Nariadenie vlády č. 499/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín

Čiastka 208/2003
Platnosť od 29.11.2003
Účinnosť od 01.12.2003

OBSAH

499

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. novembra 2003,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín sa mení takto:

1. V § 3 ods. 2 sa slová „uvedené v osobitnom predpise2)“ nahrádzajú slovami „členských štátov“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

10) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 271/2003 Z. z. o počítačovej sieti spájajúcej veterinárne orgány (ANIMO).“.

3. V § 7 ods. 2 sa slová „klinické vyšetrenie“ nahrádzajú slovami „klinickému vyšetreniu“.

4. V § 8 ods. 1 sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „niektoré“.

5. V § 9 ods. 7 sa odkaz „6“ nad slovom predpisu nahrádza odkazom „4“.

6. Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

16) § 18 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z.“.

7. V § 12 ods. 1 sa odkaz „12“ nad slovom dovoz nahrádza odkazom „13“.

8. V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 1 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2003 Z. z.“.

9. V § 13 ods. 2 písm. c) prvom bode sa odkaz „8“ nad slovom predpise nahrádza odkazom „19“.

10. V § 13 ods. 5 sa odkaz „16“ nad slovom predpise nahrádza odkazom „18“.

11. V § 14 ods. 1 písm. b) sa slová „cez jedno z území uvedených v osobitnom predpise2)“ nahrádzajú slovami „cez územie členských štátov“.

12. V § 14 ods. 1 písm. c) sa odkaz „17“ nad slovom predpise nahrádza odkazom „19“.

13. V § 14 ods. 1 písm. e) sa slová „jedno z území uvedených v osobitnom predpise2)“ nahrádzajú slovami „územie členských štátov“ a medzi slová „vykonáva“ a „v súlade“ sa vkladá slovo „sa“.

14. V § 16 ods. 2 na konci prvej vety sa odkaz „24“ nad slovom predpisom a v druhej vete odkaz „24“ nad slovom predpisu nahrádza odkazom „8“.

15. V § 17 ods. 1 písm. c) sa slová „podľa osobitného predpisu3)“ nahrádzajú slovami „členských štátov“.

16. V § 17 ods. 4 sa slová „podľa odseku 7“ nahrádzajú slovami „v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev (Shift projekt)“.

17. Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:

29) § 22 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 483/2003 Z. z.“.

18. V § 22 ods. 2 písm. b) a ods. 4 sa slová „podľa § 17 ods. 7“ nahrádzajú slovami „v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev (Shift projekt)“.

19. V poznámke pod čiarou k odkazu 28 sa citácia „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave.“ nahrádza citáciou „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z.“.

20. V prílohe č. 2 poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 271/2003 Z. z. o počítačovej sieti spájajúcej veterinárne orgány (ANIMO).“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.