Oznámenie č. 478/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o denaturačných prostriedkoch, ich najmenšom prípustnom množstve, požiadavkách na prípravu denaturovaného liehu, požiadavkách na denaturovaný lieh a o použití denaturovaného liehu

Čiastka 204/2003
Platnosť od 28.11.2003 do30.04.2004
Zrušený 105/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobudol účinnosť 1. decembra 2003.

478

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 10 ods. 7 zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh

výnos zo 4. novembra 2003 č. 2914/2003-100 o denaturačných prostriedkoch, ich najmenšom prípustnom množstve, požiadavkách na prípravu denaturovaného liehu, požiadavkách na denaturovaný lieh a o použití denaturovaného liehu.

Výnosom sa ustanovujú požiadavky na prípravu denaturovaného liehu a požiadavky na denaturovaný lieh a jeho použitie.

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.

Výnos je uverejnený v čiastke 24/2003 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.