Vyhláška č. 5/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch

(v znení č. 577/2003 Z. z.)

Čiastka 3/2003
Platnosť od 10.01.2003 do31.05.2005
Účinnosť od 01.01.2004 do31.05.2005
Zrušený 210/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 3 nadobúda účinnosť 1. januára 2006 Predpisom č. 577/2003 Z. z. sa zmenila účinnosť § 3 z 1. januára 2006 na 1. januára 2004 s účinnosťou od 1. januára 2004.

5

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 18. decembra 2002

o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 5 ods. 10, § 6 ods. 4, § 9 ods. 7, § 10 ods. 2 zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje

a) podrobnosti o požiadavkách na zloženie a vlastnosti obalov,

b) podrobnosti o označovaní obalov,

c) podrobnosti o evidencii obalov a o jej vedení,

d) obsah a spôsob vedenia Registra povinných osôb (ďalej len „register“) a vzor potvrdenia o zápise do registra.

§ 2

Podrobnosti o požiadavkách na zloženie a vlastnosti obalov sú uvedené v prílohe č. 1.

§ 3

(1) Obaly sa označujú značkami podľa prílohy č. 2 okrem

a) obalov, ktorých plocha po rozložení nepresahuje 100 cm2,

b) obalov, ktorých menovitý objem nepresahuje 50 ml,

c) vnútorných fixačných prostriedkov, preložiek a vložiek, ak nie sú potlačené, prelisované alebo vyrazené,

d) obalov zo zmrštiteľnej, prieťažnej fólie alebo plastovej fólie, ak nie sú potlačené a označené etiketou,

e) súčastí obalov, ako sú etikety, štítky a visačky,

f) súčastí obalov, ktorých hmotnosť nepresahuje 5 g.

(2) Značka sa umiestňuje na takom mieste na obale, ktoré sa otváraním obalu alebo bežnou manipuláciou s obalom nepoškodí alebo neodstráni. Viacnásobné použitie identifikačného znaku na obale je prípustné.

(3) Ak z technických dôvodov nemožno umiestniť značku na obale, možno ju umiestniť k tovaru v obale, ak to vlastnosti tovaru dovoľujú, alebo na osobitnom letáčiku odovzdávanom príjemcovi tovaru spolu s tovarom v obale.

(4) Zálohované, opakovane použiteľné obaly1) sa označujú textom „Návratný obal".

(5) Veľkosť značky a označenie obalu textom „Návratný obal“ musia byť dostatočne čitateľné.

§ 4

(1) Povinná osoba vedie evidenciu obalov podľa druhov materiálov, množstiev opakovane použiteľných obalov a množstiev zhodnotených odpadov z obalov a recyklovaných odpadov z obalov na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.

(2) Evidenciu vedie povinná osoba priebežne v písomnej forme alebo v elektronickej forme.

(3) Povinná osoba ohlasuje2) ministerstvu z evidencie vedenej podľa odsekov 1 a 2 údaje o objeme výroby, dovozu a vývozu obalov, ako aj o objeme opakovane použiteľných obalov, zhodnotených a recyklovaných odpadov z obalov. Hlásenie sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4.

§ 5

(1) Register osôb, ktoré sú fyzickými osobami, obsahuje:

a) registračné číslo,

b) dátum registrácie,

c) obchodné meno a miesto podnikania,

d) meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu,

e) identifikačné číslo,

f) spôsob zabezpečenia povinnosti zberu odpadov z obalov,

g) druhy obalov, pre ktoré zabezpečuje povinnosť spätného odberu odpadov z obalov,

h) spôsob zabezpečenia zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov.

(2) Register osôb, ktoré sú právnickými osobami, obsahuje:

a) registračné číslo,

b) dátum registrácie,

c) obchodné meno a sídlo,

d) meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom povinnej osoby alebo členmi jej štatutárneho orgánu,

e) identifikačné číslo,

f) spôsob zabezpečenia povinnosti zberu odpadov z obalov,

g) druhy obalov, pre ktoré zabezpečuje povinnosť spätného odberu odpadov z obalov,

h) spôsob zabezpečenia zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov.

(3) Register sa vedie v písomnej forme a v elektronickej forme a je verejne prístupný na ministerstve.

(4) Potvrdenie o zápise do registra sa vydáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. januára 2003 okrem § 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2004.


László Miklós v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 5/2003 Z. z.

PODROBNOSTI O POŽIADAVKÁCH NA ZLOŽENIE A VLASTNOSTI OBALOV

Požiadavky na výrobu a zloženie obalov

a) obaly sa vyrábajú tak, aby ich množstvo a hmotnosť boli obmedzené na minimálne množstvo zodpovedajúce udržaniu potrebnej úrovne bezpečnosti, hygieny a vhodnosti pre výrobok v obale a pre spotrebiteľa,

b) obaly sa navrhujú, vyrábajú a obchoduje sa s nimi tak, aby sa umožnilo ich opakované použitie, zhodnocovanie vrátane recyklácie a minimalizoval sa ich vplyv na životné prostredie, keď sa odpad z obalov alebo zvyšky z nakladania s odpadmi z obalov zneškodňujú,

c) obaly sa vyrábajú tak, aby prítomnosť škodlivých látok a iných nebezpečných látok a materiálov ako zložiek obalových materiálov alebo niektorej zložky obalov bola minimalizovaná s ohľadom na ich prítomnosť v emisiách, popole alebo výluhu, keď sa obaly alebo zvyšky z nakladania s odpadmi z obalov spaľujú alebo skládkujú.

Požiadavky na vlastnosti umožňujúce opakované použitie obalov

Obaly musia súčasne spĺňať tieto požiadavky:

a) fyzikálne vlastnosti obalov musia umožniť v predpokladaných obvyklých podmienkach používania ich viacnásobné použitie,

b) činnosti s použitými obalmi musí byť možné vykonávať tak, aby boli dodržané požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci,

c) musia byť splnené špecifické požiadavky týkajúce sa obalov vhodných na zhodnotenie ihneď po tom, ako sa obaly prestanú opakovane používať a stanú sa odpadom.

Požiadavky na vlastnosti umožňujúce spätný odber obalov

Opakovane použiteľný obal a zálohovaný obal, ktorý nie je opakovane použiteľný, musia pri spätnom odbere obalov spĺňať tieto kritériá:

a) neporušenosť,

b) pôvodný tvar,

c) bez mechanických nečistôt (vnútri i na povrchu),

d) označenie obalu podľa § 3 ods. 4 tejto vyhlášky.

Požiadavky na vlastnosti umožňujúce zhodnocovanie obalov

a) vhodnosť na zhodnotenie materiálovou recykláciou

- obaly sa vyrábajú takým spôsobom, aby umožnili recykláciu určitého percenta z hmotnosti použitého materiálu na výrobu predajného výrobku v súlade so súčasnými harmonizovanými technickými normami; toto percento sa môže meniť v závislosti od typu materiálu, z ktorého sa obal skladá,

b) vhodnosť na energetické zhodnotenie

- odpady z obalov určené na energetické zhodnotenie musia mať určitú minimálnu hodnotu výhrevnosti umožňujúcu optimalizáciu energetického zhodnocovania,

c) vhodnosť na zhodnocovanie kompostovaním

- odpady z obalov určené na kompostovanie musia mať takú schopnosť biologického rozkladu, ktorá by nebránila ich separovanému zberu a kompostovaciemu procesu alebo vplyvom, ktorým by boli vystavené,

d) biodegradovateľné obaly

- biodegradovateľný odpad z obalov musí byť fyzikálne, chemicky, termicky alebo biologicky rozložiteľný tak, aby sa prevažná časť vzniknutého kompostu nakoniec rozložila na oxid uhličitý, biomasu a vodu.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 5/2003 Z. z.

ZNAČKY NA OZNAČOVANIE OBALOV

(1) Značka, ktorá znamená, že obal možno zhodnotiť. Súčasťou značky je označenie materiálu, z ktorého je obal vyrobený.

Obrázok 02-1

Označenie materiálu, z ktorého je obal vyrobený

Materiál Písomný znak Číselný znak
Materiály z plastov
Polyetyléntereftalát PET 1
Polyetylén vysokej hustoty HDPE 2
Polyvinylchlorid PVC 3
Polyetylén nízkej hustoty LDPE 4
Polypropylén PP 5
Polystyrén PS 6
Materiály z papiera a lepenky
Vlnitá lepenka PAP 20
Hladká lepenka PAP 21
Papier PAP 22
Materiály z kovov
Oceľ FE 40
Hliník ALU 41
Materiály z dreva
Drevo FOR 50
Korok FOR 51
Materiály z textilu
Bavlna TEX 60
Vrecovina, juta TEX 61
Materiály zo skla
Bezfarebné sklo GL 70
Zelené sklo GL 71
Hnedé sklo GL 72
Kompozity C
Papier a lepenka/rôzne kovy 80
Papier a lepenka/plasty 81
Papier a lepenka/hliník 82
Papier a lepenka/cínový plech 83
Papier a lepenka/plasty/hliník 84
Papier a lepenka/plasty/hliník/cínový plech 86
Plasty/hliník 90
Plasty/cínový plech 91
Plasty/rôzne kovy 92
Sklo/plasty 95
Sklo/hliník 96
Sklo/cínový plech 97
Sklo/rôzne kovy 98

Obal zložený z viacerých rôznych materiálov, ktoré nemožno od seba ručne oddeliť, je kompozit.

Kompozity sa označujú písomným znakom C/skratkou materiálu, ktorý prevažuje.

Napríklad obal z vrstevných materiálov - nápojový obal (škatuľa na džús): hlavnou zložkou je papier (PAP), ďalej vrstva polyetylénu (PE) a vrstva hliníka (ALU) - označenie bude C/PAP.

(2) Značka, ktorá znamená, že obal je potrebné dať po použití do zbernej nádoby.

Obrázok 02-2

Príloha č. 3 k vyhláške č. 5/2003 Z. z.

VZOR

EVIDENČNÝ LIST OBALOV A ODPADOV Z OBALOV

Vzor 03

Tlačivo EVIDENČNÝ LIST OBALOV A ODPADOV Z OBALOV

Spôsob vypĺňania tlačiva

Do Evidenčného listu obalov a odpadov z obalov sa požadované údaje, ktoré sú uvedené v tabuľke, zapisujú raz za mesiac.

Povinná osoba

IČO - uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet osem miest.

Obchodné meno - uvedie sa obchodné meno povinnej osoby (právnickej osoby alebo fyzickej osoby) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste, alebo názov obce.

Ulica, obec, PSČ - uvádza sa presná a úplná adresa organizácie, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.

PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD

Nasledujúca časť týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu sa vypĺňa v prípade, ak nie je totožná s povinnou osobou.

Názov - uvádza sa, ak je zavedený vnútri organizácie.

Ulica, obec, PSČ - uvádza sa presná a úplná adresa samostatnej prevádzkarne, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.

Mesiac - uvádza sa mesiac, za ktorý sa vedie evidencia obalov a odpadov z obalov, t. j. postupne január až december príslušného roka.

Materiál - uvádza sa celkové množstvo obalového materiálu, t. j. sklo, plasty (súčet obalov z PE, PS, PP a PVC), PET, papier a lepenka, kompozity, kovy - oceľ, kovy - hliník, drevo, ostatné a spolu.

Množstvo obalov - uvádza sa celkové množstvo obalov.

Stĺpec 2 (Výroba) - uvedie sa množstvo vyrobených obalov.

Stĺpec 3 (Dovoz) - uvedie sa množstvo dovezených obalov, plných aj prázdnych, na územie Slovenskej republiky, ktoré boli prepustené do colného režimu voľný obeh.

Stĺpec 4 (Vývoz) - uvedie sa množstvo vyvezených obalov, plných aj prázdnych, vrátane reexportu z územia Slovenskej republiky okrem tých, ktoré neboli prepustené do colného režimu voľný obeh a boli následne vyvezené.

Stĺpec 5 (Uvedené na trh) - uvedie sa množstvo obalov uvedených na trh v Slovenskej republike.

Stĺpec 5 = Stĺpec 2 + Stĺpec 3 - Stĺpec 4.

Stĺpec 6 - uvedie sa množstvo opakovane použiteľných obalov uvedených na trh v Slovenskej republike.

Stĺpec 7 - uvedie sa percentuálny podiel opakovane použiteľných obalov uvedených na trh v Slovenskej republike z celkového množstva obalov uvedených na trh v Slovenskej republike [(Stĺpec 6/Stĺpec 5) x 100 %].

Stĺpec 8 - uvedie sa množstvo zhodnotených odpadov z obalov (činnosťami R1, R3 - R5).

Stĺpec 9 - uvedie sa percentuálny podiel zhodnotených odpadov z obalov (činnosťami R1, R2 - R5) z množstva obalov uvedených na trh v Slovenskej republike [(Stĺpec 8/Stĺpec 5) x 100 %].

Stĺpec 10 - uvedie sa množstvo recyklovaných odpadov z obalov (činnosťami R3 - R5).

Stĺpec 11 - uvedie sa percentuálny podiel recyklovaných odpadov z obalov (činnosťami R3 - R5) z množstva obalov uvedených na trh v Slovenskej republike [(Stĺpec 10/Stĺpec 5) x 100 %].

Stĺpec 12 - uvedie sa množstvo odpadov z obalov, ktoré boli vyvezené z územia Slovenskej republiky na účely recyklácie (činnosťami R3 - R5).

Stĺpec 13 - uvedie sa percentuálny podiel odpadov z obalov vyvezených z územia Slovenskej republiky na účely recyklácie (činnosťami R3 - R5) z množstva obalov uvedených na trh v Slovenskej republike [(Stĺpec 12/Stĺpec 5) x 100 %].

Zodpovedná osoba - uvedie sa poverená osoba, ktorá je vo firme zodpovedná za vedenie evidencie, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 5/2003 Z. z.

VZOR

HLÁSENIE O OBALOCH UVEDENÝCH NA TRH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A O PLNENÍ ZÁVÄZNÝCH LIMITOV ZHODNOCOVANIA A RECYKLÁCIE ODPADOV Z OBALOV

Vzor 04

Tlačivo HLÁSENIE O OBALOCH UVEDENÝCH NA TRH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A O PLNENÍ ZÁVÄZNÝCH LIMITOV ZHODNOCOVANIA A RECYKLÁCIE ODPADOV Z OBALOV

Spôsob vypĺňania tlačiva

Povinná osoba

IČO - uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet osem miest.

Obchodné meno - uvedie sa obchodné meno povinnej osoby (právnickej osoby alebo fyzickej osoby) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste, alebo názov obce.

Ulica, obec, PSČ - uvádza sa presná a úplná adresa organizácie, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.

PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD

Nasledujúca časť týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu sa vypĺňa v prípade, ak nie je totožná s povinnou osobou.

Rok - uvádza sa príslušný kalendárny rok, za ktorý sa podáva hlásenie o obaloch a odpadoch z obalov.

Názov - uvádza sa, ak je zavedený vnútri organizácie.

Ulica, obec, PSČ - uvádza sa presná a úplná adresa samostatnej prevádzkarne, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.

Materiál - uvádza sa celkové množstvo obalového materiálu, t. j. sklo, plasty (súčet obalov z PE, PS, PP a PVC), PET, papier a lepenka, kompozity, kovy - oceľ, kovy - hliník, drevo, ostatné a spolu.

Množstvo obalov - uvádza sa celkové množstvo obalového materiálu.

Stĺpec 2 (Výroba) - uvedie sa množstvo vyrobených obalov.

Stĺpec 3 (Dovoz) - uvedie sa množstvo dovezených obalov, plných aj prázdnych, na územie Slovenskej republiky, ktoré boli prepustené do colného režimu voľný obeh.

Stĺpec 4 (Vývoz) - uvedie sa množstvo vyvezených obalov, plných aj prázdnych, vrátane reexportu z územia Slovenskej republiky okrem tých, ktoré neboli prepustené do colného režimu voľný obeh a boli následne vyvezené.

Stĺpec 5 (Uvedené na trh) - uvedie sa množstvo obalov uvedených na trh v Slovenskej republike.

Stĺpec 5 = Stĺpec 2 + Stĺpec 3 - Stĺpec 4.

Stĺpec 6 - uvedie sa množstvo opakovane použiteľných obalov uvedených na trh v Slovenskej republike.

Stĺpec 7 - uvedie sa percentuálny podiel opakovane použiteľných obalov uvedených na trh v Slovenskej republike z celkového množstva obalov uvedených na trh v Slovenskej republike [(Stĺpec 6/Stĺpec 5) x 100 %].

Stĺpec 8 - uvedie sa množstvo zhodnotených odpadov z obalov (činnosťami R1, R3 - R5).

Stĺpec 9 - uvedie sa percentuálny podiel zhodnotených odpadov z obalov (činnosťami R1, R2 - R5) z množstva obalov uvedených na trh v Slovenskej republike [(Stĺpec 8/Stĺpec 5) x 100 %].

Stĺpec 10 - uvedie sa množstvo recyklovaných odpadov z obalov (činnosťami R3 - R5).

Stĺpec 11 - uvedie sa percentuálny podiel recyklovaných odpadov z obalov (činnosťami R3 - R5) z množstva obalov uvedených na trh v Slovenskej republike [(Stĺpec 10/Stĺpec 5) x 100 %].

Stĺpec 12 - uvedie sa množstvo odpadov z obalov, ktoré boli vyvezené z územia Slovenskej republiky na účely recyklácie (činnosťami R3 - R5).

Stĺpec 13 - uvedie sa percentuálny podiel odpadov z obalov vyvezených z územia Slovenskej republiky na účely recyklácie (činnosťami R3 - R5) z množstva obalov uvedených na trh v Slovenskej republike [(Stĺpec 12/Stĺpec 5) x 100 %].

Zodpovedná osoba - uvedie sa poverená osoba, ktorá je vo firme zodpovedná za vedenie evidencie, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.

Dátum podpisu - uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 5/2003 Z. z.

Vzor 05

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 732/2002 Z. z. o zozname zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a o výške zálohy za ne a o výške zálohy za zálohované opakovane použiteľné obaly.

2) § 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.