Zákon č. 469/2003 Z. z.Zákon o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 202/2003
Platnosť od 27.11.2003
Účinnosť od 01.07.2016 do24.05.2021 (za 12 dní)
Redakčná poznámka

okrem § 32 až 36, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ