Oznámenie č. 51/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov mexických o obchode a ekonomickej spolupráci

Čiastka 26/2003
Platnosť od 19.02.2003 do30.04.2004
Zrušený 343/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 9. decembra 2002 na základe článku 13.

51

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. marca 2002 bola v Monterrey podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov mexických o obchode a ekonomickej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť 9. decembra 2002 na základe článku 13.

Dňom nadobudnutia platnosti táto dohoda nahradila vo vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi mexickými Obchodnú dohodu medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojených štátov mexických podpísanú v Mexiku 15. novembra 1974 (oznámenie č. 8/1977 Zb.).

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.