Vyhláška č. 474/2003 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 5 000 Sk vzoru 1999 do obehu

Čiastka 203/2003
Platnosť od 28.11.2003 do31.12.2008
Účinnosť od 05.12.2003 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

OBSAH

474

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

zo 14. novembra 2003

o druhom vydaní bankoviek po 5 000 Sk vzoru 1999 do obehu

Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Dňa 10. decembra 2003 sa vydáva do obehu druhé vydanie bankovky po 5 000 Sk vzoru 1999.1)

(2) Druhé vydanie bankovky po 5 000 Sk vzoru 1999 sa od bankovky po 5 000 Sk vzoru 1999 líši tým, že na rube tejto bankovky namiesto názvu tlačiarne „GIESECKE & DEVRIENT“ je vytlačený názov tlačiarne „OESTERREICHISCHE BANKNOTEN- UND SICHERHEITSDRUCK GMBH“.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 5. decembra 2003.


Marián Jusko v. r.

Poznámky pod čiarou

1)
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 123/1999 Z. z. o vydaní bankoviek po 5 000 Sk vzoru 1999 do obehu.