nebola vznesená reklamácia, proti dopravcovi nemožno začať konanie s výnimkou podvodu na jeho strane.

Článok 32

Smrť zodpovednej osoby

V prípade smrti zodpovednej osoby sa bude konanie na náhradu škody viesť v súlade s podmienkami tohto dohovoru proti tým, ktorí právne zastupujú jej majetok.

Článok 33

Jurisdikcia

1. Žaloba na náhradu škody musí byť podaná, podľa voľby žalobcu, na území jedného zo štátov, ktoré sú stranami, buď na súde v mieste sídla dopravcu, alebo v mieste jeho hlavného miesta podnikania, alebo tam, kde má obchodné miesto, v ktorom bola uzavretá zmluva o preprave, alebo na súde v mieste určenia.

2. V prípade škody spôsobenej smrťou alebo zranením cestujúceho môže byť podaná žaloba na jednom zo súdov uvedených v odseku 1 tohto článku alebo na území štátu, ktorý je stranou, kde mal v čase nehody cestujúci svoje hlavné a trvalé bydlisko a kde dopravca vykonáva svoje služby leteckej prepravy osôb, či už svojím vlastným lietadlom, alebo lietadlom iného dopravcu na základe obchodnej zmluvy, a kde dopravca riadi svoju činnosť leteckej prepravy osôb z budov a pozemkov prenajatých alebo vlastnených dopravcom, alebo prenajatých či vlastnených iným dopravcom, s ktorým má obchodnú zmluvu.

3. Na účely odseku 2

a) „obchodná zmluva“ znamená zmluvu inú, než je zmluva s agentom, uzavretú medzi dopravcami a vzťahujúcu sa na zabezpečovanie ich služieb spoločnej leteckej prepravy cestujúcich,

b) „hlavné a trvalé bydlisko“ znamená jedno pevné a stále bydlisko cestujúceho v čase nehody. Štátna príslušnosť cestujúceho nebude v tomto ohľade určujúcim faktorom.

4. Procesné otázky sa budú riadiť právom súdu, kde sa prípad prejednáva.

Článok 34

Rozhodcovské konanie

1. Podľa ustanovení tohto článku si môžu zmluvné strany, ktoré uzavreli zmluvu o preprave nákladu, dohodnúť, že akýkoľvek spor týkajúci sa zodpovednosti dopravcu podľa tohto dohovoru sa bude riešiť rozhodcovským konaním. Takáto dohoda musí mať písomnú formu.

2. Rozhodcovské konanie sa uskutoční, na základe voľby žalobcu, pod jednou z jurisdikcií uvedených v článku 33.

3. Rozhodca alebo rozhodcovský orgán použije ustanovenia tohto dohovoru.

4. Ustanovenia odsekov 2 a 3 tohto článku sa budú považovať za súčasť každej rozhodcovskej doložky alebo dohody a každá podmienka takejto doložky alebo dohody, ktorá nie je s nimi v súlade, je neplatná.

Článok 35

Obmedzenie žalôb

1. Právo na náhradu škody zanikne, ak nie je žaloba uplatnená v lehote dvoch rokov odo dňa príchodu na miesto určenia alebo odo dňa, keď malo lietadlo prísť, alebo odo dňa, keď bola preprava zastavená.

2. Spôsob výpočtu tejto lehoty je určený podľa práva súdu, kde sa prípad prejednáva.

Článok 36

Postupná preprava

1. V prípade prepravy uskutočnenej rôznymi následnými dopravcami a spadajúcej pod definíciu ustanovenú v článku 1 ods. 3 každý dopravca, ktorý prijme cestujúcich, batožinu a náklad, podlieha pravidlám ustanoveným týmto dohovorom a je považovaný za jednu zo zmluvných strán zmluvy o preprave, ak sa zmluva týka časti prepravy uskutočnenej pod jeho dohľadom.

2. V prípade prepravy takejto povahy môže cestujúci alebo ktorákoľvek osoba oprávnená na náhradu v jeho mene uplatniť nárok výlučne proti dopravcovi, ktorý vykonal tú časť prepravy, počas ktorej sa vyskytla nehoda alebo omeškanie, okrem prípadu, keď prvý dopravca prevezme výslovnou dohodou zodpovednosť za celú cestu.

3. Pokiaľ ide o batožinu a náklad, cestujúci alebo odosielateľ má právo uplatniť nárok proti prvému dopravcovi a cestujúci alebo príjemca, ktorí sú oprávnení na ich dodanie, budú mať právo konať proti poslednému dopravcovi, a ďalej každý môže uplatniť nárok proti dopravcovi, ktorý vykonal prepravu, počas ktorej došlo k zničeniu, strate, poškodeniu alebo počas ktorej nastalo omeškanie. Títo dopravcovia budú spoločne a nerozdielne zodpovední voči cestujúcemu alebo odosielateľovi, alebo príjemcovi.

Článok 37

Právo postihu voči tretím stranám

Nič z tohto dohovoru sa nedotýka otázky, či osoba zodpovedná za škodu podľa ustanovení tohto dohovoru má právo postihu vo vzťahu k akejkoľvek inej osobe.

ŠTVRTÁ KAPITOLA

KOMBINOVANÁ PREPRAVA

Článok 38

Kombinovaná preprava

1. V prípade kombinovanej prepravy uskutočňovanej čiastočne letecky a čiastočne iným druhom prepravy sa ustanovenia tohto dohovoru podľa článku 18 ods. 4 použijú výlučne na leteckú prepravu za predpokladu, že letecká preprava spadá pod článok 1.

2. Nič v tomto dohovore nebráni stranám, aby v prípade kombinovanej prepravy zahrnuli do dokumentu o leteckej preprave aj podmienky vzťahujúce sa na iné druhy prepravy za predpokladu, že sa zohľadnia ustanovenia tohto dohovoru, pokiaľ ide o leteckú prepravu.

PIATA KAPITOLA

LETECKÁ PREPRAVA VYKONÁVANÁ INOU OSOBOU AKO ZMLUVNÝM DOPRAVCOM

Článok 39

Zmluvný dopravca a skutočný dopravca

Ustanovenia tejto kapitoly sa použijú, ak osoba (ďalej uvádzaná ako „zmluvný dopravca“) ako hlavný účastník uzavrie zmluvu o preprave podľa tohto dohovoru s cestujúcim alebo odosielateľom, alebo s osobou konajúcou v mene cestujúceho alebo odosielateľa, a pritom vykoná, na základe poverenia zmluvným dopravcom, celú prepravu alebo jej časť iná osoba (ďalej uvádzaná ako „skutočný dopravca“), ktorá však nie je s ohľadom na túto časť následným dopravcom v zmysle tohto dohovoru. Takéto poverenie sa predpokladá, ak sa nepreukáže opak.

Článok 40

Zodpovednosť zmluvného dopravcu a skutočného dopravcu

Ak skutočný dopravca vykonáva celú prepravu alebo jej časť, ktorá podľa zmluvy o preprave uvedenej v článku 39 podlieha tomuto dohovoru, aj zmluvný dopravca, aj skutočný dopravca podliehajú pravidlám tohto dohovoru, ak nie je v tejto kapitole ustanovené inak, prvý za celú prepravu predpokladanú v zmluve o preprave a druhý výlučne za prepravu, ktorú vykoná.

Článok 41

Vzájomná zodpovednosť

1. Činy a opomenutia skutočného dopravcu a jeho pracovníkov a agentov konajúcich v rámci svojich pracovných povinností budú v súvislosti s prepravou uskutočňovanou skutočným dopravcom považované zároveň za činy a opomenutia zmluvného dopravcu.

2. Činy a opomenutia zmluvného dopravcu a jeho pracovníkov a agentov konajúcich v rámci svojich pracovných povinností budú v súvislosti s prepravou uskutočňovanou skutočným dopravcom považované zároveň za činy a opomenutia skutočného dopravcu. Napriek tomu žiadny takýto čin alebo opomenutie neurobí skutočného dopravcu zodpovedným v miere prevyšujúcej sumy uvedené v článkoch 21, 22, 23 a 24. Akákoľvek osobitná dohoda, na základe ktorej zmluvný dopravca preberá záväzky, ktoré nie sú uložené podľa tohto dohovoru, alebo akékoľvek zrieknutie sa práv alebo obrany udelených týmto dohovorom, alebo akékoľvek osobitné vyhlásenie o záujme na dodaní v mieste určenia podľa článku 22 nemá vplyv na skutočného dopravcu, ibaže s tým súhlasil.

Článok 42

Adresát reklamácií a pokynov

Akákoľvek reklamácia alebo pokyn dopravcovi podľa tohto dohovoru bude mať rovnaký účinok, či už je adresovaný zmluvnému dopravcovi, alebo skutočnému dopravcovi. Avšak pokyny uvedené v článku 12 budú mať účinok iba vtedy, ak budú adresované zmluvnému dopravcovi.

Článok 43

Pracovníci a agenti

V súvislosti s prepravou vykonávanou skutočným dopravcom ktorýkoľvek pracovník alebo agent tohto dopravcu alebo zmluvného dopravcu, ak preukáže, že konal v rámci svojich pracovných povinností, je oprávnený využiť pre seba podmienky a obmedzenia, ktoré sa použijú podľa tohto dohovoru pre dopravcu, o ktorého pracovníkov alebo agentov ide, ibaže sa preukázalo, že konali spôsobom, ktorý bráni tomu, aby sa použili obmedzenia zodpovednosti v súlade s týmto dohovorom.

Článok 44

Súčet náhrad škôd

V súvislosti s prepravou uskutočňovanou skutočným dopravcom celkový súčet súm vymáhateľných od tohto dopravcu, od zmluvného dopravcu a od ich pracovníkov a agentov konajúcich v rámci svojich pracovných povinností nesmie presiahnuť najvyššiu sumu, ktorá môže byť požadovaná od zmluvného dopravcu alebo skutočného dopravcu podľa tohto dohovoru, a taktiež žiadna z uvedených osôb nezodpovedá v sume presahujúcej obmedzenie, ktoré sa použije na túto osobu.

Článok 45

Adresát nárokov

V súvislosti s prepravou uskutočňovanou skutočným dopravcom možno vzniesť žalobu na náhradu škôd, podľa vôle žalobcu, proti dopravcovi alebo zmluvnému dopravcovi, alebo proti obidvom spolu, alebo každému osobitne. Ak je žaloba vznesená len proti jednému z týchto dopravcov, tento dopravca má právo požadovať, aby druhý dopravca bol pribratý do konania, pričom procesná stránka a jej následky sa riadia právom súdu, kde sa prípad prejednáva.

Článok 46

Dodatočná jurisdikcia

Každá žaloba na náhradu škody podľa článku 45 musí byť vznesená, podľa vôle žalobcu, na území jedného zo štátov, ktoré sú stranami, buď na súde, na ktorom môže byť vznesená žaloba proti zmluvnému dopravcovi podľa článku 33, alebo na súde majúcom jurisdikciu v mieste, kde má skutočný dopravca svoje sídlo alebo hlavné miesto podnikania.

Článok 47

Neplatnosť zmluvných ustanovení

Akékoľvek ustanovenie zmluvy smerujúce k oslobodeniu zmluvného dopravcu alebo skutočného dopravcu od jeho zodpovednosti podľa tejto kapitoly alebo k ustanoveniu nižšieho obmedzenia ako toho, ktoré sa použije podľa tejto kapitoly, je neplatné, avšak neplatnosť akéhokoľvek takéhoto ustanovenia neznamená neplatnosť celej zmluvy, ktorá je podriadená ustanoveniam tejto kapitoly.

Článok 48

Vzájomné vzťahy zmluvného a skutočného dopravcu

Okrem ustanovenia v článku 45 nič v tejto kapitole nemá vplyv na vzájomné práva a záväzky dopravcov vrátane akéhokoľvek práva postihu alebo odškodnenia.

ŠIESTA KAPITOLA

INÉ USTANOVENIA

Článok 49

Povinné použitie

Akákoľvek doložka obsiahnutá v zmluve o preprave a všetky osobitné dojednania v nej zahrnuté predtým, ako nastala škoda, ktorými zmluvné strany zamýšľajú porušiť pravidlá ustanovené týmto dohovorom, či už pri rozhodovaní o použití rozhodného práva, alebo zmenou pravidiel pre jurisdikciu, sú neplatné.

Článok 50

Poistenie

Štáty, ktoré sú stranami, budú požadovať, aby ich dopravcovia boli primerane poistení na krytie zodpovednosti podľa tohto dohovoru. Štát, ktorý je stranou, na ktorého územie dopravca vykonáva dopravnú službu, môže požadovať, aby dopravca predložil dôkaz o primeranom poistení svojej zodpovednosti podľa tohto dohovoru.

Článok 51

Preprava vykonávaná za mimoriadnych okolností

Ustanovenia článkov 3 až 5 a ďalej 7 a 8 týkajúce sa dokumentácie o preprave sa nepoužijú v prípade prepravy vykonávanej za mimoriadnych okolností mimo zvyčajného rozsahu podnikania dopravcu.

Článok 52

Definícia dní

Pojem „deň“, ak je použitý v tomto dohovore, znamená kalendárne dni, a nie pracovné dni.

SIEDMA KAPITOLA

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 53

Podpis, ratifikácia a nadobudnutie platnosti

1. Tento dohovor je otvorený na podpis dňa 28. mája 1999 v Montreale štátmi zúčastňujúcimi sa na Medzinárodnej konferencii o leteckom práve konanej v Montreale od 10. do 28. mája 1999. Po 28. máji 1999 bude dohovor otvorený na podpis pre všetky štáty v sídle Medzinárodnej organizácie civilného letectva v Montreale, pokiaľ nenadobudne platnosť v súlade s odsekom 6 tohto článku.

2. Tento dohovor bude zároveň otvorený na podpis pre regionálne organizácie ekonomickej integrácie. Na účely tohto dohovoru pojem „regionálna organizácia ekonomickej integrácie“ znamená každú organizáciu, ktorá je ustanovená suverénnymi štátmi daného regiónu, ktorá má pôsobnosť vo vzťahu k niektorým otázkam riadeným týmto dohovorom a ktorá je riadne splnomocnená podpísať, ratifikovať, prijať, schváliť tento dohovor alebo pristúpiť k tomuto dohovoru. Odkaz na „štát, ktorý je stranou“ alebo „štáty, ktoré sú stranami“ v tomto dohovore iné než v článku 1 ods. 2, článku 3 ods. 1 písm. b), článku 5 ods. 1 písm. b), článkoch 23, 33, 46 a článku 57 písm. b), sa použije rovnako na regionálnu organizáciu ekonomickej integrácie. Na účely článku 24 nebude platiť odkaz na pojmy „väčšina štátov, ktoré sú stranami“ a „jedna tretina štátov, ktoré sú stranami“ pre regionálnu organizáciu ekonomickej integrácie.

3. Tento dohovor bude podliehať ratifikácii štátmi alebo regionálnymi organizáciami ekonomickej integrácie, ktoré ho podpísali.

4. Každý štát alebo regionálna organizácia ekonomickej integrácie, ktoré nepodpísali tento dohovor, môžu ho kedykoľvek prijať, schváliť alebo k nemu pristúpiť.

5. Ratifikačné listiny, listiny o prijatí, schválení alebo o prístupe budú uložené v Medzinárodnej organizácii civilného letectva, ktorá je týmto určená za depozitára.

6. Tento dohovor nadobudne platnosť šesťdesiaty deň po dni, keď bola u depozitára uložená tridsiata ratifikačná listina, listina o prijatí, schválení, alebo o prístupe pre štáty, ktoré uložili takéto listiny. Listina uložená regionálnou organizáciou ekonomickej integrácie sa na účely tohto odseku nebude počítať.

7. Pre iné štáty a pre iné regionálne organizácie ekonomickej integrácie nadobudne tento dohovor platnosť šesťdesiaty deň po dni uloženia ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo o prístupe.

8. Depozitár bezodkladne oznámi všetkým signatárom a štátom, ktoré sú stranami:

a) každý podpis a deň podpisu tohto dohovoru,

b) každé uloženie ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo o prístupe a deň tohto uloženia,

c) deň nadobudnutia platnosti tohto dohovoru,

d) deň nadobudnutia platnosti každej zmeny obmedzenia zodpovednosti ustanovenej podľa tohto dohovoru,

e) každú výpoveď podľa článku 54.

Článok 54

Výpoveď

1. Každý štát, ktorý je stranou, môže vypovedať tento dohovor písomným oznámením depozitárovi.

2. Výpoveď nadobudne účinnosť stoosemdesiaty deň nasledujúci po dni, v ktorom depozitár prijal oznámenie.

Článok 55

Vzťah k iným dokumentom Varšavského dohovoru

Tento dohovor bude rozhodujúci pred akýmikoľvek pravidlami, ktoré sa používajú v medzinárodnej leteckej preprave:

1. medzi štátmi, ktoré sú stranami tohto dohovoru na základe toho, že tieto štáty sú spoločne zmluvnými stranami

a) Dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu, podpísaného vo Varšave 12. októbra 1929 (ďalej uvádzaného ako Varšavský dohovor),

b) Protokolu o doplnení Dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu, podpísaného vo Varšave 12. októbra 1929, ktorý bol prijatý v Haagu 28. septembra 1955 (ďalej uvádzaného ako Haagsky protokol),

c) Dohovoru doplňujúceho Varšavský dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu vykonávanú osobou inou než zmluvným prepravcom, podpísaného v Guadalajare 18. septembra 1961 (ďalej uvádzaného ako Guadalajarský dohovor),

d) Protokolu o doplnení Dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu podpísaného vo Varšave 12. októbra 1929, ako bol doplnený Haagskym protokolom 28. septembra 1955, podpísaného v Guatemala City 8. marca 1971 (ďalej uvádzaného ako Guatemalský protokol)

e) Dodatkových protokolov č. 1 až 3 a Montrealského protokolu č. 4 o doplnení Varšavského dohovoru, ako bol doplnený Haagskym protokolom, alebo Varšavského dohovoru, ako bol doplnený Haagskym protokolom aj Guatemalským protokolom, podpísaných v Montreale 25. septembra 1975 (ďalej uvádzaných ako Montrealské protokoly), alebo

2. na území každého štátu, ktorý je stranou tohto dohovoru na základe toho, že tento štát je zmluvnou stranou jedného dokumentu alebo viacerých dokumentov uvedených v odseku 1 písm. a) až e).

Článok 56

Štáty s viac ako jedným právnym poriadkom

1. Ak má štát dva územné celky alebo viacero územných celkov, na ktorých sa používajú rôzne právne poriadky vo vzťahu k otázkam upraveným týmto dohovorom, tento môže v čase podpisu, ratifikácie, prijatia, schválenia alebo prístupu vyhlásiť, že tento dohovor sa bude vzťahovať na všetky jeho územné celky alebo len na jeden územný celok alebo viacero územných celkov, a toto vyhlásenie môže kedykoľvek zmeniť predložením iného vyhlásenia.

2. Každé takéto vyhlásenie bude oznámené depozitárovi a bude výslovne určovať územné celky, na ktorých sa dohovor bude používať.

3. Vo vzťahu k štátu, ktorý je stranou, ktorý urobil takéto vyhlásenie:

a) odkazy v článku 23 na „národnú menu“ budú považované za odkazy na menu príslušného územného celku tohto štátu, a

b) odkaz v článku 28 na „právne predpisy štátu“ bude považovaný za odkaz na právne predpisy príslušného územného celku tohto štátu.

Článok 57

Výhrady

Proti tomuto dohovoru nemožno urobiť výhradu okrem toho, že štát, ktorý je stranou, môže kedykoľvek vyhlásiť oznámením depozitárovi, že tento dohovor sa nepoužije pre

a) medzinárodnú leteckú prepravu poskytovanú a uskutočňovanú priamo štátom, ktorý je stranou, nie na obchodné účely, týkajúcu sa jeho funkcií a povinností ako suverénneho štátu, alebo

b) prepravu osôb, nákladu a batožiny jeho vojenských orgánov lietadlami registrovanými alebo prenajatými v rámci štátu, ktorý je stranou, pričom celá kapacita tohto lietadla bola rezervovaná týmito orgánmi alebo v ich mene.

Na dôkaz toho podpísaní oprávnení zástupcovia, ktorí boli na to riadne splnomocnení, podpísali tento dohovor.

Dané v Montreale dňa 28. mája roku 1999 v anglickom, arabskom, čínskom, francúzskom, ruskom a španielskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické. Tento dohovor bude uložený v archívoch Medzinárodnej organizácie civilného letectva a jeho overené kópie doručí depozitár všetkým štátom, ktoré sú stranami tohto dohovoru, ako aj všetkým štátom, ktoré sú stranami Varšavského dohovoru, Haagskeho protokolu, Gualadajarského dohovoru, Guatemalského protokolu a Montrealských protokolov.

Anglické znenie textu