Nariadenie vlády č. 487/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými

Čiastka 207/2003
Platnosť od 29.11.2003
Účinnosť od 01.12.2003

OBSAH

487

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. novembra 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:

26) § 6 ods. 3 až 6 a § 14 ods. 8 a 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 302/2003 Z. z.“.

2. V § 13 ods. 1 sa nad slovo „schválený“ umiestňuje odkaz 26a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

26a) § 37 zákona č. 488/2002 Z. z.“.

3. V § 13 ods. 4 sa slová „schválenie strediska na zhromažďovanie zvierat“ nahrádzajú slovami „schválenie podľa odseku 1“.

4. V prílohe č. 2 časti I bode 3A písm. b) štvrtá veta znie: „Štatút stáda zostane naďalej pozastavený, pokiaľ sa neukončia všetky laboratórne skúšky; ak sa prítomnosť tuberkulózy nepotvrdí, môže sa po teste všetkých zvierat starších ako šesť týždňov s negatívnymi výsledkami uskutočnenom aspoň 42 dní po odstránení zvierat, ktoré reagovali pozitívne, pozastavenie štatútu stáda úradne bez výskytu tuberkulózy odvolať, alebo“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.