Vyhláška č. 47/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 285/1998 z. z. o obaloch na víno a o označovaní vína

Čiastka 23/2003
Platnosť od 15.02.2003 do14.06.2005
Účinnosť od 01.07.2003 do14.06.2005
Zrušený 231/2005 Z. z.

47

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 23. januára 2003,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 285/1998 Z. z. o obaloch na víno a o označovaní vína

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 2 a § 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 285/1998 Z. z. o obaloch na víno a o označovaní vína sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa vypúšťa odkaz 2 vrátane poznámky pod čiarou.

2. § 2 vrátane nadpisu znie:

㤠2

Spotrebiteľské obaly

(1) Na plnenie vína možno ako spotrebiteľské obaly3) používať obchodné obaly a obaly, ktoré po otvorení nemožno opakovane použiť. Takými obalmi sú

a) plechovky z hliníka alebo z iného kovu s vhodnou povrchovou úpravou ich vnútornej plochy,

b) vrecká z plastu alebo z plastu v kombinácii s hliníkom,

c) obaly s hliníkovou fóliou.

(2) Na plnenie vína okrem upravovaného vína možno používať spotrebiteľské obaly v týchto menovitých objemoch uvádzaných v litroch: 0,1; 0,187 určených len na spotrebu na palube lietadiel, lodí a vo vlakoch a na predaj v bezcolných obchodoch a 0,25; 0,375; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 9,0 a 10,0.4)

(3) Na plnenie vína s pretlakom oxidu uhličitého možno používať spotrebiteľské obaly v týchto menovitých objemoch uvádzaných v litroch: 0,125; 0,2; 0,375; 0,75; 1,5; 3,0; 4,5; 6,0 a 9,0.

(4) Na plnenie aromatizovaných, dezertných a likérových vín možno používať spotrebiteľské obaly v týchto menovitých objemoch uvádzaných v litroch: 0,05 až 0,10; 0,10; 0,20; 0,375; 0,50; 0,75; 1,0; 1,5; 3,0 a 5,0.5)

(5) Na výpočet dovolených záporných chýb v menovitých objemoch spotrebiteľských obalov na víno sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.5)

(6) Na zloženie a vlastnosti spotrebiteľských obalov na víno a na zloženie a vlastnosti uzáverov na spotrebiteľské obaly na víno sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.6)".

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 až 6 znejú:

3) § 4 ods. 2 zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4) Príloha č. 3 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení vyhlášky č. 420/2001 Z. z.

5) Druhý bod prílohy č. 1 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z.

6) § 5 zákona č. 529/2002 Z. z.".

3. V § 3 ods. 2 sa slová „šumivé víno" nahrádzajú slovami „víno s pretlakom oxidu uhličitého".

4. V § 4 ods. 5 sa slová „Víno dovezené z" nahrádzajú slovami „Víno vyrobené z dovezeného vína z".

5. V § 4 odsek 6 znie:

(6) Víno podľa § 16 ods. 2 písm. a) až d) zákona možno označiť názvom odrody hrozna, z ktorého bolo víno vyrobené s prímesou iných odrôd najviac 15 %, ak z tejto odrody hrozna bolo na výrobu vína použitých najmenej 85 %.".

6. § 5 sa vypúšťa.

7. V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) ročníku, ak sa najmenej 85 % hrozna použitého na výrobu vína zozbieralo v uvedenom roku.".

8. § 7 vrátane nadpisu znie:

㤠7

Nápisy a značky

Na nápisy a značky používané na spotrebiteľských obaloch na víno sa vzťahujú ustanovenia osobitných predpisov.7)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

7) Tretí bod prílohy č. 1 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z.
§ 6 zákona č. 529/2002 Z. z.".

9. § 8 vrátane nadpisu znie:

㤠8

Vzory označovania vína

(1) Vzory označovania vína na prednej etikete sú uvedené v prílohe.

(2) Označenie medzinárodným symbolom „e" možno uvádzať na obaloch na víno, len ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.8)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

8) Príloha č. 1 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z.".

10. Príloha znie:

Príloha 01 ".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2003.


Zsolt Simon v. r.