Nariadenie vlády č. 486/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní na trh mäsových výrobkov a určitých ostatných produktov živočíšneho pôvodu

Čiastka 207/2003
Platnosť od 29.11.2003 do31.12.2005
Účinnosť od 01.12.2003 do31.12.2005
Zrušený 292/2003 Z. z.

OBSAH

486

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. novembra 2003,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní na trh mäsových výrobkov a určitých ostatných produktov živočíšneho pôvodu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní na trh mäsových výrobkov a určitých ostatných produktov živočíšneho pôvodu sa mení takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 287/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri výmene mäsových výrobkov s členskými štátmi.“ nahrádza citáciou „§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z. o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej inšpekcie pri dovoze hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 485/2003 Z. z.“ a citácia „§ 2 písm. a) a b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii králičieho mäsa a zveriny zo zveri z farmových chovov a pri ich uvádzaní na trh.“ sa na nahrádza citáciou „§ 2 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii králičieho mäsa a zveriny zo zveri z farmových chovov a pri ich uvádzaní na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 501/2003 Z. z.“.

2. V § 2 písm. a) druhom bode sa slovo „výrobky“ nahrádza slovom „prípravky“.

3. Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 14 znejú:

3) § 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

14) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).“.

4. V § 9 ods. 3 sa odkaz 21 nad slovom „správy“ nahrádza odkazom 17.

5. V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa citácia „§ 4 ods. 1 písm. a) bod 1 a ods. 4 a 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 4 ods. 1 písm. a) prvý bod a ods. 4 a 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 490/2003 Z. z.“.

6. V § 12 tretia veta znie: „Príslušné orgány veterinárnej správy, iné orgány verejnej správy a osoby, ktorých sa tieto kontroly týkajú, poskytnú týmto odborníkom Európskej komisie pri plnení ich úloh všetku potrebnú pomoc a najmä im umožnia prístup ku všetkým potrebným informáciám, dokladom a osobám, ako aj vstup do miest, prevádzkarní, zariadení a dopravných prostriedkov na účely vykonávania kontrol v rovnakom rozsahu ako príslušnému orgánu veterinárnej správy.“.

7. V § 13 ods. 1 v prvej vete sa slovo „ustanovenie“ nahrádza slovom „ustanovenia“ a slovo „vzťahuje“ slovom „nevzťahujú“.

8. V poznámke pod čiarou k odkazu 24 sa citácia „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi.“ nahrádza citáciou „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 493/2003 Z. z.“.

9. V prílohe č. 2 v poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 33 a 34 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100 (oznámenie č. 195/1996 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).“ nahrádza citáciou „§ 33 a 34 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.).“.

10. V prílohe č. 3 v poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 3 ods. 1 zákona č. 488/2002 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 3 zákona č. 488/2002 Z. z.“.

11. V prílohe č. 3 v časti H bode B. 4. písm. a) bode 1 sa slová „príslušným orgánom veterinárnej správy“ nahrádzajú slovami „štátnou veterinárnou a potravinovou správou“.

12. V prílohe č. 3 časti H bode B. 5. sa odkaz 2 nad slovom „predpisu“ nahrádza odkazom 9.

13. V prílohe č. 4 časti B bod 8 znie:

8. Škvarený živočíšny tuk musí v závislosti od druhu spĺňať tieto požiadavky:

Hovädzí loj Bravčová masť Ostatné živočíšne tuky
Jedlý loj Loj na rafinovanie Jedlá bravčová masť Masť a bravčový tuk na rafinovanie Jedlé tuky Tuky na rafinovanie
Prvá trieda1) Ostatný Prvá trieda2) Ostatná
Voľné mastné kyseliny najviac [v (%) hmot. zlomku3)] kyseliny olejovej 0,75 1,25 3,0 0,75 1,25 2,0 1,25 3,0
Peroxidy najviac 4 meq/kg-1 4 meq/kg-1 6 meq/kg-1 4 meq/kg-1 6 meq/kg-1 6 meq/kg-1 4 meq/kg-1 10 meq/kg-1
Voda a nečistoty Najviac 0,5%
Vôňa, chuť, farba normálna

14. V prílohe č. 8 časti A bode 1 sa slová „§ 2 písm. t)" nahrádzajú slovami „§ 2 písm. u)".

15. V prílohe č. 8 časti A bode 3 sa slová „bode 3" nahrádzajú slovami „bode 2".


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.