Nariadenie vlády č. 483/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu

Čiastka 207/2003
Platnosť od 29.11.2003
Účinnosť od 01.12.2003

OBSAH

Čl. I (§ 5nariaden - § 2ods.písm)

483

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. novembra 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 10 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 42 sa citácia

„§ 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z. o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej inšpekcie pri dovoze hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín.“

nahrádza citáciou

„§ 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z. o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej inšpekcie pri dovoze hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 485/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich do Slovenskej republiky z tretích krajín.“.

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 43 sa citácia

„§ 2 ods. 2 písm. e) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 321/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich do Slovenskej republiky z tretích krajín.“

nahrádza citáciou

„§ 2 ods. 1 písm. e) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2003 Z. z.“.

4. V prílohe č. 1 sa vypúšťajú slová „v znení“ a slovo „Rozhodnutia“ sa v celom texte nahrádza slovom „Rozhodnutie“.

5. V prílohe č. 6 sa časť C dopĺňa bodom 5, ktorý znie:

5. Pre rezíduá uvedené v prílohe č. 2 skupine B bode 3 písm. f (rádioaktivita)

Národné referenčné laboratórium pre
rádiometriu a rádioekológiu

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Akademická 3

949 01 Nitra“.

6. V prílohe č. 8 časti B bodoch 1.1., 1.5., 1.22., 1.29. sa odkaz (2) nahrádza odkazom 3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) STN ISO 3534-1.“.

7. V prílohe č. 8 časti B bode 1.31. sa odkaz (2) (4) nahrádza odkazom 3.

8. V prílohe č. 8 časti B bode 1.32. sa odkaz (2) (4) nahrádza odkazom 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) STN ISO 31.“.

9. V prílohe č. 8 časti B bode 1.43. sa odkaz (2) nahrádza odkazom 3.

10. V prílohe č. 8 časti B bode 1.44. sa odkaz 3 nahrádza odkazom 4.

11. V prílohe č. 8 časti B bode 1.45. sa odkaz (1) nahrádza odkazom 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

5) STN ISO 17025.“.

12. V prílohe č. 8 časti B bode 3.1.1.2. sa odkaz 4 nahrádza odkazom 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

6) STN ISO 5725-4.“.

13. V prílohe č. 8 časti B bode 3.1.2.4. sa odkaz 5 nahrádza odkazom 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

7) STN ISO 5725-2.“.

14. V prílohe č. 8 časti B bodoch 3.1.2.5. a 3.1.2.6. sa odkaz 6 nahrádza odkazom 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

8) STN ISO 11843.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.