Nariadenie vlády č. 494/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2003 Z. z., ktorým sa upravujú opatrenia na kontrolu niektorých chorôb zvierat a špecifické opatrenia vo vzťahu k vezikulárnej chorobe ošípaných

Čiastka 208/2003
Platnosť od 29.11.2003
Účinnosť od 01.12.2003

OBSAH

494

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. novembra 2003,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2003 Z. z., ktorým sa upravujú opatrenia na kontrolu niektorých chorôb zvierat a špecifické opatrenia vo vzťahu k vezikulárnej chorobe ošípaných

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2003 Z. z., ktorým sa upravujú opatrenia na kontrolu niektorých chorôb zvierat a špecifické opatrenia vo vzťahu k vezikulárnej chorobe ošípaných sa mení takto:

1. V § 2 písmeno g) znie:

g) potvrdením infekcie vyhlásenie príslušného orgánu o výskyte chorôb uvedených v prílohe č. 2 podložené laboratórnymi výsledkami; ak ide o epizoociu, môže príslušný orgán potvrdiť aj výskyt choroby na základe klinických alebo epizootologických výsledkov,“.

2. V § 2 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno h).

3. V prílohe č. 3 poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh.“ nahrádza citáciou „Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 283/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu čerstvého mäsa z domáceho hovädzieho dobytka, ošípaných, z domácich oviec, kôz a z domácich nepárnokopytníkov.“.

4. V prílohe č. 3 poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 5 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní na trh mäsových výrobkov a určitých ostatných produktov živočíšneho pôvodu.“ nahrádza citáciou „§ 5 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 287/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri výmene mäsových výrobkov s členskými štátmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2003 Z. z.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.