Nariadenie vlády č. 498/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín

Čiastka 208/2003
Platnosť od 29.11.2003
Účinnosť od 01.12.2003

OBSAH

498

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. novembra 2003,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín sa mení takto:

1. Poznámky pod čiarou k odkazom 3, 4, 5 a 7 znejú:

3) § 2 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z.

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy hovädzieho dobytka, pri jej výmene s členskými štátmi a pri dovoze z tretích krajín.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat koňovitých pri ich premiestňovaní, ich výmene s členskými štátmi a ich dovoze z tretích krajín.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy domácich ošípaných, pri jej výmene s členskými štátmi a jej dovoze z tretích krajín.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z. o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny a násadových vajec s členskými štátmi, pri ich premiestňovaní a dovoze z tretích krajín.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky uvádzania živočíchov akvakultúry a produktov akvakultúry na trh.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a ich výmenách s členskými štátmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 492/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave.

5) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 492/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2003 Z. z. o podmienkach v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní na trh produktov rybolovu a živých lastúrnikov.

7) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z.
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z.“.

2. Poznámky pod čiarou k odkazom 11, 15 a 16 znejú:

11) § 3 ods. 4 a 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2003 Z. z.

15) § 3 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2003 Z. z.

16) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 731/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu šírenia slintačky a krívačky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 324/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.“.

3. V § 7 ods. 3 sa slová „registrácie papagájov, chorých papagájov“ nahrádzajú slovami „registrácie chorých papagájov“.

4. Poznámky pod čiarou k odkazom 21, 22, 26, 32 a 38 znejú:

21) § 3 ods. 2 písm. c), d), f), g) a h) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.
§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 731/2002 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 324/2003 Z. z.

22) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.

26) § 15 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2003 Z. z.

32) § 4 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2003 Z. z.

38) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich do Slovenskej republiky z tretích krajín.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2003 Z. z.“.

5. V § 10 ods. 3 písm. b) bode 1 sa odkaz 9 nahrádza odkazom 8.

6. V § 11 ods. 1 sa slová „podľa § 23“ nahrádzajú slovami „podľa § 21 a 22“.

7. V § 11 ods. 2 písm. a) sa slová „prílohy č. 3“ nahrádzajú slovami „prílohy č. 3 časti I“.

8. V § 11 ods. 3 písm. b) sa slová „prílohy č. 3 časti III a IV“ nahrádzajú slovami „prílohy č. 3 časti III“.

9. V § 12 ods. 1 druhej vete sa slová „predpisu26)“ nahrádzajú slovami „predpisu29)“.

10. V prílohe č. 3 poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 5 znejú:

4) Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 304/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 492/2003 Z. z.

5) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 492/2003 Z. z.“.

11. V prílohe č. 4 poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 3 znejú:

1) Príloha č. 4 písm. h) a príloha č. 5 písm. f) k zákonu č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

3) Príloha č. 4 písm. h) a príloha č. 5 písm. f) k zákonu č. 488/2002 Z. z.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.