Oznámenie č. 529/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. júla 2002 č. 01/Z/ 2002, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

Čiastka 218/2003
Platnosť od 12.12.2003
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobudlo účinnosť 15. decembra 2003.

529

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11, 20 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 2. decembra 2003 č. 06/Z/2003, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. júla 2002 č. 01/Z/2002, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 479/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa určujú maximálne ceny nových liekov, zdravotníckych pomôcok a dentálnych výrobkov a vykonávajú sa zmeny pri niektorých liekoch.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. decembra 2003.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 19/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.