Nariadenie vlády č. 492/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a ich výmenách s členskými štátmi

Čiastka 208/2003
Platnosť od 29.11.2003 do14.02.2005
Účinnosť od 01.12.2003 do14.02.2005
Zrušený 47/2005 Z. z.

OBSAH

492

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. novembra 2003,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a ich výmenách s členskými štátmi

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a ich výmenách s členskými štátmi sa mení takto:

1. V § 2 ods.1 písm. d) sa slová „v prílohe č. 2 časti I bode 1“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 2 časti A bode 1“.

2. V § 2 ods. 1 písm. e) sa slová „v prílohe č. 2 časti 2“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 2 časti B“.

3. Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 6 znejú:

4) Príloha č. 4 písm. c) zákona č. 488/2002 Z. z.

6) § 5 ods. 1 písm. b) prvý bod nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2003 Z. z.
§ 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.“.

4. V § 4 ods. 1 písm. b) sa slovo „osem“ nahrádza slovom „48“.

5. Poznámky pod čiarou k odkazom 8, 9 a 10 znejú:

8) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2003 Z. z.

9) § 3 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2003 Z. z.

10) § 3 ods. 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.“.

6. Poznámky pod čiarou k odkazom 13 a 14 znejú:

13) § 2 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z.

14) § 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z. o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej inšpekcie pri dovoze hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 485/2003 Z. z.“.

7. V § 4 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo v prílohe č. 3“.

8. V § 4 ods. 3 písm. b) sa nad slovo „predpisu“ umiestňuje nový odkaz 13a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

13a) § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 485/2003 Z. z.“.

9. V § 5 sa slová „v prílohe č. 2 časti I.D a II.D“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 2 časti A bode I písm. D a časti B písm. D.“

10. V § 6 ods. 2 písm. c) sa slová „prílohy č. 4“ nahrádzajú slovami „prílohy č. 5“.

11. V § 9 tretej vete sa vypúšťajú slová „a v jazyku štátu určenia“.

12. V prílohe č. 2 časti A.I bode A.1 bode 1.3 sa slová „prílohy č. 5“ nahrádzajú slovami „prílohy č. 4“.

13. V prílohe č. 2 časti A.I bode C.1 bode 1.2 sa slová „prílohy č. 5“ nahrádzajú slovami „prílohy č. 4“.

14. V prílohe č. 2 časti A.I bode D.5 sa slová „prílohy č. 5“ nahrádzajú slovami „prílohy č. 4“.

15. V prílohe č. 2 časti A.II. bode 2.1 sa slová „prílohy č. 5“ nahrádzajú slovami „prílohy č. 4“.

16. V prílohe č. 2 časti A.II bode 2.2 sa slová „prílohy č. 5“ nahrádzajú slovami „prílohy č. 4“.

17. V prílohe č. 2 časti B bode A bodoch 1.3 a 1.4 sa slová „prílohy č. 5“ sa nahrádzajú slovami „prílohy č. 4“.

18. V prílohe č. 2 časti B bode 1.5 sa slová „bode 1.4“ nahrádzajú slovami „bode D“.

19. V prílohe č. 2 časti C bode 2 sa slová „prílohy č. 5“ nahrádzajú slovami „prílohy č. 4“.

20. V prílohe č. 2 časti D bode 2.4 sa slová „prílohy č. 5“ nahrádzajú slovami „prílohy č. 4“.

21. V prílohe č. 2 časti E písm. c) sa slová „prílohy č. 5“ nahrádzajú slovami „prílohy č. 4“.

22. V prílohe č. 3 poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie: „Príloha č. 4 písm. c) zákona č. 488/2002 Z. z.“.

23. V prílohe č. 4 bode 1 sa slová „bodov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „bodov 2 a 3“.

24. V prílohe č. 6 vo VZOR-och I až III sa slová „podľa §“ nahrádzajú slovami „podľa článku“.

25. V prílohe č. 6 vo VZOR-e I v bode III písm. a) sa nad slovo „spoločenstva“ umiestňuje odkaz 2.

26. V prílohe č. 6 vo VZOR-e I v bode III písm. b) sa nad slovo „zodpovedajú“ umiestňuje odkaz 2.

27. V prílohe č. 6 vo VZOR-e I v bode III písm. b) bode 2 sa nad slovo „odoslania“ umiestňuje odkaz 2.

28. V prílohe č. 6 vo VZOR-e II v bode III písm. a) sa nad slovo „spoločenstva“ umiestňuje odkaz 2.

29. V prílohe č. 6 vo VZOR-e II v bode III písm. b) sa nad slovo „zodpovedajú“ umiestňuje odkaz 2.

30. V prílohe č. 6 vo VZOR-e II v bode III písm. b) bode 1 sa nad slovo „EHS“ umiestňuje odkaz 2.

31. V prílohe č. 6 vo VZOR-e II v bode III písm. b) bode 2 sa nad slovo „odoslania“ umiestňuje odkaz 2.

32. V prílohe č. 6 vo VZOR-e II v bode V písm. E bode 1 sa nad slovo „B. melitensis“ umiestňuje odkaz 2.

33. V prílohe č. 6 vo VZOR-e II v bode V písm. E bode 1 písm. b) bode 3 sa nad slovo „týždňov“ umiestňuje odkaz 2.

34. V prílohe č. 6 vo VZOR-e II v bode V písm. E bode 2 písm. a) sa nad slovo „B. melitensis“ umiestňuje odkaz 2.

35. V prílohe č. 6 vo VZOR-e II v bode V písm. E bode 2 písm. b) sa nad slovo „B. melitensis“ umiestňuje odkaz 2.

36. V prílohe č. 6 vo VZOR-e III v bode III písm. a) sa nad slovo „spoločenstiev“ umiestňuje odkaz 2.

37. V prílohe č. 6 vo VZOR-e III v bode III písm. b) sa nad slovo „zodpovedajú“ umiestňuje odkaz 2.

38. V prílohe č. 6 vo VZOR-e III v bode III písm. b) bode 3 sa nad slovo „EHS“ umiestňuje odkaz 2.

39. V prílohe č. 6 vo VZOR-e III v bode III písm. b) bode 4 sa nad slovo „odoslania“ umiestňuje odkaz 2.

40. V prílohe č. 6 vo VZOR-e III v bode V písm. F bode 1 sa nad slovo „B. melitensis“ umiestňuje odkaz 2.

41. V prílohe č. 6 vo VZOR-e III v bode V písm. F bode 1 písm. a) sa nad slovo „B. melitensis“ umiestňuje odkaz 2.

42. V prílohe č. 6 vo VZOR-e III v bode V písm. F bode 1 písm. b) sa nad slovo „B. melitensis“ umiestňuje odkaz 2.

43. V prílohe č. 6 vo VZOR-e III v bode V písm. F bode 1 písm. b) bode 3 sa nad slovo „týždňov“ umiestňuje odkaz 2.

44. V prílohe č. 6 vo VZOR-e III v bode V písm. F bode 2 sa za slovo „brucelózy“ umiestňuje odkaz 2.

45. V prílohe č. 6 vo VZOR-e III v bode V písm. F bode 2 písm. a) sa nad slovo „B. melitensis“ umiestňuje odkaz 2.

46. V prílohe č. 6 vo VZOR-e III v bode V písm. F bode 2 písm. b) sa nad slovo „B. melitensis“ umiestňuje odkaz 2.

47. V prílohe č. 6 vo VZOR-e III v bode V písm. F bode 2 písm. c) bode 3.3 sa nad slovo „určenia“ umiestňuje odkaz 2.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.