Nariadenie vlády č. 493/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi

Čiastka 208/2003
Platnosť od 29.11.2003
Účinnosť od 01.12.2003

OBSAH

493

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. novembra 2003,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi sa mení takto:

1. V § 4 ods. 1 písm. a) sa odkaz 2 nahrádza odkazom 13a). Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

13a) § 22 a 23 zákona č. 488/2002 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 490/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 283/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 486/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 287/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 501/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 495/2003 Z. z.

2. V § 4 ods. 2 sa odkaz „1“ nahrádza odkazom „11“.

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

20) Príloha č. 1 bod 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 321/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich do Slovenskej republiky z tretích krajín.“.

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:

27) § 3, 22 a 23 zákona č. 488/2002 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 490/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 283/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 486/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 287/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 501/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 495/2003 Z. z.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.