Nariadenie vlády č. 485/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z. o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej inšpekcie pri dovoze hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín

Čiastka 207/2003
Platnosť od 29.11.2003 do31.12.2005
Účinnosť od 01.12.2003 do31.12.2005
Zrušený 505/2005 Z. z.

OBSAH

485

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. novembra 2003,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z. o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej inšpekcie pri dovoze hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z. o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej inšpekcie pri dovoze hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín sa mení takto:

1. Poznámky pod čiarou k odkazom 12, 15, 29, 33, 39, 40, 41 a 42 znejú:

12) Príloha č. 2 časť B body 3.2. až 3.4. a časť H bod 4.A.2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 490/2003 Z. z.

15) Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.

29) § 5 ods. 1 a 2 a § 8 ods. 1 a 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 319/2003 Z. z., ktorým sa upravujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym a tyreostatickým účinkom a beta-agonistickýh látok v chove hospodárskych zvierat v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 484/2003 Z. z.

33) § 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 287/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2003 Z. z.

39) § 2 písm. f) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 486/2003 Z. z.

40) Príloha č. 3 časť D nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 486/2003 Z. z.

41) Príloha č. 3 časti B a H nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 486/2003 Z. z.

42) Príloha č. 3 časť E nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 486/2003 Z. z.“.

2. V § 22 písm. e) bode 3 sa odkaz 40 nad slovom „predpisom“ nahrádza odkazom 42.

3. V § 22 písm. e) bode 4 sa odkaz 40 nad slovom „predpisom“ nahrádza odkazom 43, ktorý znie:

43) Príloha č. 3 časť F nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 486/2003 Z. z.“.

4. V § 22 písm. e) bode 5 sa odkaz 40 nad slovom „predpisom“ nahrádza odkazom 44, ktorý znie:

44) Príloha č. 3 časť G nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 486/2003 Z. z.“.

5. V § 23 ods. 2 písm. b) sa odkaz 42 nad slovom „predpisu“ nahrádza odkazom 45, ktorý znie:

45) § 24 ods. 2 písm. c) zákona č. 488/2002 Z. z.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.