Zákon č. 528/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 172/2005 Z. z.(nepriamo), 538/2005 Z. z.(nepriamo), 396/2012 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 218/2003
Platnosť od 12.12.2003
Účinnosť od 01.01.2013
Redakčná poznámka

okrem ustanovenia v čl. I sto desiatom bode, ktoré nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia