Oznámenie č. 480/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca hlbokozmrazené potraviny a mrazené potraviny

Čiastka 205/2003
Platnosť od 29.11.2003 do31.03.2012
Účinnosť do 31.03.2012
Zrušený 99/2012 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobudol účinnosť 1. decembra 2003.

480

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 27. októbra 2003 č. 2986/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca hlbokozmrazené potraviny a mrazené potraviny.

Výnosom sa ustanovujú všeobecné požiadavky na výrobu hlbokozmrazených potravín určených na ľudskú spotrebu, manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.

Výnos je uverejnený v čiastke 24/2003 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke 30/2003 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.