Oznámenie č. 540/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 21577/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce a ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. februára 2003 č. 1558/2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce

Čiastka 222/2003
Platnosť od 17.12.2003
Účinnosť od 01.01.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

540

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

opatrenie z 11. novembra 2003 č. 19978/2003-92, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 21577/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce (oznámenie č. 720/2002 Z. z.) a ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. februára 2003 č. 1558/2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce (oznámenie č. 66/2003 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 19/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 21577/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce a ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. februára 2003 č. 1558/2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon") ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 21 577/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Účtovné prípady kúpy a predaja finančných aktív s obvyklým termínom (spotové operácie) a derivátové operácie sa odo dňa dohodnutia obchodu do dňa vyrovnania obchodu účtujú na podsúvahových účtoch a v deň vyrovnania obchodu sa zruší podsúvahový zápis a účtuje sa na súvahových účtoch.".

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie: „2) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.".

3. V § 1 sa vypúšťa odkaz 3.

4. V § 5 odsek 4 znie:

(4) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa kurzový rozdiel z ocenenia majetku a záväzkov podľa § 4 ods. 6 zákona účtuje na ťarchu účtu 545 - Kurzové straty alebo v prospech účtu 645 - Kurzové zisky, s výnimkou prípadov podľa odsekov 5 a 6. Rovnako sa postupuje pri účtovaní kurzových rozdielov z opravných položiek a rezerv v cudzej mene.".

5. § 5 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

(5) Kurzové rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov podľa § 27 ods. 1 zákona sú súčasťou ich ocenenia reálnou hodnotou. Účtujú sa takým istým spôsobom, ako sa účtujú zmeny reálnej hodnoty tohto majetku a záväzkov, a to do výnosov alebo nákladov alebo na účte 905 - Oceňovací rozdiel z precenenia majetku a záväzkov.

(6) Kurzové rozdiely pri podielových cenných papieroch a vkladoch, oceňovaných oceňovacou metódou vlastného imania podľa § 27 ods. 8 zákona, sú súčasťou ocenenia oceňovacou metódou vlastného imania.".

6. V § 13 ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová „vyššie ako suma" a slovo„ustanovená" sa nahrádza slovom „ustanovené".

7. V § 13 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.

8. V § 13 sa odsek 7 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

d) súbory hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí prenajímaných ako celok,

e) umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky obstarané za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov.".

9. Nadpis pod § 14 znie: „Zásady pre členenie majetku, ktorými sú cenné papiere a deriváty".

10. § 14 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Na členenie derivátov sa vzťahujú zásady podľa osobitného predpisu8a).".

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) § 14a 17 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy (oznámenie č. 646/2002 Z. z.).".

11. V § 15 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

12. Nadpis pod § 17 znie: „Spôsoby oceňovania cenných papierov a derivátov".

13. § 17 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

(12) Na oceňovanie derivátov sa primerane vzťahuje osobitný predpis8b), pričom náklady na derivátové operácie sa účtujú na účte 549 - Iné ostatné náklady, výnosy z derivátových operácií sa účtujú na účte 649 - Iné ostatné výnosy a Oceňovacie rozdiely z prepočtu zabezpečovacích derivátov sa účtujú na účte 905 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:

8b) § 23 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 20 359/2002-92 (oznámenie č. 646/2002 Z. z.).".

14. V § 24 sa odsek 6 sa dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

c) súbory hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí prenajímaných ako celok,

d) umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky obstarané za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov.".

15. V § 28 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

16. V § 29 ods. 2 písm. b) sa slová „658 -Výnosy z prenájmu majetku" nahrádzajú slovami „652 -Výnosy z dlhodobých finančných investícií".

17. V § 34 ods. 5 sa slová „na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie a príspevku na poistenie v nezamestnanosti" nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu22)".

18. V § 34 ods. 5 sa slová „dávok nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia alebo dávok, na ktoré prispieva štát a náhradu škody na zdraví spôsobenej pracovným úrazom a chorobou z povolania" nahrádzajú slovami „nemocenských dávok, dôchodkových dávok, úrazových dávok a dávok v nezamestnanosti a úhradou nákladov, na ktoré poskytuje finančné prostriedky štát na osobitný účet Sociálnej poisťovne".

19. V § 34 sa vypúšťa odsek 7. Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.

20. V § 36 sa vypúšťa odsek 6. Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.

21. V poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov" nahrádza citáciou „Zákon č. 461/2003 Z. z." a vypúšťa sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov".

22. V § 37 ods. 4 sa slovo „zabezpečenia" nahrádza slovom „poistenia".

23. Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý znie:

㤠41a

Postup účtovania derivátov a repo obchodov

(1) Deriváty sa účtujú na podsúvahových účtoch a na súvahových účtoch odo dňa dohodnutia obchodu do dňa posledného vyrovnania obchodu, ukončenia obchodu, uplatnenia práva, ich predaja alebo spätného nákupu.

(2) Pri pevných termínových operáciách zmeny reálnej hodnoty sa účtujú ako pohľadávka alebo záväzok na účte 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií. Pri opciách zaplatená opčná prémia sa účtuje na samostatnom analytickom účte k účtu 378-lné pohľadávky a prijatá opčná prémia na samostatnom analytickom účte k účtu 379-lné záväzky. Na týchto účtoch sa tiež účtujú zmeny reálnych hodnôt opcií alebo pevných termínových operácií. Pohľadávky a záväzky vykazované v súvahe sa na analytických účtoch členia podľa jednotlivých derivátov.

(3) Ak je derivát klasifikovaný ako derivát na obchodovanie, účtuje sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky zmena reálnej hodnoty na samostatných analytických účtoch k účtom 549 - Iné ostatné náklady a 649 - Iné ostatné výnosy so súvzťažným zápisom s účtami 373, 378 a 379.

(4) Ak sa nakúpená kúpna opcia uplatní, o opčnú prémiu sa zvyšuje obstarávacia cena nadobudnutého majetku, s výnimkou menovej opcie. Ak sa neuplatní nakúpená opcia, opčná prémia sa účtuje na ťarchu účtu 549 - Iné ostatné náklady so súvzťažným zápisom v prospech účtu 378 - Iné ostatné pohľadávky. Pri predanej opcii sa opčná prémia účtuje v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 379 - Iné ostatné záväzky. Pri nakúpenej opcii sa opčná prémia účtuje na ťarchu účtu 549 - Iné ostatné náklady so súvzťažným zápisom v prospech účtu 378 - Iné ostatné pohľadávky.

(5) Na účtovanie repo obchodov sa vzťahuje účtovanie podľa osobitného predpisu24a).".

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

24a) § 6 a 16 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 20 359/2002-92 (oznámenie č. 646/2002 Z. z.).".

24. V § 46 ods. 5 sa slovo „zabezpečenia" nahrádza slovom „poistenia".

25. V poznámke pod čiarou k odkazu 27 sa vypúšťa čiarka a citácia „§ 5 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov".

26. V poznámke pod čiarou k odkazu 30 sa dopĺňa citácia „Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

27. V poznámke pod čiarou k odkazu 32 sa citácia „§ 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov" nahrádza citáciou „§ 114 zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov".

28. V § 61 ods. 5 sa za slovo „účtuje" vkladajú slová „ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ak sa podielové cenné papiere oceňujú oceňovacou metódou vlastného imania" a za slovo „majetku" sa vkladajú slová "a záväzkov".

29. V § 62 odsek 2 znie:

(2) „Fondy účtovnej jednotky tvorené podľa osobitných predpisov22) sa účtujú na týchto účtoch:

a) 911 - Základný fond,

b) 914 - Správny fond,

c) 916 - Rezervný fond,

d) 917- Účelový fond,

e) 922 - Základný fond nemocenského poistenia,

f) 923 - Základný fond starobného poistenia,

g) 924 - Základný fond invalidného poistenia,

h) 925 - Základný fond garančného poistenia,

i) 926 - Základný fond poistenia v nezamestnanosti,

j) 927 - Základný fond úrazového poistenia,

k) 921 - Osobitný účet povinného zdravotného poistenia.".

30. V § 62 ods. 3 sa slová „až h)" nahrádzajú slovami „až j)".

31. V § 62 ods. 8 sa za číslo „923" vkladá čiarka a číslo „24" a za číslo „925" sa vkladá čiarka a číslo „926".

32. V § 64 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „V prospech tohto účtu a na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 01, 02 alebo 03 sa v deň prevzatia majetku účtujú aj záväzky za veci nadobudnuté nájomcom na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci v ocenení rovnajúcom sa sume budúcich platieb dohodnutých v zmluve znížených o finančné náklady, ktoré súvisia s nájmom majetku. V deň splatnosti platieb podľa zmluvy sa účtuje v prospech tohto účtu dohodnutý finančný náklad so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 544 - Úroky. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa v prospech tohto účtu účtuje aj pomerná časť nezaplatených finančných nákladov za bežné účtovné obdobie so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 544 - Úroky.".

33. V § 66 sa odsek 2 dopĺňa písmenami j), k) a I), ktoré znejú:

j) deriváty, ktorými sú forwardy, futurity a swapy,

k) opcie v členení na kúpené opcie a predané opcie,

l) kolaterál prijatý v obrátenom repo obchode.".

34. Za § 67 sa vkladá § 67a, ktorý znie:

㤠67a

(1) Ku dňu účinnosti tohto opatrenia sa z účtov 031 - Pozemky a 032 - umelecké diela a zbierky prevedie časť zostatku, ktorý zodpovedá sume dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov na účet 069 - Ostatné dlhodobé finančné investície.

(2) O majetku obstaranom na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci uzavretej do 31. decembra 2003 sa účtuje podľa doterajších predpisov, ak nedôjde k zmene zmluvných podmienok pri odpisovaní.".

35. Slová „Národný úrad práce" vo všetkých tvaroch sa v celom texte vypúšťajú.

36. V prílohe účtovej triede 3 sa vypúšťajú slová

„318 - Pohľadávky z aktívnej a pasívnej politiky trhu práce" a

„328 - Záväzky z aktívnej a pasívnej politiky trhu práce".

37. V prílohe účtovej triede 3 sa slová „Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia" nahrádzajú slovami „Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia a zdravotného poistenia".

38. V prílohe účtovej triede 3 sa za slová "37-lné pohľadávky a záväzky" vkladajú slová "373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií".

39. V prílohe účtovej triede 9 sa slová „Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku" nahrádzajú slovami „Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov".

40. V prílohe účtovej triede 9 účtová skupina 92 - Osobitné fondy účtovnej jednotky znie:

„921 - Osobitný účet povinného zdravotného poistenia

922 - Základný fond nemocenského poistenia

923 - Základný fond starobného poistenia

924 - Základný fond invalidného poistenia

925 - Základný fond garančného poistenia

926 - Základný fond poistenia v nezamestnanosti

927 - Základný fond úrazového poistenia".

Čl. II

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. februára 2003 č. 1558/2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce, sa mení takto:

1. V § 2 sa slová „do rozpočtovej organizácie DataCentrum, Cintorínska 5, Bratislava" nahrádzajú slovami „miestne príslušnému daňovému úradu".

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov" nahrádza citáciou „Zákon č. 461 /2003 Z. z. o sociálnom poistení" a vypúšťa sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov".

3. Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou k tomuto opatreniu.

Čl. III

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Ivan Mikloš, v. r., podpredseda vlády a minister financií

VZOR
Príloha k opatreniu č. 19 978/2003-92
Príloha č. 1 k opatreniu č. 1 558/2003-92 Súvaha Úč PF 1-01
SÚVAHA