Nariadenie vlády č. 490/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh

Čiastka 207/2003
Platnosť od 29.11.2003 do31.01.2007
Účinnosť od 01.12.2003 do31.01.2007
Zrušený 39/2007 Z. z.

OBSAH

490

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. novembra 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 2 písm. d) sa slová „uchovávať príjemcu“ nahrádzajú slovami „príjemca uchovávať“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa citácia „Príloha č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi.“ nahrádza citáciou „Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2003 Z. z.“.

3. V prílohe č. 2 v poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z. o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej inšpekcie pri dovoze hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín.“ nahrádza citáciou „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii králičieho mäsa a zveriny zo zveri z farmových chovov a pri ich uvádzaní na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 501/2003 Z. z.“.

4. V prílohe č. 2 časti G bode 10 sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „bode 4“.

5. V prílohe č. 2 časti K bode 2 písm. aa), ac) a bc) sa slová „bodoch 1 až 27“ nahrádzajú slovami „bode 1“.

6. V prílohe č. 4 časti IV sa v šiestom riadku slová „v článku 5 (3)(a)“ nahrádzajú slovami „v článku 5 ods. 3 písm. a)“, v ôsmom riadku sa slovo „(ii)“ nahrádza slovom „(iii)“ a slová „v článku 5(3)(a)“ sa nahrádzajú slovami „v článku 5 ods. 3 písm. c)“.

7. V prílohe č. 7 sa v prvej vete za slovo „časť“ vkladá slovo „sa“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.