Oznámenie č. 53/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dodatku k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu

Čiastka 26/2003
Platnosť od 19.02.2003
Redakčná poznámka

Dodatok nadobudol platnosť 25. februára 2002 na základe článku 3 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 20. augusta 2002 na základe článku 3 ods. 3.

53

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. decembra 1999 bol v Pekingu prijatý Dodatok k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dodatkom súhlas svojím uznesením č. 1883 z 8. februára 2002 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 24. apríla 2002. Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára dohovoru, 22. mája 2002.

Dodatok nadobudol platnosť 25. februára 2002 na základe článku 3 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 20. augusta 2002 na základe článku 3 ods. 3.

Do textu dodatku možno nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.