Nariadenie vlády č. 491/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi

Čiastka 207/2003
Platnosť od 29.11.2003
Účinnosť od 01.12.2003

OBSAH

491

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. novembra 2003,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi sa mení takto:

1. Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 10 znejú:

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy hovädzieho dobytka, pri jej výmene s členskými štátmi a pri dovoze z tretích krajín.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy domácich ošípaných, pri jej výmene s členskými štátmi a jej dovoze z tretích krajín.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z., ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 495/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 498/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu.

10) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 492/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 495/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 498/2003 Z. z.“.

2. V § 3 ods. 1 písm. h) sa slová „nevzťahuje osobitný predpis11)“ nahrádzajú slovami „nevzťahujú osobitné predpisy10)“.

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

24) § 43 až 45 zákona č. 488/2002 Z. z.“.

4. V § 7 ods. 1 sa slová „územia podľa osobitného predpisu,30)“ nahrádzajú slovami „územia členských štátov,4)“ a vypúšťa sa odkaz 30 a poznámka pod čiarou k odkazu 30.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.