Zákon č. 469/2003 Z. z.Zákon o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 202/2003
Platnosť od 27.11.2003
Účinnosť od 25.05.2021
Redakčná poznámka

okrem § 32 až 36, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ