Nariadenie vlády č. 488/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 287/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri výmene mäsových výrobkov s členskými štátmi

Čiastka 207/2003
Platnosť od 29.11.2003 do31.12.2005
Účinnosť od 01.12.2003 do31.12.2005
Zrušený 292/2003 Z. z.

OBSAH

488

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. novembra 2003,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 287/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri výmene mäsových výrobkov s členskými štátmi

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 287/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri výmene mäsových výrobkov s členskými štátmi sa mení takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „§ 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z. o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej inšpekcie pri dovoze hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín.“ nahrádza citáciou „§ 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z. o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej inšpekcie pri dovoze hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 485/2003 Z. z.“.

2. § 5 odsek 4 znie:

(4) Zdravotný certifikát podľa osobitného predpisu14) musí obsahovať pod nadpisom „Druh výrobkov" aj slová „ošetrený v súlade s článkom 4 (1) (a) smernice 80/215/EHS" alebo „ošetrený v súlade s článkom 4 (1) (b) smernice 80/215/EHS.".

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa citácia „Príloha č. 5 kap. VII k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z." nahrádza citáciou „Príloha č. 5 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 486/2003 Z. z.".

4. V § 7 ods. 3 sa slová „podľa odseku 1" nahrádzajú slovami „podľa odsekov 1 a 2".

5. V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia „§ 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi." nahrádza citáciou „§ 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 493/2003 Z. z.".

6. V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z." nahrádza citáciou „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 493/2003 Z. z.".


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.